Revista Art-emis
Pu?c?riada - partidism sau banditism? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 19 Octombrie 2014 18:51

Petru Romo?anMul?i î?i vor aminti decenii de-acum încolo de campania preziden?ial? din 2014. Pentru c? va fi ?i ultima pe stil vechi, corupt ?i penal, cu ?mecherii ?i minciunele, sfid?ri ?i insolen?e gigantice, f?r? programe politice ?i economice. Cei mai disponibili pentru rememor?ri vor fi cei ce se vor reg?si dup? gratii, în frunte cu „eminen?ele cenu?ii”, cu strategii din umbr? din toate partidele. Microsoft, E.A.D.S., retroced?ri ilegale de p?mânt ?i de p?duri, de case, de tablouri, de alte diverse bunuri mobile, Necolaiciuc de la C.F.R., Marian Iancu ?i tribul s?u de la RAFO, televizionista de la Politehnic?, mama omida Ecaterina Andronescu, urmeaz? Ministerul S?n?t??ii, cu casa sa de asigur?ri de s?n?tate, cu miliardele ciudate din medicamente, Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Dezvolt?rii, cuibul de nebunii economice al Elenei Udrea ?i câte ?i mai câte! Asist?m la o competi?ie nesperat? între procurori ?i judec?tori. În timp ce procurorii fac descinderi, cer arest?ri preventive, trimit în draci la tribunal, judec?torii le dau zilnic „definitive ?i irevocabile” unor nume ?i figuri cunoscute de tot poporul, mai ales din politic?, dar ?i din afacerile cu statul sau cu bani europeni ale prea numero?ilor miliardari de tranzi?ie ?i de carton. Mul?imea f?r? chip, popula?ia României neamestecat? în aceste nenorociri, a?teapt? parc? totu?i altceva, a?teapt? mai ales confisc?rile extinse, banii întor?i la buget pentru ?coli, gr?dini?e, spitale, c?mine de b?trâni, drumuri ?i locuri de munc?. ?i, ca o r?zbunare pentru ultimii zece ani, în numele drept??ii pân? la cap?t, îi a?teapt? ?i pe pedeli?tii lui Traian B?sescu, „Capo de tutti capi”, na?ul tuturor na?ilor, alinia?i în ?ir indian, pân? la unul, c?tre închisorile patriei.

Cople?i?i de atâtea ?i atâtea afaceri penale ale hrebenciucilor, necolaiciucilor, udrelor ?i coco?ilor, de sute ?i sute de milioane de euro, nu mai avem distan?a necesar? pentru a în?elege c? toate aceste agresiuni economice însp?imânt?toare împotriva popula?iei l?sate f?r? ap?rare ani de-a rândul sunt f?cute cu ajutorul partidelor politice, în numele politicii de care, vezi Doamne, nu ne putem lipsi, în numele democra?iei. Dac? popula?ia nu ar fi atât de obosit?, de s?r?cit?, de scârbit? de tot ?i de toate câte i s-au întâmplat în ace?ti 10-15 ani, chiar 25, ar realiza mai repede c? reprezentan?ii acestor organiza?ii de crim? economic? ar trebui împiedica?i prin orice mijloace s? mai propun? candida?i într-o competi?ie electoral? democratic?. Întrucât partidele ?i cadrele lor cele mai autorizate, alese, cum ar fi, tr?iesc din bani fura?i din avutul public - buget sifonat, deturnat, retroced?ri ilegale, parand?r?turi, mit? ?i ?pag? -, ele ar trebui m?car temporar blocate, activitatea lor v?dit frauduloas? întrerupt?. Sau desfiin?ate pur ?i simplu, dup? caz. Dac? Ecaterina Andronescu, ?erban Mih?ilescu, Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam, dup? Adrian N?stase, C?t?lin Voicu, Dan Voiculescu (de la aripioara P.C.) ?i to?i ceilal?i sunt dovedi?i infractori, partidul pe care îl reprezint? ?i prin care s-au îmbog??it ce este? Nu este tot o entitate penal?, ?i deci de condamnat, de stârpit, de închis? Câ?i ani de pu?c?rie trebuie s? adune o organiza?ie, un partid (prin reprezentan?ii s?i legali) pentru a fi scos în afara legii? O sut? de ani? O mie de ani?...

Drepturile nem?rginite - în numele „democra?iei”, al libert??ii presei - acordate mass-media, mai ales televiziunilor, vor trebui revizuite drastic. Abuzurile la care se preteaz? infractorii de mare calibru, dovedi?i deja, ca Dan Voiculescu, prin oficinele pe care le controleaz? ?i din pu?c?rie, sunt abera?ii pur ?i simplu, f?r? vreo leg?tur? cu principiile vie?ii civilizate. Ca ?i r?spândirea pe televiziuni sau în ziare a „opiniilor” unor condamna?i definitiv. La fel, controlul serviciilor secrete, prin „ofi?eri acoperi?i”, prin fonduri obscure, asupra partidelor, mass-mediei, justi?iei. În toate aceste puncte slabe se impune o legiferare atent?, nuan?at? ?i sever?, oper? a unor autentici ?i recunoscu?i profesioni?ti, iar nu a unor „constitu?ionali?ti” improviza?i gen Crin Antonescu. Dac? vrem, într-adev?r, s? tr?im în democra?ie. Bineîn?eles, nu numai P.S.D. sau P.C. sunt ni?te adun?turi monstruoase de r?uf?c?tori. De?i protejat de - înc? - pre?edintele B?sescu, P.D.L. este tot o organiza?ie infrac?ional?, dar cu dosarele înc? legate cu sfoar?. P.D.L. s-a gr?bit s? se autodizolve în P.N.L. pentru a se disimula mai bine. Dar nici cei care i-au primit în partid pe bandi?ii ultimilor 10 ani de politic? nu sunt altfel. Relu Fenechiu, deputatul liberal Gigi Becali, Dan Radu Ru?anu, Horea Uioreanu îi a?teapt? colegial la r?coare. ?i U.N.P.R., P.P.D.D., U.D.M.R. î?i au fali?ii lor binecunoscu?i: Gabriel Oprea, Verestoy („drujba lui Dumnezeu”), Dan Diaconescu ?i câ?i al?ii!, care sunt, desigur, majoritari în aceste organiza?ii dubioase. Ceea ce trebuia dovedit a fost deja dovedit de D.N.A., de celelalte parchete, cu confirm?ri judec?tore?ti definitive ?i irevocabile : partidele politice sunt compuse în cea mai mare parte din oameni pu?i pe furat din avu?ia public?, de la mo?tenitori de drept, în dispre?ul tuturor legilor. Partidele române?ti de ast?zi nu sunt mânate de nici un ideal, de nici un program, nu lucreaz? în interesul public, ?i deci, ne place sau nu, vor trebui oprite din ac?iunea lor de distrugere a ce a mai r?mas din ?ar?, unele dintre ele scoase în afara legii. La fel cum s-a întâmplat, teatral ?i comic, cu partidul comunist dup? Revolu?ie, dar de data aceasta serios ?i grav, cu dosarele pe mas?, pentru to?i infractorii.

Dup? valul de arest?ri ?i trimiteri în judecat? din ultimele luni, partidele nu mai pot sus?ine candida?i la preziden?iale în mod legitim. ?i ne putem întreba, dincolo de fine?urile procedurale, cu ce drept mai blocheaz? penalii înc? nearesta?i din Parlament propria lor urm?rire penal?. Alegerile preziden?iale din acest an, pe lâng? accentuatul lor parfum penal, au ?i o puternic? asem?nare cu spitalul de nebuni, în care infractori dovedi?i se autoproclam? solemn Napoleon sau Nicolae Ceau?escu. ?i ne promit, cu toat? incon?tien?a ?i neru?inarea, fericirea în dezastrul evident în care tr?im chiar datorit? lor. Singurii candida?i îndrept??i?i în acest moment s?-?i continue cursa mai sunt doar independen?ii, dintre cei cu un C.V. de luat în seam?. Apartenen?a lor în trecut la procuratura comunist? sau la Ministerul Afacerilor Externe (sau chiar la serviciile secrete comuniste) nu mai intereseaz? decât o minoritate taliban?, ce duce în continuare b?t?lii perimate.

Din p?cate, nu avem înc? personaje politice, personalit??i publice comparabile cu mari figuri din trecut ?i trebuie s? alegem deocamdat? din ce se prezint?, dac? tot se mai ?in alegeri preziden?iale. Apari?ia pe scena public? a unor profesioni?ti serio?i, a unor personalit??i de mare suprafa?? a fost împiedicat? chiar de ace?ti ciume?i ?i gorobe?i penali, organiza?i în bande de infractori cu sigle ?i sedii. Reprezentan?ii partidelor în starea lor de acum nu sunt decât ni?te garan?i ai perpetu?rii corup?iei generalizate. E nevoie cu adev?rat de un nou început ?i, foarte probabil, de punerea în paranteze pentru o vreme a actualelor partide politice.

footer