Revista Art-emis
Legea umilin?ei na?ionale PDF Imprimare Email
Radu Ulmeanu   
Luni, 03 August 2015 00:04

Interzis în RomâniaBomba cu explozie întârziat? a lui Crin

Cum Crin nu se putea retrage din politic? f?r? s? lase un fâs urât mirositor în urma lui - unul din cele mai pestilen?iale, vorba lui Marin Preda -, ne-a c?ptu?it cu o lege ce tocmai a fost promulgat? de Iohannis cu o non?alan?? demn? de o cauz? mai bun?. Legea este în total? contradic?ie cu Constitu?ia României, care prevede atât libertatea de con?tiin??, cât ?i dreptul la exprimarea opiniei pentru fiecare cet??ean al acestei ??ri. În Art. 29 (1) al Constitu?iei se spune, literal, c? libertatea gândirii ?i a opiniilor nu poate fi îngr?dit? sub nicio form? ?i nimeni nu poate fi constrâns s? adopte o opinie contrar? convingerilor sale. Or, tocmai acest lucru îl face aceast? lege aberant?, cretin? ?i umilitoare pentru poporul român. C?ci nu e vorba de a opina c? porcul nu e râm?, doar porc, ci de a ap?ra valorile spirituale în care ne-am n?scut ?i am crescut. Legea a fost ouat? ?i clocit? la ini?iativa ?i cu concursul fostului P.N.L., condus de un personaj care, tocmai prin aceast? „capodoper?" a sa, se dovede?te acum a fi, ca forma?ie ?i cultur?, un biet d?sc?la? de istorie care s-a preg?tit pe b?ncile facult??ii doar atât cât s?-?i treac? examenele, dovedind lipsa oric?rui orizont cultural ?i spiritual. Cum adic? s?-i interzici unui cet??ean, prin lege, „a promova, în public, idei, concep?ii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe", sau s?-i interzici, pe aceea?i cale, „negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, a genocidului, a crimelor contra umanit??ii ?i a crimelor de r?zboi", sub amenin?area unor ani grei de pu?c?rie!... Oare acestea toate nu intr? ?i ele la dreptul cet??eanului de a-?i exprima liber opiniile, în public sau în cadru privat? N-avem decât s?-l facem, tot în public sau în privat, de tot rahatul pe un asemenea opinent, dac? nu suntem de acord, dar s?-l b?g?m în pu?c?rie pentru o p?rere? Constitu?ia e doar o vorb? goal? atunci, ?i putem s? o folosim ca hârtie igienic?.

Mi?carea Legionar?, nu a fost fascist?

Dar s? zicem c? toate astea sunt O.K. ?i, dac? am c?lcat pe bec prin comiterea vreunuia din p?catele de mai sus, n-avem decât, ca persoan? public? sau privat?, s? suport?m consecin?ele. Ce ne facem îns? cu istoria, c?ci multe din marile noastre personalit??i s-au învrednicit, la vremea lor, s? calce ele însele pe bec, f?r? s? aib? spiritul vizionar de a dibui c? peste zeci, chiar o sut? ?i mai bine de ani, va veni legea în cauz? ca s? le terfeleasc? memoria. Pentru cei care ?tim un pic de istorie, în România nu au existat partide ?i regimuri fasciste, asta ?i conform verdictului ferm al Academiei Române înse?i, care a stabilit irevocabil c? singura forma?ie susceptibil? de a fi catalogat? astfel de c?tre unii, Garda de Fier, sau Mi?carea Legionar?, nu a fost una fascist?. Anticomunist? da, ?i tocmai ?sta e ?pilul. Poate ?i cu o tent? antievreiasc?, nu spun antisemit?, c?ci ?i arabii fiind semitici la rândul lor, am da cu bâta în balt?. E cazul, de asemenea, al lui Eminescu, pentru a c?rui eliminare de pe rafturile bibliotecilor ?i din stima general? s-au f?cut mari eforturi, culminând cu „scheletizarea" patapievician?, de?i nu s-a invocat neap?rat, în acest caz, publicistica lui politic?.

Alexandru Florian, ?ef al Institutului „Elie Wiesel" pe p?mânt românesc a fost „predicator" de marxism-leninism la Universitatea din Bucure?ti

Ca s-o scurt?m, Mircea Eliade, cel mai mare istoric al religiilor pe care l-a dat cultura universal? ?i un mare scriitor totodat?, va deveni, ca urmare a acestei îns?il?ri legislative, un produs prohibit. La fel Emil Cioran, Mircea Vulc?nescu, Radu Gyr, Valeriu Gafencu (care a ?i fost disculpat de Tribunalul Militar pentru acuze de „activitate subversiv?"), Arsenie Boca, Justin Pârvu, Constantin Noica ?i al?ii, mul?i al?ii, asupra c?rora va fi chemat? din nou s?-?i dea cu p?rerea îns??i ilustrissima în nimicnicie persoan? - fa?? de asemenea uria?i -, a lui Alexandru Florian, în calitate de ?ef al Institutului „Elie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W - n.r.) pe p?mânt românesc, remarcat între altele ca fost „predicator" de marxism-leninism la Universitatea din Bucure?ti, pe vremea regimului comunist, perioad? pe care omul a ras-o (de ce oare) din excursurile biografice. Aud? Parc? ?i comunismul f?cea parte din sistemele incriminate în lege. Sau numai atunci când comitea „genocid", ca în cazul lui Ceau?escu? Genocidul uria? de dup? arestarea lui nu mai exist?? Iar în rest, când comunismul se ocupa de infestarea min?ilor tinere, ?i nu numai, cu ideologia socialismului ?tiin?ific, e absolvit de orice p?cat? Aici mai putem, ba suntem chiar obliga?i, s? remarc?m lipsa de simetrie între comunism ?i fascism, cel de al doilea sistem fiind în fapt doar o devia?ie a celui dintâi, care a produs pierderi de vie?i omene?ti de zeci de ori mai multe decât purt?torii de zvastic?, omoruri intrate la statistic?, precum spunea Stalin.

I.N.S.H.R.-E.W. nu are nici în clin nici în mânec? cu spiritualitatea ?i cultura vreunui popor

E vorba, în fond, de cea mai crunt? umilin??, pe care o suport?m ca popor, din toat? istoria noastr?. Chiar la mo?irea acestei legi a fost cerut „ajutorul" unor organiza?ii direct implicate sau cel pu?in interesate, precum acest institut, care s-a înfiin?at doar pentru a-i vâna pe nazi?ti, pe cei care au sc?pat tribunalului de la Nürnberg, criminali de r?zboi, astfel c? nu are nici în clin nici în mânec? cu spiritualitatea ?i cultura vreunui popor. Iar Eminescu, Eliade ?i ceilal?i de pe lista celor urm?ri?i ?i persecuta?i de institutul în cauz?, la noi (c?ci sunt bine cunoscute cazurile în care asemenea personalit??i care fac cinste culturii române au fost ?terse de pe liste ?i li s-au retras, la interven?ia lui, diverse titluri onorifice) nu au comis vreo crim?, decât, poate, pe aceea de a fi ap?rat cu îndârjire ?i pân? la cap?t tocmai valorile noastre na?ionale. Pentru prevederile ei aberante, legea ar putea fi atacat? cu succes la Curtea Constitu?ional?. Dar cine s-o fac?? Prin Parlament a trecut ca prin brânz?, fiind votat? în unanimitate de vajnicii no?tri parlamentari...

Nota redac?iei: autosesizarea „Avocatului Poporului" ar fi una dintre solu?iile de supunere a Legii nr. 217/2015 în aten?ia C.C.R. Din p?cate, fostul premier-primar - acum avocat cu galoane - doarme în înc?l??rile statului ?i tace ca musca picat?-n... ciorb?! Sau se preface c? doarme.
Sursa: Cotidianul.ro[1] Grafica - Ion M?ld?rescu
------------------------------------------------------------
[1]http://www.cotidianul.ro/bomba-cu-explozie-intarziata-a-lui-crin-o-lege-a-umilintei-nationale-265648/

footer