Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 09 Noiembrie 2014 18:15

Petru RomosanPentru cei care urm?resc semnele ?i semnalele de la Washington, Victor Ponta are sus?inere american? (Joe Biden, Wesley Clark etc.). ?i asta nu de azi, de ieri. Vladimir Tism?neanu ?i grupul s?u, cu snoavele ?i pamfletele lor de la Washington ?i de la Bucure?ti, nu reprezint? în nici un fel administra?ia democrat? american?. Tism?neanu ?i echipa sa de zgomote îi reprezint? dintotdeauna doar pe neoconservatori. Volodea este un neoconservator fanatic de foarte mult? vreme, la fel cum tat?l s?u a fost un bol?evic fanatic. Ce evit? s? ne spun? Tism?neanu e c? el însu?i are un trecut corespunz?tor de bun neoconservator, c?ci a fost în tinere?e un „men?evic” ?i un „tro?kist” foarte productiv. Nici m?car doamna Victoria Nuland, o reprezentant? de frunte a neoconservatorilor în administra?ia democrat? la Departamentul de Stat, nu ?i-a mai permis, dup? cum ne-a obi?nuit, s?-l trag? de urechi sau s?-i pun? t?lpi candidatului socialist (sau social-democrat ?) de la Bucure?ti.

Klaus Iohannis are sus?inerea total? a Germaniei. Chiar dac? e relativ discret? ?i cancelarul Angela Merkel nu vine la Sibiu ca s?-l sprijine pe fa??. În timpul urm?tor e posibil s? afl?m sumele impresionante investite de diver?i întreprinz?tori germani în campania lui Klaus Iohannis. La Bucure?ti, în multe cartiere, Klaus Iohannis l-a dep??it în panouri publicitare pe Victor Ponta. Asta înseamn? bani mul?i. Dar Klaus Iohannis, împotriva tuturor pronosticurilor optimiste, a pierdut alegerile în Bucure?ti ?i nu le-a câ?tigat decât la musta?? în cea mai mare parte a Transilvaniei. Mai pu?in în Hunedoara (Petro?aniul familiei Iacob Ritzi, trecut? spectaculos în tab?ra PSD-UNPR, ?i municipiul Hunedoara, zone foarte s?race, defavorizate, au votat masiv Ponta) ?i în Cara?-Severin. ?i, desigur, primarul sibian a câ?tigat alegerile în diaspora, dar acestea nu reprezint? mai multe voturi decât cele date de un ora? de m?rimea Sibiului. Handicapul cu care pleac? Iohannis în turul doi e enorm ?i, practic, imposibil de surmontat.

Dar Victor Ponta nu are doar sus?inere american?. Primul-ministru în func?ie are de-o bun? bucat? de vreme ?i sus?inerea a trei servicii secrete române?ti. Pe lâng? serviciul s?u de la Ministerul de Interne, DGIPI, SRI ?i SIE l-au abandonat de ceva vreme pe Traian B?sescu (a?a se ?opte?te) ?i s-au aliniat în spatele noului ?ef. Argumente în acest sens sunt ?i pomenirea lui George Maior pentru postul de prim-ministru, ?i nominalizarea lui Teodor Mele?canu pentru foarte importantul post de consilier preziden?ial pe probleme de securitate na?ional?. Mele?canu va cumula, vrând-nevrând, din pricina experien?ei, ?i postul de consilier pe politic? extern?. Cu toat? zdroaba doamnei Monica Macovei ?i autob?garea în seam? a doamnei Elena Udrea, în ciuda r?sfumatelor liste de sus?in?tori ?i a declara?iilor patetice ale GDS, a manifestelor ?i profesiunilor de credin?? ale autointitulatei societ??i civile, în frunte cu trompeti?tii ?i tromboni?tii ei atitra?i Tism?neanu, Liiceanu, Ple?u, C?rt?rescu etc., Victor Ponta poate câ?tiga, ?i înc? de-o manier? prea categoric?, turul doi al preziden?ialelor.

Ce face Rusia în aceste jocuri fanariote de la Bucure?ti ? Rusia, cu o diploma?ie întotdeauna mai sofisticat?, mai bizantin? decât cea a Occidentului, joac? la dou? capete ?i va fi, în oricare variant?, par?ial câ?tig?toare. Iar in?elegerile dintre SUA ?i Rusia sunt oricum mai importante decât mai recentele în?elegeri dintre Germania ?i Rusia. Chiar ?i în condi?iile de ast?zi, cu r?zboiul asimetric, neconven?ional din Ucraina ?i cu sanc?iunile dictate de SUA ?i UE Rusiei.

Faimosul grup de la Cluj, cu Virgil Ardelean (Vulpea), Ion ?iriac, Ioan Rus, Vasile Dâncu etc., e mai mult decât filogerman. Clujenii informa?i ?tiu deja c? burgul lor e mai întâi german, ca putere economic? ?i influen?? politic?, ?i abia apoi, în ordine, maghiar ?i, în fine, român, de?i românii sunt majoritari. Ce se ?tie mai pu?in, pentru c? schimbarea e destul de recent?, e pozi?ionarea DNA, care e mai mult decât un parchet ob?inuit. De?i DNA era cunoscut? mai degrab? ca fiind de obedien?? american?, ac?iunile acestui parchet cu puteri speciale din ultimele luni îl trec net în tab?ra germanofil?. S? fie doar datorit? originii transilv?nene a doamnei Laura Codruta Kövesi ?i apropierii ei personale de sibieni ?i de clujeni ? R?mâne foarte suspect? amânarea dosarului EADS. Cui îi folose?te aceast? amânare ?

S? remarc?m aici ?i c? Traian B?sescu a anun?at c? va cere cet??enia Republicii Moldova. Aparent, dar numai aparent, e un act patriotic. În fapt, e o recunoa?tere total? din partea unui fost pre?edinte român a statalit??ii imuabile a Republicii Moldova. ?i, dac? ne mai întreb?m cine controleaz?, de fapt, terenul acolo, în?elegem c? B?sescu se întoarce la licuriciul tinere?ii sale, probabil adev?ratul s?u licurici.

Pentru a ocupa temeinic scena româneasc?, Germania va fi nevoit? s? mai a?tepte ?i, oricum, s?-?i caute un candidat mai carismatic, mai conving?tor, mai antrenat pentru presta?ia public?. În primul rând din cauza personalit??ii lui, e aproape exclus ca în zilele, pu?ine, care au mai r?mas pân? la vot, Klaus Iohannis s? reu?easc? s? stârneasc? entuziasmul ?i s? scoat? din cas? un procent mai mare de aleg?tori decât cel din primul tur. Pentru c? se în?elege c? o prezen?? masiv? la vot ar fi în favoarea lui.

În secolele trecute, Principatele Române ?i Voievodatul Transilvaniei erau aprig disputate de cele trei imperii vecine, care-?i aflau la noi r?spântia : Imperiul Otoman, Imperiul Rus ?i Imperiul Austriac. Ast?zi lucrurile s-au schimbat, dar nu chiar atât de mult. Ne g?sim între Imperiul American global, Imperiul German (numit în mod eronat „european”) ?i acela?i Imperiu Rus. ?i nu e deloc exclus ca locuitorii României s? fie numi?i, într-un viitor previzibil, din nou iobagi, rumâni, mo?neni, vecini ?i s? fie tranzac?iona?i, ca num?r de suflete, împreun? cu câte o bucat? de p?mânt fertil...

footer