Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 28 Septembrie 2014 17:07
Dr. C?lin Georgescu, art-emisConstantin Burlacu: Domnule profesor, cum comenta?i apari?ia domnului C?lin Georgescu la TV, la „Jocurile de putere" ale lui Bogdan Rare??
 
Prof. univ. dr. Ion Coja: Cel mai interesant lucru mi s-a p?rut a fi Ion Cristoiu, în încercarea sa de a trage de timp. A lungit discu?ia de dou? parale pe care o avea cu Bogdan Rare?, pe un subiect derizoriu - „Cazul Turcescu”. Cristoiu se uita mereu la ceas - ceea ce nu a mai f?cut în alte apari?ii, ca s? fie sigur c?-?i îndepline?te misiunea, aceea de sabota difuzarea discu?iei cu domnul Georgescu. Cineva, care ?tia ce urmeaz? s? spun? invitatul emisiunii, l-a programat la o or? imposibil?, ora 23, iar Cristoiu a colaborat la aceast? manevr?, a mai „scos” o jum?tate de or?, a împins emisiunea la ora 23,30, ca s? fie sigur establishmentul de la televiziunile noastre libere ?i independente c? nu vor fi mul?i românii care vor auzi pledoaria domnului C?lin Georgescu. Numesc pledoarie cele expuse de invitat. În schimb, Bogdan Rare? a fost un interlocutor corect, l-a l?sat pe domnul C?lin Georgescu s? vorbeasc? nestingherit.
 
C.B.: A vorbit bine?
 
I.C.: Nu atât de bine cum m? a?teptam dup? ce i-am citit câteva texte. A fost îns? mai categoric decât m? a?teptam. De parc? ar fi ?tiut c? alt? ocazie de a spune ce are pe suflet nu i se va ivi curând. E trist c? un om care de ani de zile a preg?tit un „Proiect de ?ar?” nu a avut niciun acces la televiziuni. Norocul nostru c? a dat câteva interviuri în „Formula AS”, altminteri, prin mijlocirea televiziunilor, nu am fi aflat nimic despre dânsul! Probabil c? din aceast? cauz? a vrut s? spun? cât mai multe din ce avea de spus ?i asta l-a f?cut s? lase ni?te afirma?ii insuficient precizate, acoperite. Unde mai pui recunoa?terea sa interna?ional? autentic?, nu cu diplome trucate, care ar fi trebuit s? conteze pân? acum pentru clasa politic?, pentru cei care triaz? apari?iile în mass media, la televiziuni mai ales. Pariem c? urm?toarea sa apari?ie la un post TV cu audien?? se va face la anul ?i la mul?i ani?!
 
C.B.: Ce idei v-au atras aten?ia?
 
I.C.: M-a pus pe gânduri gravitatea avertismentului cu privire la prognoza a ceea ce va fi în lume dup? anul 2020: o criz? sever? ?i de lung? durat? a alimenta?iei ?i a apei de b?ut. Dup? cum am în?eles, Clubul de la Roma cu asta se ocup?: cu prognoze elaborate ?tiin?ific, la scar? planetar?. Aceast? prognoz? este confirmat? de ceea ce s-a întâmplat în România dup? 1990 ?i în ultimii ani: resursele de ap? mineral? au fost înstr?inate unor companii str?ine, înc? din primii ani post decembri?ti, iar dup? 1996, pe mâna lui Emil Constantinescu ?i al?i tr?d?tori de ?ar? p?mântul ??rii a fost scos la vânzare. ?i se vinde bine, am „sc?pat” deja de 12% din suprafa?a arabil? a ??rii. A trecut în proprietatea unor str?ini. ?i nu este niciun semn din partea clasei politice c? m?car acum, în pragul dezastrului total, se gândesc s? schimbe legea. A?i mai întâlnit la alte emisiuni, la al?i invita?i ai TV, acest avertisment? B?nuiesc c? acesta este ideea „for??” - cum ziceau comuni?tii, a ceea ce domnul Georgescu consider? a fi Proiectul s?u pentru România! Am aflat c? acest proiect va fi pus din nou pe site în zilele urm?toare. Îl voi citi cu aten?ie, dar ?i cu mirarea c? vreme de 25 de ani niciun partid politic, niciun candidat la pre?iden?ie, nu ne-a oferit un proiect de ?ar?, o viziune coerent?, articulat?, asupra viitorului nostru ca ?ar?, ca popor! A?adar, du?manii no?tri sunt bine informa?i, cunosc aceast? prognoz? inexorabil? ?i ac?ioneaz? în consecin??: au identificat România ca pe una dintre pu?inele ??ri care are dot?rile naturale necesare pentru a face fa?? crizei: ap? bun? de b?ut din bel?ug ?i un p?mânt roditor. ?i iat?, în auzul tuturor, la ora de maxim? audien??, maestrul în ?ulf?rii Ion Cristoiu, sluga la to?i st?pânii posibili, vine ?i bolmoje?te un ceas ?i jum?tate despre toate nimicurile, nu cumva s? apuc?m, s? prindem discu?ia grav? ?i documentat? despre pericolul de moarte care ne pânde?te. Este l?sat? aceast? discu?ie pentru miezul nop?ii, când tot românul doarme lini?tit, iar guvernul vegheaz? ca trezirea noastr? din somnul mor?ii s? nu se produc? cumva.
 
C.B.: Pe site-ul dvs au ap?rut ?i câteva comentarii critice la adresa domnului Georgescu, a ideilor sale.
 
I.C.: Sper s? fie comentarii sincere.
 
C.B.: În ce fel sincere?
 
I.C.: Adic? f?cute din neîn?elegerea mesajului. Din prostie. Domnul Georgescu apare o singur? dat? la Tv în 25 de ani ?i se g?sesc iste?i care s? priceap? c? apari?ia sa face parte din vasta manipulare anti-româneasc?. Repet: ceea ce este esen?ial din ce spune domnul C?lin Georgescu este avertismentul, semnalarea pericolului pe care clasa noastr? politic? nu-l con?tientizeaz?. Aceasta nu mai este o idee, personal? cât de cât, cu care s? fii de acord sau nu, nu este o idee politic?, nu ?ine de nicio idologie, ci este îns??i realitatea crud?. Crud? ?i crunt?! Iar pentru ca noi s? nu ne d?m seama spre ce dezastru ne îndrept?m, cei interesa?i s? fim mai departe aerieni ?i incon?tien?i au organizat ?i partidele politice cu care ne-am pricopsit dup? 1990, ?i via?a public? în care veget?m, cu o mass media pl?tit? gras ca s? ne ia ochii cu fel de fel de prostii cu sclipici. M?rgele, cum le-a numit domnul Georgescu. Te rog s?-i scrii numele cu majuscule, a?a cum i-l pronun? eu: C?LIN GEORGESCU!
 
C.B.: Se poate pronun?a un cuvânt cu majuscule sau f?r??
 
I.C.: Cum s? nu?!
 
C.B.: Ce alt? idee v-a re?inut aten?ia?
 
I.C.: Cele mai multe sunt idei care, pe site-ul nostru ?i pe alte site-uri patriotice, circul? în toat? voia, nu îns? ?i în mass media oficial?. Nu le repet. La un moment dat, asear?, mi-am adus aminte de o interven?ie a mea în Senat, prin 1993. Mul?i dintre colegii mei luau cuvântul ?i se izmeneau zicând c? ei, adic? noi, parlametarii, eram acolo ca reprezentan?i ai poporului român. M-am înfuriat la un moment dat, am cerut cuvântul, ?i le-am spus cam a?a: domnilor, pe noi nu ne-au trimis în Parlament românii, poporul român, ci partidele din care facem parte. Iar aceste partide sunt o form? f?r? fond, ca ?i democra?ia noastr?! Dac?-i aduni la un loc pe to?i membrii autentici de partid, ai tuturor partidelor, nu umpli cu ei nici m?car peluza de la Giule?ti. În 1990, toat? puterea s-a dat unor partide care nu aveau ?i nici nu au niciun prestigiu, nicio autoritate. Nici pân? azi! E un subiect la care domnul Georgescu ne-a pus s? medit?m: ce se întâmpl? când puterea ajunge la persoane ?i entit??i lipsite de autoritate, de prestigiu moral? O problem? extrem de important?, care define?te tragedia noastr? din ultimii25 de an. Se leag? bine de afirma?ia aceluia?i domn cum c? România nu a avut ?i nu are lideri politici. Nu are conduc?tori, ci ?efi ocazionali, întâmpl?tori, „purta?i de vînt”... Pleav?! Agestru, în termeni arhaici. Gunoaie ridicate la suprafa?? de puhoaiele istoriei. Pentru ace?tia este clar numai interesul de ga?c?, de partid, iar interesul na?ional nu exist? pentru ei ca reper al existen?ei lor netrebnice! Pentru politicienii no?tri nu exist? ca miz? România, cu atât mai pu?in România domnului Georgescu, din 1920. Propun s? ne oprim aici ?i s? relu?m discu?ia dup? ce va ap?rea pe Internet Proiectul de ?ar?.
 
C.B.: Cum dori?i dumneavoastr?.
 
I.C.: Mul?umesc!
A consemnat Petre Burlacu
Bucure?ti, 26 septembrie 2014
footer