Revista Art-emis
Europa, ?i violat?, ?i cu banii lua?i! PDF Imprimare Email
Radu Toma   
Miercuri, 09 Septembrie 2015 18:45

U.E. - 2015Câini vagabonzi, casele de români ?i ?igani, mizere, f?r? lumin?, ap? ?i s?pun, la marginea marginii Bucure?tiului, capitala României

Se scriu ?i se public? în aceste zile mun?i de comentarii despre valul uria? de emigr?ri ilegale din nordul Africii ?i, mai ales, din lumea islamic?. În fapt, este vorba de a treia invazie a Europei din timpurile moderne, dup? cea a mongolilor din secolul 13 ?i efortul prelungit din secolul al XVII-lea al Imperiului Otoman de a înainta din Balcani ?i Est c?tre centrul ?i apusul european, st?vilit la 1683, la Viena, odat? cu despresurarea marelui ora? de c?tre coali?ia o?tilor cre?tine. Privind, îns?, mai atent lucrurile, atât hoardele de africani ?i de islamici n?v?lite peste frontierele, drumurile, g?rile, ogoarele ?i câmpiile europenilor, cât ?i alte mari neajunsuri ce zgâl?âie ?â?ânile continentului, se poate spune c? Europa este în c?dere liber?. C? Uniunea European? se confrunt? cu probleme grave, fiecare dintre ele cu un poten?ial catastrofal. Prima este c? U.E. nu are sens din punct de vedere economic. C? cet??enii ei sunt împ?r?it clar în dou? categorii, pe dou? axe, Nord-Sud ?i Vest-Est, cei boga?i ?i cei s?raci. Europa unificat? „cea mai occidental?", ca s? spunem a?a, s-a format la începuturile Uniunii, în 1957 („cei 6", Fran?a, Germania, Italia, Belgia, Luxemburgul ?i Olanda) ?i 1960, al?i 7 ?i a fost, probabil, o realitate rezonabil?, justificat? de geografie, istorie ?i interese comune. Dup? 1960, povestea integr?rii ?i extinderii europene s-a complicat, a mers prin hârtoape, cu nesfâr?ite poticneli, ast?zi U.E. include 28 de membri, din Portugalia în Estonia, de la castelele perfect între?inute de 1.000 de ani, cu mobilier ?i armuri medievale ?terse de praf în fiecare zi, din nordul Sco?iei, ?i pân? la drumurile de p?mânt ?terse de praf niciodat?, câini vagabonzi ?i casele de români ?i ?igani, mizere, f?r? lumin?, ap? ?i s?pun, de la marginea marginii Bucure?tiului, capitala României.

„P?rin?ii" nevolnici de la Bruxelles spun numai prostii, americanii, tac mâlc

De?i a fost o idee atractiv? pentru lideri ?i elite, o asemenea extindere f?r? limite a fost o eroare manifest? din punct de vedere economic, ast?zi neajunsurile ei se v?d pretutindeni - criza din Grecia, cu foarte posibile efecte de domino, îi cople?e?te pe to?i, greci sau nu, iar moneda euro, ap?rut? de numai 15 ani, arat? ca un „rebel f?r? cauz?", nimeni nu ?tie pe cine trebuie s? sprijine, pe germani, sau pe greci? Pe de alt? parte, în aceste zile, U.E. pare s? fi ajuns pe marginea pr?bu?irii identitare, sociale ?i culturale. Nu se poate confrunta cu torentele dezl?n?uite de invadatori africani ?i islamici - se zice c? num?rul lor va ajunge anul acesta la un milion, spre a sugera propor?iile catastrofei spunem doar c? în 1907, anul-record al imigr?rilor în S.U.A., din toat? Europa au imigrat peste ocean numai 1.285.349 persoane! Pe atunci, în „foame" demografic? ?i mega-expansiune economic?, America a avut posibilitatea s?-i primeasc?, ast?zi Europa nu-i poate primi ?i absorbi ?i, mai ales, nu-i poate opri. Violul Europei - violul este subiect încins la ro?u în prezent în România - de c?tre un grup afro-islamic se întâmpl? sub ochii no?tri, în timp real, transmis în direct de toate televiziunile celor 28, ?i celelalte surse mediatice interna?ionale. „P?rin?ii" nevolnici ai victimei, ai violatei, p?rin?ii ei de la Bruxelles, spun numai prostii. Alia?ii cei mai de n?dejde ai europenilor, americanii, tac mâlc, o fi asta un semn c? le place ce v?d? Poli?iile na?ionale sunt dep??ite. Armatele na?ionale europene stau cumin?i în caz?rmi.

Emigran?ii ilegali, „muni?ie vie" pentru iminenta ?i apropiata ciocnire a civiliza?iilor

Organiza?ia nord-atlantic? se face c? nu vede ?i nu aude nimic, ea nu exist? nici pe m?ri ?i nici pe uscat, în schimb se preg?te?te de apropiatele super-manevre terestre, navale ?i aeriene din toamn?, cu 36.000 de solda?i - Europa piere ?i baba N.A.T.O. se piapt?n? undeva, prin Portugalia. ?i astfel, securitatea poli?ieneasc?, militar? ?i defensiv? euro-atlantic? a Europei a clacat. Nici una dintre cele trei componente ale ei nu poate sau nu au primit ordin s?-i protejeze pe europeni, pe platnicii din banii, taxele ?i impozitele c?rora tr?iesc. Printre emigran?ii ilegali, cei mai mul?i familii, cu siguran?? c? se ascund ?i criminali, viitori terori?ti islamici, trafican?i de droguri, arogan?i ?i tic?lo?i care ur?sc visceral Europa cre?tin? - ultimii o adev?rat? „muni?ie vie" pentru iminenta ?i apropiata ciocnire a civiliza?iilor. Uitându-ne mai atent la invazie, la invadatori, la pedigree-ul religios ?i la viziunea lor despre via??, vedem c? ceea ce ni s-a p?rut, pân? acum, o problem? imposibil de rezolvat, anume deosebirile cultural-lingvistice ?i socio-economice dintre diferi?i europeni, este floare la ureche, p?le?te pe lâng? diferen?ele dintre ace?tia ?i n?v?litori. Acum, se afl? sub asediu identitatea, cultura, ordinea social?, bun?starea economic? ?i stilul de via?? europene. De unde pân? acum tragicul ghetou a existat în Europa ici ?i colo, într-un timp sau altul, în clipa de fa?? se na?te riscul ca întregul continent s? devin? o sum? de ghetouri, segregate ?i securizate dup? putin?a fiec?rei comunit??i. „Melting pot"-ul american, „vasul de topire" a tuturor imigran?ilor într-o singur? na?iune, n-a existat niciodat?, ?i nu poate exista în Europa. ?ansele sunt zero ca europenii s?-i adopte pe cei care i-au invadat, dup? cum sunt zero ?i ?ansele ca invadatorii s? adopte, vreodat?, „Visul european". Mul?i dintre ei nu au nimic în comun cu pretinsul statut de refugia?i, nu au asupra lor nici un act de identitate ?i refuz? s? spun? care este ?ara lor de origine, spre a nu putea fi deporta?i. Astfel, dovedesc nu ignoran??, ci faptul c? sunt ?mecheri, „macho", ?i ?tiu mai multe despre noi ?i prostia noastr?, decât ?tim noi despre ei, obr?znicia ?i inten?iile lor t?inuite. Prognoza deci este una singur?: ceea ce vedem c? se întâmpl? nu se poate decât agrava. Spus pe ?leau, Europa, ?i violat?, ?i cu banii lua?i!
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer