Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 22 Februarie 2015 22:22
Prof. univ. dr. Ion Coja, art-emisDomnule Johannis, V? scriu în calitatea mea de român care nu v-a votat în noiembrie 2014. Nu l-am votat nici pe adversarul dumneavoastr?, Victor Ponta. Dar pe dumneavoastr? în mod special am încercat ?i pe al?ii s?-i conving s? nu v? voteze, publicând pe site-ul meu mai multe texte privitoare la starea de incompatibilitate a numitului Klaus Johannis cu func?ia de pre?edinte al României, ba chiar ?i cu cea de primar. M-am împ?cat îns? cu rezultatul alegerilor ?i am încercat s? v?d partea cea bun? a lucurilor, confom principiului românesc c? „în tot r?ul este ?i un bine”! Iar partea bun? a lucurilor const?, dup? mintea mea, în faptul c? România are un pre?edinte al c?rui adversar este prim ministru! În momentul de fa??, adversitatea dintre dumneavoastr? ?i domnul Ponta este singura noastr? garan?ie c? dumneavoastr? doi, Pre?edintele României ?i Premierul României, nu v? ve?i acoperi unul pe altul, nu ve?i intra în cârd??ie ca s? comite?i alte ilegalit??i!, a?a cum au f?cut-o cei de dinaintea dumneavoastr?. A?i comis unele ilegalit??i, domnule Johannis, înainte de a ajunge primar, iar dup? ce a?i ajuns primar, nu v-a?i sfiit s? comite?i altele mai mari, mai p?guboase pentru statul român, pentru concet??enii dumneavoastr?! Speran?a c? acum, ca pre?edinte, nu ve?i comite alte ilegalit??i, mai mari, mai dureroase pentru noi, românii de rând, depinde de prezen?a lui Victor Ponta ?i a P.S.D. la guvernare. Este singura garan?ie c? ve?i respecta legea m?car acum, ca pre?edinte!

Nici cu domnul Ponta nu mi-e ru?ine, nu este nici ’mnealui vreo u?? de biseric?. Cunoa?tem p?catele sale. Apetitul pentru alte ilegalit??i, mai mari, probabil c? ar fi ajuns de nest?pânit pentru el ?i anturajul s?u dac? Victor Ponta era ales pre?edinte. A?a îns?, mâna lui Dumnezeu a rânduit lucrurile cum nu se poate mai bine în condi?iile în care am avut de ales între doi candida?i plini de p?cate! Sunte?i amândoi, Johannis ?i Ponta, cu un trecut penal dovedit! Numai du?m?nia dintre voi, frica de cel?lalt, v? poate potoli elanul infrac?ional. V? poate obliga ?i motiva pe amândoi s? respecta?i legea ?i angajamentele luate. Vi se potrive?te oare?icât cealalt? vorb? româneasc?: frica p?ze?te bost?n?ria! A?i dovedit c? n-ave?i nicio grea?? s? ascunde?i adev?rul! În campania electoral? nu a?i suflat o vorb? despre inten?ia de a-l debarca pe Ponta ?i de a instala un guvern al fo?tilor P.D.L.-i?ti, în frunte cu alt „cârlan”: Predoiu. Dimpotriv?, a?i insistat pe ideea c? alegerea lui Victor Ponta ca pre?edinte ar face ca în mâna unei singure persoane, a unui singur partid, s? se adune prea mult? putere, ceea ce înseamn? în fapt instaurarea unei dictaturi! Idee relativ corect?, cu care i-a?i f?cut s? de r?zgândeasc? pe mul?i dintre votan?ii lui Victor Ponta. Dar acum ce face?i dumneavoatr?, iubite domnule pre?edinte?! Ne lua?i drept pro?ti, pro?tii care nu pricep c? vre?i s? ave?i în mân? toate pârgiile puterii?! C? vre?i s? face?i exact ce ne-a?i avertizat c? sunt inten?iile ascunse ?i inacceptabile ale „nevrednicului” de Ponta?! Cu ce sunte?i dumneavoastr? mai breaz?!

Mul?i care v-au votat încep s? nu mai fie credulii cu inima deschis? pentru omul cu inten?iile cele mai bune care p?rea?i a fi! Începem s? ne d?m seama c? serviciile au fost foarte active ?i au intervenit în mod ilegal în desf??urarea alegerilor, a campaniei electorale, sus?inându-v?! Iar motiva?ia lor nu a fost interesul na?ional! Devine tot mai evident c? sunte?i altceva decât cel pe care l-au votat din toat? inima tinerii „anti-sistem”. A?i dat, la debutul ca pre?edinte, un semnal care s? ne deruteze: l-a?i onorat cu însemnele recuno?tin?ei publice pe reprezentantul fo?tilor de?inu?i politici. Un gest minunat. A?i semnalizat astfel o direc?ie, în care s? orienta?i mandatul dumneavoastr?, dar pa?ii urm?tori îi face?i în cu totul alt? direc?ie! Cine v? duce de mân?, domnule Johannis? În ultimele declara?ii v-a?i referit ?i la familia domnului Victor Ponta, cum c? faptele penale s?vâr?ite de cumnatul s?u ar impune un singur gest din partea primului ministru: demisia! Uita?i, v? face?i c? uita?i, domnule Johannis, dar opinia public? nu uit? c? nu numai dvs ave?i un trecut infrac?ional bogat, ci ?i persoane din familia dvs. M? refer, bun?oar?, la acuzele aduse în pres? soacrei dumneavoastr? - fals în acte pentru dobândirea unor bunuri materiale substan?iale. Nu a?i r?spuns acestor acuza?ii, par?ial confirmate de justi?ie! Era?i prea ocupat cu campania electoral?. Dar acum, când ave?i timp liber berechet, nu crede?i c? ar fi cazul s? l?muri?i aceste acuza?ii, iar abia dup? aceea s? c?uta?i paiul din ochiul celuilalt? Sau, cumva, imunitatea dumneavostr?, o include ?i pe coana mare?

Precizez: a? primi cu mare satisfac?ie dovada c? acuza?iile care vi s-au tot adus nu sunt întemeiate, nu sunt conforme adev?rului. Dar cât s? mai a?tept?m aceste dovezi?! Nici în campania electoral?, nici dup? ce a?i câ?tigat fotoliul preziden?ial, nu a?i catadicsit s? respinge?i acuza?iile ce vi se aduc de atâ?ia ani?! Chiar dac? s-au prescris acele fapte, iar noi nu ?tim, vinov??ia dumneavoastr? tot vinov??ie r?mâne! ?i este sinonim? cu incompatibilitatea. Repet pentru cei care v-au votat ?i pentru tot românul: situa?ia în care ne afl?m acum este, în mod paradoxal, singura care corespunde interesului public: avem un pre?edinte ?i un premier afla?i „la cu?ite”. Cei doi se pândesc unul pe altul s? profite de gre?eala celuilalt ?i s-o sanc?ioneze. Fiecare se teme s? mai (s.n.) fac? vreo ilegalitate, vreun abuz, ?tiind bine c? cel?lalt atât a?teapt?. Devine un imperativ pentru dumneavoastr? ca P.S.D. ?i Ponta s? r?mân? la guvernare. Ponta este cel mai grijuliu s? nu calce strâmb. Nu-?i poate permite s? gre?easc?, dar ?i dumneavoastr?, domnule Johannis, ?tiind c? nu pute?i conta pe complicitatea guvernului, ve?i fi un pre?edinte pu?in dispus la abuzuri ?i ilegalit??i!

Domnule Johannis, dac? v-a?i decis s? fi?i un om corect, cu inten?ii bune pentru ?ar?, nu ar trebui s? v? deranjeze faptul c? nu ave?i „un guvern al meu”, cum v-a?i exprimat, f?r? voia dumneavoastr?, sc?pând pe gur? un gând ascuns. Guvernul nu trebuie s? fie al pre?edintelui, ci al celor care l-au votat. Trebuie s? fie al ??rii, ca ?i Pre?edintele. Faptul c? încuraja?i pe fa?? constituirea pe c?i ilicite, neconstitu?ionale ?i nedemne, a unei noi majorit??i parlamentare, ignorând voin?a electoratului exprimat? la alegerile din 2012, faptul c? încerca?i s?-i aduce?i la putere pe cei care au sus?inut regimul B?sescu ?i au profitat din plin de acel regim, devine un gest de incompatibilitate cu func?ia de pre?edinte! Ave?i grij? la buna credin?? ?i loialitate a celor care v? îndeamn? s? face?i acest pas, s-ar putea s? fie un pas în gol. ?ara nu are nevoie de un nou referendum privind incompatibilitatea pre?edintelui, dar dac? insista?i, acolo se va ajunge!

Profit de ocazie ?i v? adresez, cu toat? seriozitatea, cererea expres? ?i sincer? de a m? pune la dispozi?ia dumneavoastr? ?i a echipei de consilieri: am o vast? experien?? politic?, a politicii f?cute de pe tu??, dar ?i în arena politic?, ca senator (1992-1996) ?i lider în Uniunea Vatra Româneasc?, ca pre?edinte al Ligii pentru Combaterea Anti-Românismului (L.I.C.A.R.). V? ofer serviciile mele f?r? alt? preten?ie decât aceea de a ?ti, de a fi sigur c? va ajunge la cuno?tin?a pre?edintelui ??rii ?i punctul de vedere al unui septuagenar blamat de unii, dar iubit de al?ii, pentru crezul s?u na?ionalist, constant ?i f?r? rabat. Exist? un segment na?ionalist în societatea româneasc?, autentic na?ionalist! De ani de zile nimeni nu ne reprezint? în structurile politice ale ??rii. ?i doar nu suntem pu?ini! Vocea noastr?, a electoratului na?ionalist, se aude numai pe Internet. Nu pute?i conduce România f?r? s?-i cunoa?te?i ?i pe românii care pretind c? vor s? dea expresie politic? gândirii ?i modelului l?sate mo?tenire de un B?lcescu, Eminescu, Iorga, Br?tianu, ?u?ea, Noica, Mircea Eliade...

Domnule pre?edinte Johannis, Nu v? iubesc, dar v? pot fi util! Ave?i nevoie de mine, de unul ca subsemnatul. V? stau la dispozi?ie, spre a v? face cunoscut punctul nostru de vedere, al na?ionali?tilor români! Foarte pe scurt, acest punct de vedere îl ve?i în?elege dintr-o mic? „fabul?”: în echipa Real-Madrid au jucat doi mari fotbali?ti: Di Stefano ?i Puskas. Di Stefano d?dea pasele de gol, iar Puskas marca. La un moment dat cei doi au ajuns s? se urasc? de moarte, din cauza unei femei. Nu ?i-au mai vorbit toat? via?a. Dar lucrul acesta nu s-a v?zut pe teren. Di Stefano a continuat s? paseze, iar Puskas s? marcheze. F?ceau parte din aceea?i echip?! Urm?reau acela?i scop: victoria echipei. Salus Reipublicae! Acesta este ?elul nostru, na?ionalist!
À bon entendeur, mon President!
Bucure?ti, 19 februarie 2014
footer