Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ionela Gavriliu   
Luni, 05 Octombrie 2015 00:05

Ilie ?andru, art-emis„[...] Înseamn? c? orice individ poate s? vin? s? cear?, ?i eu sunt urma?ul lui ?tefan cel Mare, pot s? cer Moldova?"

Într-un apartament modest din Topli?a, ticsit cu c?r?i ?i documente de arhiv?, locuie?te Ilie ?andru, un scriitor ?i istoric în vârst? 80 de ani. De câ?iva ani, scriitorul e martorul unei situa?ii pentru care înc? nu a g?sit un nume: ora?ul în care locuie?te a fost retrocedat bucat? cu bucat?. „Parcul, prim?ria, biblioteca au fost date, spitalul la fel. Toate p?durile, cum te duci pe munte, nu mai sunt ale Topli?ei. Sunt ale acestui urma? al familiei Urmanczy, care a cerut s? i se dea tot ?i i s-a dat", spune cu voce tremurând. Cum a fost posibil s? se ajung? aici? O dat? cu legile retroced?rii, care ar fi trebuit s? repare nedrept??ile f?cute de regimul comunist, au ap?rut situa?ii aberante. „Nu s-a precizat în legile de restitutio in integrum pân? unde merge mo?tenirea. P?i înseamn? c? orice individ poate s? vin? s? cear?, ?i eu sunt urma?ul lui ?tefan cel Mare, pot s? cer Moldova?", explic? revoltat ?andru.

„Nandor Urmanczy a arestat, maltratat ?i a omorât ??rani români. A fost declarat criminal de r?zboi"

La Topli?a nu a venit urma?ul lui ?tefan cel Mare s? revendice mo?teniri, ci urma?ul unui anume nobil maghiar Urmanczy. Nu era prima controvers? legat? de acest nume. În urm? cu câ?iva ani, ?andru ?i câ?iva intelectuali de pe plan local s-au împotrivit ca bustul nobilului maghiar, Nandor Urmanczy, s? fie expus în parcul ora?ului, al?turi de Eminescu ?i Miron Costin. Din cercet?rile istorice reie?ea c? familia Urmanczy n-a prea iubit românii. „Nandor Urmanczy a înfiin?at batalioanele Urmanczy, în 1918-1919 au intrat în Ardeal ?i au f?cut 157 de crime. Pur ?i simplu au intrat ?i au atacat popula?ia civil?", precizeaz? istoricul. Între timp, Transilvania devine parte a României ?i mul?i nobili maghiari aleg s? plece în Ungaria: li se spune optan?i unguri. Majoritatea primesc desp?gubiri pentru p?mânturile r?mase în România, iar din aceste p?mânturi li se va da ??ranilor câte o bucat?, o dat? cu reforma agrar?. A?a s-a întâmplat ?i cu cei din familia Urmanczy. Dar, în anul 1940, când în Transilvania se instaureaz? regimul lui Horthy, acela?i Nandor Urmanczy vine cu armata de ocupa?ie în Topli?a ?i pedepse?te to?i ??ranii împropriet?ri?i din p?mânturile lui. „A arestat ?i a maltratat vreo 17 ??rani, a omorât vreo patru sau cinci. Dup? care ?i el se retrage cu armata ungar?, o dat? cu Horthy, ?i este declarat criminal de r?zboi. Dar nu este judecat pentru c? moare în anul 1945", explic? Ilie ?andru. Conform unei legi adoptate imediat dup? r?zboi, toate propriet??ile criminalilor de r?zboi intr? în patrimoniul statului. Prin urmare, nici vorb? ca regimul comunist s? fi confiscat mare parte din averile nobililor Urnaczy.

Istoria întoars? pe dos ?i arbore genalogic, fals

Când urma?ii familei Urmanczy au venit s? revendice toate p?durile din jurul Topli?ei ?i tot ce are mai de pre? ora?ul, Ilie ?adru ?i-a zis c? istoria s-a întors pe dos. „Szabo Kalman, urma?ul familiei Urmanczy, a prezentat acte din timpul ocupa?iei maghiare în Ardealul de Nord. Atunci Nandor ?i-a trecut din nou în cartea funciar? p?mânturile. Dar aceste p?mânturi au fost o dat? expropriate prin Reforma Agrar? din anul 1921 ?i s-au dat ?i desp?gubiri. Apoi, pentru c? a fost criminal de r?zboi, iar i-au fost luate pe drept. Am ar?tat documente doveditoare, dar nu a interesat pe nimeni", concluzioneaz? cu am?r?ciune Ilie ?andru. Istoricul a g?sit probleme ?i în linia de mo?tenire a celui care azi a devenit st?pân pe toat? Topli?a. „Urmanczy Nandor nu a avut urma?i direc?i. Atunci s-a mers pe un alt arbore genalogic, fals. Dup? legile statului român ?i dup? legile oric?rui stat, mo?tene?te unul care este în via??, nu unul care este decedat. Deci Urmanczy ?sta moare în 1945 ?i el este mo?tenit de un v?r al lui mort în 1911. Se merge pe firul celuilalt de se ajunge la actualul mo?tenitor din Topli?a", spune ?andru. Cum s-a ajuns la o astfel de situa?ie

„Eu nu ?tiu dac? statul român mai ?tie pe ce este st?pân în ?ara asta !"

„Urmanczy Nandor era fratele strabunicului meu care a fost in Parlamentul Ungariei deputat, deci sunt ultimul urma? din Topli?a al familiei Urmanczy...", tran?eaz? scurt problema eredit??ii Szabo Kalman, mo?tenitorul familiei Urmanczy, ar?tându-ne castelul pe care l-a recuperat ?i care a fost în perioada comunist? spital or??enesc. Pe lâng? aceast? cl?dire impun?toare ?i toate institu?iile importante din ora?, Kalman spune ca a recuperat ?i 900 de hectare de p?dure ?i alte câteva hectare de teren. ?i c? urmeaz? s? mai solicite. Oamenii din Topli?a vorbesc c? pe Kalman l-a ajutat foarte mult ?i faptul c? a fost mul?i ani viceprimar în Topli?a. ?i a?a a avut acces la documente pe care le-a putut interpreta în favoarea sa, f?r? s? întâmpine vreo rezisten?? din partea autorit??ilor române. Szabo Kalman î?i dezv?luie filosofia de via??: „Noi t?cem. ?i ne vedem de treaba". Cât despre faptul c? ar fi urma?ul unui criminal de r?zboi, neag? categoric: „Propriu-zis despre Urmanczy Nandor s-a zis c? a fost criminal de r?zboi, dar nu s-a g?sit nimic". Aflat în fa?a acestor controverse, Kalman neag? acum c? ar fi cerut vreodat? retroced?ri de pe urma lui Nandor, ci de la al?i înainta?i, Ieronim ?I Istvan. „În toate aceste retroced?ri f?r? cap, eu nu ?tiu dac? statul român mai ?tie pe ce este st?pân în ?ara asta. M? îndoiesc". (Ilie ?andru).

Not? : Reprezentan?ii Forumului Transilvania Furat?, ai Funda?iei Na?ionale pentru Românii de Pretutindeni ?i ai Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita ?i Mure? au solicitat recent anchetarea de c?tre D.N.A. a retroced?rilor ilegale din Transilvania ?i recuperarea de c?tre statul român a miilor de propriet??i care au intrat în posesia unor persoane care nu aveau acest drept.
Sursa : Jurnalul Na?ional[1]
-----------------------------------------------
[1] http://jurnalul.ro/special-jurnalul/reportaje/orasul-romanesc-care-a-ajuns-zestrea-unui-criminal-de-razboi-696351.html

footer