Revista Art-emis
Pia?? de art? sau de falsuri? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 22 Februarie 2015 22:11

Petru Romo?an, art-emisNi se pare foarte util s? revenim asupra devastatorului fenomen al contrafacerilor pe pia?a de art? de la noi. Exist? o cas? de licita?ii la Bucure?ti care vinde falsuri ritmic, masiv, la pre?uri modice (mai mici, foarte „competitive” fa?? de cota la zi general acceptat? a arti?tilor). Se vând picturi contraf?cute, sculpturi f?r? justificare de tiraj ?i de turn?torie, cu semn?turi ad?ugate, din toate categoriile de pre?uri. E vorba de arti?ti de mâna a doua ?i a treia, dar ?i de pictori ?i de sculptori din prima linie valoric?. Pere?ii multor colec?ionari din România sunt frecvent tapeta?i cu pânze dubioase, falsuri grosolane, primitive, dar ?i falsuri „profesionale”, cump?rate pe multe mii de euro. Toat? lumea e la curent, subiectul e dezb?tut adesea în celelalte case de licita?ii, în galerii ?i anticariate („anticuri”). Negustori, arti?ti, colec?ionari, exper?i, poli?i?ti, procurori, servicii secrete sunt la curent cu aproape toat? povestea acestei ciudate case de licita?ii. Oricine o poate accesa pe Net, iar falsurile, mistific?rile, contrafacerile, semn?turile ad?ugate fraudulos se pot decela cu u?urin??. Dar, cu anumite hurduc?turi, provocate de return?ri intempestive, amenin??ri ?i vorbe grele pentru recuperarea banilor, uneori sume foarte mari, afacerea continu? ?i, spre deosebire de concuren?a onest?, chiar prosper?!

O afacere simptomatic? pentru România c?tu?elor de azi, dar înc? neb?gat? activ în seam? de procurori! Mul?i colec?ionari recen?i sunt, de altfel, înc?tu?a?i ?i, bineîn?eles, toat? lumea e de acord, comer?ul de art? sufer?. Dar, dincolo de umorul negru, propor?ia, cantitatea de falsuri „artistice” care a inundat toat? România, cu Bucure?tiul în frunte, începe s? fie o agresiune periculoas? pentru fibra na?ional?, pentru valorile ei identitare majore. Luchieni, tonitzi, iseri, grigore?ti, stoene?ti, ghe?e (de la Dumitru Ghia??), theodorescu-sioni, dar mai ales ?ucule?ti, brauneri, marcel-ianci, mattis-teutschi, mili?e-p?tra?cu, maxy-i ?i toat? arta de avangard?, mult mai u?or de falsificat decât cea clasic?, s-au vândut ?i înc? se vând între 500 ?i 20 000 de euro. Exper?ii Ministerului Culturii sunt neputincio?i fa?? cu amploarea fenomenului, când nu particip? de-a dreptul, cu „certificatele” lor, la proliferarea ?tifturilor. Mul?i dintre ace?ti exper?i ?i-au ob?inut patalamalele în condi?ii deloc clare, de tranzi?ie, netransparente, uneori chiar dubioase. Experien?a cu care veneau din comunism, cea de critici de art? sau de muzeografi, e de cele mai multe ori irelevant? pentru expertiza profesional?. O sut?-dou? sute de euro sau un procent din valoarea tanzac?iei sunt de cele mai multe ori de neînlocuit pentru ni?te oameni în general în vârst?, obliga?i s? se adapteze la noua via?? capitalist?, la consumerismul atoatetriumf?tor. Iar cei tineri au f?cut ?coli postrevolu?ionare, tot de tranzi?ie, într-o lume politizat? pân? la demen?? ?i adânc corupt?. Tupeul lor enorm nu completeaz? deloc fericit o preg?tire precar?.

Merit? s? tot readucem în discu?ie - pân? la rezolvarea problemei ! -subiectul falsurilor pe pia?a de art? din România, ca ?i din celelalte ??ri comuniste, incapabile s? implementeze o legisla?ie european?, pe cât de serioas?, pe atât de complex? ?i, bineîn?eles, foarte stufoas?, acumulat? în vestul Europei în mai bine de 100 de ani (începând cu 1910, anul apari?iei legii tirajelor la sculpturi în urma unui proces r?sun?tor al lui Rodin cu colec?ionarii americani). Pia?a na?ional? de art? trebuie regularizat?, iar falsificatorii trebuie pedepsi?i ?i descuraja?i, ca ?i facilitatorii, con?tien?i sau incon?tien?i, ai propag?rii acestui teribil flagel. Deocamdat?, în a?teptarea interven?iei organelor abilitate, nu vom da nume ?i nu vom discuta situa?ii binecunoscute deja în mediu, jenante, uneori tragi-comice, cu care s-au întâlnit to?i actorii pie?ei de art? de la noi. Dar cump?r?torii de lucr?ri de art? trebuie s? ?tie c? simpla reproducere a unui obiect într-un catalog de licita?ie, asortat? cu certificate bombastice ?i g?unoase, cu poze color, f?r? probe suplimentare, f?r? expertize independente, altele decât cele furnizate de exper?ii casei de licita?ii, angaja?i ai s?i prin diferite tipuri de contract, nu sunt probe de autenticitate irefutabile. Singurele probe indiscutabile sunt cele care rezist? în fa?a unui judec?tor. Nu avem cataloage ?tiin?ifice, zise „raisonnés” în lumea larg?, pentru primii 100 de arti?ti români. Asemenea cataloage lipsesc chiar ?i pentru primii no?tri 10 arti?ti ! Lipsa acestor cataloage a fost în anii comunismului o politic? de stat antina?ional? (ca ?i lipsa autostr?zilor !), foarte probabil comandat? din afara României. Regreta?ii exper?i Remus Niculescu, Radu Bogdan, Theodor Enescu, Barbu Brezianu au fost împiedica?i s?-?i duc? la bun sfâr?it cataloagele raisonnés dedicate lui Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, ?tefan Luchian ?i, respectiv, N. Tonitza. Presiunile la care au fost supu?i pentru a-?i compromite munca de o via?? prin inserarea de informa?ii false în cataloage sunt greu de imaginat. Singura solu?ie pe care au g?sit-o pentru a-?i salva onoarea a fost aceea de a renun?a la publicare. Un caz extrem de inventivitate ?i de ap?rare a fost acela al lui Radu Bogdan, care dezvoltase o adev?rat? obsesie din nevoia de a începe tip?rirea catalogului Ion Andreescu cu volumul cuprinzând falsurile, vreo 800 de lucr?ri... În alte culturi, a?ezate, volumul de falsuri - întocmit ?i el destul de rar - se public?, evident, ultimul.

În tranzi?ia româneasc? spre nic?ieri de dup? 1990, nimeni nu a mai avut tihna, r?bdarea ?i banii pentru a-?i permite o asemenea întreprindere, elaborarea unui catalog raisonné, care, în anumite cazuri, poate s?-?i ocupe întreaga via??. Prioritate a avut împ?r?irea s?lbatic? a mo?tenirii vechiului regim ilegitim. S-au f?cut averi uria?e într-un timp foarte scurt, s-au adunat colec?ii uluitoare, fabuloase. Iar noii proprietari de obiecte de art? nu au fost ?i nu sunt interesa?i de cercetarea ?tiin?ific? din domeniu. Multe dintre c?r?ile ?i albumele tip?rite în ultimii 25 de ani sufer? de amatorism, de un gust foarte îndoielnic, numai sclipici ?i coper?i cartonate, amintind panofii de marc? ?i sticlele de whisky, când nu reproduc, voluntar ?i direct interesat, falsuri patente. Am v?zut multe colec?ii, încropite, construite sau, foarte rar, pasionat ?i atent, într-un chip „raisonné”, cl?dite. Oameni de afaceri, politicieni, bancheri, vedete din show-biz, mai rar doctori ?i avoca?i, str?ini stabili?i la noi au adunat tablouri, sculpturi, mobile, covoare, art? decorativ?, valori române?ti sau din cele patru z?ri. Orice colec?ionar accept? cu mare dificultate, cu nepl?cere ?i suferin?? c? are în cas? unul sau mai multe falsuri. În general, nu-i u?or s? admi?i c? te-ai în?elat, c? nu te-ai priceput, c? ai fost p?c?lit de un presupus cunosc?tor în care ai avut încredere. Cu atât mai mult când pre?urile pl?tite au fost considerabile. În acest domeniu vast, practic nelimitat, oricine se poate în?ela câteodat?, dar erorile pot fi îndreptate, eliminate din colec?ie. Excep?ie fac doar cei de-a dreptul împ?timi?i de falsuri, cei care prefer? falsurile lucrurilor adev?rate, pentru c? numele arti?tilor sunt mai sonore, iar ei, mai „?mecheri”, i-au achizi?ionat pe mai nimic. Excep?ie fac ?i falsificatorii de profesie, altfel de multe ori arti?ti cu ?coal?, dar care au renun?at la voca?ia lor pentru o activitate mult mai lucrativ?. ?i negustorii, profesioni?ti sau ocazionali, care pun falsurile în vânzare deliberat. Comer?ul de art? din România trece printr-o mare criz?. Aceast? criz? nu e doar o consecin?? a crizei economice generale. Ca ?i în alte domenii, în politic?, de exemplu, prea mul?i ciuda?i, marginali, de tot amatori sau ?omeri s-au improvizat negustori, exper?i ?i chiar colec?ionari f?r? ?coal?, f?r? cuno?tin?ele de specialitate ?i f?r? experien?a necesar?. Prea lunga tranzi?ie, prea generalizata corup?ie au sfâr?it prin a paraliza, poate pentru foarte mul?i ani, un domeniu altfel rezervat oamenilor pasiona?i, cultiva?i ?i, mai ales, cinsti?i.

footer