Revista Art-emis
Ion Antonescu, v?zut de la Tel Aviv de un contemporan: Marius Mircu PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 02 Septembrie 2015 16:42

Teatrul Baraseum din Bucure?ti, art-emis„Nicicând, ca pe vremea lui Ion Antonescu, Teatrul Bare?eum n-a avut ?i nu va avea asemenea s?li arhipline"

M?rturia scriitorului Marius Mircu, despre regimul aplicat evreilor de Ion Antonescu

Pentru a afla cât a fost de anti-semit Ion Antonescu, îl convoc?m ca martor pe unul dintre cei mai cunoscu?i publici?ti evrei din acea vreme - Marius Mircu, fratele academicianului Solomon Marcus ?i al scriitorului Marcel Marcian. La o jum?tate de secol dup? consumarea holocaustului din România, în cadrul unei dezbateri publice desf??urate în Israel, Marius Mircu consemneaz?, pentru ?tiin?a tuturor evreilor deci, c? prin legile anti-semite ale guvern?rii antonesciene ?i mai ales prin legea Centralei Evreilor din România, „a fost creat în România un stat (evreiesc) în stat, spre a-i men?ine evrei, pe evrei". În felul acesta au fost posibile unele realiz?ri cu totul extraordinare în contextul european de atunci ?i nu numai de atunci. ?i anume, în perioada 1940-1944:
„- au fost redeschise toate ?colile evreie?ti din România, închise de regimurile precedente ?i au fost înfiin?ate multe ?coli noi;
- a fost creat?, pentru prima dat? în România, o universitate evreiasc?;
- au fost redeschise, pentru evrei, spitalele evreie?ti ?i azilele de b?trâni care mai înainte fuseser? rechizi?ionate de armat?;
- au fost reînfiin?ate cele dou? teatre evreie?ti, de la Bucure?ti ?i Ia?i;
- au fost înfiin?ate cantine gratuite pentru evreii s?raci;
- evreii afla?i în lag?rele de munc? obligatorie sau în închisori au fost mereu aproviziona?i cu îmbr?c?¬minte ?i medicamente;
- evreii deporta?i în Transnistria au fost aproviziona?i cu îmbr?c?minte, alimente, medicamente, unelte gospo¬d?re?ti ?i unelte specifice meseria?ilor;
- cu sprijinul «Centralei Evreilor» au fost readu?i în România - deci salva?i, din Transnistria cca 2000 de copii orfani;
- autorii evrei ?i-au putut publica o serie de lucr?ri (numai eu am scos trei) [...].
- nicicând, ca pe vremea lui Ion Antonescu, Teatrul Bare?eum n-a avut ?i nu va avea asemenea s?li arhipline, de?i func?ionau dou? s?li;
- nicicând n-au f?cut asemenea dever cafenelele, ceain?riile, restaurantele evreie?ti, magazinele alimentare evre¬ie?ti, tot atâtea prilejuri de adun?ri evreie?ti".
Urm?ri?i colec?ia „Gazeta evreiasc?" din acei ani: pentru fiecare zi e anun?at? cel pu?in o manifestare evreiasc?, spectacol de teatru/revist?, concert, conferin??.

La 28 noiembrie 1940 (deci pe vremea guvern?rii legionare - n.n.) evreii au ob?inut de la Ministerul Educa?iei Na?ionale aprobarea pentru înfiin?area „Colegiului pentru Studen?ii Evrei", denumire sub care se ascundea caracterul universitar al cursurilor. [...] Toate aceste cursuri universitare au fost frecventate în total de 2.000 de studen?i. [...] Un sprijin important l-a acordat Crucea Ro?ie din România (pre?edintele - savantul medic Ioan Cantacuzino) care, cu acordul Ministerului S?n?t??ii a ajutat „facultatea" evreiasc? de medicin? s? deschid? o policlinic? pentru practica studen?ilor. Aceast? policlinic? a servit ?i popula?ia s?rac? din cartier, în marea majoritate evrei. [...] Important a fost ?i sprijinul acordat de unele cadre didactice români din înv???mântul superior de stat care au ajutat la întocmirea programelor de înv???mânt ?i punerea la punct a cursurilor, pentru a fi cât mai corespunz?tor celor de stat, ceea ce a fost esen?ial pentru viitorul studen?ilor".

Marius Mircu ne ofer? ?i m?rturia altui evreu, la fel de bine informat, dr. Theodor Lowenstein: „Aceste ?coli evreie?ti din România au fost unice printre ??rile bântuite de fascism, au fost o component? a rezisten?ei poporului evreu". ?i concluzia aceluia?i onest martor Marius Mircu: „Dar dac? aceste ?coli n-ar fi fost sus?inute de oficialit??ile române?ti, dac? nu ar fi fost tolerate de mare?alul Ion Antonescu, ar fi putut exista acest „mic Israel" din Bucure?ti, anticipa?ie a Statului Israel?"[1]

Ce mai r?mâne din „Holocaustul din România" dup? asemenea m?rturii? Ce mai r?mâne din onorabilitatea haimanalelor de la „Elie Wiesel" ?i din Elie Wiesel însu?i?! Nimic! Nimic! Ni?te otrepe publice! I-e ru?ine omenirii s? le zic? ?stor nemernici oameni! Sictir, la to?i!

Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------
[1] apud Te?u Solomovici, România iudaic?, p. 389-392.

footer