Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 01 Octombrie 2014 18:56

Prof. univ. dr. ion Coja, art-emisCel pu?in dou?. Una este fa?a pe care o poart? cel mai des, fa?a cu care ne-a cucerit nu numai simpatia, dar ?i încrederea. Mi-am zis, de mai multe ori, b?iatul ?sta n-ar trebui s? mai ard? gazul pe la televiziuni, ar trebui s? intre în politic?, s? ajung? cât mai repede într-un post de decizie la nivel na?ional, adic? printre guvernan?i, printre liderii de partid, nu ?tiu care partid i s-ar potrivi, niciunul, cred, caz în care e musai s? caute, împreun? cu al?i tineri de gabaritul s?u, s? înfiin?eze un partid nou-nou?, de ei gândit ?i pus pe picioare, de tinerii de bun? calitate, patrio?i ?i profesioni?ti f?r? cusur! Sunt tot mai mul?i ?i mai vizibili ace?ti tineri, iar printre ei îmi face, îmi f?cea pl?cere s?-l num?r ?i pe Bogdan Rare?, cu alura sa de Hercule Poirot. Pedant ?i fermec?tor în acela?i timp, impozant chiar, de?i pare de statur? mai mic?... Pare. Nu l-am v?zut decât pe sticl?, ?ezând elegant în fotoliu!... ?tie s? fie elegant ?i în detalii. Are stof?, ce mai?! Este vorba de Bogdan Rare? cel pe care ni l-au impus emisiunile pasionante, r?scolitoare, despre retroced?rile ilegale din Ardealul s?u natal - detaliu biografic mereu invocat. Iar în ultima vreme ne-a oferit emisiunile memorabile cu maestrul Dorel Vi?an, emisiuni antologice, emblematice, care vor intra în istorie, cu siguran??... Emisiuni la care sentimentul na?ional, de solidaritate comunitar?, a fost tr?it la cotele cele mai înalte, ?i de protagoni?ti, cei doi, Bogdan Rare? ?i Dorel Vi?an, ?i de telespectotori! Printre care m-am num?rat ?i eu, fericit ?i emo?ionat.

Tot în ultima vreme Bogdan Rare? ne-a oferit îns? ?i a doua sa fa??, dureros de diferit? de prima. Este vorba de Bogdan Rare? din emisiunile dedicate lui Dinu Patriciu, marele escroc ?i devalizator al economiei na?ionale, ?i candidatului preziden?ial Johannis, bi?ni?arul de prunci... Primul a coborît în h?urile mormîntului, care nu are niciun fel de grea?? la nemernicie. În fa?a gropii, din p?cate, suntem egali cu to?ii, sfin?i ?i sperjuri! La fel de bineveni?i. Mormântul ?i moartea nu refuz? pe nimeni, de?i pe unul ca Patriciu î?i vine s? te miri c? p?mântul ??rii nu-l vomit?, nu-l expurg?ca pe un corp str?in ?i otr?vitor. Ca pe o spurc?ciune, infamul. O emisiune întreag? dedicat?, cu laude ?i flori, unui individ care concureaz? cu ?anse mari la titlul de cel mai mare ho?oman din avutul statului român, al poporului român. De dup? 1990, dar ?i de dinainte. Din toat? istoria ho?om?niei la români. În emisiunea lui Bogdan Rare? a fost intervievat cu grij? acest Dinu Patriciu, nu cumva s? ni se aduc? aminte c? ne afl?m în fa?a unui criminal, unul dintre acei „criminali economici” monstruo?i, ale c?ror victime se num?r? cu miile, cu sutele de mii de români pe care, direct sau indirect, i-au afectat ori i-au s?r?cit pur ?i simplu malversa?iile întreprinz?torului Dinu Patriciu & Comp., raptul nesim?it ?i nelegiuit din patrimoniul na?ional.

Cum a putut Bogdan Rare? s? se fac? a nu ?ti nimic despre r?ul imens, efectiv incomensurabil, f?cut de acest veritabil superlativ absolut al egoismului rapace, insul despre care niciun fost coleg sau fost student nu poate rosti un cuvânt de bine?! L-a rostit Petre Roman, complicele g?inarului cu guler alb! Cel care i-a oferit pe tav? economia României, s? ia tot ce pofte?te borîtura.

Cu cine a împ?r?it prada, tuciuriul corb?

Asta trebuia s? fie miza emisiunii f?cute de Bogdan Rare? la moartea unuia dintre cei mai harnici ?i mai dota?i gropari ai industriei române?ti! Domnule, cu cât? emfaz? respectuoas? ne-a vorbit Bogdan Rare? despre nemernicul Patriciu. Ba a mai convocat al?turi de el s? se prostitueze ?i câ?iva ziari?ti tineri, care, mi s-a p?rut mie, ar fi avut ?i altceva de spus despre nemernicul nemernicilor din România. Dar, deh, nu intra în „desf??ur?torul” emisiunii. Era o emisiune omagial?. Omagiu fierbinte adus unuia dintre cei mai eficien?i du?mani ai ??rii, ai Neamului. Dup? care a urmat emisiunea cu Johannis. În care ni se promitea c? o s? afl?m totul despre candidatul sibian la jil?ul voievodal. Am urm?rit toat? emisiunea, în care Bogdan al nostru, înc? „al nostru” la începutul emisiunii, l-a mitraliat pe „neam?” cu cartu?e oarbe, cu întreb?rile cele mai anoste ?i mai politicoase, la care se vedea c? falsul sas avea r?spunsul preg?tit din timp. Era în bun? în?elegere cu examinatorul! A ?inut s? se mai compromit? înc? o dat? ?i „maestrul” lui Bogdan Rare?, îmb?trânit în „goange”, care a intervenit de la G?ge?ti cu alte întreb?ri, care mai de care din categoria „minge ridicat? la fileu”! Nu s-a mai bâlbâit îng?latul de Johannis, a vorbit cursiv, f?r? prune în gur?, f?r? poticneli, f?r? pauze kilometrice, iar pentru prima oar? r?spunsurile sale aveau ?i miez. Cumva întreb?rile ?i r?spunsurile au avut acela?i autor? Acela?i Bogdan Rare?? Deloc exclus! Deloc, deloc!

M? încearc? ?i pe mine o întrebare: anul trecut, în var?, am f?cut o chet? ?i am pl?tit 2.500 de euro la un post TV ca s?-i pot adresa public lui Johannis câteva întreb?ri la care de mai bine de 20 de ani individul se fere?te s? dea un r?spuns. Am dat bani grei c? s?-i pun ni?te întreb?ri lui Johannis, întreb?ri bine cunoscute de acum de toat? lumea. Dumneata, domnule Bogdan Rare?, câ?i bani ai luat ca s? nu-i pui lui Johannis acele întreb?ri?! Acele întreb?ri ?i înc? multe altele, care s-au adunat între timp ?i la care emisiunea dumitale s-a ferit s? ajung?. Z?u c? mi-ar p?rea r?u s? aflu c? nu te-a pl?tit neam?ul, ?i c? ai f?cut toat? acea mascarad? pe gratis, din voca?ie.

Nu pot s? închei f?r? a mai sublinia o dat? nefirescul situa?iei: în emisiunile memorabile f?cute cu Dorel Vi?an, junele teleast p?rea c? rezoneaz? sincer ?i consimte întocmai precum Dorel Vi?an. A? fi jurat c? este pe aceea?i lungime de und? cu frumosul caracter de om ?i de artist pe care ni-l dezv?luia în fiin?a sa actorul clujean. Ce reconfortant? profesiune de credin?? a m?rturisit domnul Dorel Vi?an în emisiunile lui Bogdan Rare?. Ce tandem de zile mari! Ce regal „patriotic”! Ce regal de omenie ?i profesionalism! De românism autentic, senin ?i adânc, de „na?ionalism cuviincios”, cum îl numea Petre ?u?ea! Impresia a fost cople?itoare pentru telespectatorii care au avut inspira?ia ?i norocul s? deschid? televizorul pe postul respectiv. Am auzit o mul?ime de comentarii în acest sens. ?i m? întreb: cele spuse de Dorel Vi?an nu au avut niciun efect asupra partenerului? Nu a sim?it nicio clip? Bogdan Rare? c? prin emisiunile f?cute pentru mafio?ii Patriciu ?i Johannis se dezice de Dorel Vi?an ?i de românii obidi?i de la Nad??, al c?ror p?s p?rea c?-l doare, îl sugrum? de revolt? pe intransigentul ap?r?tor al drept??ii numit Rare? Bogdan?! Ap?r?tor al „nevoilor Neamului”, al s?r?ciei noastre...

Când ai fost tu însu?i, Bogdan Rare?? La întâlnirea cu Dorel Vi?an sau la mascarada în care te-ai f?cut ?u??rul unor infractori la legea moral?? De cea penal? nici nu mai vorbesc. Indivizi f?r? nicio valoare uman?, suspecta?i de cele mai mizerabile f?r?delegi. E drept c? e?ti înc? tîn?r, mai ai timp s? te hot?r??ti în ce echip? ai s? joci, Bogdane Rare?! Poate c? vrei s? fii numai arbitru. Cu atât mai mult nu po?i s? dai aceea?i not?, acela?i punctaj unui mare om ?i unor haimanale, unor ne-oameni! Dorel Vi?an ?i alde Dinu Patriciu nu încap în nicio propozi?ie ca subiecte ale aceluia?i predicat! Nu suport? niciun atribut comun! Sunt universuri paralele, st?ri complet diferite de agregare a naturii umane. Nu încerca s? nu vezi ceea ce vede toat? lumea.

footer