Revista Art-emis
Hitler ?i Sionismul PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 23 Septembrie 2015 20:18

Prof. univ. dr. Ion CojaTemelia pus? de Hitler sionismului!

Cam atâ?ia ar fi azi evreii din toat? lumea: 250 (dou? sute cincizeci) de milioane de suflete. Acest num?r, greu de acceptat, de crezut, l-am aflat prima oar? de la Gheorghe Mateevici, basarabean din Ungheni, bun cunosc?tor al treburilor evreie?ti, ca orice basarabean cu capul pe umeri. Am publicat aceast? opinie, sub titlul „Ipoteza Gheorghe Mateevici", în cartea „Protocoalele Kogaionului". Alte texte r?mase de la Gheorghe Mateevici a?teapt? ner?bd?toare lumina tiparului. Apoi a venit declara?ia lui Jacques Attaly, f?cut? într-un mare conclav evreiesc, publicat? în pres? ?i de nimeni contestat?: 220 de milioane. Am un prieten F.S.B.-.ist, grad mare, l-am întrebat ce p?rere are despre aceste sute de milioane de evrei. „Las?-m? s? m? interesez!". Mai am un prieten în C.I.A., scul? mare ?i ?sta. L-am l?sat ?i pe dumnealui s? se intereseze. L-am întrebat ?i pe cel mai bun prieten al meu din Mossad. Mi-a r?spuns pe loc: 240 de milioane. Apoi ceilal?i doi, dup? ce s-au interesat, au venit cu acela?i r?spuns ?i aceea?i stupoare: 240-250 de milioane. A?a se ?tie la ei, la Moscova ?i la Washington. Am întrebat ?i pe un adjunct de la S.R.I.: 20 de milioane! A?a se ?tie la Bucure?ti. Subiectul acesta l-am mai pus în discu?ie, iar unul dintre comentatori, cu ascenden?i evrei, bun cunosc?tor al lumii evreie?ti a confirmat, ba chiar a plusat, sunt mai mul?i de un sfert de miliard evreii. De unde atâ?ia evrei?, când num?rul declarat al acestora, oficial, din sursele curente, abia dep??e?te 20 de milioane?! Printre care, în unele statistici, sunt inclu?i ?i evreii victimiza?i la Holocaust: 6 milioane! Cunosc multe familii de evrei, cu un copil, doi, cel mult! Din discu?ii cu prieteni evrei din Israel am aflat c? demografia evreiasc? din Israel este în suferin??, mai ales în compara?ie cu cea arabo-palestinian?! Sporul demografic este asigurat prin evreii care vin din lumea larg? s? se stabileasc? în Israel. În ciuda acestor lucruri ?i st?ri bine cunoscute, cifrele sunt cifre, iar cei care le vehiculeaz? sunt oameni bine informa?i!

Care este, deci, num?rul real al evreilor? 20-25 de milioane sau 250 de milioane, adic? de 10 ori mai mult?! Dup? p?rerea mea, a?a cum ?ade bine unei pove?ti cu evrei, sunt corecte ambele cifre, ambele r?spunsuri! Depinde cum prive?ti lucrurile. Adic? totul depinde de defini?ia dat? evreului! Când î?i propui s?-i numeri pe evrei sau pe fotbali?tii de pe planet?, consta?i c? trebuie, mai înainte de orice, s? dai o defini?ie fotbalistului. Bun?oar?, cineva ar putea propune drept criteriu faptul de a fi legitimat la o echip? de fotbal. La o asemenea defini?ie eu m-a? opune ?i a? cere s? fiu ?i eu considerat fotbalist, de?i am jucat fotbal numai pe plaj?. Dar jucam mult mai bine decât cei mai mul?i juc?tori legitima?i care mai d?deau ?i ei cu piciorul în minge pe plaj? ?i mai mult se f?ceau de rîs... sau po?i s? fii legitimat ?i s? nu ajungi s? joci niciodat?, s? fii rezerv? mereu!... Ce fel de fotbalist mai e?ti?! Deci vom avea ceva dificult??i cu defini?ia fotbalistului, iar cu defini?ia evreului, dificult??ile sunt neînchipuit mai mari. Nu este u?or s? dai o defini?ie nici pentru români sau argentinieni ori pentru ?igani sau americani.

Circul? o defini?ie „folcloric?": evreu este o persoan? a c?rui mam? este evreic?! Dup? aceast? defini?ie evreii ar fi sub 20 de milioane! Desigur, ca s? ajungi la un num?r de 250 de milioane, alta a fost defini?ia evreului cu care s-a lucrat. Din câte sunt informat, în Israel intr? azi mul?i evrei care vin din Rusia. Gurile rele, adic? autohtonii din Israel, spun c? foarte mul?i dintre ei nu sunt mai deloc evrei, ci invoc? ni?te str?mo?i a c?ror evreitate le este greu s-o demonstreze, dar sunt crezu?i pe cuvînt. În condi?iile în care tot mai mul?i evrei evrei p?r?sesc Israelul sau inten?ioneaz? s-o fac?, sunt buni ?i evreii din Rusia, atât de...aproximativi, sauf de mieux! Pentru a-i primi pe evreii din Rusia, autorit??ile din Israel se folosesc de o defini?ie a evreului foarte surprinz?toare, chiar bizar?: evreu este orice persoan? care are un bunic evreu! ?i punct! O defini?ie absolut nefireasc?, atâta vreme cât orice persoan? are patru bunici. O defini?ie care sfideaz? toat? „jurist-pruden?a" problemei ?i sfideaz? mai ales bunul sim?, în întregime! Cum adic?? Ceilal?i trei bunici nu conteaz??! Ba mai mult: dac? Xstein este bunicul evreu pentru care Sa?a este azi considerat evreu ?i primit în Israel, dac? Sa?a se însoar? în Israel cu o palesinian?, iar b?iatul s?u se însoar? cu o japonez?, nepo?ii lui Sa?a sunt tot evrei? Pe motivul c? bunicul lor a avut un bunic evreu?! Sa?a, ca nepot al lui Xstein, este evreu în propor?ie de 25 %, iar nepo?ii lui Sa?a, vor fi evrei în propor?ie de 6 %... Peste dou? genera?ii, urma?ii evrei ai lui Xstein vor fi evrei în propor?ie de 1,5 %. Dar dup? logica de la Tel Aviv vor fi tot evrei, c?ci unul din bunici a fost evreu. Asta conform defini?iei evreului adoptat? de statul Israel. ?i nu numai de statul Israel! Aceea?i defini?ie func?ioneaz? ?i la Bucure?ti, o aplic? însu?i Marel Rabin ?ef din România, dup? propria sa declara?ie. Cam a?a se ajunge la cei 250 de milioane de evrei cu care se l?uda Jacques Attali, dar ?i comunitatea evreiasc?, cu ceva mai mult? discre?ie, e drept!

În mod evident defini?ia evreului cu care lucreaz? autorit??ile israelite este o ?mecherie, o în?el?torie, o diversiune cinic?, sfid?toare ?i inacceptabil?! O fraud?, un furt de etnicitate, de o spe?? mai special?, ca s? nu-i zic nemaiîntâlnit?. S? ne imagin?m aplicarea acestei defini?ii la toate popoarele: este maghiar cine are un bunic maghiar, este român cine are un bunic român, este german cine are un bunic german ?.a.m.d. Aplicat? aceast? tehnic? de num?rare, într-o ?ar? ca Ungaria, s? zicem, care declar? c? are 10 milioane de locuitori, am ajuge s? num?r?m multe persoane de patru ori, inventariindu-le la patru etnii diferite dup? etnia fiec?ruia dintre cei patru bunici! Bun?oar? românii din Ungaria, care erau 500.000 la 1 ianuarie 1919, ar fi azi vreo 2 milioane! Nu 50.000! Germanii din Ungaria, vreo 700.000 la 1 ianuarie 1919, azi ar fi vreo 3 milioane, dac? i-ai num?ra more judaico. Dac?-i mai numeri ?i pe al?ii la fel, inclusiv pe evreii din Ungaria, ajungi la vreo 20 milioane de locuitori ai Ungariei, din totalul de 10 milioane, care sunt altceva, nu maghiari, deoarece au un bunic sau str?bunic care nu a fost maghiar. Cu maghiari cu to?i, însumând toate etniile din Ungaria, am ajunge la vreo 40 de milioane... Aplicat la scara întregii planete, am ajunge probabil s? inventariem o popula?ie de vreo 50 de miliarde de locuitori. Eu, c? am patru bunici to?i români, a? fi înregistrat o singur? dat?, la români, dar prietenul meu P., care are bunici de trei etnii diferite, ar fi înrgistrat pe trei liste: la italieni, evrei ?i români. Iar dac? ar lua seama ?i la bunicii bunicilor, ar trebui s? fie înregistrat ?i pe lista grecilor ?i turcilor. De cinci ori!

Ingenioas? schem?, mai ceva ca steagurile lui Pristanda al nostru. Deh, minte de evreu! ?tie s? ias? din orice încurc?tur?! Iar încurc?tura care este? Este, sau era, una de ordin demografic. Num?rul evreilor care se declarau evrei era în continu? sc?dere în veacul al 19-lea! Piereau evreii nu în pogromuri sau genocida?i ori holocaustiza?i, ci prin asimilare. Un num?r tot mai mare renun?au la condi?ia de evreu r?t?citor ?i se sedentarizau, descopereau farmecul statorniciei într-un anumit ora? sau ?inut. Deseori sub impulsul unei c?s?torii mixte! Asimilarea evreilor era un proces, un fenomen ?i un subiect de dezbteri în lumea evreiasc? pân? prin anii '30 ai veacului trecut! În mare m?sur?, apari?ia sionismului a avut aceast? menire: s? fac? pe dracu-n patru ?i s? pun? cap?t acestei evolu?ii demografice catastrofale (dup? unii lideri evrei). Una dintre sarcinile sionismului a fost s? sape ?i mai adânc? pr?pastia care-i separ? pe evrei de alte popoare. În acest scop s-au declan?at persecu?iile anti-semite „încununate" prin Holocaust, a c?rui lec?ie trebuia s? fie clar? pentru orice evreu: nu ne putem amesteca cu „ei", cu ceilal?i! Nu vede?i ce ne-au f?cut la Auschwitz?! Ideea c? persecu?iile naziste, inclusiv Holocaustul, au servit de minune propagandei sioniste este o ipotez? mai veche, care prime?te confirm?ri noi din toate direc?iile. Inclusiv înfiin?area statului Israel este considerat? de mul?i c? se datoreaz? Holocaustului. Dar beneficiile sionismului de pe urma persecu?iilor la care au fost supu?i evreii în vremea celui de Al Treilea Reich p?lesc dinaintea beneficiilor trase de sionism de pe urma a câteva cuvinte: „este evreu oricine are un bunic evreu!". Prin aplicarea acestei defini?ii num?rul evreilor cre?te dac? nu de zece ori, de cel pu?in 7-8 ori. Num?rul real al evreilor fiind între 35 ?i 40 de milioane. Informa?ie din surs? evreiasc? serioas?. Evident, sioni?tii uzeaz? de defini?ia care le convine a?a de mult, dar nu fac caz de ea. O aplic? cu maxim? discre?ie, ca s? nu trezeasc? pofta unor comentarii critice, a unor analize obiective, care ar scoate imediat în eviden?? abuzul care se face prin aceast? defini?ie! Un abuz extrem de favorabil pentru evrei, în dauna ne-evreilor.

Ca s? previn? ori s? resping? ideea de abuz, sioni?tii se prevaleaz? de împrejurarea c? nu ei, evreii, au dat aceast? defini?ie abuziv? a evreit??ii. ?i acum vine bomba, iubit cititorule! Cine crezi matale c? a dat aceast? defini?ie care le este de a?a mare folos sioni?tilor? Cine al?ii decât cei mai înver?una?i du?mani ei evreilor: nazi?tii lui Hitler! Repet: Hitler! Era normal, era logic ca la întrunirea nazist? de la Nürnberg, la care s-a decis „exterminarea evreilor", s? se dea o defini?ie a evreilor, pentru a-i putea deosebi de ceilal?i, de germani în primul rând. Numai c? defin?ia dat? de nazi?ti este nea?teptat de favorabil? evreilor, ridicând num?rul acestora, dublându-l probabil. Ce au urm?rit nazi?tii prin aceast? defini?ie conform c?reia Hitler însu?i, cu al s?u cunoscut bunic evreu, devenea evreu?! Nu ne putem imagina c? Hitler nu a urm?rit atent desf??urarea lucr?rilor consf?tuirii naziste de la Nürnberg! Nu a avut nimic de obiectat la acest punct de vedere pe care nimeni pân? atunci nu l-a formulat în situa?ii asem?n?toare?! Exist? vreun precedent asem?n?tor? E ca ?i cum la o întrunire a Vatrei Române?ti am decide s? recomand?m autorit??ilor statului ca la proximul recens?mînt s? fie declara?i maghiari to?i cei care au un bunic maghiar! Sau, revenind la compara?ia de mai sus, s? ne imagin?m c? la Budapesta s-ar da o lege conform c?reia to?i cet??enii care au un bunic ne-maghiar vor fi considera?i minoritari etnici. A?a cum e de neimaginat un asemenea comportament al autorit??ilor de la Budapesta, la fel este de neîn?eles ?i de surprinz?tor comportamentul autorit??ilor germane naziste. Mie, personal, nu-mi vine în minte decât o singur? explica?ie: nazi?tii, nazi?tii care au avut putere de decizie, nu prostimea din sal? adus? pentru ova?ii, acei câ?iva lideri nazi?ti au ?tiut bine ce fac, au ?tiut c? fac astfel un mare serviciu sionismului, evreimii! Am spus-o de mai mult ori: nu am nicio competen?? în privin?a istoriei celui de-Al Treilea Reich. ?tiu ?i eu ce ?tie cam toat? lumea. ?tiu, de pild?, c? sunt multe lucr?ri care, în ultimii ani, pe baz? de documente serioase, vorbesc despre colaborarea asidu? dintre nazi?ti ?i sioni?ti în primii ani care au dus la instalarea lui Hitler ca Führer al Germaniei. F?r? sprijin sionist, spun mul?i autori, Hitler nu ar fi ajuns la putere! Nu verific eu aceast? ipotez?, ci doar o înregistrez ?i constat c? ea se „pup?" bine cu ce s-a întâmplat la Nürnberg, când s-a dat ciudata defini?ie a evreului. O defini?ie cum nu se putea mai util? pentru manevrele sionismului. Unde mai pui c? germani pe jum?tate evrei sau pe sfert evrei au existat foarte mul?i în elita nazist?! Lor nu li s-a aplicat defini?ia de la Nürnberg! Atunci la ce a fost necesar? aceast? defini?ie?! Constat?m c? defini?ia s-a dovedit mult mai util? dup? r?zboi, util? evreilor. Când evreii sioni?ti aplic? azi defini?ia abuziv? a evreului, dac? te ar??i mirat de existen?a ?i func?ionarea unei asemenea defini?ii, este invocat conclavul nazist de la Nürnberg, pe post de autoritate suprem?. Cu un calcul subtil: nu d?m noi defini?ia, ci o accept?m pe cea dat? de du?manii no?tri de moarte, de Hitler ?i nazi?tii s?i. Unde-i gre?eala noastr??!

Comentariile pot fi mult mai multe ?i sper ca aceste rânduri s? le stârneasc?. Pân? atunci, pân? se vor mai auzi ?i alte voci pe acest subiect, ?in s? precizez:
- nu pot s? cred c? nazi?tii care au discutat pe marginea defini?iei evreului erau atât de m?rgini?i încât nu ?i-au dat seama ce mare serviciu îl fac sionismului prin defini?ia respectiv?;
- nu cred c? a fost dus la Auschwitz vreun cet??ean german care avea trei bunici nem?i ?i un bunic evreu. Bun?oar? în Ungaria nu a fost aplicat? aceast? defini?ie! P?rin?ii lui Gheorghe Frunda, fiind numai unul evreu, au fost l?sa?i în pace! Atunci, dac? nu a fost aplicat? defini?ia de mai sus, pentru ce a mai fost dat?? Cui a mai folosit?
- refuz s? cred c? nazi?tii au f?cut din gre?eal? acest mare serviciu pentru cauza sionist?!
- refuz s? cred c? este o simpl? ?i nevinovat? coinciden?? faptul c? aceast? defini?ie nu este singurul mare serviciu f?cut de nazi?ti sionismului. Un serviciu ale c?rui efecte ni se arat? abia în zilele noastre. Ceea ce pe mine, personal, m? umple de admira?ie pentru ingeniozitatea de care au dat dovad? strategii sionismului. Marii ?ahi?ti ai planetei!... Jos p?l?ria!

Cine se ?ine de diversiuni, înscen?ri, conspira?ii etc., le face pentru a nu fi descoperite de „ceilal?i". F?ptuitorii sunt încredin?a?i c? nu pot fi descoperi?i, c? sunt ei mai abili, mai inteligen?i decât „ceilal?i", care n-au destul? minte ca s? se „prind?". Este ca-ntr-un meci, ca-ntr-un pariu, în care autorii fraudei, ai falsului, ai minciunii, se expun public, în fa?a unui public pe care-l consider? incapabil s? priceap? adev?rul. Dac? discut?m despre Hitler ca despre o diversiune pus? la cale de nu se ?tie exact cine, asta înseamn? c? diversiunea are punctele ei slabe, care trec neobservate pentru majoritatea spectatorilor, dar nu pentru to?i. Iar dac? te numeri printre cei care descoper? ce al?ii nu v?d, asta nu înseamn? c? ai vreo du?m?nie personal? fa?? de diversionist, fa?? de infractor, fa?? de p?pu?arul din spatele s?u, ci înseamn? c? ?i-a mers mintea ?i ai priceput. Ai priceput c? unele lucruri din istoria ce-?i este servit? nu se potrivesc, intr? în contradic?ie între ele sau cu te miri ce alte informa?ii de care nu te îndoie?ti. Logica sau bunul sim?, deseori. A?a ?i în aceast? discu?ie început? în urm? cu câteva s?pt?mâni. Exist? câteva contradic?ii greu de în?eles în presta?ia lui Hitler ?i a unor nazi?ti din anturajul s?u dac? iei în serios doctrina lor, inten?iile declarate. Contradic?ii care i?esc inevitabil în mintea noastr? ipoteza terifiant? a unui Hitler aflat în serviciul unor du?mani ai rasei „albe", ai cre?tinilor. Unor du?mani declara?i sau nu ai lumii cre?tine! Unor du?mani declara?i ai lui Hitler însu?i. Defini?ia dat? de nazi?ti evreului, dup? mintea mea, face atât de mari servicii sionismului încât intri la b?nuieli cu privirea la adversitatea dintre sionism ?i nazism: cât a fost de sincer?, de adev?rat?? O fi fost sincer? la nivelul canaliei care sparge vitrinele pr?v?liilor evreie?ti ?i se simte mai teuton! Dar nu conteaz? acest nivel! Am considerat c? exist? mai multe contradic?ii între vorbe ?i fapte, între ce pretinzi c? e?ti ?i ceea ce faci. O asemenea contradic?ie se v?de?te ?i dac? examin?m defini?ia evreului dat? de nazi?ti la Nürnberg. Ni?te du?mani neîmp?ca?i ai sionismului, ai evreilor, nu puteau s? dea o asmenea defini?ie! „Anti-semitismul" nazist, bine cunoscutul ?i arhi-afi?atul anti-semitism nazist, este contrazis de aceast? defini?ie! O defini?ie care a f?cut ?i face mari servicii sionismului, le-a rezolvat principala problem? a evreimii: problema demografic?. O defini?ie care îns? „o face prea de oaie"! ?i sfâr?e?te prin a deconspira gigantica manipulare la care a fost supus? omenirea de mai bine de 80 de ani!

Ne-a mirat cu ani în urm? faptul c? s-a putut da o asemenea defini?ie într-un conclav nazist, dar ?i mai mult ne mir? faptul c? aceast? defini?ie nu a stârnit, dup? ?tiin?a mea, comentarii ?i nedumeriri vreme de 75 de ani! Exist? vreo explica?ie pe care au dat-o istoricii ?i comentatorii profesioni?ti ai „fenomenului" nazist?! Eu unul, repet, nu sunt un cunosc?tor în aceast? chestiune. A?tept s? fiu corectat, pus la punct chiar, dar cu explica?ii pertinente, ale unor speciali?ti autentici, nu amatori ca mine!... Nu accept p?reri, sunt s?tul de ale mele. Ci a?tept bibliografie, a?tept s? aflu ce au avut de spus deja marii cunosc?tori ai subiectului cu privire la aceast? defini?ie! „Ce a fost în capul nem?ilor antisemi?i când au dat aceast? defini?ie atât de convenabil? pentru sioni?ti?!" Asta vreau s? aflu. Interven?ia unor speciali?ti o reclam?m nu pentru a pune cap?t discu?iei, ci pentru a o putea continua pe o „baz?" cât mai solid?. F?r? s? ne r?t?cim prea tare. C?ci, totu?i, existen?a unui popor cu 250 milioane de „membri", de care nu ?tiam pân? azi, nu este un subiect pe lâng? care s? treci nep?s?tor ?i rece.

footer