Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Corvin Lupu   
Miercuri, 21 Octombrie 2015 23:41

Corvin Lupu - Tr?darea-Securit??ii 2, art-emisSecuritatea nu trebuia s? fac? nimic, pentru ca s? nu se „amorseze vreo bomb?"?! Este teribil ce debirteaz? domnul general rogojan. Mai departe, reproduce cuvintele gl. Iulian Vlad prin care le atrage aten?ia subordona?ilor s? nu cumva s? ac?ioneze! P?i de aceea au fost pl?ti?i ?i r?spl?ti?i, domnule general? Pentru aceast? atitudine au avut 45 de ani toate privilegiile în societate? Ca s? nu fac? nimic, de fric?, în cele mai grele momente pentru ?ar??! Ce Securitate a fost? Acea Securitate care a ales ca, în unele din cele mai grele situa?ii pentru ?ar?, din întreaga ei istorie, s? nu-?i fac? datoria conform legilor, regulamentelor ?i ordinelor, este bine c? a fost desfiin?at?. Din acest punct de vedere, nici nu mai merita s? existe în acea form? în care domina predispozi?ia total? de abandonare/tr?dare a obliga?iilor legale ?i militare. Este foarte p?cat de miile, de zecile de mii de ofi?eri de securitate din întreaga ?ar? care, timp de aproape jum?tate de secol au luptat s? apere ?ara ?i valorile ei, au contribuit la regimul dictaturii economice de dezvoltare, au blocat jefuitorii de ?ar? ?i au ap?rat climatul necesar dezvolt?rii în toate domeniile de activitate, au adus în ?ar? informa?ii pre?ioase, au adus tehnologie etc. Ace?tia au fost ?i ei tr?da?i ?i umili?i de atitudinea comandan?ilor Securit??ii. Tangen?ial, am scris ?i despre aceste lucruri, în alt? carte. De altfel, dl. gl. Vlad î?i aduce aminte când a participat la B?neasa la o întâlnire de mul?i ani de la absolvirea unei promo?ii, din perioada în care dânsul comanda ?coala de Ofi?eri a M.I. În timpul întâlnirii, un ofi?er de securitate i-a strigat: „Tr?d?torule!" Dl. general a plecat...

Domnul Rogojan sus?ine c? eroii unora sunt tr?d?torii altora, ceea ce am afirmat ?i eu în aceast? carte. În acest sens, îl citeaz? pe pre?edintele Italiei, Francesco Cossiga, care aflând c? for?ele de ordine au fost oprite de gl. Iulian Vlad s? aplice legea ?i s? restabileasc? ordinea public?, a spus c? trebuie s?-i fie ridicat? o statuie generalului Iulian Vlad. Este corect, domnule Rogojan, dl. gl. Vlad este eroul str?in?t??ii, la a c?rei ac?iune împotriva României ceau?iste s-a racordat, str?in?tate care a putut, în urma loviturii de stat, s? acapareze România, s? o transforme (în dou? decenii) într-o colonie ?i s? o jefuiasc? sistematic, ceea ce s-a întâmplat deja ?i mai este înc? în curs. Este evident c? statelor str?ine care ne-au agresat, în decembrie 1989 ?i ne-au învins, cu ajutorul tr?d?torilor din Armat?, din Securitate ?i din Partidul Comunist, nu le-a convenit perioada anterioar? loviturii de stat, când ?ara era independent? ?i ei nu decideau nimic în România, nu aveau acces la resursele ??rii, decât în baza unor cooper?ri reciproc avantajoase ?i obliga?i s? ne respecte, ceea ce nu se mai întâmpl? ast?zi. Deci, da, dl. gl. Vlad este eroul lui Cossiga ?i a multor altor ?efi de state care ne-au luat ?i continu? s? ne ia b?ncile, combinatele, societ??ile de asigur?ri, p?durile, p?mântul cel mai fertil, petrolul, gazele, distribu?ia energiei, apele minerale etc. Oare ce nu ne-au luat? Domnul general Rogojan a scris ?i acomb?tut aceste fenomene negative pentru ?ar?, dar nu accept?c? r?ul trebuie c?utat în zilele lui decembrie 1989, mai ales în taberele tr?d?torilor. Era de preferat o Românie atacat? ?i cucerit? cu tancurile sovietice, ca Cehoslovacia în 1968, decât cucerit? prin t?darea militarilor români. Atunci poporul român ar fi în?eles c? miza celor care spuneau c? ne ajut? s? promov?m democra?ia, libert??ile, umanismul, Europa unit? etc. este acapararea României. Poate, atunci, poporul român nu ar fi fost atât de neatent ?i nici nu s-ar fi mai l?sat manipulat atât de u?or, a?a cum face ?i grupul de fo?ti comandan?i ai fostei Securit??i pe care îl reprezint. Unul din exemplele de manipulare este ?i negarea cu vehemen??, chiar violent, a unor adev?ruri coagulate ?i deja probate.

La un moment dat, în textul men?ionat apare: „Corvin Lupu este, ori naiv, ori intoxicat de releele de manipulare a (sic!) unor servicii care i-au plantat surse de dezinformare, pentru a-i orienta cercetarea ?i a-l compromite". Deci, eu sunt ?inta compromiterii de c?tre serviciile secrete, nu conducerea Securit??ii ?i gl. Iulian Vlad! Ulterior, scrie c? nu dore?te s? spun? ce serviciu de informa?ii (arip? de serviciu?) m? manipuleaz? pe mine. Poate c? m? ?i pl?te?te. Poate c? sunt ofi?er (acoperit?) ?i nu ?tie dânsul ?i eu nu am voie s? spun. Poate c? am fost în trecut ?i acum sunt doar un pensionar, ca domnia sa. Poate c? sunt doar turn?tor ?i nimic altceva. Ca s? evite asemenea nedumeriri ale cititorilor, ar fi fost deontologic s? spun? de ce structur? apar?in, cine m? manipuleaz? ?i cine mi-a comandat s? scriu aceast? carte. S.R.I.-ul? S.I.E.? D.G.I.A.? U.M. 0215? U.M. 0865? Cine? Sau poate vreun serviciu str?in. V?d c? pe dl. prof. univ. dr. Viorel Roman de la Universitatea din Bremen, pe care îl cunosc personal de mul?i ani, am fost cu dânsul ?i la Buenos Aires, l-a deconspirat ca apar?inând de B.N.D., ceea ce nu este deontologic. Apropos de lipsa deontologiei pe care mi-o repro?z? mie, iar domnia sa, ofi?er de informa?ii, deconspir? agen?ii unor servicii în fa?a opiniei publice! De ce nu le spune cititorilor, c?rui serviciu apar?in, ca s? scape de suspense? Nu este decât o intoxicare „securistic?" a domnului general Rogojan! Nu mai ?ine cu asemenea manevre! Ar fi cazl s? încerce s? se remodeleze, chiar ?i la aceast? vârst?. S? lase d denigrarea celor care scriu ceea ce nu-i convine ?i scrie dînsul în continuare, chiar dac? nu este istoric, ceea ce eu sunt, în primul rând (filolog sunt în al doilea rând), astfel ca istoriografia s? poat? s? ia de la fiecare ceea ce este bun, s? confrunte toate variantele ?i argumentele ?i s? consolideze numitorul comun al cercet?rilor, adic? ceea ce merit? cu adev?rat re?inut. Domnul general rogojan n-ar trebui s? mai încerce impunerea unor teze false prin for?? ?i agresând verbal pe cei care scriu ceea ce nu-i convine dânsului sau fostului dumneavoastr? ?ef!

Privitor la neactivarea de c?tre dl. gl. Iulian Vlad a re?elei „S", despre care am scris în carte, atâta cât am putut scrie acuma, domnul Rogojan a prezentat un film ireal, bun „pentru adormit sugarii". Imaginea fals? pe care o creaz?, prezentându-l pe dl. gl. Vlad interesându-se la dumneavoastr? ?i la al?i subordona?i despre atribu?iile speciale care erau în directa domniei sale competen?e este nedigerabil?. S? afirme c? gl. Vlad nu ?tia de Re?eaua „S" ?i îl întreba pe domnul gl. Rogojan dac? exist? a?a ceva, este o jignire pe care ne-o aduce?i tuturor celor care cunoa?tem o parte din istoria Securit??ii, un atentat la minima noastr? inteligen?? ?i o dovad? c? dânsul nu spune adev?rul. Nu-i poate min?i chiar pe to?i. Dac? nu poate f?r? minciun?, s?-i mint? doar pe cei care nu au habar. Ceilal?i nu v? vor crede ?i îl vor judeca, inclusiv dup? ce va trece dincolo de via??. Ceea ce scrie, r?mâne. Nu se gânde?te? Dac? am f?cut ?i eu parte din Re?eaua „S" ?i cunosc problematica din interior? Nu le ?tia nici dânsul pe toate. Îi putea ?tii doar pe ?efii de re?ea, dac? ?i-ar fi b?gat nasul în hârtiile d-lui gl. Vlad, inclusiv unde nu îi „fierbea oala", dar pe ceilal?i nou? din re?ea, nu îi ?tia. Da, gl. Milea a activat Re?eaua „R", conform regulamentului, iar dl. gl. Vlad nu a activat Re?eaua „S", pentru c? a înc?lcat regulamentul re?elei. Domnul gl. Rogojan infirm? ?i minte în continuare, dar nu mai poate ascunde pe fond adev?rul despre tr?darea ?efilor Securit??ii.
?i înc? ceva. ?efii de state, în întâlniri directe sau prin mesageri î?i ofer? adeseori informa?ii unii altora. Gheorghiu-Dej i-a spus adeseori lui Dr?ghici ceea ce a aflat de la al?i ?efi de stat. Ceau?escu nu spunea dintr-un motiv cert: nu avea încredere în Securitate, care ac?iona în direc?ia înl?tur?rii lui de la putere. Acest adev?r nu mai poate fi negat decât cu rea-credin??. Faptul c? ?efii Securit??ii ac?ionau duplicitar ?i mimau devotament, nu schimb? fondul problemei.
- Va urma -

footer