Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 04 Noiembrie 2015 22:48

General-col. Iulian Vlad, Prof. univ. Adrian Gorun-TgJiu, art-emis - 1„1989, Adev?r ?i Manipulare", a?a s-a numit simpozionul organizat de Institutul de Politici Publice, Administra?ie ?i ?tiin?ele Educa?iei din cadrul Universit??ii „Constantin Brâncu?i" din Târgu Jiu ?i moderat de pre?edintele Senatului Universit??ii, prof. univ. dr. Adrian Gorun. Tema, u?or de dedus chiar din titlul manifest?rii a încercat s? ridice pu?in din voalul care a acoperit evenimentele sângerosului decembrie 1989. Chiar dac? „cineva, acolo, Sus" a r?mas consternat, v? prezent?m prima parte a unui succint colaj realizat pe baza comentariilor ap?rute în presa local? din Tg. Jiu. (Redac?ia ART EMIS).

Organizatorii Simpozionului „1989-Adev?r ?i Manipulare", care a avut loc joi, 29 octombrie 2015 la Târgu-Jiu, au încercat s? ridice cortina tras? peste evenimentele de acum dou? decenii ?i jum?tate din România, care au avut urm?ri de necontestat pentru viitorul actual al ??rii. De altfel, evenimentele din decembrie 1989 au, cu siguran??, un alt în?eles pentru cei care au participat, la simpozionul amintit, organizat în incinta Universit??ii „Constantin Brâncu?i"(U.C.B.) din Târgu-Jiu, de c?tre Institutul de Politici Publice, Administra?ie ?i ?tiin?ele Educa?iei. Cuvintele rostite de invita?ii la simpozion pot fi consemnate în istoria municipiului, unele, [...] nefiind rostite, pân? acum, public. Destinat unor investiga?ii cu caracter ?tiin?ific, evenimentul la care au participat universitari, cadre în rezerv? ale Serviciului Român de Informa?ii, Poli?ie, Jandarmerie ? For?ele Armatei reprezentan?i ai mass-media ?i ai societ??ii civile, dar ?i reprezentan?i ai autorit??ilor locale ?i jude?ene, a fost deschis de c?tre Adrian Gorun, pre?edintele Senatului U.C.B. Acesta a explicat motivul care a stat la baza organiz?rii acestui simpozion, faptul c? acesta nu se dore?te un tribunal, ci doar o încercare de a scoate la suprafa??, p?r?i din adev?rul ?i din manipularea care a înso?it desf??urarea evenimentelor: „Prin acest simpozion s-a dorit depistarea faptelor, în succesiunea lor, pentru a se afla fragmente de adev?r din arsenalul manipul?rii, de multe ori grosiere, de atunci. Simpozionul se înscrie în sfera cercet?rii ?tiin?ifice nu a r?fuielilor alimentate de prejudec??i, asta ?i pentru c? actorii principali de ast?zi nu erau, în decembrie 1989, simpli spectatori, ci erau chiar angaja?i în evenimente. Azi (29.10. 2015 - n.r), aici, nu se judec? oameni. Simpozionul nu înseamn? tribunal, ci învestigheaz?, din perspectiv? istoric?, juridic?, socilogic? ?i antropologic?, evenimente ?i fapte. Nu se dau verdicte, nu se emit judec??i normative, ci se relanseaz? dezbaterea în jurul anului 1989 la români, în jurul dilemei revolu?iei sau a loviturii de stat", a declarat, în deschiderea evenimentului, Adrian Gorun[1].

M?rturii publice n-au mai fost f?cute din anul 1992

La invita?ia organizatorilor, la manifestare a luat parte generalul-colonel în rezerv?, Iulian Vlad, înso?it de colonelul (r), Filip Teodorescu, pre?edintele A.C.M.R.R.-S.R.I., de generalul de brigad? (r), Vasile M?lureanu ?i colonelul ® Paul carpen, redactor adjunct al revistei „Vitralii". Discursul generalului Iulian Vlad, fost Ministru Secretar de Stat la Ministerul de Interne ?i ?ef al Departamentului Securit??ii Statului, înainte de evenimentele din 1989 s?u a fost unul apreciat de cei prezen?i. Acesta a declarat c? este emo?ionat pentru c? a fost chemat s? vorbeasc? la Târgu-Jiu despre evenimente de acum aproape 26 de ani, dup? o perioad? în care ?i-a impus s? tac?. De altfel, singurele m?rturii publice ale generalul Iulian Vlad au fost f?cute în anul 1992. „Sunt emo?ionat pentru c? dup? aproape 26 de ani de la t?cerea impus?, sau auto impus?, iau pentru prima oar? cuvântul în public, în afara depozi?iilor în cele trei procese avute dup? evenimente din 1989. Am fost condamnat 25 de ani de închisoare ?i am isp??it 4 ani din pedeaps? la temuta închisoare Jilava. Sunt emo?ionat pentru c? m-am întâlnit aici cu mul?i camarazi ?i prieteni"[2], a mai spus fostul ?ef al Departamentului Securit??ii Statului, începându-?i discursul legat de ceea ce s-a petrecut în România în decembrie 1989. Reamintim c?, gen. col. Iulian Vlad a condus Departamentul Securit??ii Statului din noiembrie 1987 pân? la evenimentele din decembrie 1989. A prins toate momentele fierbin?i ale Revolu?iei la comanda uneia din cele mai temute institu?ii din România, care dac? r?mânea de partea lui Nicolae Ceau?escu putea s? fac? zeci de mii de mor?i în rândul civililor care împânzeau str?zile Bucure?tiului ?i ora?ele României[3].

Generalul Iulian Vlad a mai spus c? nu se consider? un tr?d?tor. Acesta a explicat c? nu a putut s? dea ordinul de a se trage în mul?imea de oameni care se strânsese în Pia?a Palatului, a?a cum, în repetate rânduri a ordonat Nicolae Ceau?escu. „Chiar din fa?a liftului în care s-a urcat pentru a ajunge pe platforma de deasupra Comitetului Central, ca s? se îmbarce în elicopter, cu voce necontrolat?, ?i unul ?i cel?lalt, adic? ?i Nicolae Ceau?escu, ?i Elena Ceau?escu au ?ipat, la propriu, c?tre ofi?erii de gard? care îi înso?eau, s? se trag?, s? nu se permit? p?trunderea în sediul Comitetului Central. În sediu, la acea or?, erau pân? la aproape câteva sute de ofi?eri ai Direc?iei de Securitate înarma?i cu cele mai bune arme din dotarea infanteriei de la acea vreme. Cu pistolete din cele mai performante, cu automatele cele mai bune, dar nu s-a trasd. U?ile s-au deschis la ordinul pe care, de asemenea, l-am dat. Ce trebuia s? facem în momentul acela? S? fi pus pu?ca pe mul?imea aceea, ar fi c?zut ca spicele de grâu în fa?a secer?torii. Nu era posibil. A?a ceva n-a? fi f?cut niciodat? [...] N-am tr?dat, pentru c? eu am jurat credin?? poporului român ?i patriei mele, a?a cum era formulat în Jur?mântul Militar. Era cel mai simplu lucru, un ordin din dou? cuvinte: «Ordon, trage?i! » sau «Ordon, foc! ». Eu am socotit c? nu e bine s? fac a?a ceva ?i nu am f?cut, asumându-mi toate riscurile!".

Printre al?ii, la acest simpozion au mai fost prezen?i: coloneiil Filip Teodorescu, colonelul Ioan F?get - Pre?edintele Sucursalei Gorj a A.C.M.R.R.-S.R.I. Gorj ?i Paul Carpen, redactor ?ef adjunct la revista Vitralii, generalul Vasile M?lureanu, profesorul Toader Nicoar?-directorul ?colii Doctorale de Istorie ?i Studii Culturale din cadrul Universit??ii Babe? Bolyai din Cluj Napoca ?i generalul Dan Voinea, fost procuror militar, care a condus ancheta în Dosarul Revolu?iei. În cadrul simpozionului s-a discutat, pe parcursul a câteva ore, despre „revolu?ie", „terori?ti", vid de putere, „oameni de bine" [...], despre cunoscuta lozinc? „Armata e cu noi". În fa?a auditoriului s-au f?cut referiri la Ion Iliescu, Siviu Brucan ?i Petre Roman ?i alte personaje devenite publice dup? 1989. ?i comentariile generalului Dan Voinea au fost urm?rite de cei din sal?. De altfel, Ion Ru?e?, ?eful Departamentului de Rela?ii cu Comunitatea, prezent la eveniment, a declarat, la finalul manifest?rii c? simpozionul a fost unul dintre cele mai reu?ite, realizate la nivelul jude?ului Gorj. „S-au oferit informa?ii noi despre evenimentele din 1989, discursurile au fost extrem de interesante ?i [...] se cer a fi continuate", a declarat Ion Ru?e?[4].

Not?: Folosind o expresie cunoscut?, men?ionam în preambul c? prezen?a generalului-colonel Iulian Vlad într-o universitate a inflamat spiritele la Cotroceni. Andrei Muraru, consilierul preziden?ial pentru rela?ia cu societatea civil? (o „entitate-fantom?" asemenea internetului care exist?, dar nu se vede; este peste tot, dar niciunde - n.n.I.M.), fost pre?edinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ?i Memoria Exilului Românesc s-a declarat consternat de organizarea unui asemenea eveniment. Probabil c? era lips? la apel când adormi?ii neamului au votat ca robo?ii - în unanimitate -, înc?lcarea „drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale omului" (l-am citat pe „consternat" - n.n. I.M.), iar ?eful statului a promulgat catastrofala f?r?-de-lege 217/2015, „ca primarul". Altfel nu poate fi explicat? - logic - (ne)consternarea de atunci a consilierului. Consecin?? a cenzur?rii libert??ii de exprimare prev?zute în legea fundamental? a ??rii ce înc? se mai nume?te România, persoana men?ionat? ?i-a exprimat public opinia, urmând exemplul alesului Facebookului din noiembrie anul trecut. Persoana numit? se exteriorizeaz? nu pe site-ul oficial al Pre?edin?iei României, ci pe aceea?i re?ea de „socializare": „Sunt de-a dreptul consternat la aflarea ve?tii c? ultimul ?ef al Securit??ii, Iulian Vlad, a fost invitat s? le vorbeasc? studen?ilor într-o universitate de stat. Nu are nici un fel de importan?? sub ce pretext a fost prezent ?i prezentat fostul ?ef al poli?iei politice ceau?iste cât? vreme vorbim aici despre un individ implicat în actele criminale ale fostului regim. Reamintesc faptul c? Iulian Vlad a fost condamnat de justi?ia român? pentru actele de represiune din decembrie 1989, a fost implicat în reprimarea revoltei de la Bra?ov din 1987 ?i în cele mai importante ac?iuni îndreptate împotriva disiden?ilor ?i contestatarilor din ultimii ani ai regimului comunist. De asemenea, Justi?ia a decis c? fostul ?ef al Securit??ii a înc?lcat drepturi ?i libert??i fundamentale ale omului. Prin « grija » sa au murit oameni ?i au fost distruse iremediabil destine. A?adar, prezen?a sa într-o institu?ie public? de înv???mânt superior este un gest care ultragiaz? memoria victimelor comunismului. Nu cred c? ?i-ar permite cineva în Germania, de pild?, s? invite lideri nazi?ti s? conferen?ieze în fa?a studen?ilor. De asemenea, nu îmi imaginez un astfel de act impenitent într-un stat ca Polonia, unde memoria na?iunii este cultivat? tocmai pentru a evita ca indivizi ori institu?ii s? cad? prad? amneziei ?i confuziei. Pentru cine mai are înc? îndoieli, Securitatea a fost din prima ?i pân? în ultima zi a existen?ei o institu?ie criminal?, iar conduc?torii ei, participan?i direc?i la acte sângeroase"[5].

Tare mi-a? dori s? aflu lista oficial? a „disiden?ilor" de dinainte de 1989, c? de cei fal?i, afi?a?i „pe sticl?" precum popa Tokes & Co. s-a s?turat poporul ca de mere acre. Cred c? cei mai mul?i dintre „disiden?i-revolu?ionari" ar fi transforma?i în ?inte ?i pu?i în poligon pentru exerci?ii de tragere cu ou? clocite! În alt? ordine de idei, persoana oficial? „consternat?", în cauz?, prezint? semne severe de autism în privin?a atitudinii nem?ilor ?i chiar a americanilor. Ace?tia, spre diferen?? de români, au ?tiut ?i ?tiu s? foloseasc? valorile - ale lor sau ale altora - în interes na?ional. Trei exemple edificatoare:
- dup? Al Doilea R?zboi Mondial, între anii 1956-1968, fostul general nazist Reinhard Gehlen a fost numit ?ef al Organiza?iei Gehlen (organiza?ie de spionaj) apoi Pre?edinte-fondator al Bundesnachrichtendienst (B.N.D. - Serviciului Federal German de Informa?ii), iar în Bundeswehr a de?inut rangul de general-locotenent;
- Wernher von Braun, om de ?tiin?? nazist, creatorul V1 ?i V2 de la Peenemünde a fost preluat prin opera?iunea Paperclip de c?tre americani ?i adoptat ca cet??ean al S.U.A., unde a conceput rachetele americane purt?toare de nave spa?iale.
- Hans Speidel - fost general al Wehrmachtului celui de-Al Treilea Reich ?i membru al Cartierului General al celebrului Feldmare?al nazist Erwin Romel - a fost primul Comandant Suprem al for?elor terestre ale N.A.T.O. în Europa Central? între anii 1957- 1963. Despre cei numi?i s-ar putea s? nu fi auzit „consternatul". Asta este! Dar... de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere ! (Ion M?ld?rescu).
- Va urma -
--------------------------------------
[1] http://www.gorjeanul.ro/actualitate/la-simpozionul-de-la-targu-jiu-generalul-iulian-vlad-a-rupt-o-tacere-de-doua-decenii-pentru-cercetarea-revolutiei-din-1989#.VjXzOivdWbN
[2] 1989 Investiga?ii ?tiin?ifice https://www.youtube.com/watch?v=GnUmAA15gs8
[3] http://www.gorjeanul.ro/actualitate/la-simpozionul-de-la-targu-jiu-generalul-iulian-vlad-a-rupt-o-tacere-de-doua-decenii-pentru-cercetarea-revolutiei-din-1989#.VjXzOivdWbN
[4] Anamaria Stoica, Pandurul, http://www.pandurul.ro/Actualitate/2015-10-30/Oamenii+care+stiu+secretele+Revolutiei+s-au+strans+la+Targu+Jiu
[5] https://www.facebook.com/Andrei-Muraru-636309919756362/?fref=ts

footer