Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Bogdan Diaconu   
Miercuri, 27 August 2014 13:43
M.N.A -SzegedPentru c? rapoartele lor privind situa?ia ?inutului Secuiesc, a iredentismului maghiar ?i a imixtiunilor politice ale politicienilor din Ungaria în treburile interne ale României sunt ignorate de autorit??i, ofi?eri sub acoperire î?i public? informa?iile pe publica?iile online.[1] Într-una din post?rile pe forumul Wikileaks, un ofi?er dezv?luie faptul c? de?i a trimis sute de sesiz?ri ?i memorii c?tre autorit??ile române cu privire la ?inutul Seciuesc ?i la matrapazlâcurile produse de maghiari ?i de liderii U.D.M.R., acestea au fost igonorate cu des?vâr?ire. Disolu?ia autorit??ii statului român (?i probabil a statului în sine) poate fi observat? cu certitidine în pozi?ia oficialit??ilor vis-a-vis de problema ?inutului Secuiesc. Îndr?znesc a o numi problem?, întrucât chiar de la începutul anilor ’90, S.R.I. ?i S.I.E. avertizeaz? constant factorul politic (?i uneori organele de urm?rire penal? competente, pentru a aborda problema din punct de vedere juridic) de pericolul reprezentat de iredentismul maghiar ?i ac?iunile ilegale întreprinse de U.D.M.R., organiza?iile paramilitare maghiare, cet??enii români de etnie maghiar? ?i cet??enii maghiari afla?i pe teritoriul României. Trebuie s? fim con?tien?i de resursele financiare, materiale ?i umane relativ consistente alocate de serviciile de informa?ii române?ti pentru aceast? chestiune, resurse care provin din buzunarul nostru, al tuturor. Rezultatele muncii ofi?erilor de informa?ii în aceast? chestiune sunt considerabile ?i deloc de neglijat. Acestea sunt comunicate constant factorilor responsabili, ?i mai ales factorului politic care… tace! Motivele pentru care, din anii ’90, partidele politice au ignorat toate avertiz?rile serviciilor de informa?ii pe aceast? chestiune, sunt pe cât de clare, pe atât de josnice: p?strarea puterii politice, dat? fiind alian?a cu U.D.M.R.. Alian?a cu o organiza?ie cultural? al c?rei statut de partid politic este în cel mai bun caz incert. Dac? privim problema din punct de vedere strict legal, U.D.M.R. nu este (înc??) un partid politic a?a cum o cer legile române?ti. ?i asta în timp ce altor partide române?ti li se resping cererile de înfiin?are. Oricând, oricine poate invoca aceast? situa?ie în fa?a legii. Nu o face nimeni! Exist? institu?ii care chiar au aceast? obliga?ie. Aceea?i indolen?? vinovat?!
 
 
?antajul politic constant ?i scenetele regizate de U.D.M.R. (recunosc, cu mult? abilitate politic?) la adresa tuturor guvernelor la care a fost parte, se pare c? sunt destul de eficiente. Politicienii români cedeaz? u?or, pentru a-?i p?stra locul la putere. Lupta pentru autonomia ?inutului Secuiesc trebuie sprijinit? material de Ungaria - sus?ine chiar vicepre?edintele Parlamentului Ungar. Afirma?ia a fost facut? la o serbare secuiasc? desf??urat? în jude?ul Mure?. Vicepre?edintele Parlamentului Ungariei Balczo Zoltan, din partea forma?iunii de extrem? dreapt? „Jobbik”, a declarat c? Guvernul Ungariei ar trebui convins s? sprijine lupta pentru autonomie, nu numai moral, ci ?i material. Vicepre?edintele Parlamentului Ungariei Balczo Zoltan a f?cut aceste declara?ii în fa?a câtorva sute de persoane participante la „serbarea secuiasc?” de la Ghindari, jude?ul Mure?. El a subliniat c? Guvernul ?i Parlamentul Ungariei trebuie convinse s? sprijine lupta pentru autonomia ?inutului Secuiesc, apoi, ar?tând c?, Executivul ??rii vecine ar trebui s? sprijine acest proiect „nu numai moral, ci ?i material”.
 
Ofi?erul recomand? ?i m?surile ce trebuiesc luate de autorit??ile statului cu privire la problematica maghiarimii:
1. Reprezentan?ii Parchetului ar trebui s? se sesizeze din oficiu (au aceast? obliga?ie legal?, sesizarea din oficiu nefiind o alegere, ci o obliga?ie de serviciu!) de s?vâr?irea infrac?iunilor prev?zute de Codul Penal ?i legile speciale în vigoare (Codul penal, partea special?, titlul I - Infrac?iuni contra siguran?ei statului ?i Legea nr. 51/1991 privind siguran?a na?ional? a României). Competen?a material? ?i teritorial? o au Parchetele din jude?ele în care sunt savâr?ite faptele penale amintite mai sus. Niciun procuror din cadrul acestor Parchete nu s-a sesizat niciodat? din oficiu cu privire la aceste fapte, înc?lcându-?i grav obliga?iile de serviciu. Aceea?i indolen?? profesional? se manifest? ?i la nivelul Parchetului General, care nu în?elege a trage la raspundere procurorii care aveau obliga?ia legal? de a întocmi sesiz?ri din oficiu cu privire la faptele penale despre care vorbim. De asemenea, reprezentan?ii Parchetului sunt obliga?i a proceda la efectuarea de acte premerg?toare sau la începerea urm?ririi penale (dup? caz) în toate cazurile în care S.R.I. a trimis inform?ri cu privire la aceste fapte. Niciodat? nu s-a întâmplat acest lucru. De ce?
2. Ministerul Afacerilor Externe trebuie s? î?i exprime pozi?ia oficial? cu privire la acest subiect ?i s? ac?ioneze în consecin??. Iner?ia acestui minister este monumental?.
3. Ale?ii no?tri din Parlamentul European ar trebui s? î?i exprime pozi?ia în legatur? cu ?inutul Secuiesc. Nu o fac, de?i to?i ?tiu c? au sus?inerea colegilor din acest for. ?i nu o fac în virtutea unor în?elegeri politice meschine care vizeaz?… a?i ghicit, men?inerea puterii, machiat? ca men?inere a alian?ei politice.
Legisla?ia român? ne ofer? suficiente pârghii pentru demararea tuturor acestor ac?iuni, iar ignorarea lor cu bun? ?tiin?? de c?tre organele competente reprezint? infrac?iuni cu privire la îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
 
Not?: Organizatia neonazista Frontul National Ungar Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) a organizat antrenamente pentru mili?iile sale în apropiere de Gyor (nord-vestul Ungariei) la începutul lunii mai. (Nepszabadsag, preluat de agen?ia MTI ?i Agerpres). 
Grafica - Ion M?ld?rescu
---------------------------------------------------------------------
footer