Revista Art-emis
Cultura pe dric PDF Imprimare Email
  
Duminică, 14 Septembrie 2014 12:49

Grid ModorceaToat? lumea ?tie c? în România cultura tr?ie?te/moare din sponsorizare. Dac? nu ar fi sponsorizat?, ar da faliment peste noapte. La fel cum ?i ?ara tr?ie?te/moare din împrumuturi externe. Deja România are peste o sut? de miliarde de euro datorii!! Împrumuturile au devenit ?treangul ei. Viitoarea guvernare, de dup? alegeri, dac? va continua pe calea înainta?ilor, cu vârfuri în T?riceanu, Boc ?i Ponta, va sucomba. ?i a?a e cu totul utopic s? ne închipuim c? ea î?i va putea pl?ti datoriile vreodat?. Îndatorat? pân? peste cap, România nu poate fi cu adev?rat liber? ?i independent?. Dovad? c? cel ce se anun?? viitorul pre?edinte, Ponta, care nu are deocamdat? contra-candidat, a încheiat pacte diabolice, antiromâne?ti, cu ungurii. Pentru putere, acest adept al partidului comunist chinez, de care ?i Ceau?escu a fost electrocutat!, e în stare s?-?i vând? ?i mama. Incon?tien?a, felul superficial cum trateaz? adversarii, suficien?a în?elegerii realit??ii, poantele pe care le pune în locul faptelor, constituie un mare pericol pentru ?ar?. Deja se profileaz? un spectru pe care b?sificarea fanariot? înc? nu-l poate închipui. Degeaba clameaz? alde Ponta o putere sigur? a ??rii, ea este inexistent?. Tot îi dau c? partenerii strategici poate s? aib? încredere în România, c? e un partener de n?dejde, solid, c? pot s? se spijine pe umerii ei, dar str?inii ?tiu c? ace?ti umeri sunt ?ubrezi, se pot pr?bu?i la prima socoteal? care se face. Cu sula în coaste, ?ara nu poate s? fac? un pas independent, trebuie s? execute ce vrea cârmaciul occidental, altfel se treze?te la por?ile Carpa?ilor cu soma?ia: Datoria, mon?er! Ea este la mâna c?m?tarilor ei.

Politicienii no?tri, care s-au înfruptat din aceste împrumuturi, tr?iesc cu iluzia c? datoriile externe îi vor fi ?terse României, cum i-au fost ?terse Poloniei, de pild?. De ce crede?i c? în toat? aceast? campanie electoral? nici un candidat nu a atacat problema datoriilor? Cum s? critice Urdea, de pild?, o burl?ci?? ramolit? din schi?ele lui Caragiale, brânza bun? în burduf de câine? Doar ea se trage din acest burduf! Te ui?i la posturile de televiziune, cu emisiuni total ?ubrede, care bat aceea?i plac? de 20 de ani, cu un PRO/tv care tr?ie?te numai din relu?ri. Are un stoc de filme pe care îl redifuzeaz? sitematic, dep??ind cu mult satura?ia! Este o form? de faliment mascat cu filme americane de mâna a doua. Iar glumi?ele sunt r?suflete, de când a terminat-o ?i cu Florica! Apoi, acelea?i catastrofe de capato?i ?i turce?ti, de veleitari pr?fui?i, acelea?i anti-vedete. Eu, când m? uit la TVR, de pild?, v?d un cadavru pe dric. De 20 de ani TVR tot d? faliment, iar respira?ia cadavrului e sus?inut? artificial, prin finan?are de la buget. Dar când acest buget moare, ce se va întâmpla? Dac? România merge spre capitalism, spre Occident, spre America, astfel de posturi trebuie s? dispar?, vor disp?rea. Salaria?ii TVR fac, nu fac treab?, leafa merge, fiindc? banii nu se adun? de pe munca lor. Sunt redac?ii cu zeci de posturi ?i nu realizeaz? decât o emisiune pe s?pt?mân?. A?tept ve?ti de la Stelian T?nase, când s-o dumiri. Nici un intelectrual adev?rat nu st? acolo, pe func?ii falimentare. TVR nu are decât cadavre de lux, nici o personalitate vie, numai epave. Pe potriva candida?ilor la pre?edin?ie, care to?i îi fac promsiuni de salvare a hoitului de la înec. O institu?ie artificial?, care tr?ie?te din greva foamei în greva foametei! Nic?ieri în lumea capitalist? nu exist? a?a ceva, un post na?ional sus?inut de stat, de popula?ie. Sunt posturi private, care se descurc? prin randamentul lor propriu.

În aceste condi?ii, sacul nu e f?r? fund. ?i împrumuturile au o limit?, iar sus?inerea culturii se va dovedi tot mai ?ubred?, pân? în?arc? b?laia. Deja se vede cu ochiul liber. Orice ini?iativ? independent? sucomb?. ?i m? gândesc la efortul sus?inut al pianistei Raluca Chifane-Wagenhäuser, care a conceput un festival interna?ional de muzic? numit „Micul Paris”. Acest frumos festival, care a precedat în ultimii ani Festivalul „George Enescu”, este azi total compromis. Începuse triumfal, cu o serie de concerte sus?inute de remarcabili muzicieni din Germania ?i Austria, ca în acest an, la edi?ia a ?asea, s? nu mai aib? ra?iune de a fi. De ce? Din lips? de sus?inere ?i de audien??. Am urm?rit fenomenul, felul cum se produce stingerea, fapt semnalat deja în cartea „Vitrin? ?i culise” (2013). ?i este un eveniment cu totul special, fiindc? include cursuri de m?iestrie. Concertele sunt oferite de tinerii înv???cei, de cursan?i, fapt pe care la noi nu-l mai realizeaz? nimeni. De pild?, în acest an festivalul a inclus cursuri de dirijat, conduse de maestrul austriac Wolfgang Doerner, prezent ?i la celelalte edi?ii. Ca în final, participan?ii s? sus?in? un concert de gal?, care a avut loc la Sala Radio. I-am admirat pe tinerii dirijori Ana Cosovic din Serbia, care a dirijat partea I din Simfonia nr. 9 op. 95 în mi minor „Din Lumea Nou?” de Antonin Dvorak, pe Fey Ho, din China, care a ales s?-?i arate m?iestria cu Mozart, cu patrea I din Simfonia în sol minor KV 550, pe Dimitar Kosev, Bulgaria, care a interpretat Uvertura „Egmont” op. 84 de Beethoven, ca, dup? pauz?, s?-i vedem la lucru pe tinerii dirijori Crt Lasbaher din Slovenia ?i Markus Winkler din Austria, care au atacat Simfonia nr. 4 în La minor „Italiana” de Mendelssohn-Bartholdy, partea I ?i respectiv partea a IV-a.

Minunat, remarcabil, dar cu frumoasa Sal? Radio aproape goal?. O mân? de prieteni-invita?i. Erau mai mul?i pe scen? decât în sal?. Fiindc? trebuie spus c? acest eveniment, Concertul de gal? al Cursului Interna?ional de Dirijat, a avut loc cu concursul Orchestrei Na?ionale Radio.Tot acest eveniment, total nemediatizat, a fost posibil numai cu suportul financiar al participan?ilor, respectiv al pianistei Raluca Chifane-Wagenhäuser, directorul artistic al festivalului. Bra?oveanca Raluca Chifane, cu succese muzicale interna?ionale de la vârsta de 11 ani (în repertoriul ei se afl? ?i piese de Enescu!), tr?ie?te în Germania de peste 20 de ani, acolo are familia, acolo ?i-a împlinit visele, dar, românc? fiind, vrea s? fac? ceva ?i pentru România, vrea ca ?i România s? se mândreasc? cu un Curs interna?ional de dirijat. Dar nu este deloc sus?inut?. Dac? ea nu investe?te, acest eveniment moare, în condi?iile în care la noi, cum am spus, cultura este masiv sponsorizat?, pe criterii de ga?c?, desigur, a?a cum se vede ?i la case mai mari, precum Concursul interna?ional “George Enescu”, total sponsorizat, din care se înfrupt? o firm? cu numele Oma Vision. Astfel de evenimente se petrec constant în ??ri unde via?a muzical? e normal?, nu sus?inut? artificial. Atât timp cât exist? aceast? goan? dup? banii F.M.I. ajun?i în România, va exista ?i parti-pris-ul, aranjamentele de culise, o surs? mai avantajat? decât alta. Raluca Chifane nu are rela?iile fostei pur?toare de cuvânt a guvernului falimentar T?riceanu, de aceea este ignorat?, cel mult, tolerat?. Ea se întreab? dac? mai merit? s? mai fac? acest efort. Merit?, Raluca! Dar trebuie s? g?se?ti surse de realizare extra-bugetare, private, f?r? apel la acest stat de ga?c?, pus numai s? umileasc? arta, arti?tii, fiindc? ei, punga?ii, de?in vremelnic puterea, sunt posesorii unor bunuri, unor sume, care nu le apar?in, care îndatoreaz? ?ara.

Dac? România merge pe calea occidentaliz?rii, va trebui s? se termine ?i cu pomenile de la stat. ?i atunci s? vedem cum se va mai sus?ine un festival ca „George Enescu”? Va mai dori atunci domnul profitor Ioan Holender s? mai fie directorul lui sau va scoate bani din multele sale afaceri personale s? sus?in? festivalul, dac? tot îl iube?te atât de mult cum declar?, dac? s-a legat de el ca timbrul de scrisoare!? Cum se petrec azi lucrurile, cultura merge pe un drum cu hârtoape, un drum pe dric.

footer