Revista Art-emis
Germania, mare putere pentru c? o oblig? jocul? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 04 Noiembrie 2015 21:56

Corneliu Vlad, art-emisOpiniile privind oportunitatea, ba chiar imperativul unei hegemonii germane asupra Europei nu mai ?ocheaz? în Germania de ast?zi, ba chiar a devenit subiect curent de dezbatere academic? în marea putere european? reunificata în urm? cu un sfert de secol. Istoricul Herfried Munkler exceleaz? prin fervoarea deloc inhibata cu care pledeaz? în cartea sa „Macht în der Mitte" (Putere central?), ap?rut? în 2015, pentru „un leadership politic ?i economic hot?rât" al Berlinului pe continent. Ni se ?i explic? de ce: „Germania a devenit puterea central? a Europei" ?i de aceea ea trebuie s?-?i exercite „un rol corespunz?tor". Iar de când axa Paris-Berlin „a devenit un centru german" (?! – n.n.), Germania e nevoit? s?-?i asume misiunea de „a men?ine cooperarea Europei" ?i de „a aduce europenii pe aceea?i linie". Cam cazon? optic?, exact tipul de discurs pe care Berlinul oficial se str?duie?te din r?sputeri s?-l evite ori s? i se pun? în sarcina din 1945 încoace. Dar ca voce a „societ??ii civile", autorul Munkler nu are complexe. „Germania trebuie s? conduc? lumea", proclam? el senin ?i - hai s? glumim - „nuan?eaz?": Berlinul va trebui s? procedeze cu precau?ie, dar în a?a fel încât acest lucru „s? nu fie confundat cu ezitarea sau indecizia". Prev?z?tor, autorul c?r?ii este con?tient c? preten?ia german? la hegemonia revendicat? are de întâlnit împotrivire ?i în rândul popula?iei germane, ?i în alte state europene. ?i recunoa?te c? o retrospectiv? rapid? în istoria ultimului secol ?i jum?tate „constituie un avertisment unic ?i enorm asupra constela?iei geopolitice reprezentat? de un centru puternic". ?i, mai insist? pe subiect Munkler, probabil c? vulnerabilitatea cea mai grav? a politicii pentru care el pledeaz? este „aceea a istoriei germane: posibilitatea ca, în orice moment, s? se poat? fac? referin?? la ascensiunea na?ional-socialismului ?i la ideologia s? rasist?, la politica de extorsiune ?i anexare adoptat? de Hitler începând din 1938, la r?zboiul de agresiune început în 1939, la crimele Wehrmachtului, îndeosebi în r?zboiul împotriva Uniunii Sovietice ?i, în sfâr?it, la uciderea evreilor europeni". Tot acest trecut împov?r?tor, pe care are curajul s?-l aminteasc? f?r? ezitare, nu-l împiedic? totu?i pe politolog de la opinii dintre cele mai dezinvolte. Bun?oar?, spune el, procesul democratic în opera de edificare european? poate fi suprimat, în mare parte. „Integrarea european? - explic? el - este un proces prea complex pentru a r?mâne supus controlului ?i obiec?iilor popula?iei". De altfel, sus?ine el, „obiceiul de a vota al cet??enilor este c?lcâiul lui Achille al politicii europene". Spusele autorului german deconcerteaz?: mai de-a dreptul spus, votul ar fi un obicei (de fapt un prost obicei) de care Europa proiectat? ar trebui s? se lepede. ?i, pe aceea?i linie, de o dezarmant? sinceritate, compatrio?ilor s?i li se mai recomanda „s? renun??m la a vrea s? fim populari cu toat? lumea, c?ci acest lucru nu-i este posibil unei puteri centrale, dac? ea vrea s? se arate la în?l?imea misiunii sale". Oricum, „manifest?rile antigermane de la marginea zonei U.E. ?i invectivele antigermane nu ar trebui s? ne surprind? ori s? ne irite".

Sunt, asemenea afirma?ii ?i pove?e, doar opinii arogante ale unui politolog berlinez, fie el ?i ?eful Departamentului de teorie politic? al Universit??ii Humboldt? - s-au întrebat recenzen?i, germani ?i str?ini, ai c?r?ii. Unul dintre ei, germanul Peter Schwartz, amintea c? Munkler „este strâns legat de elita politic? german? ?i are un rol de consilier politic pentru partide, guvern ?i armata". ?i el mai observ? c? la conferin?a de la Munchen din 2015, ministrul german al ap?r?rii a vorbit pe tema „Direc?ia începând de la centru", care trimite, prin formulare, direct la ideile lui Munkler. Este interesant, în acela?i timp, c?, oricât de viguros adept al hegemoniei germane ar fi, Munkler recurge totu?i ?i el la formula consacrat? a Germaniei ca mare-putere-impotriva-propriei-dorinte. Germania, spune el, „nu a exercitat presiuni ?i nici m?car nu s-a promovat pe sine" ca putere central? ?i chiar „a dat înapoi" în fata posibilit??ii de a juca un asemenea rol. Dar, „inten?ionat sau nu", Germania ?i-a asumat pozi?ia unei puteri centrale ?i trebuie „s?-i fac? fa??". Sau, cum s-ar spune mai popular, o oblig? jocul... Ca ?i pre?edintele federal Gauck sau mini?trii der Leyen ?i Steinmeier, Munkler invoc? „responsabilitatea" ?i „indatoriririle" Germaniei, scrie publicistul elve?ian Karl Muller. Dar, „în ciuda retoricii sale înfrumuse?ate, Munkler este mai deschis ca politicienii germani ?i se pronun?a pentru recurgerea, în cadrul acestei responsabilit??i, la toate instrumentele puterii de care dispune Germania. Numai c? puterea, dup? cum se ?tie, este capacitatea de a impune voin?a ta altcuiva", încheie eufemistic, dar cât se poate de str?veziu, comentatorul elve?ian.

footer