Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ec. dr. Radu Golban   
Miercuri, 10 Decembrie 2014 18:10

Boia-IohannisÎn România se scot de la naftalin? idei penibile, josnice ?i periculoase.

„Domnul Klaus Iohannis a profitat de mitul germanului organizat, eficient ?i disciplinat”, afirma într-un recent interviu „istoricul” Lucian Boia, comparându-l pe pre?edintele nou ales cu Carol I. Auto-dispre?ul, auto-flagelarea ?i auto-orientalizarea sunt elementele obsedante din istoria sa mitologizant?. Sub form? de studiu de caz din domeniul psihanalizei ar avea un loc mai fericit în lumea occidental? la muzeul Siegmund Freud din Viena, decât sub parafa de istoric, preocupat de insinuarea mitul civilizator al germanit??ii prin ra?iuni perimate. Paradoxul „Boia, adic? confuzia reproducerii ?i analizei unor date istorice cu concep?ii arhaice ?i inep?ii darwiniste trebuie privit mai cu aten?ie. Leitmotivul obsesiv al Domnului Boia este simptomatic la o întreaga auto-definit? elit? româneasc?, pe deplin provincial?, chiar ?i dup? normele vestice la care aspir?, incapabil? s? genereze un set de valori proprii decât abjec?ii fa?? de majoritatea popula?iei, tânjind în schimb dup? mântuirea teuton?. Românilor sau unei elite dispre?uitoare se datoreaz? subdezvoltarea economic?, politic? ?i social? a ??rii? Mai bine de un secol si jum?tate de prosl?vire a virtu?ilor germane, dup? criterii etnice, enoria?ii acestui curent scot în România de la naftalin? idei penibile, josnice ?i periculoase. Andrei Ple?u, Teodor Bachonsky, Mircea C?rt?rescu, Gabriel Liiceanu, Horea Roman Patapievici, Radu Carp, Cristian Tudor Popescu ?i mul?i al?i germanofili au r?mas prizonierii unui mit clocit f?r? a cunoa?te adev?ratele valori germane. În ciuda burselor la studii în lumea civilizat? opteaz? în baza unor pseudo argumente discriminatorii pentru «statul Iohannis» cu înver?unarea ?i anacronismul fra?ilor musulmani în lupta lor pentru înf?ptuirea „statului ISIS.

Ne-am transformat de bun? voie într-o colonie.

Cât? fericire c? afirmativului „mândru de a fi români s-a al?turat mai nou ?i diminutivul „Mîndru??” (Lucian), care se str?duie s? explice cum în exteriorul Carpa?ilor g?se?ti numai ho?i ?i oameni pe care nu-i duce capul încât s? se prind? cum func?ioneaz? lumea. Argumenta?iile de tip apartheid la adresa poporului român nu-?i au locul într-o ?ar? cu o voca?ie european?. Lec?ia german? pentru elite const? tocmai în responsabilitatea acestora fa?? de propriul popor, în efortul de a-l educa ?i de a-l forma, oferindu-i protec?ie fa?? de riscurile economice, gândind la modele pentru un viitor prosper al întregii na?iuni ?i nu în a te face aliat cu proprii s?i du?mani sau def?imându-l. Exponen?ii germanofiliconjuncturali din România bat pasul pe loc la nivelul colonialismului continental german din secolul al XIX-lea a c?rui motiva?ie izvora dintr-un amalgam de idei na?ionalist-primitive care formau baza imperialismului moral german de-a lungul argumentelor bine cunoscute: h?rnicie, punctualitate, spirit de organizare, seriozitate etc. Propaganda de a orienta Bucure?tiul spre Berlin avea la baz? ideea de a convinge românul, a?a zis lene?, c? nu se poate autoguverna, gospod?ri ?i c? numai prin suzeranitate î?i va atinge fericirea. Dac? teoria „cotropirii pa?nice” a Berlinului a?a u?or s-a putut strecura în inima unei p?turi privilegiate a societ??ii române?ti, atunci nu mai trebuie s? ne minun?m de ce imaginea României în str?in?tate este atât de deplorabil? ?i de ce ne-am transformat de bun? voie într-o semi-colonie. Aproape unic la nivel mondial este auto-ponegrirea ?i auto-bizantinizarea ??rii (României - n.r.)

Auto-flagelarea ?i umilin?a în fa?a elementelor str?ine.

Cum se explic? acest comportament defectuos la unii români de a-?i denigra propria imagine ?i de a se pune voluntar în cea mai proast? lumin?? Auto-flagelarea ?i umilin?a în fa?a elementelor str?ine ar putea fi expresia de teologie politic? pe un fond cultural ancorat în idea de a primi, m?rturisindu-?i p?catele, drept r?splat?, recuno?tin?a unui st?pân str?in. Astfel privind lucrurile, integrarea României în structurile euroatlantice este în percep?ia unora doar un blazon g?unos ?i nu o oportunitate pentru a dezvolta o gam? proprie de idei puse în slujba interesului na?ional. Având la baz? ra?ionamentul pasiv de supus al unor valori ?i puteri externe, democra?ia româneasc? ?i statul român au ?anse îngrijor?tor de diminuate pentru a supravie?ui. Fapt f?r? precedent în istoria universal? a alegerilor democratice sunt recentele alegerile preziden?iale f?r? campanie electoral?, care a dublat efectul ploconirii fa?? de str?in?tate prin mistificarea votului din diaspor?.

Procesul de auto-învinov??ire la români este un act de domina?ie cultural? ai du?manilor Neamului.

De un secol ?i jum?tate (excep?ie, unele perioade - n.r.) am optat pentru un regionalism politic necompetitiv inspirat dintr-o gândire fanariot? care asigur? pe spinarea unei majorit??i batjocorite, înjosind-o ?i ponegrind-o, respectul nejustificat unei domina?ii str?ine. A?adar procesul de auto-învinov??ire la români este un act de domina?ie cultural? ai du?manilor neamului, prin care din interiorul ??rii se desf??oar? exact în numele progresului ?i al unei misiuni civilizatorii, destr?marea României ca stat ?i na?iune. Pentru a ne feri de pericolul acestei diversiunii culturale ?i de procesul de auto-colonizare, trebuie s? privim mai critic distan?at mitologiz?rile ru?inoase de tip Boia. Compara?ia dintre Domnul Klaus Iohannis ?i Regele Carol I, perceput? ca un gest de servilitate fa?? de pre?edintele ales al României nu schimb? nici locul în istorie al regelui ?i nici nu-i aduce un plus de prestigiu pre?edintelui.

footer