Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Corvin Lupu   
Duminică, 18 Octombrie 2015 20:35

Prof. univ. dr. Corvin Lupu, art-emisPublicarea c?r?ii mele „Tr?darea Securit??ii în decembrie 1989", Bucure?ti, Editura Elion, 2015, a declan?at nu numai reflec?ii ?i dialoguri academice, dar ?i furia nest?pânit? a unor actori ai tragicelor evenimente din decembrie 1989. Unii vorbesc, al?ii scriu. În rândurile de fa?? doresc s? mul?umesc, domnului gl. bg. (r) Aurel Rogojan pentru articolul/recenzie „Generalul Iulian Vlad erou sau tr?d?tor? - Note de lectur?", în care combate cartea amintit?, pe autorul ei ?i pe editor, dl. prof. univ. dr. gl. bg. (r) S.R.I. Cristian Troncot?. Am citit cu ner?bdare textul, întrucât domnia sa a fost director adjunct al Serviciului Secretariat ?i Juridic al D.S.S., transferat în pozi?ia de ?ef de cabinet al gl. Iulian Vlad, pozi?ie pe care a de?inut-o timp de 12 ani, fiind astfel unul dintre pu?inii oameni de la vârful Securit??ii care cuno?tea ansamblul problematicii de securitate ?i unele dintre secretele din jurul lor. Tot ce intra ?i tot ce ie?ea, cu pu?ine excep?ii, trecea pe la dânsul. Majoritatea ofi?erilor operativi nu aveau acces la ansamblul problemelor ?i nu puteau emite judec??i de valoare analitice ?i sintetice. Astfel, pe domnul general Rogojan îl consider o persoan? care ar fi putut s? aib?, dac? ar fi existat, vreo „arm? secret?" cu care s? contrazic? punctual ideile fundamentale ale c?r?ii mele. Nu a fost a?a. În articolul publicat s-a referit doar la detalii ale c?r?ii, iar privitor la fondul tr?d?rii Securit??ii, n-a avut argumente credibile, ceea ce m? bucur?, în sensul c? dac? nici dânsul nu are argumente solide, de fond, înseamn? c?, într-adev?r, ca autor, pot s? fiu mul?umit. Asta nu înseamn? c?, în calitate de cercet?tor, nu accept alte puncte de vedere, nu a?tept lucr?ri în care, pe baza altor probatorii, anumite componente ale c?r?ii mele s? fie nuan?ate, precizate mai corect decât am f?cut-o eu, astfel ca adev?rul, ascuns cu atâta grij?, determinare ?i îndârjire de conspiratorii ?i puci?tii/tr?d?torii din decembrie 1989 s? fie mereu mai limpede, mai clar ?i s? poat? s? se constituie ?i în capitole elocvente de istoria României, cât ?i în lec?ii foarte utile, atât pentru viitorii ofi?eri ai României, de toate armele, cât ?i pentru opinia public?.

Observa?iile pe care le face domnul general Rogojan, chiar de ordin secundar fiind, vor sta în aten?ia mea pentru edi?ia a II-a a c?r?ii, când voi încerca s? fac ?i mai clare ?i mai argumentate pasajele pe care le învedereaz?. Înc? o dat? mul?umiri, pentru acest sprijin. Dar cititorii nu vor în?elege mai nimic din disputa noastr?. Pentru a judeca, trebuie citit? cartea. Pe de alt? parte, textul „Generalul Iulian Vlad erou sau tr?d?tor? - Note de lectur?" este plin de invective ?i jigniri, atât la adresa mea, cât ?i a editorului c?r?ii, dl. general bg. (r) prof. univ. dr. Cristian Troncot?. Domnul general Rogojan l-a împro?cat ?i pe editor, ca s? nu mai îndr?zneasc? cineva s? scrie ceva care s? deranjeze aripa tr?d?toare din fosta Securitate. Subsemnatul am fost declarat mincinos, lipsit de „cultur? politic?" ?i de „viziune democratic?", neinformat, neserios, incompetent, necredibil, lipsit de bun?-credin??, ignorant, aflat în impardonabil? eroare, perseverând în minciun?, proferând acuza?ii calomnioase, f?când afirma?ii false, abandonînd deontologia elementar? a cercet?torului, executant cu mult zel al unor „ordine de cercetare"(?), în cadrul c?rora nu figura ?i promovarea adev?rului, manipulator al cit?rilor, contraf?c?tor al argumentelor, lipsit de respect fa?? de adev?r, emi??tor de ra?ionamente cinico-criminale, promovator al inexactit??ii de nume, date, locuri ?i fapte, promovator de contradic?ii analitice de logic? elementar?, precar documentat, promovator al jum?t??ilor de adev?r combinate cu minciuna sfruntat? ?i cu fabula?ii patologice, promovator tenden?ios al folosirii surselor bibliografice, promovator de confuzii ?i premise false, de?in?tor al unei imagina?ii slobode, proliferator de scorneli personale, promovator al minciunii absolute, promovator de aser?iuni fals-tenden?ioase, incapabil de a citi ?i în?elege corect un text cât se poate de clar, filolog improvizat în istoric ?i, în final, abandonator al deontologiei cercet?rii istorice. În mod peiorativ ?i repetat m-a?i numit „filologul-istoric", sau „filologul improvizat în istoric". Stop! L-a? ruga s? se opreasc?! M-a „binecuvântat" cu 32 (treizeci?idou?) de expresii denigratoare, peiorative, insulte grave. Nu am s? r?spund la ele, de data aceasta, ci spun doar c? a intrat în casa foarte onorabil? a publica?iei „Cotidianul", cu bocancii murdari de noroiul din acea parte a ogradei fostei Securit??i unde au s?l??uit tr?d?torii.

P?rerile pe care le eman?, nu au nimic în comun cu legisla?ia timpului, iar domnul general Rogojan este jurist ?i le ignor? voit, afirmând acest lucru explicit ?i prezentându-l ca pe ceva pozitiv! A fixat în articol doar unele detalii dintr-un ansamblu, a c?rei coloan? vertebral? este neatins? de vreun argument solid. Neavând argumente istorice, juridice ?i militare, apeleaz? la arsenalul propagandei politice (voin?a poporului care nu l-a mai vrut pe dictator, nelegitimitatea dictatorului pe considerente subiective, democra?ie, bla, bla). Asta-i ?tiin?a domnului general, transformat în cadru didactic de conjunctur? (f?r? doctorat ?i concursuri profesionale de substan??) în ultima parte a carierei? Face doar contraziceri, înso?ite de invective. Lipsa de contra-argumente de fond, încearc? s? o compenseze prin b?d?r?niile repetate cu care asalteaz? autorul ?i pe editor. Dintre numeroasele probleme de fond pe care le ridic? aceast? carte, domnul Rogojan se opre?te la una singur?, restul fiind, cum am mai spus, detalii ?i dou? erori de nume, ca ?i o virgul? gre?it?, c?reia îi d? o foarte mare importan??, uitând c? aceast? editur? are ?i corectori, care pot ?i ei gre?i, ca ?i autorul, ca ?i oricare om care scrie exclusiv la laptop ?i mai scap? litere sau semne de punctua?ie în text. În schimb, textul domnului Rogojan con?ine mai multe gre?eli gramaticale, de scris ?i de punctua?ie. La un moment dat, afirm?: „Filologul istoric citeaz? Constitu?ia, Codul penal ?i regulamentele militare, f?r? s? realizeze c? România era prins? în iure?ul mi?c?rii for?ate a ro?ii istoriei, care venea ca un t?v?lug nimicitor peste tot ce ar fi însemnat chiar ?i schi?area cea mai anemic? a vreunei împotriviri... Istoria este plin? de exemplele tr?d?rilor din necesitate istoric?, ar?tându-ne, f?r? putin?? de t?gad?, c? eroii unora sunt tr?d?torii altora. A?adar, depinde de care parte a grani?ei, fragile ?i uneori greu perceptibile, dintre eroism ?i tr?dare, s-a situat Corvin Lupu când a judecat faptele ?i, în primul rând, în ce gril? axiologic? le-a interpretat...".

Reproducând cuvintele d-lui gl. Iulian Vlad, domnul Rogojan arat?: „Nu mai ie?i?i din sediu, ca s? nu se pun? pe seama voastr? provoc?rile lor. ?i s? nu-l pun? p?catul pe careva, dac? trebuie neap?rat s? ias?, s? aib? arma asupra sa. Asta v-am spus-o de la început.[...] În situa?ia creat?, dac? Securitatea ar fi fost identificat? în strad?, se g?sea imediat cine s? aprind? fitilul ?i s? detoneze bomba amorsat? a tulbur?rilor care s? justifice interven?ia militar? str?in?, în format, de aceast? dat?, conven?ional". Din acest grup de pasaje, care sunt colosale, de-a dreptul monstruoase în adâncul în?elesului lor, domnul Rogojan confirm? în totalitate tr?darea capilor Securit??ii, în special a d-lui gl. Vlad. Deci recunoa?te c? s-a tr?dat, doar c? s-a tr?dat din necesitate istoric?! Este un mare pas înainte! Este meritul c?r?ii mele c? l-a determinat s? fac? acest prim (pentru dânsul ?i pentru cei pe care-i reprezint?) pas spre adev?r. A f?cut ceea ce este mai greu: a spart ghea?a. Pe de alt? parte, conceptul de „tr?dare din necesitate istoric?", pe care îl introduce, este o prostie colosal?. Cred c? nici nu ?i-a dat seama ce a debitat. Domnul Rogojan, cel care, în finalul textului pe care l-a emanat, pune la îndoial? meritele mele academice... Domnul general, este produsul puterii care emana din biroul de lâng? cel al domniei sale ?i atât! ?i nimic mai mult. N-am s? spun c? a ajuns profesor la apelul de sear?, ci c? eu îi recunosc merite profesionale ?i valoarea unor analize pe care le-am citit în lucr?ri sale. Unele chiar mi-au pl?cut ?i, cunoscându-l foarte bine pe dl. gl. Vlad, ?tiu c? nu l-ar fi ?inut lâng? domnia sa 12 ani, dac? nu era bun. Dar s? nu se cread? acum ?i istoric capabil s? dea lec?ii. Eventual, poate continua s? dea lec?ii de b?d?r?nie. Dar, cu recenzia aceasta, scris? sub imboldul fostului ?ef ?i mentor, orbit de furia ie?irii la lumin? a adev?rurilor pe care unii ?efi ai Securit??ii le-au crezut îngropate definitiv, domnul Rogojan a emanat un text cu care se compromite. Dar, oricum, pentru dl. gl. Vlad, domnul Rogojan se poate ?i compromite. În spatele domnului General Iulian Vlad, domnul Rogojan a avut România la picioare, a devenit foarte cunoscut în toat? ?ara, a ajuns general în S.R.I. ?i, în final, a ajuns ?i cadru didactic la A.N.I., recomandat tot de dl. gl. Vlad. Revenind la „tr?darea din necesitate istoric?", afirm cu t?rie c? tr?darea este una singur?, este cel mai infect act pe care îl poate comite un militar ?i nu are circumstan?e na?ionale, sociale, militare, informative, sau de alt? natur?. To?i tr?d?torii caut? argumente în afara legilor ?i în afara ?tiin?ei istorice, pentru a-?i justifica actele reprobabile. Oare, în viziunea tulburat? ?i descongestionat? de ur? a domnului Rogojan, „tr?darea din necesitate istoric?" include ?i „crimele din necesitate istoric?"? Unde vrea s? ajung? pe acest drum, al manipul?rii ordinare a opiniei publice neavizate ?i transformând tr?d?rile (care au fost înso?ite de crime) în „necesit??i istorice"? Asta i-a înv??at ?i pe viitorii ofi?eri de informa?ii la A.N.I.? Sunt curios ce p?rere au ofi?erii de protec?ie ai institu?iei ?i comandantul (rectorul).

Scriu toate acestea, nu pentru c? vreau s? dau ni?te lec?ii pe care domnul Rogojan cred c? le cunoa?te, dar pentru c? are în spate toat? echipa de tr?d?tori ?i a fost ales ca cel mai bun om al lor care m? poate combate pe mine ?i cartea mea. Am cuno?tin?? despre unele dintre lungile discu?ii pe marginea combaterii ?i bloc?rii c?r?ii mele. Fiecare cuvânt, chiar ?i invectivele neacademice, care pun la îndoial? pozi?ia academic? a domnului Rogojan, putând fi atribuite unui profesor cu bocanci murdari, cum am mai spus, sunt utile, pentru c? în viitor tot mai mul?i cercet?tori vor coborî în adâncurile evenimentelor ?i fenomenelor politico-militaro-informative din decembrie 1989. Va veni timpul când frica, îngrozitoarea fric?, cea care a blocat ie?irea la lumin? a adev?rurilor crude din decembrie 1989, va fi înfrânt? ?i atunci rândurile dumneavoastr? ?i ale mele vor putea s? inspire ?i al?i cercet?tori. Oricum, înaintea mea cu cercet?rile istoriei Securit??ii se g?se?te dl. prof. univ. dr. gl. bg. S.R.I. Cristian Troncot?, cel pe care domnul Rogojan îl batjocore?te la modul ordinar în textul-recenzie despre care scriu eu acum. Indiferent ce va spune, sup?rat c? a publicat c?r?ile „Tor?ionarii", „Duplicitarii" ?i a editat cartea mea „Tr?darea Securit??ii...", domnia sa r?mâne acel pater familias al cercet?torilor istoriei serviciilor secrete din România.
-Va urma-

footer