Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 30 Iulie 2014 20:35

Craiova-CerneleDe-atâtea zile v?d plouând,/ V?d cet??enii înotând/ Sunt craiovean ?i am de gând/ S? dau cu ho?ii de p?mânt! (Marin Neac?u)

Lupt?tori ie?i?i la furat pe str?zi. R?ni?i pentru c? s-au întâlnit cu u?a, unii au certificat de la un medic prea beat ca s? fac? deosebirea dintre o ran? de glon? ?i o julitur?.

Craiova, ora? martir. Nu ?tiu cât de martir o fi ora?ul, nu am citit ?i nu inten?ionez s? v?d de ce sunt craiovenii martiri, ce fapte de vitejie s-au petrecut în ’89 prin urbe, întâmpl?tor m-am aflat ?i eu prin centrul ora?ului dup? plecarea lui Ceau?escu, ca ap?r?tor al bunurilor statului ?i ale cet??enilor ?i pot spune c? militarii din subordinea mea nu au executat foc aiurea, de fapt nu au executat foc nici când s-au aflat în ora? nici cei din cazarm?, cât au fost sub comanda mea. S-a tras ?i în Craiova dar ca urmare a dezinform?rii, proastei conduceri, s-au folosit simulatoare pentru „înt?râtarea” militarilor, în fine, tot tacâmul, dar nu lupte ca în Bucure?ti, Sibiu, Timi?oara, unde s-au jucat c?r?i mari ?i s-au comis crime ?i „încurc?turi” care s? justifice schimbarea regimului ?i s? legitimeze noua conducere comunist? cu interfa?? occidental?. În fine, spuneam c? nu ?tiu cât de mult merit? Craiova acest titlu ?i nici ce presupune, cine e avantajat ?i câ?i au primit certificate de lupt?tori pentru c? au ie?it la furat pe str?zi sau câ?i au devenit mari r?ni?i pentru c? s-au întâlnit cu u?a ?i au ob?inut certificat de r?ni?i de la un medic prea beat ca s? fac? deosebirea dintre o ran? de glon? ?i o julitur?. În fine, ceea ce ?tiu este c? unii cet??eni merit? acest titlu, de?i nu au pus poate mâna pe arm? niciodat?.

„Metropola”

Dup? 89, Craiova s-a extins, mai ales dup? ce au disp?rut mijloacele agricole, dup? ce la ?ar? oamenii nu prea mai aveau ce face din lips? de utilaje. Au r?mas cei b?trâni, acum se repopuleaz? satele cu pensionarii de la ora? care nu au apucat s? î?i vând? p?mânturile sau nu au avut „norocul” unui primar tip Nana sau a unui grof ca la Nad??. A?a se face c? din interese uneori administrative alteori de partid, unele „extremit??i” ale Craiovei s-au prelungit. A?a s-a întâmplat pe ie?irea de Sud, spre Caracal unde Prim?ria Craiova a intrat în conflict cu primarul din Cârcea sau cu ie?irea spre Bal? unde iar??i Craiova a rupt din zona de dup? aeroport, instituind o zon? „metropolitan?”. În partea cealalt?, spre Severin, fosta comun? Cernele a devenit cartierul Cernele. Mare bucurie mare pe fo?tii s?teni c? s-au v?zut cu buletin ce ora? pe gratis. Pe gratis nu e, pentru c? acum pl?tesc de le sar ochii, taxe de ora? pentru condi?ii de sat. Practic din ’89 încoace, ?apte localit??i de la periferia Craiovei au devenit cartiere ?i alte 17 au intrat în a?a zisa zon? „metropolitan?”, dar s? fim serio?i, România este departe de a avea ceva care s? semene a metropol? în viitoarea sut? de ani. E adev?rat, localit??ile rurale Preajba, F?c?i, Izvorul Rece, Mofleni, Popoveni, ?imnicu de Jos ?i Cernele, de la periferia municipiului Craiova, au fost „absorbite”de setea de taxe ?i impozite, dar via?a cet??enilor nu s-a îmbun?t??it. Au crescut preten?iile, nu ?i condi?iile de trai.

Cernele, un cartier cu martiri

Cernelele fac not? aparte în Craiova, a r?mas cam a?a cum era când era sat, de?i acuma e cartier ?i li s-a promis oamenilor de fiecare dat?, la fiecare campanie electoral? c? vor fi b?ga?i în seam?. ?i au fost b?ga?i, dar nu în seam?. Problema lor cea mai mare o reprezint? drumul, drumurile ?i canalizarea. La fiecare ploaie, drumul principal devine navigabil, iar dup? ploi se pot face curse de macadam sau slalom printre gropi. ?i asta de 25 de ani b?tu?i pe muchie. S? te fereasc? Dumnezeu s? fii „New Kid in the Town” ?i s? vii cu o ma?in? de fi?e dup? ploaie prin Cernele. Localnicii fac pariu dup? fiecare ploaie, vizavi de num?rul de jen?i îndoite ?i cauciucuri sparte. To?i primarii au promis c? vor rezolva problema înainte de alegeri, apoi to?i dau vina pe master plan, pe faptul c? lucrarea e complex? ?i e nevoie de o investi?ie mare ?i lucr?ri serioase, ca ?i când ei nu ar fi în stare de a?a ceva. ?i au dovedit to?i c? nici nu sunt. Sub acest aspect, locuitorii acestui cartier pot fi considera?i martiri. Problemele nu apar aici când plou? abundent, ci când plou?, pentru c? nimeni nu vrea s? rezolve problema canaliz?rii. Numai c? pe unii edili indiferen?a asta i-a costat.

Eroarea lui Solomon

Marele Solomon, cel care credea c? este invincibil ?i c? st? pe cai mari doar pentru c? a ?tiut când s? sar? dintr-o c?ru?? de partid în alta, a furat-o nu numai din cauza neîn?elegerilor cu Udrea ci ?i din cauza propriei infatu?ri ?i lipse de respect fa?? de „martirii” din Cernele. Înainte de alegeri, în timpul campaniei din mai 2012, cineva i-a adus aminte lui Solomon   de problema canaliz?rii, a apei pluviale din Cernele. Solomon a spus c? acest obiectiv mai are de a?teptat, c? mai întâi trebuie s? rezolve problemele celor care l-au votat la ultimele alegeri, domnia sa având ?tiin?? c? în Cernele voturile fuseser? date contracandidatului la ultimele alegeri. A?a c? din nou cartierul a r?mas în ap?. Ca o r?zbunare a martirilor, Olgu?a a câ?tigat prim?ria cu doar 7% mai mult decât Solomon, ceea ce înseamn? c? i-ar fost de ajuns 4% din procentele Olgu?ei ca s? fie din nou primar. Oare cât la sut? reprezint? Cernelele din totalul de votan?i din Craiova? A?a c? cine va candida împotriva Olgu?ei în 2016, dac? aceasta nu rezolv? problema canaliz?rii, are cartierul Cernele asigurat, nici nu trebuie s? mai fac? promisiuni, locuitorii cartierului voteaz? contra, nu pentru.

Olgu?a, când vii prin Cernele?

Au trecut doi ani de când noua prim?ri?? a luat ora?ul în st?pânire, exceptând baronii cu state vechi, este cel mai bine v?zut primar P.S.D.-ist de c?tre premier, poate ?i pentru c? este cel mai frumos ?i cu acest atu ar putea face multe pentru Craioveni. Ceva se mi?c? prin Craiova, se schimb? contracte, se schimb? prefec?i, se schimb? directori, s-au f?cut ?i lucruri frumoase, unele necesare, altele doar a?a, ca s? pape ?i clientela cotizant? ceva, dar de Cernele nu se atinge nimeni. De ce fug primarii ??tia de acest cartier nu ?tiu, dar dac? cu acest cartier doamna primar vrea s? ajung? capitala cultural? european?, atunci s-a prostit de tot ?i Europa. Degeaba facem parc?ri subterane ?i pasaje inutile, dac? în cartierele m?rgina?e drumurile arat? ca în Fâ?ia Gaza. Privi?i cum se circula azi, 28.07.2014 ora 19 prin Cernele. Mar?i 29.07.2014, domnul Ponta vine în „metropol?” s? se arunce în valurile care sper? el s? îl duc? la Cotroceni. Doamn? primar, ce spune?i, face?i o plimbare cu barca cu domnul premier prin Cernele? Ce, numai Dragnea poate aranja o lovitur? de imagine? Ia privi?i, avem ?i noi valurile noastre. Întrebarea e cine trage la rame, c? j?ndarii s-au fript, iar scorpionii s-au s?turat de poze cu maimu??.

P.S.: În Novaci, Gorj, fieful gorjanului Ponta, oamenii sunt sco?i din casele inundate de pompieri care se leag? cu coarda, s? nu îi ia apa. În timpul acesta Ponta strânge mâini în Polivalent? ?i zâmbe?te titule?te. Ce ar fi dac? cei 6.000 de delega?i ar merge în Novaci împreun? cu premierul s? salveze câ?iva aleg?tori? B?rcile le asigur? Dragnea. Ce faci, Doino, te bagi ?i tu la o inunda?ie?

P.S.2: Într-un exces de megalomanie, incon?tien?? ?i nebunie, domnul Manda ne anun?? într-un comunicat de pres? c? la C.N. al P.S.D. vor veni „cele mai importante 5.000 de persoane din România, premierul ?i pre?edintele P.S.D. Victor Ponta, mini?tri ?i personalit??i”. Dac? delega?ii PSD din comunele învecinate Palilula, Castranova, reprezint? cele mai importante 5.000 de persoane din România, atunci cu tot respectul ?i bunul sim? afirm c? ne-am pierdut „uzul ra?iunii”. Deci cele mai importante 5.000 persoane din România sunt toate membri P.S.D., ceilal?i români sunt ciurucuri. Asta este opinia domnului Manda fa?? de cet??enii României. Ca o curiozitate, acela?i domn Manda nu îl consider? pe premier nici o persoan? important?, nici o personalitate, pentru c? spune: „Cele mai importante 5.000 de persoane, premierul Victor Ponta ?i personalit??i”, nu „alte personalit??i”. Deci, pentru domnul Manta, nici Victor Ponta nu este o personalitate, este doar premier ?i pre?edinte de partid, adic? un neica nimeni. Bun a?a! Cu oameni ca el cl?dim viitorul!

footer