Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 08 Noiembrie 2015 17:21

General-colonel Iulian Vlad - Prof. univ. dr. AdrianGorun - TgJiu - 2„1989, Adev?r ?i Manipulare", a?a s-a numit simpozionul organizat de Institutul de Politici Publice, Administra?ie ?i ?tiin?ele Educa?iei din cadrul Universit??ii „Constantin Brâncu?i" din Târgu Jiu ?i moderat de pre?edintele Senatului Universit??ii, prof. univ. dr. Adrian Gorun. Tema, u?or de dedus chiar din titlul manifest?rii a încercat s? ridice pu?in din voalul care a acoperit evenimentele sângerosului decembrie 1989. Chiar dac? „cineva, acolo, « Sus »" a r?mas consternat, v? prezent?m a doua parte a un succint colaj realizat pe baza comentariilor ap?rute în presa local? din Tg. Jiu. (Redac?ia ART EMIS).

„Nu am fost cooptat în F.S.N. pentru c? nu f?ceam parte din «Cupol?»"[1]

Fostul ?ef al Securit??ii din timpul evenimentelor din decembrie 1989, generalul Iulian Vlad, a f?cut, joi, 29 octombrie 2015, primele declara?ii publice, dup? 26 de ani, în leg?tur? cu împrejur?rile în care a fost r?sturnat regimul comunist. Generalul-colonel Iulian Vlad ?i generalul-maior ?tefan Gu?e nu au fost coopta?i în ceea ce s-a numit „Cupol?", adic? Consiliul Frontului Salv?rii Na?ionale (C.F.S.N.). Iulian Vlad (84 de ani) a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru evenimentele din decembrie 1989, din care a executat patru ani la Penitenciarul Jilava. Generalul a avut joi, 29 octombrie, prima ie?ire public?, dup? 26 de ani de t?cere, în cadrul Conferin?ei cu tema «1989 - Adev?r ?i manipulare», organizat? de Universitatea „Constantin Brâncu?i" din Târgu Jiu. „Sunt profund emo?ionat. Sunt emo?ionat pentru c?, dup? 26 de ani de t?cere impus? sau autoimpus?, iau pentru prima oar? cuvântul în public, în afara depozi?iilor pe care le-am f?cut în propriile mele procese, trei la num?r, în urma c?rora m-am ales cu o condamnare de 25 de ani de închisoare, din care am executat neîntrerupt patru ani, cei mai mul?i la închisoarea Jilava", a spus generalul în rezerv?.

„Cei care au beneficiat de putere, de la primul ?i pân? la ultimul, s-au pus de acord în prealabil"

Generalul Iulian Vlad a explicat c? nu a fost cooptat în C.F.S.N. pentru c?, al?turi de generalul Gu?e, nu f?ceau parte din noua grupare care a pus mâna pe putere dup? Revolu?ie, grupare care a purtat diferite denumiri, printre care ?i «Cupol?»: „Prin natura func?iei pe care o aveam în decembrie 1989, am fost plasat în centrul sau în epicentrul evenimentelor de atunci. Sunt foarte multe date ?i foarte importante. Nu suntem singurii depozitari ai adev?rului ?i poate c?, a?a cum e omene?te, fiecare, aflându-ne în anumite puncte ?i în anumite pozi?ii, st?pânim mai bine adev?rurile pe care le-am observat din acele pozi?ii în care ne aflam. Prin natura func?iei, trebuia s? cunosc ansamblul situa?iei ?i trebuie s-o m?rturisesc, cu modestia care se impune, c? am cunoscut-o ?i am st?pânit-o în cea mai mare m?sur?. Atât generalul Gu?e - care, pentru memoria lui, cu to?ii îi suntem datori, pentru c? a fost un foarte bun patriot, un mare român - cât ?i subsemnatul nu f?ceam parte din ceea ce se proteja ?i, mai târziu, s-a numit de c?tre unii «Cupol?», iar de al?ii «Conspira?ie», sau alte denumiri. Noi, în zilele acelea de început, ne-am f?cut pur ?i simplu datoria de pe func?iile pe care le aveam. Generalul Gu?e era ?ef al Marelui Stat Major, deci comandantul executiv al Armatei, iar eu eram ministru secretar de stat, ?ef al Departamentului Securit??ii Statului, cealalt? for?? armat? a statului pe care o avea ?ara atunci. Puterea armat? era în mâinile noastre. Cei care au fost, mai apoi, beneficiarii puterii nu puteau s? ne asocieze ?i pe noi, pentru c? nu f?ceam parte din acela?i grup. Noi ne-am îndeplinit misiunile ?i îndatoririle func?iilor pe care le aveam. Pe cale informativ? se întrev?zuse posibilitatea unor provoc?ri, care ar fi determinat o v?rsare de sânge f?r? precedent. [...] Trebuia s? comand?m aceast? for?? de ap?rare a statului. Am f?cut-o în chipul cel mai con?tient. [...]. Nu puteam s? fim coopta?i în diferitele organisme care au vrut s? statueze forma de putere care a luat fiin?? atunci, pentru c? noi nu f?ceam parte din gruparea cunoscut?. Cei care au beneficiat de putere, de la primul ?i pân? la ultimul, au fost, într-o form? sau alta, pu?i de acord în prealabil. ?i, apoi, ?ti?i proverbul : « cine se aseam?n? se adun? », a?a c? nu a fost prea greu s? se adune".

„S-a inten?ionat o crim? f?r? precedent!"

Fostul ?ef al Securit??ii poveste?te c? au fost anumite planuri ca Armata s? se lupte cu Securitatea, iar v?rsarea de sânge ar fi fost cumplit?. Iulian Vlad spune c?, în masacrul de la Otopeni, cel mai mare rol l-a avut diversiunea: „S-a inten?ionat ?i ar fi fost o crim? f?r? precedent, cu urm?ri neb?nuit de mari, cu v?rsare de sânge ca niciodat?, dac? între Armat? ?i for?ele Securit??ii s-ar fi iscat un conflict, dac? tr?geau unii în ceilal?i. Încerc?ri s-au f?cut, iar unele au fost chiar reu?ite, cum a fost cazul de la Otopeni, în care au murit zeci de copii, de tineri, abia încorpora?i, în luna noiembrie. Au fost, pur ?i simplu, m?cel?ri?i". Iulian Vlad a continuat seria dezv?luirilor despre episodul criminal de la Otopeni, sus?inând: „A fost vorba ?i de nechibzuin?a unui comandant care r?spundea de paza aeroportului, dar cel mai mare rol l-a jucat diversiunea. Imagina?i-v? ce s-ar fi putut întâmpla dac? aceast? diversiune s-ar fi generalizat. S-au mai încercat ?i prin alte locuri ?i toate au avut acelea?i tr?s?turi. Dar, spre cinstea ?i onoarea generalului Gu?e, un militar ?i un patriot des?vâr?it, am putut preveni împreun? aceast? catastrof?. Am dat ordin ca trupele de Securitate s? se retrag? din calea manifestan?ilor". Iulian Vlad poveste?te c?, în centrul Bucure?tiului ?i al evenimentelor, se aflau aproximativ 2.000 de securi?ti înarma?i pân? în din?i, care, la un ordin, ar fi deschis focul împotriva manifestan?ilor. Fostul ?ef al Securit??ii spune c? a dat ordin trupelor s? se retrag? în unit??i, iar manifestan?ii au avut calea deschis? pân? la Pia?a Palatului: „Institu?ia pe care am condus-o i-a prezentat ?efului statului informa?ii în flux continuu pân? în momentul în care a luat hot?rârea s? plece din sediul Comitetului Central. De fapt, nu putea s? mai r?mân? în fa?a Comitetului Central, pentru c? în fa?a sediului e o pia?? imens?, Pia?a Palatului, a?a cum se numea ea atunci, care aceea a devenit, în câteva ore, neînc?p?toare, întrucât, în diminea?a zilei de 22 decembrie, mase imense de oameni din zonele industriale ale Capitalei, la care s-au ata?at al?i mul?i cet??eni, s-au îndreptat c?tre aceast? agor?. Ceau?escu nu mai putea s? r?mân? acolo, în sediul Comitetului Central. În zona care se circumscrie, între bulevardul Magheru, pân? la Universitate, pe strada Edgar Quinet, Brezoianu, urcând pe strada ?tirbei Vod? spre strada care iese în Bulevadul Magheru, Hotelul Athene Palace. Ei, bine, în aceast? zon? eu aveam efective for?a unei brig?zi, care este o mare unitate, cu tot armamentul de lupt?. În afar? de aceasta, în aceea?i zon? se afla ?coala de Ofi?eri a M.A.I. - actuala Academie « Alexandru Ioan Cuza » cu 700 de elevi foarte bine instrui?i, cu armamentul din dotare asupra lor, înso?i?i de 200 de ofi?eri la ferl de bine echipa?i. Aproape c? nu se putea s? treci de oamenii ace?tia. În diminea?a zilei de 22 decembrie 1989, la ora 8.00 ?i câteva minute, am chemat la ordin pe comandan?ii celor dou? for?e: ?eful ?colii militare de Ofi?eri, colonelul Gheorghe R?b?gel, ?eful Statului Major al ?colii, colonelul Pavelescu, ?eful Statului Major al trupelor de securitate ?i le-am ordonat s? se retrag? din dispozitiv în ordine des?vâr?it? la unit??ile de origine. Toat? masa de oameni în uniform?, înarma?i, preg?ti?i s? trag? la ordin, s-a retras, lîsând liber? intrarea în Pia?a Palatului. În aceast? situa?ie este evident c? Ceau?escu nu mai putea r?mâne în Comitetul Central

Elena ?i Nicolae Ceau?escu au ?ipat c?tre ofi?erii de gard? care-i înso?eau s? se trag? împotriva popula?iei

Generalul Iulian Vlad a mai dezv?luit faptul c? so?ii Ceau?escu au ?ipat la ofi?erii de Securitate care se aflau în dispozitiv s? se trag? împotriva celor care încercau s? intre în sediu. Fuga lui Ceau?escu de la Comitetul Central a fost facilitat? de generalul St?nculescu, care, peste capul Direc?iei de Securitate ?i Gard?, a chemat un elicopter în care au fost îmbarca?i so?ii Ceau?escu ?i al?i doi membri ai C.P.Ex. [...] Din fa?a liftului în care s-au urcat pentru a ajunge pe platforma de deasupra Comitetului Central, pentru a se îmbarca în elicopter, din nou,Elena ?i Nicolae Ceau?escu au cerut ofi?erilor care se aflau în preajm? s? se trag? ?i s? nu se permit? p?trunderea în sediul Comitetului Central".

„Ordon , trage?i!"... ar fi c?zut ca spicele de grâu

Generalul Iulian Vlad spune c? a dat un nou ordin s? nu se trag? împotriva manifestan?ilor care au intrat în Comitetul Central. Declar? c? protestatarii ar fi fost secera?i la un simplu ordin. „În sediul Comitetului Central, la acea or? erau câteva sute de ofi?eri ai Direc?iei de Securitate, înarma?i cu cele mai bune arme din dotarea infanteriei, pistolete, pistoale automate, pu?ti mitralitere ?.a.m.d., dar u?ile s-au deschis tot la ordinul pe care l-am dat. Ce trebuia s? facem în momentul acela? S? fi pus pu?ca pe mul?ime aceea, atunci ar fi c?zut cum cad palele de grâu în fa?a secer?toarelor. Nu era posibil. A?a ceva nu a? fi f?cut niciodat? ?i nu am f?cut niciodat?. Sunt ?i ast?zi guri care spun c? generalul Vlad a tr?dat. Eu nu am tr?dat. Eu am jurat credin?? poporului român ?i patriei mele, a?a cu cerea Jur?mântul Militar. Era cel mai simplu lucru s? dau un ordin din dou? cuvinte, «Ordon, trage?i!», ?i ar fi c?zut ca spicele de grâu. Ar fi fost bine ? Eu socotesc c? nu, ?i aceasta a fost, este ?i va r?mâne convingerea mea pe via??"[6].

Ultimele momente din via?a generalului Vasile Milea

„M-a luat în bra?e, a plâns... S-a împu?cat în inim?". (General-colonel Iulian Vlad).

Iulian Vlad a m?rturisit c? avea o rela?ie apropiat? cu generalul Vasile Milea, fost ?ef al Marelui Stat Major al Armatei Române (1980-1985) ?i ministru al Ap?r?rii Na?ionale (1985-1989): „Sunt dator, pentru memoria lui Milea, s? v? spun adev?rul. Poate c? unele vor fi lucruri inedite. Am fost apropiat de Milea. Am avut rela?ii foarte strânse, chiar de prietenie cu Vasilea Milea. Gradele erau acelea?i, de general-colonel, eram membri ai Guvernului. Eu eram membru al Comitetului Central, iar el era membru supleant al Comitetul Politic Executiv, dar eram foarte adesea chema?i la ?edin?e comune, la ?edin?ele Comitetul Politic Executiv. Ca membri ai Guvernului, ne întâlneam, de asemenea. Între noi s-a creat o rela?ie strâns? ?i deschis?. Eram ceea ce eram fiecare, iar via?a militar? nu e una u?oar?. M? ruga ca, dac? eu ajung primul la ?edin?ele Comitetului Politic Executiv sau la ?edin?ele de Guvern, s?-i ?in un loc lâng? mine, iar el f?cea la fel. A?a s-a întâmplat ?i în decembrie 1989, la cele câteva ?edin?e de Comitet Politic Executiv. Dar ultima este cea mai important?. Înainte de ?edin?a Comitetului Politic Executiv, care s-a ?inut în diminea?a zilei de 22 decembrie, imediat dup? ora 8.00, eu d?dusem ordinul de retragere din zon? a unit??ilor mele". Milea a comandat represiunea din noaptea de 21 spre 22 decembrie. Milea a fost numit de Ceau?escu în fruntea unui comandament care s? organizeze represiunea împotriva revoltei din Bucure?ti. „În dup?-amiaza zilei de 21 decembrie, dup? spargerea mitingului, eu eram la minister, iar Milea era la Comitetul Central, era membru al conducerii superioare a partidului ?i trebuia s? participe la miting. Dup? spargerea mitingului, Milea a fost numit s? comande ac?iunea de lini?tire a lucrurilor în Capital? ?i l-a luat ca adjunct al lui, ca s? conduc? pe teren opera?iile, pe generalul Hortopan. Nici el nu mai este în via??. Ce s-a întâmplat în Bucure?ti în noaptea zilei de 21 spre 22 decembrie, probabil c? ?ti?i. Au fost mor?i ?i r?ni?i", a declarat fostul ?ef al Securit??ii. Milea, la înapoierea de pe „teren" a plâns pe um?rul generalului Vlad Înc?rc?tura psihic? la care a fost supus ministrul Ap?r?rii, generalul Vasile Milea, a fost imens?, poveste?te Iulian Vlad. Acesta a fost nevoit s? îndeplineasc? ordinele lui Ceau?escu, de a se trage împotriva manifestan?ilor. Generalul (r) Iulian Vlad a povestit un episod cutremur?tor. Generalul Milea l-a luat în bra?e ?i a început s? plâng? chiar la intrare în sediul C.C. Cei doi au intrat în cl?dire, iar ministrul Ap?r?rii a continuat s? se descarce. L-a rugat s? se întâlneasc? cu so?ia ?i cu fiica lui ?i s? le transmit? c? nu a fost un criminal ?i c? a fost nevoit s? îndeplineasc? ordinele primite de la Comandantul Suprem. „Spre miezul nop?ii, m? aflam în fa?a uneia dintre intr?rile în sediul Comitetului Central. Acolo era cartierul general. Ceau?escu nu a mai plecat din sediu ?i noi nu am mai avut voie s? p?r?sim zona. Eram împreun? cu mai mul?i generali ?i ofi?eri superiori din subordine, dar ?i de la Armat?. Ce puteam s? discut?m decât despre ceea ce se întâmpl? în ?ar?. Dup? miezul nop?ii, dinspre strada Academiei, s-a ar?tat Milea, înconjurat de ni?te generali ?i ofi?eri. Când m-a v?zut, a venit direct la mine, m-a luat în bra?e ?i a început s? plâng?. M-a impresionat profund gestul lui ?i i-am spus: «V? rog s? intr?m în sediu. Nu e bine s? ar?ta?i aceast? sl?biciune în fa?a ofi?erilor din subordine». Am intrat în sediu ?i ne-am dus spre cabinetul I, spre biroul lui Ceau?escu. El era acolo ?i ne-am a?ezat pe câte un fotoliu. Undeva la o distan?? mai mare, se a?ezase într-un fotoliu ?i mo??ia Gogu R?dulescu, membru al Comitetului Politic Executiv. Generalul Milea început din nou s? plâng? ?i s?-mi spun?: «Tovar??e Vlad, v? rog foate mult s? întâlni?i pe so?ia mea ?i pe fata mea ?i s? le spune?i c? eu nu am fost un criminal. Nu eu am hot?rât reprimarea care a avut loc azi-noapte. Am primit ordin pentru asta». Era un om cu o construc?ie psihic? ?i un fel de a fi mai aparte. În ciuda aparen?elor, era un om sensibil ?i blând. Am discutat mai multe lucruri din care unele de importan?? capital?, dar Milea nu mai era omul care fusese pân? atunci. Era literalmente pr?bu?it. L-am rugat s? se retrag? ?i s?-?i ia câteva ore de odihn?, pentru c? la ora 8.00, în diminea?a zilei respective, eu primisem telefon de la Silviu Curticeanu, secretarul Comitetului partidului, ca la ora 9 s? fiu prezent la a?a numita «s?li??», unde Ceau?escu convoca, de obicei, la discu?ii mai restrânse pe unii demnitari, pentru c? acolo se va ?ine o ?edin?? a Comitetului Politic Executiv", a m?rturisit Iulian Vlad.

?edin?a C.P.Ex.

Nicolae Ceau?escu a convocat de urgen?? ?edin?a respectiv? a Comitetului Politic Executiv, în care principalul vizat a fost generalul Milea. Ceau?escu l-a str?puns cu privirea pe Ministrul Ap?r?rii, c?ruia i-a repro?at c? nu i-a executat ordinele ?i nu a scos în strad? unit??ile militare pentru a reprima revolta din Capital?. Milea a fost be?telit de Ceau?escu în fel ?i chip, iar tot timpul l-a ?inut de bra? pe Iulian Vlad. „Eu eram în sediul Comitetului Central, la Direc?ia de Securitate ?i Gard?. Am ajuns printre cei dintâi acolo, pentru c? era foarte aproape. Am ocupat un scaun mai spre centrul mesei ?i, în dreapta, am rezervat un loc pentru Milea. A ajuns ?i Milea. Avea o figur? cadaveric?. Nu mai sem?na a om. Se în?elege c?, în noaptea aceea, Milea nu a închis ochii. L-am întrebat ceva ?i mi-a dat un r?spuns neinteligibil. Dup? câteva minute apar Nicolae Ceau?escu ?i Elena Ceau?escu. Nicolae Ceau?escu s-a oprit în cadrul u?ii ?i ?i-a îndreptat aten?ie pe direc?ia în care eram noi. V? murturisesc c? eu nu am mai întâlnit în via?a mea un om cu o privire atât de p?trunz?toarea. Te str?pungea, pur ?i simplu, atunci când avea s?-?i repro?eze ceva sau s?-?i fac? o anumit? observa?ie. Am considerat c? eram primul vizat, mai ales c? pusesem în aplicare un ?ir de lucruri deosebite. Probabil c? ?i Postelnicu, care era în starea mea, s-a gândit c? ?i el e luat în vizor, dar, în realitate, privirile erau îndreptate c?tre Milea. ?i a început: «Milea, ?i-am dat ordin s? aduci regimentul cutare, s? aduci batalionul independent cutare, s? aduci nu ?tiu care brigad?». [...] «De ce nu le-ai executat?». Milea tremura pur ?i simplu. L-a be?telit cum nu este be?telit nici un soldat care sare gardul unit??ii, a?a cum a f?cut-o Ceau?escu cu un ministru al Ap?r?rii Na?ionale, general-colonel. «Pleci, imediat. Te duci la trupe. Ia m?suri s? vin? unit??ile cutare». De la Ploie?ti urma s? vin? o mare unitate, de la Pite?ti, de asemenea. În tot timpul în care a primit aceste observa?ii, Milea m-a ?inut de bra?. În func?ie de duritatea observa?iei, ap?sarea era mai u?oar? sau mai dur?, pentru ca, la urm?, înainte de a pleca, s? m? strâng? foarte puternic de bra?. Sigur, am interpretat în felurite moduri acest gest. Ce a vrut s?-mi transmit?? Era o desc?rcare, un fel de a spune «Iat?, ce mi-a mai f?cut ?i ast?zi acest om!», Cred c? gestul final a vrut s? fie ultimul r?mas bun !... ", a spus Iulian Vlad.

Sfâr?itul generalului Milea[2]

Fostul ?ef al Securit??ii a povestit apoi ce a urmat: „Generalul Milea a ie?it din sal?. La u?a de ie?ire din sal? îl a?tepta aghiotantul, un ofi?er de Securitate, era ofi?erul meu. To?i membri conducerii partidului erau garda?i de ofi?eri de Securitate ?i înarma?i cu tot ce trebuia. A plecat în urma lui. La un moment dat, în drumul lui spre biroul în care lucrase cândva ca ?ef al Statului Major al G?rzilor Patriotice, l-a întâlnit pe un ofi?er tân?r, un c?pitan-inginer, nu foarte bun cunosc?tor al regulamentelor militare,. I-a f?cut semn s? se apropie ?i i-a ordonat s?-i dea pistolul. C?pitanul s-a supus. A luat de la centur? pistolul ?i i l-a dat în mân? ministrului. El a intrat în biroul în care lucrase c?ndva. Acolo l-a întâlnit ?i pe ?eful de Stat Major al G?rzilor Patriotice, c?ruia i-a cerut s?-l lase singur. A avut un telefon sau dou?, pentru c? s-a auzit vorbind, dup? care s-a auzit un foc de arm?. Nu mai era nimeni în acea înc?pere în afar? de Milea. Era el cu el însu?i ?i cu arma pe care o primise de la un subaltern de-al lui. Imagina?i-v? dac?, prin absurd, maiorul aghiotant, care era ofi?erul meu, i-ar fi dat arma, a? fi putut spune ast?zi c? nu Securitatea l-a împu?cat? Nu m-ar fi crezut nimeni, pentru c? a?a e mentalitatea noastr?, a oamenilor, în general, de a crede mai cu seam? lucrurile care ies din normal. Milea s-a împu?cat în inim?, ?i nu în cap. Se întâmpl? adesea aastfel de gesturi de sinucidere. În diminea?a zilei respective, Armata a r?mas f?r? ministru".

Dureros de trist, dar adev?rat !

Generalul Iulian Vlad crede c? generalul Milea a s?vâr?itmai multe erori, cum ar fi represiunile pe care le-a coordonat la Timi?oara ?i Bucure?ti. Dac? asculta de ordinele lui Ceu?escu, ar fi trebuit s? continue crimele, dar era con?tient c? regimul comunist era la final ?i urma s? dea socoteal? pentru ceea ce f?cuse. Astfel, se poate c? singura solu?ie pentru el a fost de a-?i pune cap?t zilelor: „El a fost singurul din cei trei mini?tri care a dat ordin s? se trag? la Timi?oara, ba chiar a dat un ordin scris în sensul acesta, pentru c? Milea a fost un militar des?vâr?it, la modul propriu, al cuvântului. El a fost un executant model al ordinelor Comandantului Suprem. Milea nu ar fi putut s? nu pun? în aplicare ordinul lui Ceau?escu. Apoi, ?ti?i ce s-a întâmplat la Timi?oara ?i prin alte p?r?i din ?ar?! S-a întâmplat ce s-a întâmplat la Bucure?ti. Dar, în aceea?i noapte, Milea s-au trezit cu prezen?a la Bucure?ti a generalului St?nculescu, care fusese chemat de la Timi?oara din ordinul lui Ceau?escu, f?r? ?tirea lui Milea. A fost chemat din misiunea în care se afla la Timi?oara, f?r? ca ordinul lui Ceau?escu s? treac? pe la Milea, a?a cum prev?d regulamentele. «De ce credea c? a venit?» Nu putea s? gândeasc? altfel. «Ce se va întâmpla cu mine? Voi putea s? stau în fa?a celor pe care din ordin i-am reprimat la Bucure?ti? Voi putea s? stau în fa?a celor pe care din ordin i-am reprimat la Timi?oara? sau «Ce se are în vedere cu mine, dac? a fost chemat generalul St?nculescu s?-mi ia locul?». În aceea?i diminea??, Ceau?escu l-a investit pe St?nculescu cu calitatea de ministru al Ap?r?rii Na?ionale, provizoriu. Care era ie?irea pe care trebuia s-o caute Milea? Ce trebuia s? fac?? E o form? de a judeca lucrurile ?i de a-i da dreptate gestului pe care l-a f?cut Milea. A?a s-au petrecut lucrurile. Dureros de trist, dar adev?rat!" Astfel ?i-a încheiat cuvântul generalul iulian Vlad.
--------------------------------------
[1]AlinIon,http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/fostul-sef-securiatii-generalul-iulian-vlad-rupe-tacerea-premiera-revolutie-nu-fost-cooptat-fsn-nu-faceam-parte-cupola-1_56325d00f5eaafab2c23d6f7/index.html
[2]http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/secretele-mortii-ministrului-milea-umilit-revolutie-ceausescu-dezvaluite-generalul-vlad-fost-sef-securitatii-m-a-luat-brate-plans-s-a-impusact-inima-1_5633864df5eaafab2c29d341/index.html

footer