Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 28 Iunie 2015 20:30

Adres? Primaria CodleaÎn România secolului al XXI-lea, în România, ?ar? european?, membr? a Uniunii Europene, în România „democra?iei" postdecembriste a mogulilor, baronilor ?i a altor „aristocra?i" pu?c?riabili po?i întâlni o sem? de ciud??enii. V? prezent?m una dintre piesele de puzzle care alc?tuiesc haosul administrativ atotst?pânitor al nerespectului fa?? de cet??eni. F?r? a comenta în vreun fel prevederile legii sau ideea original? a eroului întâmpl?rii, lans?m domnului primar - datorit? unei nefericite similitudini de principiu -, întrebarea retoric?: a?i trimis adrese similare ?i „ambulan?ilor" care, abuzeaz? de mila public? stând cu mâna întins? sau celor care vâr? „discret" mâna în buzunarele cet??enilor în pie?e, pe strad? sau în mijloacele de transport în comun? Pentru astfel de opera?ii, ?i ei ocup? domeniul public. (Redac?ia ART-EMIS).

Ini?iativa lui Erwin Albu ?i reac?ia autorit??ilor

În urm? cu mai pu?in de zece zile, o ?tire îi f?cea pe români s?-?i recapete încrederea în semeni: Erwin Albu, un b?rbat din Codlea, inventase „autoservirea pentru oameni cinsti?i". Între timp, îns?, au intervenit autorit??ile. Ideea lui Erwin Albu era simpl?: clien?ii sunt invita?i s? î?i aleag? fructele ?i legumele, s? le cânt?reasc? singuri ?i, înainte s? plece, s? „doneze" în cutia po?tal? cât consider? ei c? ar trebui s? coste produsele. Iar, experimentul lui Erwin a avut rezultate nesperate: clien?ii s-au dovedit cinsti?i. Reac?ia autorit??ilor din Codlea a fost îns? o dezam?gire pentru tân?rul fermier. Pe 19 iunie Ewin Albu a primit o hârtie oficial? de la prim?rie, prin care i se cere, „având în vedere faptul c? desf??ura?i activit??i pe domeniul public al municipiului Codlea", s? achite taxa de ocupare a domeniului public „conform H.C.L. nr. 136/15.12.2015" ?i s? ob?in? atestatul de produc?tor. În caz contrar, îl avertizeaz? autorit??ile locale, „va asuma?i r?spunderea aplic?rii sanc?iunilor"[1]. Adresa care invoc? o hot?râre de Consiliu Local din decembrie 2015 este semnat? chiar de primarul localit??ii, C?t?lin George Muntean.

R?spunsul fermierului

„Confirm prin prezen?a c? am primit soma?ia dumneavoastr? cu num?r 13473/19.06.2015. V? anun? cu mare mâhnire c? nu a?i în?eles nimic din ceea ce se întâmpl? în municipiul pe care îl administra?i vremelnic. De peste o s?pt?mâna, o ?ara întreag? se uit? cu mare respect ?i admira?ie la comunitatea noastr? ?i la felul în care cet??enii simpli ?tiu s? se comporte între ei. Nu îmi amintesc când s-a mai vorbit în ultima vreme despre municipiul Codlea cu atâta apreciere. Este un experiment civic prin care ar?t?m lumii cum suntem cu adev?rat c? popor ?i prin care încercam s? g?sim solu?ii pentru micile gospodarii ?i care a luat o amploare de neimaginat c? ecou de sus?inere în societatea româneasc?. Din surplusul din gospod?rie, din munc? mea ??r?neasc?, am expus la poart? ni?te produse agricole, flori, legume, fructe ?i altele derivate, ?i am invitat oamenii s? se autoserveasca cu toat? încrederea Autoservire?i bun?credin??, iar dac? ace?tia consider?, pot las? o mic? dona?ie în cutia po?tal?. Am numit acest experiment de un real succes pân? în prezent: „Autoservirea din gospod?rie pentru oameni cinsti?i". Peste tot în Europa civilizat? se practic? aceast? activitate de subzisten??, dar în România autorit??ile ?tiu s? înn?bu?easc? orice ini?iativ? care nu trece printr-un filtru ultrabirocratic. Poporul român este hulit ?i ar?tat a fi un popor necinstit, or tocmai aceast? ac?iune scoate în eviden?? ceea ce autorit??ile încearc? s? blocheze: solidaritatea, cinstea popular? ?i solu?iile alternative cet??ene?ti. Referitor la ocuparea domeniului public pentru care m? soma?i s? efectuez în regim de urgen?? demersuri privind achitarea taxelor, pentru c? am expus ni?te produse ??r?ne?ti la poart?, v? rog ?i eu respectuos s? trimite?i inspectorii prim?riei, pentru a-?i justifica ?i ace?tia existen?a, s? constate ?i s? calculeze „de urgen??" impunerile de plat?. Referitor la invita?ia de a ob?ine certificatul de produc?tor agricol, v? atrag aten?ia c? v? dep??i?i competen?ele de unitate administrativ-teritorial?, din urm?toarele motive:
- eu nu efectuez absolut nicio activitate comercial? la adres? men?ionat?, produsele ??r?ne?ti expuse la poart? nefiind expuse la vânzare, neexistând vreun pre? impus, oricine putând s? se serveasc? dup? bunul plac. Dona?ia l?sat? în cutia po?tal? este benevol? ?i poate s? aib? sau poate s? nu aib? de-a face cu expunerea de produse ??r?ne?ti;
- impune?i ob?inerea unui certificat de produc?tor agricol, îns? omite?i cu rea-credin?a sau din ne?tiin?? grav? c? exist? ?i alte forme de organizare prin care micii întreprinz?tori pot activa. Printre acestea, men?ionez activitatea de desfacere direct? din gospod?rie, reglementat? la nivel european, dar nepromovat? ?i chiar vitregit? de c?tre autorit??i, tocmai pentru a îngreuna orice ini?iativ? care s? înlesneasc? supravie?uirea ??ranului ?i a micului produc?tor român;
- v? aduc aminte, c? acum aproximativ o lun? am purtat o convorbire telefonic? concludent? cu unul din cosemnatarii soma?iei dvs., consilier în cadrul Prim?riei Codlea, prin care acesta îmi explica, conform legii, c? ob?inerea certificatului de produc?tor agricol se poate face doar în leg?tur? direct? cu produc?ia agricol? aferent? unui teren aflat în circuit agricol, nicidecum pentru ni?te ceap? sau ni?te flori cultivate în propria curte, cas? sau balcon. A?adar ce încerca?i s? îmi impune?i acum?
Cu mare mâhnire,
Erwin Albu,
Cet??ean p?s?tor ?i ??ran urban"
--------------------------------------------------------------
[1]http://stirileprotv.ro/stiri/social/reactia-autoritatilor-la-autoservirea-pentru-oameni-cinstiti-amenintari-in-baza-unei-hotarari-din-decembrie-2015.html

footer