Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 18 Octombrie 2015 18:10

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisModa în terrorism

Domnul Benjamin Netanyahu a schimbat recent defini?ia terorismului, sco?ând pe pia?? varianta „Iarna 2015" mult mai silen?ioas? ?i cu sistemul de software pentru noxe nemodificat. Este îndeob?te cunoscut faptul c? a?a cum Parisul este capitala modei ?i a parfumurilor, Grecia d? tonul la m?sline ?i guverne anti-U.E., Budapesta este specialist? în iredentism, Washingtonul d? tonul la muzic?, iar Bucure?tiul asigur? „instrumenti?tii", terorismul se schimba dup? cum dore?te Tel Aviv-ul. Înainte, terori?ti erau, indiferent de culoarea pielii, religie, cet??enie sau sex, cei care terorizau popula?ia, aruncau în aer diferite obiective, atacau oameni nevinova?i, deturnau avioane etc. Apoi terori?ti au devenit arabii lua?i a?a cam la gr?mad?, numi?i ei ?i goym, sau mai ?tiu eu cum, pentru c? cineva avea nevoie de petrolul, p?mântul, câmpurile de maci ?i vie?ile lor ?i pentru c? nu se l?sau „civiliza?i". Acum, conform noii defini?ii lansat? de domnul Netanyahu, pentru perioada urm?toare, probabil urm?torul sezon de vân?toare, scopul terorismului este s? r?spândeasc? frica. Nu ar fi exclus ca mâine, poimâine sau viitorul sezon de vân?toare s? auzim c? terorismul are ca scop nerespectarea nu ?tiu c?ror c?r?i sfinte sau „critica na?iunii pure". Nu ?tiu cum va fi aplicat? aceast? nou? defini?ie în lumea occidental? dar în România aceast? nou? directiv? ar putea duce la desfiin?area statului de drept mai ceva ca referendumul privind demiterea lui B?sescu. P?i dac? aplic? aceast? defini?ie ad literam, nu mai r?mâne piatr? pe piatr? în structurile sociale, guvernamentale ?i politice din scumpa noastr? patrie.

Efectele modei Netanyahu asupra României

Dac? e s? aplic?m în România defini?ia dat? de speciali?tii în terorism, D.N.A. ar trebui sa fie desfiin?at pentru c? r?spânde?te frica în rândul institu?iilor statului ?i corup?ilor din afara aripii Koco, în special în rândul parlamentului ?i guvernului, masca?ii ar trebui aresta?i pentru ca r?spândesc frica în rândul „întreprinz?torilor" autohtoni, A.N.A.F. merit? decimat pentru c? r?spânde?te teroarea printre nepl?titorii de taxe, Biserica crucificat? pentru ca amenin?? cu Apocalipsa, Pedeapsa Divin? sau Iadul, Parlamentul, pentru c? a devenit o amenin?are la adresa pre?edin?ilor când majoritatea nu este cea dorit? de Cotroceni, Magistra?ii, pentru c? au speriat lumea cu dosarele ?i deciziile lor, Presa, pentru c? este un pericol la adresa dependen?ei justi?iei de politic. Guvernul trebuie, de asemenea, scos din circuit pentru c? a speriat to?i investitorii str?ini cu ?p?gile pe care le cere ?i constituie o amenin?are la adresa dezvolt?rii României, institu?ia Preziden?ial? ar trebui ?i ea „cucuvelit?" pentru c? a c?p?tat imaginea unei amenin??ri la adresa bunului sim?, a banului public ?i agen?iilor de turism. Partidele politice ar trebui desfiin?ate pentru c? sunt o amenin?area la adresa încrederii românilor, a legii electorale ?i no?iunilor de adev?r, respect ?i decen??.

Armata ca O.N.G.

Singura institu?ie care ar trebui p?strat? este Armata ?i pentru asta trebuie s? îi mul?umim domnului Gabriel Oprea care în ultimii zece ani a luptat neobosit pentru a o aduce unde este acum, în pozi?ia de a nu reprezenta nici un pericol pentru nimeni. Nu sperie pe nimeni, pentru c? nici unui stat, oricât de mic ar fi el, nu îi mai este fric? de Armata Român? iar argumentele pot fi g?site în Carta Alb? a Ap?r?rii edi?ia 2014. ?sta da, interes na?ional. Asta ca s? nu mai spun c? intern, de armat? nu îi este fric? nici lui B?sescu, cel care ?i ca pre?edinte rezervist love?te în ea din toate pozi?iile, nici primarului de Sfântu Gheorghe c?ruia i se fâlfâie steagul de la prim?rie când vrea el, nici grup?rilor paramilitare constituite de cet??eni români de alte na?ionalit??i.

?inta piept nr 6

În aceste condi?ii, participarea lui Du?a la Reuniunea mini?trilor ap?r?rii din statele membre N.A.T.O., care are loc la Cartierul General al Alian?ei din Bruxelles pare inutil? din punct de vedere opera?ional, strategic sau tactic, dar nu e chiar a?a. În primul rând pentru c? va ava ocazia s? mai fac? câteva poze pe care s? le arate publicului. În al doilea rând, din punct de vedere logistic, România este un partener solid, înc? mai are terenuri de pus la dispozi?ia bazelor militare ?i Comandamentelor N.A.T.O. ?i oarece carne de tun, inclusiv pentru Siria, chiar dac? Armata, ca institu?ie, r?mâne la fel de inofensiv? ?i lipsit? de orice ?anse de a speria pe cineva. Este adev?rat, nu se sperie nimeni de noi, dar suntem o ?int? perfect? ?i în lume trebuie s? existe ?i astfel de state. România, cu toate scuturile ei - ba?ca câteva baze militare ?i comandamente -, a devenit 6, cu cercuri. Probabil c? domnul Netanyahu va acorda celor doi pacifi?ti din fruntea armatei „Cocarda Pentru Merite Deosebite în Combaterea Terorismului". Tr?iasc? ?i înfloreasc? lupta împotriva terorismului!

Cui d?m arhivele?

?i totu?i o fraz? din cuvântarea domnului Netanyahu nu îmi d? pace. Domnia sa spune, citez: „Cet??enii israelieni sunt în prima linie a r?zboiului împotriva terorismului ?i trebuie s? fie în stare de alert? maxim?". P?i dac? situa?ia st? chiar a?a, dac? Israelul este în prima linie, deci amenin?at permanent de terori?ti ?i terorism, cine poate s? îmi explice de ce Directiva 95/46/C.E.[1] consider? Israelul cea mai sigur? ?ar? „european?" ?i recomand? p?strarea arhivelor cet??enilor europeni în aceast? ?ar?? Mi se pare mie sau cineva minte? Presupunând totu?i, într-o încercare de a acorda credibilitate ambelor declara?ii, c? la data apari?iei Directivei respective situa?ia era alta, nu ar fi oare potrivit ca acum, dup? declara?ia domnului Netanyahu, s? se revizuiasc? decizia ?i s? se g?seasc? alt loc mai sigur? Nu ar trebui ca autorit??ile române?ti s? î?i retrag? arhivele din linia întâi? Întreb ?i eu.
În final, o ghicitoare: de ce a fost chemat Oprea în S.U.A. de c?tre Maior?
R?spunsuri posibile :
1. Ca s? se fac? de râs.
2. Ca s? vad? ?i americanii cum arat? interesul na?ional în România.
3. Ca s? se conving? partenerul strategic c? schema cu ochii ?i col?urile buzelor nu sunt trucaje aranjate din pixeli.
4. Ca s? se asigure momentul de divertismet al activit??ii, pentru c? Doru Octavian Dumitru a boicotat activitatea.
5. Ca s? serveasc? la mas?.
Not? final?: Toate r?spunsurile sunt valabile.
----------------------------------------------------
[1] http://www.cotidianul.ro/israelul-controleaza-si-datele-personale-ale-romanilor-156386/

footer