Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 21 Ianuarie 2015 21:58

Petru Romo?anVom r?spunde imediat la întrebarea din titlu: dup? cum se arata lucrurile aici ?i acum, niciodat?. De comunism am sc?pat cel mai u?or, pentru c?, de fapt, n-am fost cu adev?rat comuni?ti niciodat?. Printr-un act de mare simplitate ?i deplin? prostie, am scos în afara legii partidul comunist, ?i gata, am rezolvat problema. A?a au preluat puterea cei care o de?ineau în fapt deja : Securitatea ?i liniile a doua ?i a treia ale activi?tilor de partid. De exper?i ?i de tehnocra?i nu a fost vorba nicicând. Pentru c? ??tia mai mult te încurc?. Vor legi, vor reguli, trebuie s? te pricepi realmente la ceva ?i, vorba aceea celebr?, „dac? munce?ti atâta, când s? mai câ?tigi?”. Mai ales milioane ?i miliarde. ?i, mai ales, repede, imediat, uuurrrgent! De?i destui s-au obosit s? explice de ce a fost ?i înc? mai este atât de urât? Securitatea, explica?ia esen?ial? a fost, în general, ocolit?. În ??ri ca Marea Britanie sau Israel, fiecare cet??ean trebuie s? participe, s? contribuie la securitatea na?ional? în virtutea simplei sale apartenen?e la na?iune. Britanicii au chiar o tradi?ie de mare onoare în familiile aristocratice de-a face parte din serviciile secrete ale Coroanei. În România, românii au fugit ca de dracul în persoan? de colaborarea cu Securitatea. De ce ? To?i cei care aveau tradi?ii familiale lungi, cu atât mai mult cei cu str?mo?i implica?i în edificarea istoriei na?ionale au resim?it din primul moment falsul pe care se bazau serviciile de Securitate comuniste: aceste servicii fuseser? create ?i controlate, militar, pân? foarte târziu, dac? nu pân? în 1989, de sovietici. De puterea de ocupa?ie deci. A colabora cu Securitatea (este vorba de anii ei de început, 50-60 - n.r.)) însemna a colabora cu str?inul ocupant ?i foarte detestat. Cei din servicii pretind c? lucrurile s-au schimbat fundamental dup? 1964, dar popula?ia nu a v?zut aceasta schimbare aproape deloc. Poate doar în 1968, cu discursul lui Ceau?escu împotriva invad?rii Cehoslovaciei, s? fi perceput o bre?? mai important? în leg?tura cu sovieticii. ?i, pentru corectitudine, mai trebuie f?cut? o precizare: nu to?i securi?tii sunt o ap? ?i-un p?mânt - au existat securi?ti competen?i ?i patrio?i, dar au existat ?i mai exist? înc? ?i securi?ti incompeten?i, ?mecheri, ho?i, corup?i...

Ce s-a întâmplat dup? 1989? Au fost fixate dou? mari idealuri, poate mai mult impuse prin propagand? imperial?, foarte sofisticat?, inteligent?, din exterior, decât pornite din clare nevoi interne, acelea de integrare în U.E. ?i în N.A.T.O. Dup? ce am fost integra?i aproape cu for?a în N.A.T.O. ?i în U.E., f?r? s? îndeplinim nici pe departe criteriile, f?r? ca ierarhiile de putere interne, controlate de vechile structuri de partid ?i servicii, s? fie schimbate în profunzime ?i real, s-au pr?v?lit peste români capitalul extern - aproape nu mai avem b?nci române?ti -, multina?ionalele, controlorii financiari, militari ?i politici, adic? noii comisari ai presupusei democra?ii. S-au pr?v?lit toate bolile capitalismului peste aceea?i popula?ie care nu a reu?it s? scape de vechii ei st?pâni l?sa?i în urm? de sovietici, de Pactul de la Var?ovia ?i de C.A.E.R.. O popula?ie complet nepreg?tit?, deloc antrenat? pentru competi?ia capitalist?.

În 2007-2008 a început criza mondial?, care a ajuns la noi, ca de obicei, cu întârziere, prin 2010. Românii nici nu s-au trezit bine din pumnii capitali?ti primi?i odat? cu marile idealuri de integrare în lumea civilizat?, c?, iat?, o nou? criz?, poate una ?i mai feroce, se vede la orizont. 75.000 de persoane (împreun? cu familiile lor) s-au împrumutat în franci elve?ieni ?i se reg?sesc de pe o zi pe alta ruinate, în faliment. Cine e vinovat pentru asta? Partidul Comunist Român? Securitatea? Prostia general?? Este evident c? principalul responsabil e „monumentul” nostru de la Banca Na?ional?, Mugur Is?rescu, împreun? cu cel?lalt „Matusalem”, purt?torul s?u nemuritor de cuvânt, Adrian Vasilescu. Cine avea obliga?ia s? interzic? creditele în România altele decât cele acordate în moneda na?ional?? Guvernul ?i Banca Na?ional?, bineîn?eles. Sau moneda na?ional? e doar o prostie trec?toare în a?teptarea integr?rii în euro, ca ?i suveranitatea na?ional?, o no?iune dep??it? pentru marii lideri globali Mugur Is?rescu, Traian B?sescu, George Maior ?i pre?edin?ii succesivi ai celor dou? Camere ale Parlamentului?

Când se întâmpl? ceva grav - ca accidentul tragic de pe Lacul Siutghiol -, cel?lalt „monument” Raed Arafat, poate s? debiteze prostii dup? prostii, c? nu se pune ?i, ca la comuni?ti, nici nu demisioneaz?. La fel ?i Mugur Is?rescu, împreun? cu fostul propagandist de la „Scânteia tineretului” ?i „Scânteia”, Adrian Vasilescu, laolalt? cu prim-mini?trii mai multor guverne, se scutur? de orice r?spundere. Pân? azi, vechile structuri interlope n-au cedat înc? puterea. Iar noua criz? (cea pornit? din Ucraina ?i de la anun?atele alegeri parlamentare din Grecia) ne g?se?te cu aceia?i conduc?tori veni?i din trecut ?i perfect incapabili. Cum ?i când vom sc?pa de ei? Dac? n-am fost noi în stare s? înlocuim pân? acum vechiturile fanarioto-comuniste, criza care va veni poate le va m?tura pe toate!

footer