Revista Art-emis
Basarabia - societatea celor oropsi?i PDF Imprimare Email
Lector. univ. dr. Galina Martea, Olanda   
Luni, 14 Septembrie 2015 13:34

Galina Martea, art-emisS-ar putea crede c? este o fabul?, îns? realitatea e de a?a natur?, c? nici nu este cazul de a pune cuiva întreb?ri sau de a cere de la cineva ni?te r?spunsuri. Este doar procesul unei dezvolt?ri umane într-un spa?iu înc? necivilizat partial. Este un mod de via?? a unei comunit??i ce-?i tr?ie?te destinul prin anii evolu?iei umane, dac? se poate spune a?a. Cred, c? nimeni nici nu sesiseaz? faptul ce se întampl? cu adev?rat în acest spa?iu social situal în partea de sud-est a Europei. În acest spa?iu doar se tr?ie?te pentru a exista, se tr?ie?te doar pentru a spune c? exist? via??. Este fireasc? o asemenea concep?ie despre dezvoltarea uman?. Este firesc ?i faptul c? omul din acest spa?iu al naturii accept? orice tentativ? de ai fi subminat? via?a ?i dezvoltarea. Totul este firesc ?i acceptabil, chiar ?i în conceptul de a fi sau a nu fi considerat om cu o anumit? identitate. Astfel, ar fi o dificultate de a pronun'a numele acestei societ??i sau comunit??i ce are în proprietate individul uman. Totu?i, trebuie s?-i indentific?m numele, indiferent de faptul vrea ea sau nu vrea acest lucru. Societatea de oameni cu nume Basarabia este înc? la mari începuturi ?i la o mare r?scruce de drumuri. Ea, tr?indu-?i via?a în condi?ii anormale, este marcat? de o dezvoltare subuman? a existen?ei. Cu toate c? face parte din secolul al XXI-lea al epocii istorice contemporane, îns? realitatea proceselor metafizice ale acesteia este complet contrar?. Realitatea nu este altceva decât o epoc? dominat? de primitivism cu autoritatea excesiv? a unui grup de oameni ce conduc aceast? comunitate social?. Autoritatea acestora, cu puterea de a comanda, este prezent? în fa?a publicului cu o capacitate uimitoare de influen??. Conduc?torii comunit??ii în cauz? sunt ca niste suverani ce î?i permit orice pozi?ie care poate influen?a masele. Pe când masele de oameni nu ?tiu altceva decât s? asculte ?i s? accepte în totalitate tot ceea ce realizeaz? domnitorii acestei comunit??i. De ce am numit-o anterior „societatea necivilizat??". Deoarece numai într-un trib, cu forma de organizare a societ??ii primitive, conduc?torul acestuia î?i permite orice, iar membrii s?i trebuie s? execute ?i s? dea ascultare oric?rei porunci lansate, f?r? a mai fi pus? în discu?ie în comunitate. Acest lucru se întampla ?i în Basarabia la r?scrucea de drumuri ?i de dezvoltare uman? dintre epoca privitiv? ?i cea modern?. A fi conduc?tor în Basarabia înseamn? a fi ?i st?pânul tuturor bunurilor materiale din societate, f?r? a fi distribuite ?i altor membri ai societ??ii.

În existen?a uman? totul este acceptabil, dar cu unele abateri. Astfel, ar fi normal ca ?i în Basarabia s? existe unele abateri sau reguli în comportamentul guvernatorilor. Ace?tia din urm?, fiind destul de „s?tui" în toate, cred c? le-a venit timpul s? mai dea de-ale gurii ?i altora, adic? celor oropsi?i de soart?. Cu atât mai mult, ace?ti conduc?tori care exercit? puterea în numele statului trebuie s? dea socoteal? ?i „celor oropsi?i de soart?" absolut în toate ac?iunile realizate în cadrul ??rii atât în distrubutia propriilor interese, cât ?i ale celor publice. Din categoria „celor oropsi?i de soart?" face parte poporul basarabean care este fl?mând, chinuit, batjocorit ?i f?r? identitate. Identitatea acestora pentru oamenii puterii din stat nu exist? sub nicio form? ca valoare, ea exist? doar ca un element de inferioritate ?i dispre? fa?? de omul din subordinea lor. Identitatea poporului basarabean în viziunea guvernan?ilor este recunoscut? ?i egalat? cu identitatea fiin?elor vii proprie animalelor ce au doar organe de simp, mi?care ?i sistem nervos, care nu pot reac?iona în alte condi?ii ?i situa?ii. Astfel ?i omul prezent în societatea basarabean? nu-?i poate expune p?rerea proprie în mod public, deoarece nu este acceptat?, nu este ascultat?, nu este binevenit?, pentru c? contravine principiilor de existen?? ?i via?? a persoanelor din stat ce conduc societatea. Cu atât mai mult, p?rerea celui oropsit de soart?, în cele din urm?, ar putea fi un prilej de a-i pune în pericol propria via?? ?i existen?? în propriul mediu social. Puterea statal?, cu oamenii s?i, de?ine autoritatea suprem? în a savura propria via?? în tot binele material sau, mai bine zis, de a avea acces la totalitatea tuturor bunurilor materiale existente în ?ar?. Pe de alta parte, cu puterea lor suprem? în stat, restrâng ?i submuneaz? existen?a întregului popor, menit doar de a suporta nelegiuirile acestora. Omul din societatea basarabean? este manipulat ?i tratat „mai r?u decât un animal" sau mai bine zis „mai r?u decât un câine". În acest caz, probabil ar fi mai bine ca to?i s? fie ni?te câini pentru a nu da impresie c? exist? o comunitate de oameni. Cine ?tie, urmeaz? de gândit ?i de produs o reform? radical? în evolu?ia omului basarabean! Poate, doar prin aceasta Basarabia va fi v?zut? ?i promovat? în plan mondial, cu ideia de reformare a procesului evolutiv uman. În caz contrar, va r?mâne aceea?i societate primitiv? care nu este acceptat? la momentul dat de lumea civilizat?.

De ce atâta suferin?? asupra unui popor? Este oare p?catul str?mo?ilor no?tri? Ar putea fi ?i acesta, dar cred c? cel mai mare p?cat este caracterul nes??ios ?i nemilos al omului care la un moment dat devine complice ?i parte component? în ierarhia de vârf a statului. În Basarabia „ierarhia de vârf a statului" este un sector sau un cuibar unde acei prezen?i în el pot face absolut orice, a?a cum le dore?te propria inim?. Ace?tia pot fi ?i participan?i la s?vâr?irea multiplelor infrac?iuni, dar f?r? a fi tra?i la r?spunderea penal? pentru violarea legilor publice ?i abuz de putere în stat. Totodat?, infrac?iunile ?i faptele acestora nu sunt altceva decât un pericol social, care, ulterior, se r?sfrânge negativ doar în defavoarea poporului sau a „celor oropsi?i de soart?". O asemenea societate este destul de convenabil? pentru persoanele ce au parte de imunitatea statal? ?i social?, care le protejeaz? via?a ?i ilegalit??ile s?vâr?ite. Deci, putem spune c? Basarabia este o societate unde puterea statal? a transformat ?ara într-o anarhie absolut? ?i aceasta, la rândul ei, a monopolizat toat? sfera de activitate social? ?i public?. În acela?i timp, în acest teren al anarhiei exist? o mas? de oameni, poporul, care î?i duce via?a din greu de la o zi la alta, traversându-?i existen?a printr-o s?r?cie ?i umilin?? nemaipomenite. Într-un stat normal, o asemenea situa?ie de criz? ar putea fi considerat? o tragedie na?ional?, îns? în Basarabia totul se reduce la normalitate, f?r? a mai fi abordate solu?ii urgente de salvare a societ??ii. O realitate în care omul societ??ii este privit prin prisma unor dogme din antichitate, iar administratorul acestei societ??i nu este altceva decât un potentat, care în ac?iunile sale nu ?ine seama de nimic ?i de al?ii, ?i guverneaz? totul în mod arbitrar dup? bunul s?u plac.

Starea de dezorganizare ?i haos instaurat? în ?ar? este ca un spectacol f?r? spectatori, unde guvernatorul î?i joac? rolul doar pentru a fi interpretat ?i de a primi pl?cere din ceea ce face. Spectatorii lipsesc din diverse motive - nu sunt bani pentru a procura biletul de intrare în teatru; nu este binevenit rolul ?i subiectul care urmeaz? a fi interpretat; lipse?te pasiunea de a mai privi spectacole cu caracter ironat; lipse?te timpul care îi preseaz?; lipse?te interesul ?i pasiunea pentru a se dezvolta intelectual. Lipsesc multe lucruri în via?a omului din societate, îns? el se mul?ume?te cu ceea ce are ?i nu mai vrea s? piard? timpul pentru a pretinde la mai mult. Pe când acest lucru le convine acelor persoane care joac? rolul în acest teatru, ba chiar fiind ?i f?r? spectatori. Dar nu mai conteaz? aceast? latur?, nu mai conteaz? nimic. Conteaz? faptul c? ac?iunea spectacolului este o dram? real? a societ??ii, unde jefuitorii ?i netrebnicii de la putere ?tiu care sunt c?ile cele mai prielnice în a sustrage bunurile publice în propriile buzunare ?i, în acela?i timp, de a înrobi poporul pe cele mai u?oare c?i ale administr?rii. De aici vine ?i fireasca dram? na?ional? a societ??ii ?i a celui oropsit de soart? - masele de oameni sunt prea indiferente fa?? de tot ceea ce se petrece în jurul lor ?i în societate.

O realitate paradoxal?, dar f?r? precedent. Societatea basarabean? prezent? în via?a social? a omului are prea multe lacune. Continuitatea de existen?? uman? într-un asemenea spa?iu social este alarmant? ?i îngrijoreaz? ?i opinia public? interna?ional?. Este de necrezut acest lucru în epoca modern? a civiliza?iei, dar cu regret este o dezvoltare uman? ce se produce în Basarabia - Republica Moldova. Omul acestei societ??i este îndobitocit de un asemenea destin. Poporul, o mare mare, nu numai c? ?i-a pierdut facult??ile morale, dar cu atât mai mult ?i-a pierdut credin?a total? în divinitate ?i în lumina natural? d?t?toare de via??, care mai este un prilej de a servi optimismul pentru a exista în ziua de mâine. Popula?ia local? din acest spa?iu al universului este atât de dezorientat? de oamenii puterii, încât nu deslu?e?te clar unde se reg?se?te ?i pe unde trebuie s? o apuce pentru a reg?si drumul corect spre lumin?. Mediul social în care se reg?se?te poporul, fiind nespus de afectat de virusuri otr?vitori ai conducerii din stat, le-a întunecat mintea ?i spiritul ca s? nu mai existe în continuare, in condi?ii normale, în calitate de societate ?i na?iune. Poporul divizat în diverse partide ?i grup?ri sociale s-a împotmolit într-o faz? de spirit complet contrar? unei convie?uiri umane normale. O mare parte din popula?ia b??tina?? a pierdut orice orientare social? ?i nu mai dore?te s?-?i recunoasc? nici macar originea de neam ?i na?iune. Tendin?ele sunt diferite care, în rezultat, afecteaz? ?i mai mult situa?ia social? ?i rela?iile dintre oameni. Idealurile na?ionale ale popula?iei b??tina?e sunt spulberate de ni?te aluzii str?ine care nu sunt compatibile cu totalitatea valorilor na?ionale. Mi?c?rile na?ionale pentru reîntregirea neamului românesc ?i-au pierdut din capacitate, fiind doar ni?te dolean?e ale unor mici grup?ri sociale ?i politice. În acest subiect, în majoritatea cazurilor, î?i manifest? interesul o parte din genera?ia tân?r?, con?tientizând corect care este drumul adev?rat spre o civiliza?ie autentic?. Este de necrezut, c? în acest scenariu este atât de indiferent? o mare parte din clasa intelectual?, care reprezint? nucleul în dezvoltarea unei societ??i. Clasa intelectual?, care trebuie s? exercite autoritatea superioar? în societate, deseori î?i manifest? atitudinea incorect?, necoordonat? ?i inadmisibil? în solu?ionarea problemelor sociale ?i în realizarea idealului na?ional de a promova ?i dezvolta un stat modern ?i integru. Men?inerea la conducerea din stat a unor personalit??i cu caracter mediocru ?i corupt este o dovad? real? c? o asemenea societate nu va fi niciodata capabil? s? întreprind? m?surile necesare pentru a ie?i din impasul social atât de grav afectat. Este o lupt? continu? pentru men?inerea puterii în stat pe principii neadecvate, unde scopul central este de a ?ine în întuneric un popor ?i o societate întreag?, falsificându-le, în acela?i timp, istoria ?i graiul na?iunii, originea acestui neam ?i p?mânt. Situa?ia politic? ?i social? ce decurge din diverse împrejur?ri ?i orient?ri este ca o epidemie ce nu las? în urm? vie?i omene?ti s?n?toase, capabile de a construi în continuare o societate normal?. Aceast? epidemie contagioas? care s-a r?spândit destul de repede pe teritotiul ??rii în ultimul timp, ?terge în calea sa orice substan?? cu con?inut pozitiv ?i care afecteaz? destul de grav creierul uman ?i con?tiin?a uman?. Acest lucru se întampl?, în special, în localit??ile rurale unde au r?mas ?i locuiesc, în majoritatea cazurilor, persoane de vârsta a treia. Deci, acesta este terenul cel mai favorabil pentru a activa f?r? nici un fel de restri?ii în psihologia omului. Într-un asemenea mediu social omul este cel mai u?or afectat ?i influien?at de ac?iunea negativ? în procesul de gândire. Dar, este de necrezut faptul c? un asemenea proces contagios al epidemiei se produce ?i în zona urban? a societ??ii, unde locuie?te, în mare parte, colectivitatea intelectual? ?i tineretul studios, capabil de o gândire treaz?. Îns? contrar voin?ei omului, aici situa?ia devine ?i mai grav? fa?? de zona rural?, deoarece conflictele de interese cu con?inut politic ?i social capat? un caracter ?i mai contagios care destabilizeaz? ?i mai mult mediul social existent. Atunci te întrebi: unde este cultura ?i inteligen?a oamenilor din sfera intelectual?, care trebuie s? regleze societatea ?i s? fie fundamentul real în dezvoltarea unei societ??i reale?

Evenimentele ?i faptele ce cuprind ?i traverseaz? haosul ?i anarhia din societate nu este altceva decât expresia unei atitudini inumane a clasei politice ?i a clasei de guvernare, ce au scop doar distrugerea pân? în talp? a acestei societ??i. Nu a r?mas nimic sfânt pe aceast? bucat? de p?mânt, decât suferin?a ?i îndurarea poporului care tr?ie?te de la o zi la alta în foame, nedreptate ?i necaz. Disperarea poporului a ajuns la limit?. Persoanele mai tinere, apte de a munci, pleac? în mas? din ?ar? pentru a-?i salva propria existen?? ?i existen?a celor apropia?i. Copiii ?i b?trânii, în special din zona rural?, î?i tr?iesc via?a într-o mizerie halucinant? asem?n?toare epocii primitive, iar femeia-mam? este plecat? pentru o perioad? indeterminat? la munc? în str?inatate pentru acumularea unor mijloace financiare. O alt? patur? social? care nu are nicio posibilitate de a ie?i din ?ar? este sortit? la o via?? plin? de încerc?ri cu caracter umilitor ?i neajunsuri materiale care le scurteaz? via?a în mod condi?ionat. Astfel, societatea basarabean? (a Republicii Moldova) devine înving?toare la s?r?cie în podiumul european ?i mondial - locul întâi de la coad? (ultimul loc, clasament european) ?i printre ultimele locuri în lume (clasament mondial). Este o tragedie na?ional?, îns? acest lucru nu-i afecteaz? absolut deloc pe acei oameni ce stau la guvernarea ??rii. Din contra, ei se bucura mult când v?d în fa?a lor poporul îngenunchiat ?i înfometat, care nu mai ?tie s? vorbeasc? ?i s? reac?ioneze la cele ce se întampl? în societate ?i în juru-i. Aceasta este o realitate vie v?zut? cu ochiul închis. Situa?ia critic? din ultima perioad? a e?uat complet de sub control, iar anarhia ?i f?r?delegile conduc?torilor cu puterea în stat au demarat o activitate care dep??e?te cadrul legal ?i uman. Mijloacele financiare ale ??rii s-au epuizat în totalitate, o mare parte fiind în buzunarele acestora, iar organismele interna?ionale nu mai vor s? acorde ajutorul financiar corespunz?tor din principii de neîncredere în aceast? ?ar?. Gravitatea situa?iei este recunoscut? în plan na?ional ?i mondial, îns? ?i acest lucru nu-i deranjeaz? pe conduc?torii acestei ??ri. Comportamentul acestora continu? s? se manifeste, în acela?i mod, cu mult? indiferen?? ?i nep?sare fa?? de popor ?i societatea pe care o administreaz?. Iar responsabilitatea fa?? de func?ia pe care o ocup? în stat este pe ultimul loc, îns? interesul personal pentru o via?? cât mai frumoas? ?i plin? din bel?ug î?i g?se?te locul întâi pe piedestal. Deci, este firesc c?, într-o asemenea societate cu asemenea cârmuitori, poporul î?i va tr?i mereu via?a în suferin??, iar nivelul de dezvoltare uman? al acestuia va fi acel con?inut care va reflecta epoca primitiv? a unei comunit??i.

footer