Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 01 Octombrie 2014 19:17
General Br. (r) Aurel I. Rogojan, art-emisIrina R?u?: Cum comenta?i afirma?ia lui Traian B?sescu în leg?tur? cu inten?ia de a desecretiza calitatea de „ofi?er acoperit” a candida?ilor înscri?i în cursa preziden?ial?, dac? au aceast? calitate ?i nu o recunosc voluntar?

General Br. (r) Aurel Rogojan: În aceast? chestiune este obligatoriu necesar de aflat, mai întâi, punctul de vedere al autorit??ilor publice din sistemul securit??ii na?ionale. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre?edintelui României, republicat? în anul 2011, nu prevede vreo obliga?ie în sensul celor men?ionate de domnul Traian B?sescu, dup? cum nu exist? nici vreo incompatibilitate legal? între calitatea de ofi?er acoperit [activ? ori pasiv?] ?i cea de pre?edinte. Legea respectiv?, la art. 27 alin.[2] lit. „c” prevede depunerea de c?tre candidat a declara?iei, pe propria r?spundere, dac? a avut sau nu calitatea de lucr?tor sau colaborator al fostei Securit??i, ceea ce este, deja, o alt? materie. Aceast? cerin?? a legii este îns? discutabil?, deoarece pentru stabilirea calit??ilor de lucr?tor sau colaborator al fostei Securit??i exist? institu?ii special îndrituite ?i, din moment ce trebuie efectuate investiga?ii de c?tre C.N.S.A.S., iar Sec?ia de contencios administrativ a Cur?ii de Apel Bucure?ti trebuie s? „judece” constatarea C.N.S.A.S., cum ar putea substitui declara?ia pe proprie r?spundere atribu?iile celor dou? institu?ii?!

I.R.: În logica conceptului institu?iei
ofi?erului acoperit”, identitatea real? a acestuia este cunoscut? de o singur? persoan?, dincolo de aceasta ofi?erul acoperit” este un indicativ alfabetic ?i numeric, un cod în care cunosc?torii, din interiorul seviciului, pot identifica departamentul ?i persoana de leg?tur? cu ofi?erul acoperit.

A.R.: În România, sub aspect juridic, institu?ia ofi?erului acoperit este doar enun?at? ca o resurs? a serviciilor de informa?ii pentru securitate na?ional?, f?r? a exista ?i o reglementare care s? rezolve aspectele extrem de complexe ?i de delicate implicate de aceast? resurs?, respectiv: unde ?i în ce condi?ii se folosesc ofi?eri acoperi?i, de exemplu în aparatul tehnic al Cur?ii Constitu?ionale, al I.C.C.J., Parlamentului, Administra?iei Preziden?iale, Guvernului, în D.N.A., interservicii (?!), institu?ii ?i func?ii interzise ca acoperiri, acordarea acoperirilor oficiale în opera?iuni de culegere de informa?ii, ce se întâmpl? când ofi?erul acoperit promoveaz? ori este ales în anumite func?ii sau demnit??i politice?
În absen?a legii, domnesc cutumele. Dar ni?te cutume f?r? precedente compatibile cu valorile societ??ilor democratice. Putem vorbi de un precedent, undeva în lume, al afirma?iilor lui B?sescu? Categoric, nu!

Oamenii politici ?i de stat din întreaga lume, mai pu?in din România, nu pot accede în cele mai înalte demnit??i dac? sunt repeten?i la disciplina „Cultura securit??ii na?ionale”.
Nici unde în lume nu vom întâlni demnitari de stat care s? vorbeasc? în public despre o asemenea chestiune. În spa?iul comunic?rii publice oficiale problema „ofi?eri acopoeriti” nu exist?!
I.R.: Cum pot fi calificate afirma?iile sale?
Îmi este foarte greu ?i dureros s? m? pronun?, dar trebuie spus c? nu sunt afirma?ii demne de cineva care are o calitate oficial?. Prin amenin??rile proferate, c?ci asta a f?cut, a amenin?at, decredibilizeaz? tot ceea ce a pretins ?i s-a l?udat c? a realizat pentru modernizarea statului, în general, ?i a sistemului securit??ii na?ionale în special. Cele spuse arat? cât? stim? poart? dânsul celor afla?i sub drapel în serviciul na?iunii, ca „ofi?eri acoperi?i”. ?i Ceau?escu avea o mentalitate identic?, dar era rezultatul propriei experien?e cu Serviciul Siguran?ei Statului. În Anglia, de exemplu, este o chestiune de onoare, de reputa?ie, prestigiu, mândrie ?i demnitate s?-?i po?i pune pe cartea de vizit? o men?iune „Counselor of the Security Service”, pe când, la noi, pân? ?i în mentalitatea pre?edintelui ??rii cei care sunt în serviciul securit??ii na?ionale poart? asupra lor o anatem?.

I.R.: Ce dovezi va produce B?sescu?

A.R.: Dac? în servicii s-au respectat regulile de fier ale protec?iei identit??ii ofi?erilor acoperi?i nu va putea s? produc? vreo dovad?. În caz contrar, ar trebui s? intervin? aplicarea legii pentru divulgarea de secrete prin care se atenteaz? la securitatea na?ional?. Acolo unde s-a produs defec?iunea trebuie procedat ca ?i în cazul unit??ilor militare care nu-?i ap?r? drapelul de lupt?.
Acele structuri trebuie imediat desfiin?ate, iar serviciile din temelii recl?dite.

I.R.: Pe cine crede?i c? vizeaz? B?sescu?

A.R.: Sunt în circula?ie, mai demult, ni?te nume, dar cel mai important nume este cel al unei persoane pe care to?i, sub toate guvernele, au acoperit-o.
Este cert dat c? de aceast? dezv?luire vom fi priva?i.

I.R.: Dac? spune?i c? tot circul? ni?te nume, atunci ce rost mai are perora?ia Dumneavoastr??

A.R.: Rostul de a înt?ri derizoriul în care a dec?zut, prin politizare ?i ingerin?e politice în chestiunile delicate ale serviciilor, institu?ia „ofi?erului acoperit”. A ajuns pân? ?i un instrument de teroare ?i ?antaj în competi?iile politice. Nu mai vorbim de „ciuca b?t?ilor”, în alega?iile atot?tiutorilor din talkshow-uri.
Convorbire realizat? de Irina R?u?
footer