Revista Art-emis
Aresta?i-i ?i pe corup?tori! PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 22 Martie 2015 22:25
Petru Romosan, art-emisNu te po?i a?tepta de la domnii tovar??i Florian Coldea, general S.R.I. cu stele grele, ?i Laura Codru?a Kövesi, procuror-?ef D.N.A., s? în?eleag? cu adev?rat esen?a democra?iei ?i a capitalismului. Nu l-au studiat serios nici pe Aristotel, nici pe Max Weber sau pe Émile Durkheim - se aude de la o po?t? -, iar profesorii lor au fost, în cel mai bun caz, ni?te marxi?ti r?spopi?i în mare vitez?, sub presiunea evenimentelor istorice. În plus, marele lor „t?tic”, na?ul lor din suflet, adev?ratul lor maestru „spiritual” a fost camionagiul de ap? s?rat? al lui Nicolae Ceau?escu (plus Elena cealalt?) ?i al lui Gheorghe Oprea, hâdul ?i urâtul (cum i se spune prin bodegile de ?ar?) Traian B?sescu, cel care a condamnat comunismul într-un scenariu de oper? buf?, împreun? cu cel?lalt comunist pervers, întors pe dos, Vladimir Tism?neanu, amândoi sus?inu?i din balcon de aplaudacii neocomuni?ti pentru eternitate Ple?u, Liiceanu, Patapievici, Mihaie? etc., „intelectualii lui B?sescu”. Nu mai recapitul?m aici toat? lista, nu le mai reamintim nici ascenden?a, mai to?i copiii c?l?ilor din anii ’50 (bat?-i Dumnezeu s?-i bat?, duc?-se pe pustii - tot din bodeg?). Sinistr? poveste, crime f?r? num?r. De ceva vreme se aresteaz? pe band? rulant?, într-o mare veselie televizat?, membrii comisiei A.N.R.P. (restituirea propriet??ilor), ca fosta ?ef? a D.I.I.C.O.T., Alina Bica, ca halucinantul Horia Georgescu, ?ef la Integritate, sau Crinu?a Dumitrean, protejata preacinsti?ilor Emil Boc ?i Ioan Oltean. Adic? se aresteaz? corup?ii. În aceea?i categorie intr? ?i partenerii foarte apropia?i ai lui Traian B?sescu: Dorin Coco? ?i Elena Udrea. M? rog, Dorin Coco? e el însu?i un corup?tor, ?i deci un bun exemplu pentru ce ar trebui f?cut ?i cu ceilal?i corup?tori. Elena Udrea, fosta so?ie de la domnu’, a jucat rolul de ministru ?i de mare consilier preziden?ial, corupt? pe toat? linia. Deci Dorin Coco? ?i Elena Udrea figureaz? la compuse: un corup?tor ?i o corupt?. În acela?i timp, o duzin? de „investitori” (tot ai lui B?sescu, ca ?i „intelectualii” aceluia?i?), samsari, interlopi se simt foarte bine cu cel pu?in un miliard de euro sustra?i din bugetul statului. ?i nu-i deranjeaz? nimeni, pentru c? „ho?ul neprins e negustor cinstit” (din culegeri de proverbe). Totu?i. Ace?ti indivizi au p?c?lit, fraierit, tras în piept oameni b?trâni, oameni f?r? ap?rare prin cump?rarea a?a-ziselor „drepturi litigioase”. Legile europene (precump?nitoare ?i la noi) interzic un beneficiu care s? dep??easc? un coeficient prea mare de multiplicare a investi?iei. Asta se cheam? „în?el?ciune”. C?uta?i legile, b?ie?i ?i fete! (Din noul cod civil: „Încheierea contractului Art. 1214 Dolul
 
(1) Consim??mântul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocat? de manoperele frauduloase ale celeilalte p?r?i ori când aceasta din urm? a omis, în mod fraudulos, s? îl informeze pe contractant asupra unor împrejur?ri pe care se cuvenea s? i le dezv?luie;
(2) Partea al c?rei consim??mânt a fost viciat prin dol poate cere anularea contractului, chiar dac? eroarea în care s-a aflat nu a fost esen?ial?;
(3) Contractul este anulabil ?i atunci când dolul provine de la reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte p?r?i;
(4) Dolul nu se presupune. În al doilea rând, dac? Alina Bica, Crinu?a Dumitrean, Horia Georgescu, Ingrid Zaarour ?i al?ii au fost corup?i, înseamn? c? i-a corupt cineva. Ce mai a?tepta?i? Pentru c? popula?ia a?teapt? recuperarea integral? a banilor fura?i, plus înc? ani de zile de munc? în folosul comunit??ii. Stelian Gheorghe, Pricop Radu, Barbu Marian, Rotaru Mihai, ?chiopu Simu Horia, Andrici Adrian, Gheorghe Gabriel, Vi?oiu Valentin, Alexandra Georghe, Nicolae Gheorghe sunt înc? liberi? ?i miliardari? Chiar ?i retroced?rile acordate unor nume cu rezonan??: Loreen Ellen Malaxa, Georgeta Palade Van Dusen, Philip Theodore Palade vor trebui verificate atent în noul context.
 
Revenim la D.N.A., la S.R.I. ?i chiar la noul nostru pre?edinte, providen?ialul dat nou? de un presupus duh necunoscut al Facebook-ului. Oare ace?ti factori r?spunz?tori în?eleg c? în România de azi nu se pot câ?tiga ceac-pac zeci ?i sute de milioane de euro f?r? s? încalci legile? Sunt convins c? ace?ti factori r?spunz?tori nu în?eleg acest lucru foarte simplu. Duhul comunismului îi bântuie înc? ?i ei cred c? se poate ajunge la capitalism în zbor, a?a cum au crezut c? ajung ?i la comunism. Ace?ti „investitori”, samsari, interlopi, escroci corup?tori nu pot r?mâne cu miliardul de euro furat. La fel cum adev?ra?ii proprietari nu pot fi batjocori?i înc? o dat?, pe modelul condamn?rii comunismului de c?tre B?sescu ?i Tism?neanu, sub ochiul lui Mark Gitenstein, cel refuzat de comisii senatoriale pentru a ocupa o func?ie important? acas?, la Washington, dar bun s? patroneze nenorociri ca ambasador ?i responsabil la Fondul Proprietatea la Bucure?ti, ?i sub ochii strâns închi?i, chiori ai Comisiei Europene, care l-a sus?inut brutal ?i nedemocratic pe mai nou penalul B?sescu la referendum.
footer