Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Silvia Jinga, S.U.A.   
Joi, 20 August 2015 17:03

Silvia Jinga, art-emisV? prezent?m pentru lectur? un text ap?rut în portalul „Curentul Interna?ional"[1], care, - urmare a unor inevitabile presiuni - a disp?rut din spa?iul virtual. Cenzura interna?ional? nu doarme!

Românii din Covasna ?i Harghita sunt batjocori?i în ?ara lor!

S? începem cu Crin Antonescu, canalie, care cerea pedepse pentru cei care manifest? simpatii pentru ideile legionare. Crin spera s? ajung? pre?edinte ?i dorea s? se gudure pe lâng? evrei ca s? primeasc? sprijin. Acum, la o distan?? de 13 ani la propunerea Institutului Na?ional pentru Studierea Holocaustului - „Elie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.) din România se readuce pe tapet, pentru a fi impus? cu for?a, legea antilegionar? care vine cu pedepse de câte trei ani închisoare pentru cei care au simpatii legionare, „antisemite", „xenofobe". De acord, s? nu fie antisemitism, nici xenofobie, dar stai pu?in: românii din Covasna ?i Harghita sunt batjocori?i în ?ara lor! Ceea ce este grav în legea lui Wiesel - ca s?-i zic astfel -, este c? impune din nou revizuirea valorilor noastre interbelice, c?ci cer d?râmarea statuilor: a Mare?alului Antonescu, pe care românii continu? s?-l vad?, pe bun? dreptate, ca pe un mare patriot, nu dau voie la numirea unei str?zi din Timi?oara cu numele filozofului Petre ?u?ea (Wiesel însu?i s-a opus) etc. Alexandru Florian, evreu, pre?edintele Institutului a avut obiec?ii împotriva tuturor marilor spirite ca Mircea Eliade, Emil Cioran, Vulc?nescu, Radu Gyr, care ca tineri au sus?inut Mi?carea Legionar?, despre care ?tim c? a pornit ca o ripost? la revolu?ia ruseasc? din 1917 ?i împotriva intensificarii preg?tirilor de comunizare a României ?i de sfârtecare a ??rii, ca opozi?ie la jaful ??rii.

Crimele comise de evrei împotriva palestinienilor se iart?, se trec cu vederea!

?i alte grup?ri politice au comis crime, dar câte crime fac evreii împotriva palestinienilor? Asta se iart?, se trece cu vederea. Sigur, sigur în cazul lor este patriotism. Numai Antonescu a fost tâlhar! În dou? mese rotunde de la „Realitatea TV" reprezentan?ii lui Wiesel în România merg mai departe ?i vor s? rad?, s? rad? memoria româneasc? din istoria rezisten?ei partizane din mun?ii României. V? rog s? v? documenta?i despre Ion Gavril? Ogoranu, care a rezistat 17 ani în mun?ii F?g?ra? împreun? cu grupul lui, ?i a fost sc?pat de la executare de pre?edintele Nixon, v? rog s? revede?i Memorialul Durerii toate secven?ele ca s? în?elege?i c? domnii de la „Wiesel" vor s?-i omoare a doua oar? pe eroii Neamului Românesc, pe cei care s-au opus ocupa?iei sovietice ?i comunismului, pe cei care au pl?tit, pentru o idee, cu via?a. Au pl?tit cu via?a, nu au f?cut cefe groase în jil?uri parlamentare, ca partinicii cominterni?ti recicla?i azi! Majoritatea au murit în temni?ele comuniste pe când Ana Pauker se întorcea de la Moscova ?i îl b?ga în sperie?i pe Dej zicând: „Tovar??ul Stalin a spus.

Obr?znicia domnului Wiesel întrece orice m?sur?. In forma actual? legea 217/2015 este impotriva Constitu?iei României ?i a bunului sim?

Toate spiritele române?ti de azi se opun legii în forma ei actual?, iar unii, pe bun? dreptate o consider? o diversiune pentru ca procesul împotriva comunismului s? nu fie deschis". Un cercet?tor din Canada, Ro?ca a ?i spus c? în implantarea comunismului la noi evreii au jucat un rol important, sprijini?i de baionetele sovietice. Sunt evreii tare îngrijora?i la 70 de ani de la r?zboi de legea antilegionar?, dar nu sufl? o vorb? de cei peste trei milioane de români pieri?i în închisorile comuniste, despre care acum încearc? s? ne interzic? s? vorbim. Domina?ia legionar? a existat pentru foarte pu?in timp, dar teroarea comunist? s-a întins pe o jum?tate de secol. Crima nu e scuzabil? în nici un caz, dar legionarii au comis infinit mai pu?ine crime, în schimb comuni?tii - cu sprijin sovietic ?i exces de zel - au decimat cu ferocitate elitele noastre interbelice. Nu ne las? s? ne cunoa?tem istoria interbelic?. Tot Ro?ca le-a amintit de politica de genocid din fâ?ia Gaza nu mai departe decât anul trecut (2014), în schimb noi trebuie s? ne interzicem din nou, înainte de a fi cunoscut cu adev?rat, biografiile celor care au fost partizani în mun?i? Noi trebuie oare s? r?mânem doar cu istoria lui Roller? Jesus Christ! Obr?znicia domnului Wiesel (impostor dovedit - n.n.) întrece orice m?sur?, a?a c? s-a spus pe bun? dreptate c? în forma actual? legea este impotriva bunului sim?.

Domnului Florian i se pare tribal? sintagma „Neamul Românesc"

Audiind masa rotund? de la „Realitatea TV", am fost cuprins? de o revolt? de nedescris. Domnul Florian a conchis c? în România este o problem?, c? suntem înc? incapabili s? adopt?m valorile europene, c? - asta e culmea ! -, noi înc? folosim sintagma Neamul Românesc. Domnului Florian i se pare oarecum tribal? aceast? sintagm? pentru c?, zic eu probabil e deranjat, c? ar sugera ideea înrudirii prin sânge a indivizilor. S?-i reamintim c? Christos a zis: „lua?i, mânca?i, acesta este sângele meu care pentru voi se vars? spre iertarea p?catelor!". Da, pe cei de-un neam îi leag? nu doar sângele, ci istoria, tradi?iile, valorile morale, dragostea de glie. Tocmai evreii s? fie împotriva sintagmei Neam Românesc, tocmai ei care cultiv? un na?ionalism pe fa???!
Este incredibil c? în 2015 li se dicteaz? din nou românilor cum trebuie s? gândeasc? ?i cum trebuie s?-?i scrie istoria. E regretabil c? Johannis a promulgat legea înainte de o dezbatere na?ional?.

Vor s? impun? globalizarea ca s? distrug? na?iunile

Se încearc? minimalizarea atrocit??ilor care se ascund în imprecizia premeditat? a legii, dar asta e o nou? tactic? criminal? ?i românii sunt s?tui de farsele care li s-au jucat mereu, mai ales dup? 1989. Alexandru C?uti?, un participant la masa rotund? de la „Realitatea TV" a m?rturisit c? prefer? s? intre în închisoare decât s? renun?e din nou la demnitatea ?i libertatea lui de a gândi. S-a spus c? legea contrazice Constitu?ia ?i dreptul la liber? gândire ?i exprimare câtâ vreme nu faci r?u nim?nui. De aceea vor s? impun? globalizarea ca s? distrug? na?iunile? Întrev?d probleme uria?e în viitor. Se amestec? popula?iile ca s? le ?tearg? identitatea, dar vor fi grave ciocniri cu voia sau f?r? voia Institutului Wiesel. O mare triste?e coboar? peste noi din nou!

Not?: Titlul ?i subtitlurile au fost extrase din text. „Ridic?-te, Gheorghe! Ridic?-te, Ioane!"
---------------------------------------------
[1] Pân? duminic?, 16 august 2015, articolul putea fi accesat aici: http://www.curentul.net/2015/08/16/legea-antilegionara-sau-legea-antonescu/

footer