Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Nicolae Lupan   
Duminică, 03 Mai 2015 20:46
Nicolae Lupan, art-emisLa 97 de ani ai Actului Unirii de la Chi?in?u
Formulez acest titlu cu gândul la marii manipulatori ai lumii ca s? încep, totu?i, cu impostura ?i carierismul pre?edin?ilor, prim-mini?trilor ?i parlamentarilor de strânsur? de pe cele dou? maluri ale Prutului!
Unul, filorus, ca s? nu zic antiromân, întrebat la Paris de ce nu candideaz? ?i pentru Basarabia, r?spunse cu zâmbetul ce-l caracterizeaz?:
- Pentru c? nu sunt moldovean! La care, „omologul” s?u de la Chi?in?u zicea, pre p?s?reasca lui:
- Am sî v? spun eu când am sî fim gata di uniri (!).
Iar primul ministru al acestuia, c? s?-i ?in? hangul, se f?lea f?când-o pe glume?ul: - Nicicând, nici pe vremea lui Decebal, n-a fost mai bine decât acum (!).
Un al doilea, cu b?rbu??, ajuns ?i el pe piscurile Cotrocenilor, îi promitea lui Jacques Chirac c? „România va face sacrificii istorice”! Drept care ?i „z?misli” împreun? cu Severin mi?elescul tratat româno-ucrainean! ?i tot el, de român ce era, zicea c? „Trecutul nu ?ine de foame”! ?i unde? În incinta Mausoleului de la M?r??e?ti!
Un al treilea, zicea ?i el, proste?te, c? este de acord cu „Actul Final de la Helsinki” privind inviolabilitatea grani?elor de dup? cel de Al Doilea R?zboi Mondial”, temperându-?i interlocutorii cu aceea c? „sunt ?i alte state europene care au pierdut teritorii ?i nu le mai cer înapoi”!
Un al patrulea, z?p?cit, ?i tot la Cotroceni, în prezen?a a nenum?ra?i exila?i politici, zicea cu neobr?zare: „Pe mine nu m? intereseaz? a cui este Basarabia, ci dac? sunt respectate acolo drepturile Omului”!
Lista acestei spe?e de r?t?ci?i ai Neamului ar putea fi continuat?! Prin nimicnicia lor îns? nu merit? nici m?car aluzie la numele ce le poart?.
Rostesc cuvintele „Manipulatori ai Reîntregirii” ?i m? întreb: ce caut? sus-pu?ii bucure?teni la înfumura?ii lor „colegi” de la Chi?in?u? S? nu înteleag? ei c? a te duce la ace?ti antiunioni?ti înseamn? a recunoa?te existen?a unui al doilea stat românesc? S? nu ?tie ei c? pân? la c?derea zidului Berlinului nici un cancelar al Germaniei Federale nu s-a dus, din principiu, în Germania zis Democrat?? Exist? o zicere: „Spune-mi cu cine te întâlne?ti, ca s? î?i spun cine e?ti”! Reluând zicala, m? întreb f?r? înconjur: ce c?uta Traian B?sescu la Chi?in?u?... S?-l vad? pe un „neica nimeni”, pe nume Nicolae Timofti, din ale c?rui mâini necurate s? primeasc? „decora?ie” o tinichea zis republican? ?i moldoveneasc??! S? nu fi auzit „B?sic?“, cum îl alint ?i eu uneori, de vorba cu tâlc: „Dac? îi dai nas lui Ivan - el se suie pe divan”?! E cazul s?-l trag de mânec? ?i pe domnul Radu Dud? care, filosofând, î?i bag? lingura de principe f?cut, nu n?scut, unde nu-i fierbe oala: „Rela?iile Republicii Moldova cu România au p?strat virtu?i”! S? însemne nereîntregirea teritorial? a României, din cauza antiunioni?tilor de la Chi?in?u, „virtute”?!
Revenind la oportuni?tii chi?in?ueni de la începutul anilor ’90 un lucru era limpede! Acela c? scrierile ?i emisiunile mele de la „Europa Liber?” l-au f?cut pân? ?i pe Grigore Vieru s? publice în Literatura ?i arta lui Nicolae Dabija din 28 Mai 1992 grosolanul articol de o pagin? de ziar: „L?sa?i Bâcul în pace, domnilor”. B?d?r?nie din care voi reda doar începutul: „De la o vreme încoace d-l Nicolae Lupan, cel de pe malul Senei, vine tot mai des a ferici Românii „de pe malul Bâcului” cu ni?te scrisori pariziene în care ne trage de urechi ?i ne ple?neste peste obraz cu palma moralei patriotice, dându-ne lec?ii de istorie na?ional?…”.
Dup? un astfel de articol, ce ciupea v?dit struna celor care m? batjocoreau decenii în ?ir la radio, la televiziune, în pres?, în adun?ri publice, ca „du?man al poporului moldovenesc”, mai putea a fi socotit Grigore Vieru „unionist” în adev?ratul în?eles al cuvântului?! Aceast? reac?ie a mea, de acum 23 de ani, era una din cele mai comp?timitoare pentru bietul „Grig”! Prilej ce-mi aduce aminte de n?stru?nica lui filosofie în doi peri pe care o lansa în prim?vara anului 1990: „Nu suntem înc? gata de unire”! Dedesubtul, nu numai al lui „Grig”, auzit pe-ici-pe-colo la Chi?in?u ?i pân? în ziua de azi, fiind acela c? „România nu este… Germania Federal?”! Plus furia Moscovei instigat? de cea a cerberilor autohtoni de la Chi?in?u! Furie stârnit? de neobosita activitate na?ional? a „Pro Basarabiei ?i Bucovinei” al c?rei fondator ?i animator sunt din toamna anului 1974: Memorii la O.N.U. ?i U.E. privind problema teritoriilor române?ti furate de Moscova ?i Kiev la 1940 ?i 1944; colocvii na?ionale ?i interna?ionale cu mii de participan?i pe tema Reîntregirii ?inute la Bruxelles, Paris ?i Bucure?ti; scrisori adresate parlamentelor antiunioniste de la Chi?in?u ?i Bucure?ti; înl??area Crucii-Monument Mare?alului Ion Antonescu pe locul asasin?rii din Valea Piersicilor de la Jilava; refacerea Mormântului Mariei Mare?al Antonescu la Cimitirul Bellu; comemor?ri ale Actelor Unirii de la Chi?in?u ?i Cern?u?i! Etc!
Ajun?i în fruntea Comitetului Na?ional, ales în toamna anului ’93, naivi cum erau, Nicolae Halipa ?i Valeriu Graur au ab?tut „Pro Basarabia ?i Bucovina” de pe calea Reîntregirii pe cea a unei pretinse integr?ri culturale! S? nu fi priceput ei c? din punct de vedere cultural, prin Traian ?i Decebal, prin Doina ?i Miori?a, prin Ciocârlia ?i Perini?a, prin Eminescu ?i B?lcescu, românii de pe cele dou? maluri ale Prutului sunt integra?i de când lumea?! Se ajunsese pân? într-acolo c? la 27 Martie nu se s?rb?torea Actul Unirii, ci „realiz?rile” zisei Republici Moldova! Ca de câ?iva ani, s? se sar?, cum se zice, din lac în pu?! Mai precis: filialele din România ale „Pro Basarabiei ?i Bucovinei”, în frunte cu cea de la Bucure?ti, ast?zi p?storit? de Marian Clenciu, nici nu mai comemoreaz? cum ar trebui Actul Unirii de la Chi?in?u! In-cre-di-bil! Dar ce s?-i pretinzi unui biet Clenciu, dac? la rug?mintea mea din decembire 2004 ca Parlamentul ?i Guvernul României s? comemoreze împreun? Actul Unirii de la Chi?in?u, Senatul României mi-a dat acest r?spuns neromânesc: „Biroul Permanent al Senatului n-a aprobat propunerea Asocia?iei Mondiale « Pro Basarabia ?i Bucovina »”! În acest sens, ne putem a?tepta la ceva mai românesc de la actualul Senat, corupt ?i compromis, în frunte cu un pre?edinte r?scorupt ?i r?scompromis civic ?i politic?! Un pre?edinte de duzin? care, pe lâng? nes?buin?ele de zi cu zi inerente func?iei de al doilea om în stat, prin interpu?i care n-au nimic în comun cu Reîntregirea teritorial? a României, patroneaz? ?i o dubioas? organiza?ie a studen?ilor basarabeni din Bucure?ti! Organiza?ie ce a umplut gardurile ?i zidurile ??rii cu dubiosul slogan: „Basarabia e România”! În loc de, s? zicem: „Basarabia - p?mânt românesc”, „Basarabia, una din cele zece provincii ale României” etc!
?i înc? un “colac peste pup?z?: cartea-album a Mariei Dohotaru, titulara „Pro Basarabiei ?i Bucovinei” din One?ti-Bac?u, privind „Crucea Mântuirii Neamului Românesc” (!), în?l?at? undeva pe malul stâng al Prutului, Cruce ce se bate cap în cap cu Catedrala Mântuirii Neamului în curs de înal?are la Bucure?ti! 306 pagini, pres?rate cu peste 150 de fotografii ale unor persoane care nu au nici în clin nici în mânec? cu titlul lucr?rii! ?-apoi ?i guralivii vorbitori de pe parcursul c?r?ii-parad? declar? c? „se împlinesc 20 de ani de la independen?a Republicii Moldova” (!). Independen?? fa?? de cine? Fa?? de ?ara-mam? România? Unora le arde chiar de glume: „Ori to?i Românii sunt moldoveni, ori toti moldovenii sunt Români”. Cât despre textele de sub fotografii, mai ?ocant decât toate este cel de sub chipul destructivului Mircea Druc!... Text ce corespunde întocmai vorbei Sf?tosului de la Humule?ti cu „povestea în care niciun cuvant drept s? nu fie”!  
O carte în contradic?ie flagrant? cu genericul de baz? al platformei-program a Asocia?iei Mondiale „Pro Basarabia ?i Bucovina” - Reîntregirea Na?ional? a României! Singurele merite ale acestei stufoase lucr?ri sunt „Doina” ?i fotografia lui Eminescu, plus cea a bravului unionist Gheorghe Ghimpu care a f?cut 6 ani de închisoare ruseasc? pentru c? ceruse deschis revenirea Basarabiei la România! În schimb, Mihai, fratele, din a c?rui gur? n-a auzit nimeni vreodat? cuvântul „Reîntregire”, ajuns pre?edinte interimar al pârâtei Republici Moldova s-a cerut în excursie „oficial?”, înso?it de pre?edintele României, nu la M?n?stirea Dealu, ci la M?n?stirea Putna!
Nu ?tiu cum se face, dar la noi, cam în toate ?i peste tot, tun? ?i-i adun?. Cum a fost ?i în 23 februarie 2014, la „Radio România Actualit??i”, cazul cu Gabriel Basarabescu ?i Vasile Dâncu! Doi „gr?m?tici” care, ca s? se afle în treab?, îi numeau pe românii nord-bucovineni „minoritate na?ional?”! S? nu ?tie ace?ti repeten?i la istorie ce înseamn? colonizare ruso-ucrainean? ?i deportare a românilor nord-bucovineni în fund de Siberii?! Acte de amoralitate ?ovin?, c?rora Titus Corl??ean le pune vârf în ziua de 3 martie 2014, la Bruxelles, numindu-i pe cei 400.000 de români nord-bucovineni… „ucraineni de origine român?”. În acest trist context, gândul m? duce la enigmaticul profesor George Muntean care, la începutul anului 1990 scria: „Se ?tie c? actualmente o parte a Bucovinei face parte din Uniunea Sovietic?, iar alt? parte intr? în componen?a României. Suntem îns? departe de absurda idee de a formula anumite revendic?ri sau preten?ii… Anume prin asta ne deosebim de „Pro Basarabia ?i Bucovina” care înclin? tot mai mult spre o activitate politic?. Am în fa?? „Flac?ra” lui Adrian P?unescu, nr. 674, num?r ap?rut sub genericul „Dor de 1 Decembrie 1918”. Nu era oare mai române?te ca redac?ia s? fi scris: „96 de ani de la Reîntregirea teritorial? a României de la 1918”? Mai mult, parcurgând cele 16 pagini ale s?pt?mânalului, la nici unul din cei 16 autori ai articolelor n-am g?sit cuvântul Reîntregire! Cuvânt de neg?sit ?i în Programul Editiei a XVIII-a a Congresului Spiritualit??ii Române?ti din 1-3 decembrie 2014 de la Alba Iulia! Fapt ce m-a ?i f?cut s? nu particip la lucrarile Congresului!
Nu pot s? nu m? refer, în mod deosebit, la manipulatorii de la TVRi care d? nenum?rate exemple de deturnare absurd? de pe drumul cel drept al con?tiin?ei na?ionale române?ti! Cum ar fi tot felul de „sfaturi” în ajutorul românilor de peste m?ri ?i ??ri! Lucrul cel mai grav fiind ridicarea în sl?vi a vie?ii celor instiga?i de acela?i TeVeRe interna?ional s?-?i p?r?seasc? copiii, p?rin?ii, fra?ii, surorile, rudele, prietenii în c?utarea arhicunoscutelor „copite de cai mor?i”!... Din punctul meu de vedere, cu excep?ia emisiunii „Investi?i în România”, toate celelalte, de tipul „Un doctor pentru dumneavoastr?”, sunt f?c?turi antina?ionale care sap? la r?d?cina patriotismului românesc. Cum este ?i emisiunea „Vocea românilor de pretutindeni se face auzit? prin TVRi” care, sunt sigur, va p?c?li mul?i tineri ?i tinere s? ia drumul pribegiei, formând numita „diaspor?” româneasc?! Ca regul?, apolitic? ?i l?ud?roas?! Cum e cazul unei doamne naive din Spania care braveaz? cu faptul c? a înfiin?at „Asocia?ia Românilor ?i Moldovenilor din Madrid”. Oare nu cumva acest TVRi, manipulat din umbra Marelui Manipulator Mondial, are ca scop mic?orarea num?rului popula?iei indigene din interiorul României ?i repopularea ei cu tot felul de str?ini nepofti?i? „Gurile rele”, uneori ?i a subsemnatului, sus?in c? în prima decad? a anului 2000 circa 500.000 de evrei ar fi ob?inut, pe ascuns, cet??enie român? pe cele dou? maluri ale Prutului! Se mai zice c?, în final, num?rul acestor „evrei secretiza?i” ar trebui s? ajung? la 1.000.000! Un milion!
Revenind la manipulatorii nereîntregirii noastre na?ionale, m? întreb dac? Pre?edintele Traian B?sescu a fost corect atunci când îi d?dea unui Tism?neanu misiunea s? condamne iudeo-comunismul din România? Comunism adus de dincolo de Nistru mai întâi în Basarabia, iar apoi ?i în interiorul ??rii de evrei bol?eviza?i! Printre care ?i Tismani?chi, tat?l lui Tism?neanu! Vorbe?te undeva domnul Tism?neanu în raportul s?u despre sutele de mii de români basarabeni, nord-bucovineni ?i her?eni care, pentru c? erau români, au fost extermina?i? Cât despre gafele pre?edin?ilor României, ca principali manipulatori ai nereîntregirii noastre na?ionale, cele ale lui Klaus Iohannis sunt înzecit mai de necrezut prin gravitatea ?i rapiditatea lor în timp ?i spa?iu. Ce fel de Pre?edinte al României o fi el dac?, la Bruxelles, îl asigura pe ucraineanul Poro?enco de solidaritatea României în conflictul cu Moscova?! Ce fel de pre?edinte român e acela care, la auzul imnului de stat al ocupantului ucrainean, ia pozitia de drep?i ?i-?i duce mâna la inim??! ?i unde? La Kiev! Unde n-ar fi trebuit s? se duc? pentru nimic în lume! Cum s? te solidarizezi, tu român, cu un ocupant de p?mânturi române?ti pe care le pâng?re?te ?i le ucrainizeaz? cu s?lb?ticie de 70 de ani? Îmi permit s?-i sugerez noului Pre?edinte al României c? România nu e Sibiu ?i c? problema problemelor române?ti este Reîntregirea teritorial? a României! A României - nu a Ucrainei! Poate fi oare o gaf? mai apolitic?, mai antiromâneasc?, decât cea din 17 Martie 2015, de la Kiev, a Pre?edintelui Iohannis: „sus?inerea integrit??ii teritoriale a Ucrainei”?! ?ar? ocupant? care de la 1944 încoace a persecutat ?i decimat mai r?u decât ru?ii popula?ia b??tina??, dezna?ionalizând tot ce este românesc de când lumea în Nordul ?i Sudul Basarabiei, în Nordul Bucovinei ?i Her?a Dorohoiului, furându-ne Bra?ul Chilia ?i Insula ?erpilor. A?adar, prin tot ce face ?i zice despre aberanta Republic? Moldova, Klaus Iohannis nu este un unionist!
Scriu toate astea pentru c? nu pot s? nu le scriu ?i m? gândesc cu dispre? total la to?i r?t?ci?ii neamului românesc de pe cele dou? maluri ale Prutului, care, toat?-ziua-bun?-ziua, îi trag cu abera?ia de Republica Moldova. Îi întreb pe ace?ti r?uf?c?tori dac? a scris Eminescu undeva în dorin?ele sale de la vârsta de doar 17 ani, „dulce Moldavie” sau: „Ce-?i doresc eu ?ie, dulce Românie/ ?ara mea de glorii, ?ara mea de dor?/ Bra?ele nervoase, arma de t?rie,/ La trecutu-?i mare, mare viitor”? Prin nep?sarea lor total? fa?? de Reîntregirea teritorial? a României, posturile de televiziune zis na?ionale, nu sunt posturi române?ti în adev?ratul sens al cuvântului! Ce caut? în fruntea lor un Stelian T?nase care, mai acum câ?iva ani, împreun? cu confratele s?u Mircea Dinescu compara, la nu mai ?in minte ce „Anten?”, harta României cu „o balig? de vac?” prin care „mu?uroia” pre?edintele de atunci al României! În acest neromânesc context, cum s? nu m? refer la nes?buita inscrip?ie de la TVR 1: „Premierul Republicii Moldova (atunci Vlad Filat) traseaz? viitorul ??rii vecine”!... Basarabia, ?ar??! Nes?buin?? la care Filat n-a avut nimic de obiectat! Sau, cum s? nu îl trag de mânec? pe Ion Cristoiu care zicea c? „Lucinschi este unul dintre cei mai cinsti?i oameni de stat”?! S? nu fi ?tiut el, Cristoiu, c? acest Piotr Kirilovici ?i-a cl?dit întreaga carier? politic? moscovit? pe baz? de antiromânism ?i de strâmbare a vorbirii lui Nicolae Ceau?escu? Potrivit tenden?iozit??ii ?i falsit??ii emisiunilor TVR cu de la Stelian T?nase citire, cum ar fi „Ora Regelui” s-ar putea crede c? de toate relele acelui blestemat 23 august 1944 n-ar fi vinovat Regele Mihai, urmat de Gheorghe Gheorghiu Dej, Petru Groza ?i Ana Pauker, ci cuplul Ceau?escu care, de fapt, a pus cap?t tuturor f?r?delegilor ruso-comuniste de pân? la 1965!
Rotunjesc cuvântul „manipulator” ?i nu pot s?-i trec cu vederea pe unii consilieri preziden?iali ?i guvernamentali, cu ferma convingere c?, dac? ei ar fi cu adev?rat principiali ?i obiectivi în sfaturile lor de zi cu zi, multe dintre stâng?ciile geopolitice de la Cotroceni ?i de la Palatul Victoria ar fi evitate! De unde, probabil, ?i faptul c? manipulatori ai nereîntregirii na?ionale devin chiar pre?edin?ii ?i prim-mini?trii de dup? 1989! Inclusiv Klaus Iohannis care, culmea, la Bruxelles, cerea „europenizarea” zisei Republici Moldova în afara României. O culme ?i mai culme a fost acest anun? nes?buit: „Una dintre primele vizite în str?in?tate ale Pre?edintelui Iohannis va fi cea din Republica Moldova”! E român oare consilierul care a lansat tâmpenia „str?in?ta?ii” pentru Basarabia?! Ce caut? noul pre?edinte al României la Regele Mihai care l-a dat pe mâna Moscovei pe Mare?alul Ion Antonescu, Soldat, Erou ?i Martir al Neamului Românesc?! Iar apoi l-a ?i asasinat prin faptul c? n-a „binevoit” s?-l gra?ieze! S? fie la mijloc faptul c? au, oarecum, aceea?i origine etnic?? Alta decât cea daco-român?! ?i religie alta decât cea a României! ?i p?rin?i fugi?i în Germania! Ca român, nu zic c? aceste anomalii m? dor! Nu! De zgâriat îns?, m? zgârie! Ce c?uta Pre?edintele României la „dineul oficial” oferit de „Casa Regal?” la Castelul Pele? cu ocazia zilei de na?tere a Principesei Margareta? Dineu, în al c?rui cadru Klaus Iohannis a cuvântat: „Familia regal? reprezint? nu numai o pagin? esen?ial? din istoria ??rii noastre, ci ?i un simbol al valorilor pe care le admir: respect fa?? de oameni…” Etc! S? fi fost respect fa?? de oameni, atunci când titularul Casei Regale de la 1944 aducea ru?ii pe capul întregii sufl?ri române?ti?!
Dar s? revin, domnule Pre?edinte Iohannis, la Regele Mihai, un rege de cea mai rea credin?? na?inoal? care, de?i î?i d?duse asentimentul regesc pentru începerea r?zboiului nostru sfânt din r?s?rit, a urzit în tain? cu camarila lovitura de stat de la Palat din seara fatidicei zile de 23 August 1944! Lovitur? ce s-a terminat cu arestarea Mare?alului Ion Antonescu ?i darea lui, deliberat?, pe mâna ru?ilor prin dezertorul din Armata Român? Emilian Bodnarenko, devenit Emil Bodn?ra?!
Regele Mihai care, a?a cum scrie Gheorghe Br?tianu în memoriile sale, a zis: „Dac? îl l?s?m pe Antonescu s? fac? singur armisti?iul ne va ?ine sub papuc!”.
Regele Mihai care în proclama?ia din seara zilei de 23 August 1944, preg?tit? cu câteva zile înainte, spunea: „România a acceptat armisti?iul oferit de Uniunea Sovietic?, Marea Britanie ?i Statele Unite ale Americii [...] Na?iunile Unite au garantat independen?a ??rii noastre”. Ceea ce nu era adev?rat!
Regele Mihai care, prin lovitura sa de la Palat, a dus la aceea c? 170.000 de solda?i, subofi?eri ?i ofi?eri ai Armatei Române au fost lua?i prizonieri de Armata Ro?ie pân? la 12 Septembrie 1944, data semn?rii pretinsului armisti?iu româno-sovietic.
Regele Mihai care, negociindu-?i abdicarea, a dezertat la 30 Decembrie 1947 din postul de Comandant Suprem al Armatei Române, în loc s? se fi opus, fie ?i cu pre?ul vie?ii, a?a cum a f?cut-o Constantin Brâncoveanu!
Regele Mihai care, în 2009 era de acord cu candidatura Principelui Radu la func?ia de Pre?edinte al României!
Regele Mihai care, dup? aceste ?i alte u?or zis gafe antiromâne?ti, a fost prezent la parada militar? din 9 Mai 2010 de la Moscova, du?manul de moarte al României!
O precizare: ceea ce spun de-a lungul acestor considerente nu e ceva strict personal, ci în numele probasarabenilor, probucovinenilor ?i her?enilor de pretutindeni! Nenorocul nostru al Românilor a f?cut ca, de la 1944 încoace, s? nu avem guverne cu adev?rat na?ionale care s? cear? deschis lumii întregi s? ni se întoarc? tot ce ne-a fost furat de ru?i prin Pactul Ribbentrop-Molotov, nul ?i neavenit pân? ?i pentru Moscova.
Revenind la titlul acestor durute spuse îl întreb pe Klaus Iohannis, precum ?i pe to?i cei care dintr-o ?ar? au f?cut ?i mai fac dou?:
- Se va ocupa România, fie ?i în al doisprezecelea ceas, de Reîntregirea Neamului, lucru pe care Bucure?tiul nu-l face de zeci de ani, sau va l?sa în continuare aceast? problem? a problemelor române?ti pe bie?ii umeri ai „Pro Basarabiei ?i Bucovinei Mondiale”, nefinan?at? de nimeni?
- Vom asculta la infinit trilul de ciocârlie „moldoveneasc?” întru ajutorarea Basarabiei, ca un al doilea stat Românesc, sau le vom spune, române?te, ciocârlanilor în misiune ruseasc? s? renun?e la zisa independen?? a Basarabiei, l?sând-o s? revin? acas??
În caz contrar, place, nu place, to?i antiunioni?tii cad sub necru??toarea ?i bine meritata inciden?? a repro?ului cu care Eminescu î?i încheie Scrisoarea a III-a: „Cum nu vii tu, ?epe? Doamne, ca punând mâna pe ei,/ S?-i împar?i în dou? cete: în sminti?i ?i în mi?ei,/ ?i în dou? temni?i large cu de-a sila s?-i aduni,/ S? dai foc la pu?c?rie ?i la casa de nebuni!”.
 
Nicolae Lupan - repere biografice
- N?scut la 16 martie 1921 în satul Cepeleu?i, jude?ul Hotin. Fiul lui Ion ?i al Verei Lupan. Al zecelea ?i ultimul lor copil. Cet??ean român prin na?tere ?i belgian prin naturalizare. Veteran de r?zboi cu grad de colonel în rezerv?. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cunoa?te, vorbit ?i scris: româna, franceza, rusa ?i ucraineana. Tat? a trei copii ?i bunic a 16 nepo?i ?i str?nepo?i.
- Licen?iat în litere la Universitatea din Cern?u?i cu echivalare la Universitatea Liber? din Bruxelles. Profesor de algebr? ?i trigonometrie la ?coala din satul natal. Redactor la ziarul „Bucovina Sovietic?” din Cern?u?i. Fondator ?i animator al postului de radio „Aici Cern?u?i” (1956-1958). Redactor ?ef – fondator al televiziunii din Chi?in?u (1958-1959). Concediat „pentru românism”. Director al Filarmonicii de Stat din Chi?in?u (1962-1964)”. Concediat „pentru antisovietism”. Fondator ?i animator al postului de radio pentru tineret „Luceaf?rul” (1964-1970). Dat afar? „pentru na?ionalism românesc ?i propagare a culturii occidentale la radio ?i televiziune cu aviz nefavorabil pentru frontul ideologic”. ?inut f?r? lucru din octombrie 1970 pân? la 5 martie 1974, când a fost expulzat din Chi?in?u la Bruxelles.
- Autor a zeci de c?r?i ?i piese de teatru din alte limbi în român?. Inclusiv Vechiul Testament. Autor al unui manual de literatur? zis moldoveneasc? pentru clasele a zecea din Nordul Bucovinei ?i ?inutul Her?a. Manual interzis din cauza românismului autorului. Colaborator la Europa Liber? cu o emisiune s?pt?mânal? de 10 minute de-a lungul anilor 1974-1988. Autor a peste 500 de pagini de ziar de-a lungul anilor 1975-1995 în „Cuvântul Românesc” din Canada ?i „România Mare” din Bucure?ti. Autor a peste 2000 de articole publicate pe toate meridianele lumii. Autor a 43 de c?r?i în român?, francez?, englez? ?i rus? cu un total de 9950 de pagini editate în peste 100.000 de exemplare! Toate consacrate teritoriilor române?ti furate de ru?i ?i ucraineni la 1940 ?i 1944: „Plânsul Basarabiei”, „Eminescu - Luceaf?rul Românismului”, „Basarabia - coloniz?ri ?i asimilare”, „Str?in la mine acas?”, „Instantanee f?r? retu?”, „Mare?alul Ion Antonescu - Soldat, Erou ?i Martir”, „P?mânturi române?ti”, „Bessarabie - terre roumaine”, „Scrisoare fratelui meu”, „Imagini nistrene” (2 volume), „Gânduri de proscris”, „La Roumanie - victime de l’expansionnisme russe”, „Scrisoare din închisoarea popoarelor” (în român?, francez?, rus? ?i englez?), „Ivaniad?”, „Din coapsa Dabiei ?i-a Romei”, „Invazia sovietic?” etc., etc.!
- Fondator (1974) ?i animator al Asocia?iei Mondiale „Pro Basarabia ?i Bucovina” cu sediul la Paris ?i cu zeci de mii de membri în 25 de ??ri ale lumii. Asocia?ie ce nu recunoa?te existen?a unii al doilea stat românesc, numit Republica Moldova! La 11 ianuarie 1990 aduce „Pro Basarabia ?i Bucovina” în ?ar?, unde în toamna anului 1993 num?rul filialelor ajunsese la 180, iar cel al membrilor cu carnete – la peste 100.000!
- Tot ce a publicat ?i a spus de-a lungul anilor 1974-1988 i-au adus în toate ziarele republicane, or??ene?ti, raionale, la radiodifuziunea ?i televiziunea din Chi?in?u, la tot felul de adun?ri zise ob?te?ti a?a calificative ?i invective ca: „vândut al imperialismului american”, „du?man al poporului moldovenesc”, „mâr?av dintre mâr?avi în materie de anticomunism ?i antisovietism”, „unul dintre cei mai cunoscu?i mincino?i din bârlogul antisovieticilor învetera?i de la Radio Liberty ?i Europa Liber?”, „renegat ?i criminal de drept comun”, „cavaler al mantiei ?i pumnalului”, „pseudomartor bocitoare la Radio Liberty ?i Europa Liber?”, „protagonist al falsific?rii burgheze ?i emigranto-na?ionaliste a istoriei ?i realit??ii sovietice”, „clevetitor ?i fabricant de istorii strâmbe”, „fariseu ?i falsificator al politicii P.C.U.S.”, „dezinformator ?i mincinos tr?nc?nitor despre rusificare”, „subminator de unitate a popoarelor U.R.S.S.”., „admirator al f?r?delegilor comise de jandarmii români în Basarabia”, „radiovoce du?m?noas? care demult î?i are locul la lada de gunoi, ca ?i el însu?i”! Etc.
Invective cu un total de 120.000 de cuvinte de care, începând cu toamna anului 1974 ?i pân? în ziua de azi, n?scocitul „du?man al poporului moldovenesc” este mândru! Chiar dac? l?tr?ii de atunci de la Moldova Socialist? ?i Literatura ?i Arta n-au g?sit de cuviin?? s?-?i fac? „mea culpa”! Dar, niciodat? nu e târziu!
…Un lucru e cert: cei pe care îi preocup? problema Reîntregirii Neamului în grani?ele sale fire?ti, pot consulta la Biblioteca Academiei Române din Calea Victoriei 125 „Fondul Nicolae Lupan”. Fond ce num?r? 11.354 de file cu a?a compartimente ca: organigrame, scrisori, interven?ii, proteste, manuscrise, tip?rituri rare, decup?ri, plus toate c?r?ile, bro?urile, revistele ?i ziarele publicate de autorul Fondului.
Stabilit cu so?ia ?i trei copii la Paris, Nicolae Lupan duce o activitate continu? de ziarist ?i scriitor, ?inând conferin?e publice în cele mai diferite ora?e ale lumii: Bruxelles, Paris, Koln, Londra, Munchen, Frankfurt, Los Angeles, Washington, New York, San Francisco, Miami, Montreal, Toronto, Roma, Praga, Chi?in?u, Cern?u?i, R?d?u?i, Timi?oara, F?g?ra?, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Tg. Neam?, Ia?i, Gala?i etc. Conferin?e ascultate de 39.000 de persoane, inclusiv 15.000 de români din cele zece provincii române?ti, aduna?i în Pia?a Central? a Ora?ului Alba Iulia în ziua de 28 noiembrie 1990!
Nota Redac?iei: Am primit textul prezentat de la semnatarul articolului. Respectând etica profesional?, textul a fost publicat integral, întreaga responsabilitate pentru cele afirmate apar?inând autorului.
footer