Revista Art-emis
Chiar a?a de pro?ti om fi? PDF Imprimare Email
Ing. Ovidiu M. Curea   
Miercuri, 11 Noiembrie 2015 18:48

Ovidiu Curea, art-emisOricât a? încerca s? îmi men?in calmul, rezerva ?i circumspec?ia fa?? de tot ceea ce aud ?i v?d în spa?iul public, adic? oricât a? încerca s? nu m? las enervat, scandalizat sau profund afectat, trebuie s? recunosc cu p?rere de r?u c? nu reu?esc întotdeauna. Ba, ca s? fiu drept, nu reu?esc decât de pu?ine ori. De foarte pu?ine ori. Unul din lucrurile care m? scot din s?rite peste m?sur? este, de pild?, întrebarea-îndemn „E?ti mândru c? e?ti român?". Întrebarea face audien?? în zilele noastre a?a cum alte întreb?ri deopotriv? de inteligente au f?cut audien?? prin anii '90. V? mai aduce?i aminte de întrebarea-acuza?ie „Crede?i în Dumnezeu, domnule X-ulescu?" P?i, ce ateu înver?unat n-a zis m?car o dat? în via?? „Ap?r?-m? Doamne!" sau „Ajut?-m?, Doamne!"? Sau invers, ce fa?? bisericeasc? nu ?i-a pus vreodat? întrebarea venit? din zbuciumul l?untric al îndoielii? „Dubito ergo cogito, Cogito ergo sum". Dar tu crezi în Dumnezeu, m?i, întreb?torule? Cât crezi? Pân? unde merge credin?a ta? În ce Dumnezeu crezi? în Alah, în Budha, în Iehova, în Babalu Ayala, în Manitoo, în etcaetera...? Dar de întrebarea dorit? capcan? de mare ?i profund spirit „A?i aflat c? apa din Bucure?ti con?ine 67% hidrogen?" v? mai aminti?i? Dar tu de unde ai scos, m?i, întreb?torule c? apa ar con?ine 67% hidrogen? La ce s-ar referi procentajul cu pricina, la mas? sau la volum? Ai re?inut tu din clasele elementare c? formula chimic? a apei este H2O ?i de aici ai tras concluzia c? 67% este hidrogen, cu masa atomic? 1 ?i 33% este oxigen, cu masa atomic? 16? Ce-o zice fostul t?u profesor de chimie?

S? ne întoarcem, îns?, la întrebarea zilei: „E?ti mândru c? e?ti român?" Ca ?i celelalte dou? întreb?ri inteligente, întrebarea este ?i negândit? ?i infirm?. Adic? cum român? Ce însemn? român? Cine sunt românii? Cum se scrie exact, cuvântul român, cu un singur „r" sau cu doi de „r"?
- Românii sunt aceia care au un pre?edinte cu cet??enie german? ?i un prim-ministru cu cet??enie francez??
- Românii sunt aceia care au parlamentari ?i senatori cu cet??enie maghiar?? Românii sunt aceia care se nasc vorbind dou? limbi deodat?, ?i româna ?i „moldoveneasc?"? Românii sunt aceia care îi dau în judecat? pe cei care încearc? s? îi vindece de arsuri, aceia care î?i ironizeaz? trecutul, î?i relativizeaz? eroii, îi prosl?vesc pe venetici ?i se fac pre? la picioarele str?inilor?
- Românii sunt acei cobai pe care se experimenteaz? politici economice ?i sociale, integr?ri f?cute prin dezintegrare ?i dezbinare, incendii, revolte ?i demonstra?ii spontane? Cei pentru a c?ror fericire li se desfiin?eaz? institu?iile centralizate ?i profesionalizate pentru a fi înlocuite cu autorit??ile c?m?t?re?ti de la niveluri locale, unde amatorismul, incompeten?a, abuzul ?i bunul plac fac legea? ??tia suntem? A?a ne vrea viitoarea Europ?? Cu pre?edinte, cu prim-ministru, cu mini?tri agrea?i ?i un?i de „Înalta Poart?" de la Bruxelles? Pe când directorii, ?efii de serviciu ?i administratorii de bloc? Legisla?ia european? prevaleaz? în justi?ie legisla?ia noastr? na?ional?, rezultatele votului nostru na?ional au devenit relative ?i neconcludente, atât pentru str?ini, cât ?i pentru noi. De ce om mai ie?i la vot, nu ?tiu. Adic? ?tiu, ca s? avem atitudine civic?, implicare ?i responsabilitate social?. Milioane de voturi pot fi ignorate de c?tre democra?iile avansate str?ine sau contestate ?i anulate u?or de câteva mii de protestatari autohtoni „spontani", care nu vor s? ?tie de nimic decât c? nu sunt de acord cu nimic pentru c? nimic nu le place, care nu ?tiu cum, dar vor s? schimbe totul, ca s? fie ?i la noi ca afar?. Ca afar?, unde? Ca în coloniile vechi sau în coloniile noi? Nu, ca în Germania, ca în Fran?a sau Anglia, ca în S.U.A., unde salariile sunt mari, ?i de 10 ori mai mari decât la noi? Or fi, dar aten?ie!, (vorba lui Cristoiu) acolo, un lucr?tor de la un ghi?eu de banc? câ?tig? 1.500-2.000 Euro pe lun?, iar la noi lucr?torul de la ghi?eul sucursalei din România al aceleia?i b?nci câ?tig? doar 300 Euro. De unde crede?i c? vine diferen?a în plus a lucr?torului de acolo? Vine ?i din men?inerea sc?zut? a salariilor în Romania, care de aceea trebuie s? r?mân? sc?zut?.

- Vrea cineva din România s? ridice prin lege câ?tigurile bugetarilor români? S? determine astfel ?i cre?terea automat? a salariilor din industriile ?i serviciile capitalului str?in? S? creasc? manopera în fabricile germane, franceze, americane din România?
- Vrea cineva din România s? creasc? produc?ia intern? ?i s? nu mai importe produse din pia?a unic? european?, fie c? ar fi vorba numai de dovleci, de ceap?, de zah?r, morcovi, ardei, usturoi, cartofi sau ro?ii?
- Vrea cineva din România, chiar ?i în aceste condi?ii, s? sus?in? ritmul de cre?tere economic? situat de câ?iva ani peste cel al Uniunii Europene? P?i, unde e solidaritatea european??
- Vrea cineva din România s? nu mai ia împrumuturi externe de care nu are nevoie ?i s? nu mai dea cam?t? unor institu?ii numite generic financiare interna?ionale, dar care de fapt sunt foarte na?ionale? M?i, oameni buni, m?i, români, se pare c? nu vre?i s? v? b?ga?i min?ile în cap ?i se pare c? n-a?i în?eles ce vi se poate întâmpla? Chiar a?a de pro?ti sunte?i? Chiar a?a! Chiar a?a de pro?ti om fi? Nu. Noi nu suntem pro?ti. Noi suntem mândri c? suntem români!

footer