Revista Art-emis
Pedagogii despre Idealul Na?ional PDF Imprimare Email
Lector. univ. dr. Galina Martea, Olanda   
Duminică, 05 Iulie 2015 16:13

Lector. univ. dr. Galina Martea, art-emisIdealul na?ional trebuie cultivat ?i educat în oameni, ?i trebuie s? fie prezent în fa?a tuturor etapelor de dezvoltare uman? - educa?ie, instruirie, cunoa?tere, comunicare, cultur?...Iar pedagogul, ?coala este obligat? ?i trebuie s? îndeplineasc? misiunea de a educa nu doar ra?iunea omului, ci ?i sufletul. Reîntregirea neamului românesc este realitatea istoric? pe care trebuie s? o accept?m în unanimitate întru binele ?i identitatea na?iunii, sânge daco-roman, sânge al str?mo?ilor no?tri.

Corelarea idealului Na?ional cu identitatea ?i unitatea na?ional?, cu aspira?ia de reîntregire a neamului românesc. Virgil Mândâcanu, prof. univ. dr. habilitat în pedagogie, Republica Moldova, în dialog cu Galina Martea, Olanda, doctor în ?tiin?e economice, scriitoare.

Prof. univ. dr. hab. Virgil Mândâcanu: Stimat? doamn? Galina Martea, luând în considera?ie procesele economice, sociale ?i politice ce au loc în ?ara noastr? ?i care se desf??oar? cu mult? dificultate în defavoarea societ??ii ?i a poporului, sunt oare rezultatul unui comportament inadecvat al acelor persoane ce guverneaz? statul? În viziunea Dvs, care ar fi solu?ia real? de a stopa calvarul ce se produce în societate ?i nelegiuirile din partea guvernan?ilor? Crearea urgent? a unui Comitet de Salvare Na?ional? ar contribui pozitiv la îmbun?t??irea situa?iei actuale ?i la de?teptarea poporului în a con?tientiza corect realitatea înconjur?toare?

Galina Martea, doctor în ?tiin?e economice: Cu certitudine, ca prin promovarea unei politici de guvernare cu orientare negativ? se produce deteriorarea ?i degradarea tuturor proceselor de dezvoltare social?, economic? ?i, nu în ultimul rând, politic? în cadrul unui stat. Comportamentul persoanelor ce guverneaz? ?ara este tabloul real al capacit??ilor de administrare ale acestora ?i tabloul real de dezvoltare uman? ?i social? al acestui stat. Astfel, succesele în dezvoltarea economic? ?i social? a societ??ii sunt spulberate pentru ziua de azi ?i pentru o perioad? nelimitat? de timp, care nu formeaz? decât calvarul existent ce a împânzit întreaga republic?. Amprentele unei asemenea guvern?ri î?i spune cuvântul ferm ?i în sp?larea de creiere a factorului uman, ?i în nivelul de trai, cultur? ?i civiliza?ie al poporului. S?r?cia f?r? limite a întregului popor ?i a întregii ??ri (clasament european - locul 44, ultima în clasament; clasament mondial - printre ultimele locuri), care s-a format de-a lungul anilor, a creat acel mediu social care d?râm? orice perspectiv? ?i speran?? de a fi integra?i în Uniunea European? ?i de a fi în rând cu ??rile civilizate, care au o dezvoltare uman? adecvat?. Probabil, Republica Moldova este acel spa?iu astral în care guvernan?ii î?i pot manifesta cu succes capacit??ile inumane în comportament, incapacitatea de a administra o ?ar? ?i de a fi iresponsabili pentru func?ia pe care o ocup? în stat. În acela?i timp, capacitatea acestora se realizeaz? cu mult succes în promovarea intereselor personale cu accent sigur pe un materialism exagerat al existentei umane. Pentru stoparea acestui calvar sau „dezm?? total ce are loc în cadrul ??rii ?i în cadrul legii" este nevoie într-adev?r de a constitui de urgen?? un Comitet al Salv?rii Na?ionale, completat din personalit??i cu cea mai transparent? atitudine fa?? de sine ?i societate. Cred, c? societatea ??rii noastre dispune de asemenea personalit??i, cu un intelect aparte în educa?ie ?i instruire. Nemijlocit, în componen?a Comitetului de Salvare Na?ional? trebuie s? fie inclu?i numaidecât ?i reprezentan?i ai organismelor occidentale ?i ai Uniunii Europene. Pentru a solu?iona situa?ia critic? din cadrul ??rii, care este mereu în recesiune în toate domeniile de activitate, este necesar de a crea ?i adopta de urgen?? (cu ajutorul organismelor occidentale) un act normativ prin care s? contravin? nelegiuirilor ce se produc în administrarea ??rii. În caz contrar, imaginea cu care se prezint? Republica Moldova în plan mondial nu este altceva decât „anarhia statal? – produs al ruin?rii sociale". Iar persoanele de conducere, cu influen?? distrug?toare în guvernare, urmeaz? a fi tra?i la r?spundere penal? (de asemenea cu ajutorul organismelor occidentale ?i U.E.) pentru înc?lcarea jur?mintelor depuse în ocuparea func?iei în stat ?i pentru promovarea inten?ionat? a f?r?delegilor în societate. Cred, c? prin instaurarea Comitetului de Salvare Na?ional? s-ar putea contribui pozitiv la îmbun?t??irea situa?iei actuale ?i la de?teptarea poporului în a con?tientiza corect realitatea înconjur?toare. Totul depinde cine va conduce acest comitet al salv?rii ?i care vor fi obiectivele prioritare la ordinea de zi. Daca accentul forte nu va fi pus pe identitatea na?ional? ?i idealul na?ional, pe demnitatea ?i con?tiin?a poporului ?i a întregii societ??i, pe reîntregirea neamului românesc, atunci situa?ia curent? se va destabiliza ?i mai profund, atr?gând în sine tot mai mul?i factori negativi decât pozitivi.

V.M.: Stimat? Doamn?, cine ar trebui totu?i s? ini?ieze constituirea acestui Comitet de Salvare Na?ional?? Ini?iatorul acestuia ar putea fi Forumul Democrat al Românilor din Moldova ?i Consiliul Unirii din Republica Moldova?

G.M.: Cred, c? ar fi corect ca în acest proces al salv?rii na?ionale ?i de constituire a Comitetului de Salvare Na?ional? s? stea în prima linie Forumul Democrat al Românilor din Moldova (F.D.R.M.), care a fost fondat dup? proclamarea de independen?? a ??rii, ?i Consiliul Unirii din Moldova (cu), fondat în timp (anul 2012), structuri care reprezint? în mod prioritar interesele autentice ale na?iunii române ?i ale românilor de pretutindeni, interesele de reunificare a dou? state române?ti, interesele de dezvoltare economic? ?i social? a ??rii, interese pentru o cultur? ?i evolu?ie civilizat? a societ??ii, promovarea ??rii în spa?iul occidental european ?i de integrare real? în U.E. Deci, F.D.R.M., fiind ini?iatorul în ac?iunile de rena?tere na?ional?, ?i Cu din R.Moldova, fiind ini?iatorul în problema unionismului, trebuie s? fie ?i îndrum?torii în ac?iunile de salvare na?ional? în clipele de grea cump?n? a ??rii. Iar începutul ?i sfâr?itul oric?rei ac?iuni trebuie s? apar?in? ?i s? se axeze pe unitatea na?ional?, pe identitatea ?i con?tiin?a na?iunii, pe reîntregirea poporului român. Actualmente, fiind la o etap? crucial? a destinului, Republica Moldova, parte integrant? din cultura ?i istoria daco-roman?, str?mo?ii poporului român, trebuie s? recunoasc? cu demnitate acest component al realit??ii istorice în evolu?ie.

V.M.: Cum crede?i, prin aderarea ??rii noastre la Uniunea European? s-ar pune cap?t acestor nelegiuiri politice ?i sociale?

G.M.: Cu certitudine!

V.M.: Republica Moldova, ca stat independent, are ?anse ?i posibilit??i reale de a fi acceptat? în UE în urm?torii 5-10 ani?

G.M.: A? vrea s? fiu optimist? în acest sens, dar pe moment r?mân pe pozi?ii pesimiste. Acceptarea Republicii Moldova în U.E. ca stat independent ar avea ?anse reale doar dup? 30-40 ani (p?rerea mea), dac? se vor regla pe principii de transparen?? procesele economice ?i sociale din cadrul ??rii, eliminând în prim plan corup?ia din stat, care este cel mai distrug?tor factor al dezvolt?rii umane. Pentru a regla ?i a face regul? în orice domeniu de activitate va fi necesar? transparen?a ?i corectitudinea absolut? sau m?car par?ial? în orice ac?iune, îns? acest lucru nu va fi deloc u?or de realizat în condi?iile unui mediu destul de beteag. În condi?iile actuale nu cred c? Republica Moldova are ?anse de a fi acceptat? în U.E. în urm?torii 5-10 ani. Este nevoie de timp, iar timpul trebuie s? solu?ioneze o multitudine de probleme care s? reflecte imaginea clar? a dezvolt?rii umane ?i sociale. Cu imaginea actual? ?ara noastr? a demonstrat înc? odat? cât de ineficient? este în ac?iuni ?i în promovarea valorilor na?ionale. Totodat?, ea a demonstrat în nenum?rate rânduri c? este incapabil? de a produce impresia pozitiv? a unui stat modern ?i democrat. Dezvoltarea social? corelat? cu nelegiuirile sociale denot? faptul c? în cadrul ??rii exist? structuri bine organizate care produc ruinarea adev?rata a sistemelor ?i subsistemelor din societate.

V.M.: Aderarea la U.E. este o aspira?ie multdorit? de majoritatea cet??enilor. Îns? pentru a realiza aceast? dorin?? în termeni reali, care ar fi posibilitatea ?i drumul cel mai scurt de a intra în acest organism european, care promoveaz? cu demnitate valorile umane? Unirea cu România este solu?ia real??

G.M.: Da, unica solu?ie real? de a deveni membru al U.E. într-un timp apropiat este unirea cu România. Acesta este cursul real al evenimentelor istorice în procesul evolu?iei ?i realitatea pe care trebuie s? o accepte orice om de conducere din stat ?i orice cet??ean al ??rii. ?i dac? fiecare dintre noi are o demnitate fa?? de sine ?i propria ?ar?, atunci con?tientizarea corect? a acestei uniri cu România este vital? ?i inevitabil? pentru viitorul nostru.

V.M.: Când ne referim la identitatea na?ional? a unui popor sau la unitatea na?ional? ce aspecte prioritare urmeaz? s? abord?m pentru a promova corect politica de orientare ?i con?tientizare a întregii societ??i?

G.M.: Atât identitatea na?ional? cât ?i unitatea na?ional? sunt expresii care reprezint? sentimentul na?ional al unui popor, al unei na?iuni, al unui om. Atât identitatea na?ional? cât ?i unitatea na?ional? sunt no?iuni ale proceselor identitare, incluzând în sine limba de comunicare vorbit?, tradi?iile ?i cultura na?ional?, valorile autentice na?ionale, teritoriul, credin?a, ideologia. Este foarte important ca un popor s? ?tie a-?i recunoa?te originile de neam, de na?ionalitate, de identitate. De aceea, identitatea na?ional?, care reprezint? sentimentul fiec?rui om fa?? de propria societate, este acel pilon care determin? în esen?? respectul omului fa?? de valorile na?ionale, fa?? de realitate, fa?? de sine. În cazul ??rii noastre, prin absen?a valorilor autentice din societate care se reg?sesc prin ac?iuni de neechitate ?i nerespect fa?? de factorul uman, în special fa?? de omul simplu din societate, se impune necesitatea de a fi ini?iate în mod de urgen?? întruniri colective având la baz? subiectul de a promova corect politica de orientare ?i con?tientizare a evenimentelor ce se deruleaz? în societate ?i cauzele care determin? aceast? dezorientare în via?a social?, economic? ?i politic?. Iar arma principal? care ar putea orienta corect cet??eanul spre a în?elege cu claritate ac?iunile ce se desf??oar? în societate ar fi sentimentul ?i credin?a în valorile spiritualit??ii, procese afective specifice fiin?ei umane. Este necesar de a trezi în oameni marea credin?? în valorile spirituale ale omenirii ?i de a înl?tura din ei ura, care este afectat? destul de grav de condi?iile vulnerabile ale existen?ei. Credin?a adev?rat? cu aspira?ii pozitive este unica arm? în a distruge r?ul ?i a instaura binele pentru om ?i societatea acestuia. Concomitent, cu aceast? credin?? atentic? spiritual? omul trebuie s? parcurg? etapele unei educa?ii adev?rate. Deci, în procesul de promovare a unei politici corecte de orientare a omului în societate trebuie s? ne conducem dup? cuvintele sacre ale lui Immanuel Kant (filosof german), care spunea: „Omul nu poate deveni om decât prin educa?ie".

V.M.: Condi?iile sociale ?i politice existente sunt cauza ce afecteaz? în mod direct comportamentul uman, sp?larea de creiere a individului ?i degradarea complet? a societ??ii?

G.M.: Ar fi incorect dac? nu a? r?spunde: „Cu certitudine!" Cu cât o ?ar? este mai s?rac? cu atât mai u?or popula?ia acesteia poate fi u?or manipulat? sub influen?a unor mi?c?ri politice care nu produc unitatea na?ional? ?i bun?starea social?, ci produc ?i mai profund dezbinarea ?i ruinarea complet? a societ??ii ?i a na?iunii. Tabloul real al Republicii Moldova la ziua de azi reprezint? în totalitate nivelul primitiv de cultur? ?i civiliza?ie al unei comunit??i. Se ac?ioneaz? doar sub deviza: „Cine fur? mai mult ?i cine este mai hr?p?re? pentru propria piele, acela este mai puternic, mai v?zut ?i mai respectat în societate!". În rezultat, toate aceste elemente se r?sfrâng negativ pe nivelul de educa?ie al omului, care, în timp, devine doar o frunz? neocrotit? în spa?iu ce poate fi purtat? de curen?ii vântului dintr-o parte în alta. Astfel, omul simplu din societate, fiind f?r? identitate ?i personalitate, f?r? putere ?i avere, devine victima schimb?rilor ?i robul zeilor ce conduc comunitatea.

V.M.: Pentru a ie?i din impasul actual, din criza social-economic? dezastruoas? ?i pentru a crea o imagine mai transparent? a ??rii noastre în plan mondial ce trebuie s? facem cât mai urgent? Care este domeniul prioritar din cadrul ??rii care urmeaz? a fi restructurat imediat pentru a influen?a pozitiv dezvoltarea social??

G.M.: Este necesar de a promova corect valorile na?ionale, valorile autentice ale umanit??ii, valorile spirituale, care sunt nucleul dezvolt?rii umane. Pentru toate acestea poporul trebuie s? fie foarte con?tient în ac?iuni ?i fapte. Cu toat? seriozitatea, este necesar de a lua ca referin?? modelul de trai al unei ??ri occidentale dezvoltate ?i de al promova cât mai rapid în cadrul ??rii. Totodat?, promovarea persoanelor în func?ii de conducere a statului s? fie selectate în baza unor rigori de transparen?? absolut?, fondate pe studii adecvate ?i competen?a corespunz?toare, f?r? a pune în discu?ie „cumetrismul existent din ?ar?". Iar domeniul prioritar al ??rii trebuie s? fie Sistemul de Instruire ?i Educa?ie - care este principalul promotor al identit??ii na?ionale, al idealului na?ional, al culturii ?i al bun?st?rii sociale.

V.M.: Sistemul educa?ional ar fi capabil s? remodeleze cursul existent în dezvoltarea normal? a societ??ii ?i a omului?

G.M.: Sistemul educa?ional autentic este acea for?? care educ? ?i reeduc? orice individ al societ??ii, determin? importan?a omului în societate, dezvolt? ?i formeaz? orice domeniu de activitate pentru economia na?ional?, promoveaz? valorile identitare-culturale-intelectuale-spirituale, ca parte component? a dezvolt?rii umane ?i sociale.

V.M.: Stimat? Doamn?, prin educa?ia ?i instruirea corect? poate fi dezvoltat în om sentimentul autentic fa?? de valorile na?ionale ?i idealul na?ional?

G.M.: Cu siguran??! Înv???mântul este acel remediu, acel sector, acel mediu sau spa?iu social care poate da na?tere oric?rei orient?ri. Prin instruirea corect?, cu accente clare pe valorile na?ionale, omul poate fi educat în limitele celor mai umane caracteristici ?i responsabilit??i. Este necesar doar de a remodela cursul existent al proceselor educa?ionale ?i sociale existente în ?ar?, fiind orientate c?tre adev?r ?i umanitarism, corectitudine ?i transparen??. Numai în a?a mod se va produce realitatea de care vorbim în permanen?? ?i pe care o dorim cu certitudine. Este necesar doar s? fie con?tientizat corect conceptul cu privire la educa?ia ?i instruirea în spiritul na?ional ?i de con?tiin?? na?ional?. Toate, la rândul lor, într-un final, se vor reuni ?i vor corela corect formarea personalit??ii ?i identit??ii omului, ?i dezvoltarea cât mai calitativ? a sistemelor ?i subsistemelor din societate, având la baz? omul - ca spirit, intelect ?i valoare social?.

V.M.: V? mul?umesc.
G.M.: ?i eu V? mul?umesc.
A consemnat prof. univ. dr. habilitat Virgil Mândâcanu

footer