Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Joi, 25 Decembrie 2014 22:07

Anticariat unuDincolo de politic? ?i de politicieni, se mai întâmpl? ?i lucruri bune ?i adev?rate. Nu chiar totul e impostur?, mistificare, minciun?. De?i politica pare s? ocupe tot spa?iul ?i s? ?in? loc de cultur?, de via?? ?tiin?ific?, chiar ?i de fotbal, pr?v?lindu-se indecent pe toate canalele de ?tiri, deloc pu?ine pentru o ?ar? s?rac?. Printre pu?inele lucruri bune ap?rute în ultimii ani în altfel foarte g?l?gioasa (pân? la cacofonie) via?? cotidian? bucure?tean? e ?i un anticariat în plin centrul Capitalei: Anticariat Unu, pe Strada Academiei, la num?rul 4-6. Trei tineri întreprinz?tori: Ionu? Olteanu (35 de ani), Bogdan Vasile (36) ?i Marin V?duva (39) s-au asociat cu câ?iva ani în urm? ?i au pus bazele unei întreprinderi culturale care merge, ignorând criza care pune la p?mânt ziare, reviste, edituri, libr?rii, galerii de art?, magazine de antichit??i ?i case de licita?ii. Cei trei negustori de carte ?i de obiecte vechi sunt sus?inu?i de un expert cu o real? experien??, un mare pasionat al domeniului, dr. Florin Colona?, dar nu numai. Mul?i, chiar foarte mul?i profesori de la Universitate, de la Filologie, Istorie, Drept, Arheologie, Istoria Artei, îi consiliaz? amical ?i discret. P?str?m ?i noi discre?ia asupa acestor exper?i benevoli ?i entuzia?ti. În plus, studen?i sau fo?ti studen?i la acelea?i discipline lucreaz?, cu norm? întreag? sau par?ial?, al?turi de cei trei mu?chetari mai sus numi?i: Florin Lungu, Eugen Orbeanu, Doru Lixandru, Alina L?z?roiu, Cristian Dima, Paul Gheorghiu.

Situat pe dou? niveluri, împrosp?tat zilnic cu marf? adus? din depozite sau din ultimele intr?ri, „Anticariat Unu” ofer? cea mai întins? gam? de carte din Bucure?ti ?i, foarte probabil, din România, c?r?i de la 2 lei exemplarul pân? la volume vechi ?i foarte rare, ?i, bineîn?eles, cu pre?uri pe m?sur?. Dar niciodat? mai scump decât o ofert? similar? existent? pe pia??. C?r?ile propuse la vânzare acoper? tip?ritur? din secolul al XVI-lea pân? azi. Amatorii pot consulta o important? colec?ie de h?r?i vechi, cu exemplare rare, din secolele al XVI-XVIII-lea. Exist? ?i un întins sector de carte de art?: albume române?ti ?i str?ine, vechi ?i noi, cataloage de expozi?ie din toate epocile, unele de neg?sit altundeva, dar ?i fotografii, c?r?i po?tale, autografe, scrisori, manuscrise. În ceea ce prive?te pictura, Anticariat Unu se str?duie?te s? aduc? la întâlnirea cu clien?ii ?i vizitatorii s?i ?i mici mae?tri uita?i, ignora?i, cu destule piese care pot intra în orice colec?ie, oricât de preten?ioas?. Mici mae?tri ai artei române?ti ?i str?ine, pictori, sculptori, iconari, ilustratori, arti?ti etno-documentari, precum Carol Popp de Szathmari, Amedeo Preziosi, Théodore Valerio, Auguste Raffet ?i mul?i al?ii. Câte titluri de carte posed? deja Anticariat Unu în unul sau mai multe exemplare? La o estimare sumar?, peste 100.000. Cele mai multe titluri le pute?i vedea ?i comanda direct ?i pe site-ul firmei. S? nu uit?m ?i c? anticariatul ofer? ?i o variat? palet? de ziare ?i reviste vechi, unele foarte rare.

La „Anticariat Unu”, care are ?i o substan?ial? colec?ie de discuri vechi, de care se ocup? Liviu One?, se fac frecvent lans?ri de carte. Dr. Florin Colona? a lansat mai multe titluri: o carte despre avangard? a lui Ion Pop, o alta tot despre avangard? a lui Michael Ilk, un catalog cu regretatul Aurel Cojan, prieten al colec?ionarului ?i expertului. Tot aici, Editura „Compania”, de care m? ocup ?i eu, a lansat mai multe volume cu participarea unor nume de prestigiu: Mihai Dimitrie Sturdza, Dan Berindei, Dorin Liviu Bîtfoi, Sergiu Celac, Lauren?iu Constantiniu...

De unde a ap?rut ineditul fenomen „Anticariat Unu”, nume ce evoc? o revist? de avangard? fondat? cândva de Sa?a Pan?? Dup? evenimentele din decembrie 1989, Universitatea din Bucure?ti a fost înconjurat? de vânz?tori ambulan?i, de tarabe cu c?r?i. Cenzura dinainte de 1989 a stimulat o colosal? foame de carte dup? - de c?tre unii - numita „revolu?ie”. Mul?i studen?i veni?i din toate col?urile ??rii au g?sit ?i ei o oportunitate de a-?i ad?uga la venituri sau chiar de a-?i sus?ine integral studiile din vânzarea de carte. „Anticariat Unu” in nuce de atunci s-a mutat de pe treptele Universit??ii ?i continu? acum într-un sediu „burghez” în toat? regula. E, de altfel, a treia sa adres?, cea mai spa?ioas?, dup? cea de pe strada Doamnei ?i o alta de pe aceea?i Strad? a Academiei. ?es?tura de breasl?, rela?iile colegiale ?i de prietenie dintre negustorii de carte improviza?i din jurul Universit??ii bucure?tene s-au p?strat ?i ?i-au fixat ?i un sediu oficial: „Anticariat Unu”, Strada Academiei, nr. 4-6[1]. O experien??, nu f?r? oboseal?, frig, foame ?i durere, a ajuns s? fie, prin ani, o profesie. Una dintre cele mai nobile.

Grafica - Ion M?ld?rescu

--------------------------------------------------

[1]   Această adresă de e-mail este protejată de spamboĆŁi; aveĆŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

footer