Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Luni, 07 Februarie 2011 23:22
Jipa RotaruInterviu cu comandorul (r), prof. univ. dr. Jipa Rotaru

Titlul interviului de fa?? îl parafrazeaz? pe cel al romanului lui Haralamb Zinc?, în inten?ia declarat? a unui „remember" de tip Memento mori. Versurile lui Adrian P?unescu: „?i din vreme-n vreme/ Practic? barbar?,/ Capul ??rii noastre/ Cade pentru ?ar?!" ar trebui s? ne dea de gândit. La diferen?? de 43 de ani, doi ?efi de stat ai României au c?zut sub gloan?ele percutate de armele aceleia?i structuri. Despre evenimentele derulate în dramatica lun? decembrie a anului 1989 s-au scris ?i se vor mai scrie multe pagini. Mascarada „procesului" Ceau?e?tilor comentat? adesea, a fost abordat? din diverse unghiuri, iar mass-media interna?ional? a reac?ionat prompt ?i f?r? menajamente. Au trecut mai bine de dou? decenii de la Cr?ciunul însângerat, copia târzie ?i cosmetizat? a Revolu?iei franceze de la 1789, când ghilotina a fost înlocuit? cu rafalele armelor automate. Victimele nu au mai fost duse la e?afod cu c?ru?a, ci cu TAB-ul. În haosul premeditat ordinele ?i informa?iile (a se citi intoxicarea cu ?tiri false) erau emise de „cârti?ele" activate ale serviciilor secrete str?ine, de spionul GRU, numit atunci Ministru al Ap?r?rii Na?ionale, de „Oracolul din D?m?roaia", de generalul cu picior în ghips, de actorii sau „diziden?ii" de conjunctur? ?i de aventurierii oportuni?ti instrui?i din exterior. Deasupra tuturor veghea „Bunicu?a". Marea intoxicare televizat? a func?ionat irepro?abil, astfel încât adev?rul „întreg" s? fie ?inut departe de ochii ?i de urechile românilor. Unii dintre „eroii" revolu?iei fabricate, slugi prea-plecate ale ocultei care a pus în practic? scenariul KGB-GRU & Co ?i profitorii autohtoni ai momentului nu au nici un motiv s? se ?tie mai mult. Din când în când o gean? de lumin? mai lic?re?te totu?i în câte un cotlon întunecat. Printre numeroasele „file" mai pu?in cunoscute ?i comentate se reg?sesc ?i unele m?rturii, trecute ast?zi prin filtrul ra?iunii ?i al scurgerii celor dou? decenii de la derularea evenimentelor. Atunci, în decembrie 1989, românii au confundat „lumini?a de la cap?tul tunelului" cu farul locomotivei care venea, c?lcând ?i distrugând totul în drumul ei. (Ion M?ld?rescu)

- Ion M?ld?rescu: Stimate domnule comandor, prof. univ. dr. Jipa Rotaru, am luat cuno?tin??, dintr-un mai vechi num?r al „Jurnalului Na?ional" despre urm?rile tragice ale lui decembrie 1989 ?i despre ultimele zile ale so?ilor Nicolae ?i Elena Ceau?escu. Doi ofi?eri ai Armatei Române, c?pitanul Stoica ?i maiorul Mare? s-au aflat în preajma celor doi pân? la preluarea lor de acel „comando" special, pân? la parodia procesual? ?i comiterea acelui asasinat politic numit execu?ie. Am în?eles c? cei doi au avut un dialog prelungit cu domnia voastr?. Ave?i amabilitatea s? relata?i câteva din elementele dialogului?

- Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru: Referitor la materialul publicat cu ani în urm? în Jurnalul Na?ional, mi-a?i r?scolit amintirile legate de decembrie 1989 ?i mai ales de tr?irile proprii din acele zile. A? putea umple pagini întregi, nu cred îns? c? este acum momentul potrivit pentru aceasta. Poate cu alt? ocazie. Am s? m? refer strict la ce v? intereseaz? legat de materialul în discu?ie. Pentru o în?elegere cât mai realist? a evenimentelor, este nevoie de o mic? divaga?ie.

- I.M.: La ce v? referi?i? V-a? ruga s? fi?i mai explicit.

- Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru: Evenimentele din decembrie 1989 m-au g?sit în func?ia de director al Muzeului Militar Na?ional, a c?rui amenajare la noul sediu din str. ?tefan Furtun? abia o încheiasem în noiembrie 1989, ac?iune pentru care am primit Ordinul „Meritul Cultural" cls. I.

- I.M.: Dup? cum s-au derulat evenimentele presupun c? momentele prin care a?i trecut atunci v-au marcat ?i ca om ?i ca istoric. S-au f?cut presiuni asupra dumneavoastr??

- Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru: Ce s-a întîmplat în acele zile ?i cum am reu?it s? asigur?m ap?rarea patrimoniului istoric al armatei (inestimabil ca valoare), nu se poate explica în câteva fraze. Poate vom avea ocazia s? detaliem vreodat? prin ce pericole s-a trecut atunci. Important este c?, la câteva luni dup? decembrie 1989 noul ministru al Ap?r?rii, generalul KGB-ist Nicolae Militaru a dispus ca to?i cei ce în perioada anterioar? ne aflasem la conducerea unor institu?ii de cultur? ale Armatei, în subordinea direct? a secretarului Consiliului Politic Superior - generalul Ilie Ceau?escu, s? fim schimba?i din func?ie. Am solicitat colonelului Lucian Culda, ?eful departamentului, care îmi adusese la cuno?tin?? acest ordin, c? nu am nimic împotriv?, doar c? solicit s? fiu încadrat pe func?ia din care fusesem luat contrar voin?ei mele cu doi ani în urm? ?i numit la muzeu, cea de profesor la catedra de Istorie a Poporului Român din cadrul Academiei Militare, unde slujisem din 1978 pân? în noiembrie 1988. Atunci, din ordinul generalului Ilie Ceau?escu am fost mutat la Muzeul Militar Na?ional cu sarcina ca într-un an de zile s? închei reamenajarea acestei institu?ii, dup? mutarea din str. Izvor, unde ca urmare a construirii Casei Poporului, sediul fusese demolat.

- I.M.: Ca în aproape toate sectoarele de activitate, s-au comis nenum?rate abuzuri. Cum s-a finalizat aplicarea ordinului generalului Militaru, în ceea ce v? prive?te?

- Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru: Spre totala mea dezam?gire, cum func?ia de profesor în catedra de istorie din Academia Militar? nu mai era disponibil?, m-am g?sit în martie 1990 mutat din func?ia de director al Muzeului Militar Na?ional în cea de conferen?iar, grad didactic inferior celui de profesor, la catedra de socialism ?tiin?ific din cadrul Academiei Militare. A urmat o perioad? de câteva luni în care s-a pus problema reorganiz?rii înv???mântului superior pe principii noi, democratice. Cunoscut de c?tre colegi, am fost ales în mai 1990 în func?ia de ?ef al Facult??ii de ?tiin?e umaniste, limbi str?ine ?i preg?tire fizic?, func?ie de general-maior, având în subordine cinci catedre de profil. Mul?umit oarecum, am trecut la organizarea grabnic? a procesului de înv???mânt din facultate pe noi baze, obiectiv atins pân? la începutul anului de înv???mânt, 1990-1991.

- I.M.: În ce împrejur?ri a?i intrat în contact direct ?i a?i dialogat cu cei doi ofi?eri?

- Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru: În aceast? postur? ?i nu în cea de director al M.M.N., am avut ocazia s?-i cunosc pe maiorul Mare? ?i pe c?pitanul Stoica, ofi?eri care, pentru a fi proteja?i în garnizoana de re?edin?? (Târgovi?te), cum aveau s?-mi relateze, au fost trimi?i la cursurile de limbi str?ine din Academia Militar?, în facultatea pe care o conduceam. Dup? mai multe discu?ii deosebit de relevante privind evenimentele din decembrie 1989, cele legate de arestarea, re?inerea între 22-25 decembrie ?i execu?ia cuplului Elena ?i Nicolae Ceau?escu în garnizoana Târgovi?te, în mod special i-am convins pe cei doi ?i de comun acord am hot?rât c? ar fi bine s? înregistr?m pentru istorie m?rturiile lor. Astfel, pe parcursul a câtorva nop?i nedormite, eu personal, în calitatea de ?ef al Facult??ii de ?tiin?e umaniste, limbi str?ine ?i preg?tire fizic? din Academie, istoric de profesie, împreun? cu cei doi ofi?eri, am înregistrat pe o band? de magnetofon tot ce ni s-a p?rut mai interesant din discu?iile purtate de-a lungul a zeci de ore. Erau relat?ri privind cele petrecute în cazarma de la Târgovi?te din momentul aducerii în incint? a so?ilor Ceau?escu (22 decembrie orele 18.30), misiune coordonat? de maiorul Mare? ?i pân? la momentul execu?iei lor (25 decembrie, orele 13.20).

- I.M.: Privind retrospectiv, relat?rile celor doi ofi?eri ai Armatei Române vi s-au p?rut relevante? Dup? opinia dumneavoastr? „filmul" evenimentelor pe care l-a?i înregistrat pe band? de magnetofon are vreo valoare istoric? sau reprezint? numai impresii subiective?

- Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru: Evenimentele, faptele ?i tr?irile celor doi ofi?eri au o valoare cu totul deosebit? pentru istoria noastr? contemporan?. Atât maiorul Mare? cât ?i c?pitanul Stoica s-au aflat în preajma celor doi so?i pe întreaga perioad? cât ei au fost g?zdui?i (sechestra?i) în acea cazarm?. Stoica, împreun? cu un caporal din subordine au fost cei doi militari care s-au aflat în permanen?? în prezen?a celor doi, asigurându-le securitatea ?i paza, începând cu seara de 22 ?i încheindu-?i misiunea în diminea?a de 25 decembrie (ziua de Cr?ciun), când i-au predat acelui „komando" venit de la Bucure?ti, coordonat de Gelu Voican-Voiculescu pentru a-i judeca, condamna ?i executa. Sunt relevante m?rturiile acestor doi ofi?eri precum ?i ale unuia dintre subofi?erii selecta?i pe baz? de voluntariat de la Regimentul de elicoptere Boteni. Plutonierul major Cârlan, a f?cut parte din plutonul de execu?ie, subunitate adus? la Târgovi?te, cu acela?i e?alon de elicoptere cu care s-a deplasat aici a?a-zisul complet de judecat? ?i principalii vinova?i pentru acea odioas? crim? din ziua de Cr?ciun. Pentru a fi protejat, plutonierul major Cârlan, a fost mutat mai târziu de la Boteni, la Academia Militar?. O parte dintre m?rturiile acestor trei cadre militare le-am înregistrat pe band? de magnetofon, con?tient de valoarea lor peste ani.

- I.M.: Mai p?stra?i aceast? band? de magnetofon? Nu a?i încercat s? o transpune?i pe un suport electronic, eventual s? face?i ni?te copii pentru a conserva acest document de valoare?

- Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru: Prin anii 2005-2006 am fost contactat de doi reporteri de la Jurnalul Na?ional, care nu ?tiu prin ce împrejur?ri aflaser? c? de?in respectiva înregistrare ?i mi-au solicitat-o. Am acceptat s? le-o dau în schimbul promisiunii c? îmi vor transpune materialul de pe acea band? magnetic? pe un CD, pentru a fi mai u?or de utilizat în noile condi?ii. Au publicat materialul incomplet în Jurnalul Na?ional pe care dvs. îl de?ine?i ?i, cum era de a?teptat, nu numai c? nu mi-au trimis nici m?car un exemplar din acest ziar sau CD-ul convenit, dar din acea zi nici n-au mai r?spuns la telefoane pentru a-mi restitui m?car banda magnetic?, dac? un CD nu fuseser? în stare s?-mi asigure.

- I.M.: P?cat c? nu v-a?i asigurat o copie a înregistr?rii. Se poate spune c? jurnali?tii în cauz? au avut o atitudine lipsit? de orice element al eticii profesionale, tr?s?tur? caracteristic? acelor vremuri înc? tulburi, când mass-media se erijase într-un fel de Gestapo autohton. Nu a?i mai încercat s? lua?i contact cu conducerea cotidianului Jurnalul Na?ional? De?i tardiv, m?car acum ar putea „onora" obliga?ia asumat?.

- Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru: L?sând la o parte mâhnirea provocat? de un asemenea comportament al reprezentan?ilor tinerei noastre mass-media, „libere ?i profund democratice", vreau doar s? mai precizez c? m?rturiile acestor participan?i direc?i la mascarada evenimentelor din decembrie 1989 sunt deosebit de valoroase ca evenimente istorice ?i ar trebui cunoscute de cât mai mult? lume pentru a în?elege „devenirea istoric?" a României pe „înaltele culmi ale capitalismului victorios".

A consemnat Ion M?ld?rescu footer