Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Luni, 12 Mai 2014 15:47
Col. (r) Marin Neac?u, art-emisStrategia pericolului iminent
 
Acum, dup? atâtea declara?ii ?i ac?iuni confuze, s? încerc?m câteva concluzii:
- Contrar aparen?ei, atât declara?iile românilor cât ?i ale reprezentan?ilor S.U.A. sunt reale, exerci?iile care au loc sunt planificate dinainte.
- În ciuda aceleia?i aparen?e acestea nu au nici o leg?tur? cu Ucraina ci cu jocul de ?ah dintre Rusia ?i S.U.A., joc în care România ?i Ucraina sunt pioni împin?i la sacrificiu de cei doi juc?tori, pentru c? ambele vor ie?i cu modific?ri teritoriale din meci. Pentru noi, chiar ?i prezen?a unor baze militare str?ine permanente este tot o modificare teritorial? pentru c? toat? lumea ?tie ce statut au bazele militare ?i ambasadele ??rilor str?ine pe teritoriul altor state. În plus, dac? ne uit?m pe noul Statut al Cadrelor Militare trecut deja de Camera Deputa?ilor ?i care va trece cu toat? gargara lui Antonescu ?i de Senat, ca ?i pe multe ordine date de ministrul ap?r?rii în ultimul an, sau Hot?râri de Guvern ?i modific?ri de legi privind terenurile armatei, observ?m ce facilit??i se vor face cererilor partenerului strategic privind cump?rarea de terenuri ?i instalarea unor baze pe teritoriul României. Dup? cum spuneam, totul este planificat, nu a fost o minciun?. Ca s? nu se spun? c? fabulez rog cititorii s? studieze chiar ?i printre rânduri modific?rile aduse legii 346/2006. Spre exemplificare citez modificarea adus? art 54 din legea de mai sus: „Art. 54. - (1) La cererea for?elor armate str?ine, precum ?i a comandamentelor, bazelor militare str?ine sau reprezentan?elor militare ale organiza?iilor interna?ionale înfiin?ate pe teritoriul României, potrivit legii, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale poate asigura sprijin logistic atât pe teritoriul statului na?ional, cât ?i în afara acestuia.” M? întreb retoric dac? nu cumva fondurile cerute suplimentar la bugetul MApN au leg?tur? cu aceast? lege planificat? ?i ea dinainte. ?i legea este plin? de astfel de modific?ri, ca s? nu pomenesc de cele privind serviciul de informa?ii al armatei ?i modul în care armata pune la dispozi?ia N.A.T.O. ?i U.E., date de importan?? strategic?, în flux continuu, conform art.5: „Ministerul Ap?r?rii Na?ionale are urm?toarele atribu?ii ?i responsabilit??i principale: 32. asigurarea informa?iilor geografice, hidrografice ?i hidro-meteorologice necesare institu?iilor din sistemul na?ional de ap?rare, ordine public? ?i siguran??, N.A.T.O. ?i U.E. ?i alte institu?ii beneficiare”. Nu mai dezvolt, te înfiori citind cum ne d?m aproape gratuit tot, doar de dragul unui scaun. S? amintim totu?i, informativ, pentru a în?elege rolul armatei în conflictele armate: conform modific?rilor noii legi a ap?r?rii, la nivelul Statului Major General se constituie Consiliul Militar Superior, cu rol consultativ, care preia atribu?iile Comitetului ?efilor Statelor Majore. Cu alte cuvinte, Comitetul ?efilor Statelor Majore va avea un rol pur decorativ, planurile lor de ac?iune ?i recomand?rile care înainte se transformau în decizii ?i hot?râri, acuma sunt consultative, decizia o ia politicul, adic? oameni f?r? nici o preg?tire, tangen?? sau interese militare.
 
Nu ne mai putem asigura ap?rarea grani?elor, nici m?car supravegherea spa?iului aerian
 
Conducerea ??rii, a?a cum se vede este gata s? accepte orice joc, orice cereri, orice preten?ii, s? joace orice rol, s? se plâng?, s? cear?, s? ofere, s? pretind?, s? latre, s? mu?te pentru a face jocul celor care urm?resc, bineîn?eles, propriile interese ?i nu interesele românilor. Am fost „aburi?i” odat? s? ne desfiin??m armata, pentru c? „era prea mare ?i greoaie pentru o ?ar? a?a de mic? ?i costa prea mul?i bani”. Poate era prea mare, poate nu, dac? ne lu?m dup? inten?iile care se arunc? acuma în spinarea lui Putin, nu era deloc mare, dar în nici un caz nu trebuia s? o distrugem. Ast?zi gra?ie unor interese meschine ale celor ce ne-au condus ?i ne conduc, practic nu ne mai putem asigura ap?rarea grani?elor, nici m?car supravegherea spa?iului aerian, c? de ap?rare nu merit? s? mai vorbim. Acuma datorit? acestei politici oarbe, incon?tiente, dezastruoase, în loc ca cei vinova?i s? pl?teasc?, tot ei vin ?i ne spun c? trebuie s? înfiin??m baze militare str?ine permanente ca s? supravie?uim. Mare?alul Antonescu a fost învinuit pe nedrept  c? a subordonat armata intereselor Germaniei. Ast?zi se dau legi prin care resursele ??rii se pun la dispozi?ia unor armate, puteri ?i agen?ii str?ine ?i asta se nume?te „salvarea ??rii”.
 
Mihai, când l-a vândut pe Antonescu ?i ?ara, a plecat cu blagoslovirea ru?ilor, cu bunuri personale, ma?ini, aur, tablouri ?i rent?, plus o frumoas? decora?ie primit? de la Stalin ?i promisiunea c? nu se va lega nimeni de familia lui
 
- Ucraina ?i România au devenit doi pioni care vor fi sacrifica?i pentru realizarea intereselor celor dou? mari puteri. Pentru Ucraina e o noutate, noi déjŕ ne-am obi?nuit, de când ne ?tim suntem în b?taia vântului dar parc? niciodat? conduc?torii ??rii nu ne-au vândut a?a de ieftin. Pân? ?i Mihai când l-a vândut pe Antonescu ?i ?ara ru?ilor ?i comuni?tilor, a plecat cu blagoslovirea ru?ilor, bunuri personale, ma?ini, aur, tablouri ?i rent?, plus o frumoas? decora?ie primit? de la Stalin ?i promisiunea c? nu se va lega nimeni de familia lui. Cei de acuma ce or fi ob?inut, c? fiecare e amenin?at cu pu?c?ria dup? terminarea mandatului.
 
O decizie de interes na?ional se ia dupa consultarea tuturor for?elor politice, a Parlamentului, a ??rii, într-un referendum, nu se decide de c?tre trei oameni într-o barca, tras? de jandarmi.
 
- Va fi r?zboi mondial? Sper c? nu. Nu cred c? cei doi „?ahi?ti” îl doresc. Va fi unul limitat, probabil civil, dar nu este exclus s? fie împin?i ?i românii fie ca lupt?tori fie ca „trupe de men?inere a p?cii”, pentru protejarea „cet??enilor români din zonele de conflict”. Bineîn?eles c? totul se va face conform planific?rii. Dar dac? Grizzly va încerca s? treac? peste cele stabilite, tr?gând clapa siberianului Mi?a, atunci lucrurile pot degenera. Deocamdat? îns?, totul se desf??oar? conform în?elegerilor ?i planific?rii. Doar ai no?tri conduc?tori, în loc s? stea ?i s? lase treburile în Ucraina s? fie rezolvate de cei care le-au declan?at, se cred ei marii pacifi?ti ?i implic? România ?i pe români într-un joc în care au un simplu rol de pioni de sacrificiu. Domnul Ponta dup? ce s-a consultat cu Oprea, Du?a ?i Corl??ean, într-un echipaj de trei plus unu f?r? cârmaci, ca pe Teleorman, a decis c? e cazul s? prezinte Ucrainei ?i actualului guvern tot sprijinul, necondi?ionat. Cum adic?, Turcinov trimite tancurile împotriva popula?iei ca Ceau?escu în 89, iar Ponta, îi ofer? sprijin necondi?ionat. În numele cui? De când România a devenit poli?istul Ucrainei, de când România are dreptul s? se implice în treburile interne ale unui stat vecin, indiferent care ar fi el? Mi se pare mie sau domnul Ponta î?i dep??e?te atribu?iunile ?i vorbe?te nemandatat de popor? O astfel de decizie de interes na?ional se ia dupa consultarea tuturor for?elor politice, a Parlamentului, ba chiar a ??rii, într-un referendum, ca ?i cea a amplas?rii de baze militare permanente, nu se decide de c?tre trei oameni într-o barca, tras? de jandarmi.
 
Au f?cut din Siguran?a Na?ional? subiect de circ, ceart? ?i campanie ieftin?
 
- Ponta ?i B?sescu se vor certa în continuare, campania electoral? î?i urmeaz? cursul firesc, vom asista la lovituri de gra?ie interne între cei doi dar nici unul nu va ie?i din matc? în ceea ce prive?te angajamentele luate fa?? de „partenerul strategic”. Tragic este c? în loc s? vad? de problemele ??rii, cei doi coabitan?i se ceart? pe implicarea României într-un conflict intern al unei alte ??ri. Au f?cut din Siguran?a Na?ional? subiect de circ, ceart? ?i campanie ieftin?, se ceart? dac? trebuie sau nu s? convoace C.S.A.T.. Unul spune c? e cazul, altul c? nu. De fapt nu va izbucni nici un r?zboi mondial, nu pân? pân? la alegerile europarlamentare, nu în aceast? zon?, doar conflicte interne ?i etal?ri de mu?chi. Dup? alegeri, ac?iunile se vor intensfica poate, dar totul va depinde dac? Grizzly se va limita la ceea ce s-a planificat sau nu. Oricum ru?inea p??it? cu Chibiny va trebui sp?lat?, r??oiul buc?tar s-a f?cut de cacao ?i asta nu pic? bine nim?nui.
 
Du?a face gafe atât de senin încât ar bloca ?i sistemul AEGIS. S? fie Du?a arma secret? a României?
 
- În ceea ce prive?te conducerea armatei, cred c? armata român? nu a avut niciodat? pân? acuma la conducerea ei o persoan? mai neinspirat?. Cu un ministru numit de Ponta, ?i un ?ef al S.M.G., rud? cu B?sescu, c?ruia Ponta i-a luat pân? ?i biroul, armata a devenit subiect de circ, iar conducerea ei marionet?.  Este atât de evident încât tot mai mult? lume se întreab? dac? nu cumva Du?a este masochist. Face gafe atât de senin încât ar bloca ?i sistemul AEGIS. S? fie Du?a arma secret? a României?
 
Ai no?tri conduc?tori ne bag? într-un r?zboi civil în care nu avem ce c?uta
 
Am v?zut pe „Realitatea”, la „Contrapunct”, o emisiune cu domnul general  Degeratu, domnul Cioroianu ?i înc? doi domni, din câte am în?eles un fost ambasador ?i un tr?itor prin alte meleaguri care nu a uitat c? e roman. Jos p?l?ria pentru amândoi, cei din urm?, regret c? nu le-am re?inut numele, din înregistrarea emisiunii e lips? sonorul, dar merit? felicita?i pentru curajul opiniilor, altele decât cele oficiale. S-a  abordat problema Ucrainei ?i României. Domnul Degeratu, cu toat? preg?tirea militar? pe care o avea, nu s-a putut desc?l?a de sarcinile politice, lucru constatat ?i de cei din studio ?i sus?inea c? singura noastr? variant? acuma este s? cump?r?m tehnic? de la americani ?i c? nu e cazul s? ne întreb?m de ce ?i cine ne-a adus în situa?ia asta. De asemenea cerea s? intervenim în Ucraina pe principiul c? arde casa vecinului ?i trebuie s? stingem focul s? nu ard? ?i a noastr?. Proast? socoteal?! În primul rând pentru c? principiile care guverneaz? rela?iile dintre doi vecini de bloc nu sunt acelea?i cu cele care guverneaz? rela?iile dintre state ?i ar fi trebuit s? ?tie asta de la Marshall. Între ??ri sunt grani?e, vecinii de bloc au spa?iu comun care duce de la unul la altul. În al doilea rând pentru c? dac? accept?m solu?ia domniei sale s? cump?r?m tehnic? înseamn? c? facem jocul celor care ne-au adus in starea asta, adic? ne-au pus s? desfiin??m armata c? ne ap?r? ei iar acuma ne spun c? trebuie s? cump?r?m tehnic? de la ei s? ne ap?r?m singuri, c? nu vine nici un soldat american s? moar? pentru noi. Mi-a pl?cut domnul Degeratu, a vorbit ca un adev?rat… politician. P?cat c? nu mai este militar. Solu?ia nu e asta, solu?ia este s? p?str?m în primul rând o neutralitate rezervat? fa?? de ceea ce se întâmpl? în Ucraina, mai ales c? Turcinov trage în popula?ie de parc? ar fi pe P.C. ?i ar juca World of Tank. Deschid paranteza. C? cei împotriva c?rora trimite Turcinov armata , tancurile ?i elicopterele sunt de na?ionalitate rus?, t?tar?, sau de orice alt? na?ionalitate este prea pu?in important, ei sunt cet??eni ai Ucrainei deci ai propriei ??ri ?i atâta vreme cât situa?ia este aproape generalizat?, nu ca cea datorit? c?reia a fost suit el la conducerea ??rii,ceea ce face el este r?zboi civil. P?i ce numai americanii s? aib? r?zboi de secesiune? Dar el asta dore?te ?i asta este împins s? fac?, pentru c? asta este dorin?a celor care l-au propus acolo unde este. Se ?tie cine. Pozi?ia domnului Ponta de a sus?ine necondi?ionat guvernul actual este incalificabil?. Este cel pu?in incon?tient s? sus?ii astfel de solu?ii mai ales dup? ce aceia?i conduc?tori ai României îi cereau lui Ianukovici s? nu foloseasc?... poli?ia împotriva turbulen?ilor euromaidanezi din Kiev. Închid paranteza. Apoi putem discuta despre ap?rarea României ?i ce trebuie f?cut. Dar dac? noi ne apuc?m s? amenin??m Rusia pentru ceea ce se întâmpl? în Ucraina ?i s? lu?m ap?rarea necondi?ionat? unui guvern instalat cu luneti?ti ?i Molotovuri, o s? ne ard? fundul mai r?u decât Ucrainenilor. Imi pare mie c? ai no?tri conduc?tori ne bag? într-un r?zboi civil în care nu avem ce c?uta. Dac? nu cet??enii, cel pu?in istoria îi va judeca ?i condamna.
 
Acesta este doar preludiul
 
S-ar putea ridica câteva întreb?ri:
1. De ce Ucraina?
2. De ce România?
3. Va fi România târât? în r?zboi sau în conflictul din Ucraina?
Posibile r?spunsuri:
1. Pentru c? se preg?te?te WW3, pentru c? de la Aopocalips?, Nostradamus, pân? la Vanga, ?i anali?ti de toate na?iile, numai despre asta se vorbe?te, dar nu aici, nu în coasta Rusiei, nici in Caraibe, ci în alt? parte unde teritoriul celor dou? mari puteri s? nu fie afectat direct de nori, furtuni radioelectronice ?i alte dezastre „naturale”, ele se vor implica cu cât mai pu?ini solda?i, eventual pârâ?i, nu pur sânge, dar vor livra tehnic? la greu. Dar pentru acel conflict „planificat”, Rusia avea nevoie de control deplin la flota de la Marea Neagr? ?i nu putea atâta vreme cât Crimeea era a Ucrainei. Cu ajutorul unor prieteni, nu mai este. Tot ce se întâmpl? pe lâng? asta, este bonus. Deci, nu începe acum WW3, nu aici, acesta este doar preludiul, conflictul chiar dac? va continua nu va declan?a aici Marele R?zboi, doar va distruge sau „reformula” spa?iul Ucrainei ?i grani?a Rusia-S.U.A. sau Eurasia-NATO.
 
Întotdeauna am fost folosi?i. Nu intereseaz? pe nimeni soarta românilor. Avem conduc?tori care au vândut tot
 
2. Pentru c? întotdeauna am fost folosi?i, pentru c? nu intereseaz? pe nimeni soarta românilor, pentru c? avem ni?te conduc?tori care au vândut tot, aur, gaze, ape, combinate, economie, suveranitate, libertate, s?n?tate, istorie, secrete, mun?i, cultur?, tehnologie, pentru a se men?ine în func?ie, pentru c? sunt foarte buni executan?i, pentru c? exist? o stare de lehamite în România numai bun? pentru astfel de manevre, pentru c? românii pun botul la orice gulgut?, pentru c? noi nu suntem în stare s? ne punem ordine nici în propria ?ar?, nu mai avem armat?, ne poate strivi orice vecin, cred c? ?i Bulgaria, pentru c? am avea pas?mite” interese în zona de conflict” dar acestea sunt doar declarative ?ipropagandistice, pentru c? to?i sunt interesa?i s? ia câte ceva din noi iar o extindere a situa?iei din Ucraina asupra României prin import-export ar fi ideal? pentru to?i, mai pu?in români, pentru c? conducerea ??rii face sluj ?i execut? orbe?te tot ce i se cere, cerând singur? s? i se pun? jug României dac? ei, guvernan?ii sunt absolvi?i de vin? ?i imuniza?i.
 
Domnul pre?edinte B?sescu nu sare la beregata lui Turcinov cum a s?rit la cea a lui Ianukovici, când Kievul era sub asaltul EuroMaidanezilor
 
3. Da, dar numai dac? vor vrea conduc?torii ??rii. Nu ne poate obliga nimeni, ur?ii îns? se bucur? pentru orice interven?ie alta decât a lor, pentru c? asta cre?te tensiunea în zon? ?i importan?a lor, teama celolrlalte ??ri c? începe Marele R?zboi, de aici cursa înarm?rilor, bucuria produc?torilor de armament ?i muni?ie, tehnic? militar? fapt ce va duce la noi alian?e. Din câte se vede, ai no?tri conduc?tori se invit? singuri, ei vorbesc despre rezervi?ti, bugete de r?zboi, suplimentarea bugetului ap?r?rii, dup? ce p?n? acuma armata era plin? de activi ?i rezervi?ti cu salarii ?i pensii nesim?ite. Nimeni nu ne poate obliga s? ne implic?m în conflictele din Ucraina, nici o alt? ?ar?, nici ur?ii nu î?i bag? acolo decât serviciile speciale, ca s? poat? manevra totul, doar la noi, mafio?ii ?i corup?ii din fruntea statului vorbesc de articolul 5 din tratat care nu are dealtfel nici o leg?tur? cu Ucraina, numai ei se simt amenin?a?i ca procurorii D.N.A. când îi întreab? cineva de unde apar stenogramele cu intercept?rile din dosare. Numai ei sar la gâtul ursului, f?când pe vitejii dar ?i pe îngrijora?ii. A?a, de amorul artei, ca s? vad? lumea cât de mult îl doare pe domnul pre?edinte B?sescu de soarta bie?ilor ucrainieni, am s? îl întreb care este atitudinea domniei sale vizavi de atacurile cu transoprtoare, tancuri ?i avia?ie asupra ora?ului Sloviansk ?i altor ora?e? V?d c? nu sare la beregata lui Turcinov cum a s?rit la cea a lui Ianukovici, când Kievul era sub asaltul euromaidanezilor: Pe data de 20 februarie, domnul B?sescu îi spunea lui Ianukovici, care avea pe str?zi doar poli?ia, c?: „România condamn? folosirea dispropor?ionat? a for?ei împotriva popula?iei ?i respinge utilizarea violen?ei pentru atingerea obiectivelor politice”. În comunicatul pre?edin?iei se ar?ta c? „Pre?edintele Traian B?sescu î?i reafirm? profunda îngrijorare fa?? de degradarea continu? a situa?iei din Ucraina, care a dus la pierderi de vie?i omene?ti, sute de r?ni?i ?i la destabilizarea major? a statului ucrainean”. Mai „prevedea” domnul B?sescu, c? „situa?ia actual? poate degenera într-un conflict de propor?ii, cu consecin?e greu de anticipat pentru poporul ucrainean ?i pentru securitatea regional? la grani?a Organiza?iei Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.) ?i a Uniunii Europene”.
 
Domnul B?sescu a v?zut alt film
 
4. Acuma îns?, când Turcinov trimite armata împotriva popula?iei ?i î?i trateaz? proprii cet??eni ca pe terori?ti, dar nu ca pe cei care l-au instalat în fruntea statului, cu „molotovuri” ?i focuri de arm?, pre?edintele României a schimbat placa, acuma nu se mai adreseaz? pre?edintelui Ucrainei ci celui al Rusiei, care nu este implicat cu nimic mai mult decât cel al S.U.A. în criza din Ucraina. Acuma domnul B?sescu a schimbat placa: „În ceea ce prive?te pozi?ia Moscovei legat de faptul c? for?ele de securitate ale Ucrainei au atacat civili nevinova?i, România respinge o astfel de sus?inere, care este cel pu?in mincinoas?. Civilii nevinova?i nu iau ostatici ?i declar? prizonieri de r?zboi membrii ai O.S.C.E., civilii nevinova?i nu doboar? elicoptere ale armatei ucrainene, civilii nevinova?i, nu ocup? sedii ale statului ucrainean”. Ce spunea domnul pre?edinte de ocuparea sediilor? Doamne, ce memorie scurt? are. P?i când cu EuroMaidanul, cine ocupa sediul Parlamentului, cine intra în propriet??ile lui Ianukovici ?i îi verifica piscina? Ia s? vedem ce titrau ziarele pe 22 fabruarie 2014: „Comandantul Grupului de Autoap?rare al Maidanului, una dintre mili?iile de protestatari formate în pia??, a urcat pe scen? dup? ce liderii opozi?iei au fost huidui?i ?i obliga?i s? coboare f?r? s?-?i ?in? discursurile. El a spus de pe scen?: « Ianukovici, ai pân? la 10 diminea?a ca s?-?i dai demisia sau ne vom înarma ?i vom ataca Parlamentul. »” Deci pe 22 februarie, vorbeam de comandamente, mili?ii înarmate, amenin??ri cu atacarea parlamentului. ?i „mili?ienii” maidanezi nu s-au oprit la amenin??ri. Pe 18 februarie ziarele scriau: „Manifestan?ii au ocupat sediul partidului pre?edintelui Viktor Ianukovici din Kiev”, pentru ca pe 22 s? auzim de la coresponden?i str?ini: „azi diminea??, protestatarii au ocupat cl?direa Parlamentului, iar parlamentarii discut? suspendarea Pre?edintelui Ianukovici. Protestatarii controleaz? Kievul, iar jandarmii ?i-au abandonat posturile.” Nu se poate, domnul B?sescu a v?zut alt film. Asta se nume?te manipulare ?i încercare de prostire a românilor pentru a justifica o interven?ie str?in? în Ucraina ?i orientarea acesteia f?r? referendum pe direc?ia dorit? de cei care se autointituleaz? reprezentan?ii democra?iei.
 
Sunt român ?i vreau o Românie în picioare, nu târându-se la mila ?i cheremul marilor licurici!
 
A cerut cineva referendum în Ucraina pentru a afla ce vor cet??enii ??rii? Nu! Pentru c? atunci când se ?tie c? rezultatul este nepl?cut, vocea cet??enilor nu este dorit? a?a cum nu este dorit? nici în România, cum a fost desconsiderat? de toate for?ele politice inclusiv U.S.L., inclusiv Europa ?i S.U.A. la referendum, a?a cum nu se dore?te nici acuma un referendum, pentru a se afla p?rerea românilor vizavi de R.M.G.C., gazele de ?ist, regionalizare, instalarea de baze permanente militare americane în ?ar?, sau interven?ie româneasc? în Ucraina sau Moldova. Ce referendum, ce cet??eni, ?tiu ei mai bine, politicienii pu?i pe c?p?tuial?, ce le trebuie românilor: Pumni în gur?, nu în stomac, taxe, impozite, e?alon?ri ale datoriilor statului c?tre ei, sentin?e care favoritzeaz? ilegalit??ile statului, scumpiri, accize, ?i mult circ minciuni ?i conduc?tori incon?tien?i, corup?i, mafio?i. Celor care vor spune c? sunt anti-european ?i anti NATO le spun ce le-am mai spus: sunt român ?i vreau o Românie în picioare, nu târându-se la mila ?i cheremul marilor licurici, organismelor financiare interna?ionale sau unor structuri care î?i urm?resc propriile interese ?i m? pun pe mine s? scot castanele aruncate de ei în foc. Putem fi o ?ar? N.A.T.O. ?i o ?ar? european? ?i f?r? s? ne l?s?m c?lca?i în picioare, f?r? s? ne spun? al?ii cum s? ne ap?r?m ?ara, cum s? ne investim banii ?i cum s? ne cre?tem copii, cum ?i când s? ne punem c?ciula pe cap. Sau dac? nu, atunci s? ne declar?m ?ar? neutr? ?i cu asta basta, renun??m ?i la armat? c? ?i a?a acuma suntem aproape ca ?i f?r?: avioane nu, tancuri nu, cartu?e nici de manevr?, strategie nu, conduc?tori nu. De ce s? o mai ?inem, ca s? aib? Oprea pe cine s? mai avanseze în rezerv? sau s? aib? politicieni ca Boc, Oprea, Ponta, B?sescu, s? î?i bat? joc? Nu cumva o ?inem doar pentru a interveni la inunda?ii ?i înz?peziri ?i salva companiile private care au p?pat banii pe contracte? Sau pentru a o trimite în ??ri care nu ne vrea ?i s? aib? de unde veni solda?ii sub steag? Ale cui interese le ap?r? armata român?, c? cet??enii români nu prea sunt ap?ra?i, de vreme ce vin cehii, canadienii ?i americanii s? îi apere. Pentru a în?elege ?i mai bine ce vrea Europa de la noi ?i ce ofer? sau vinde B?sescu Europei pentru a r?mâne în gra?ii, s? citim ce prevede punctul 23 al platformei program al P.M.P., partidul de suflet al pre?edintelui. Citi?i ?i lua?i aminte. Acum se explic? de ce au disp?rut pe rând din manualele de istorie cei care au luptat pentru suveranitatea ?i independen?a ??rii, de ce Ioan Antonescu a fost declarat criminal ?i Pacepa erou: „Solu?ia pentru problemele actuale nu poate fi în nici un caz mai pu?in? Europ?. Dimpotriv? o mai mare cedare de suveranitate de c?tre statele membre reprezint? singura mod prin care U.E. s? r?mân? competitiv? la nivel global. Numai prin ced?ri masive de suveranitate Uniunea va putea s? r?mân? o putere politic?, economic  ?i în termini de securitate.”
Am citat exact, cu dezacorduri cu tot, ca s? nu se interpreteze c? manipulez. Deci vânzarea suveranit??ii, ba nu, cedarea acesteia, nici m?car vânzarea, constituie obiectivul noului partid al b?se?tilor. Pentru acest obiectiv B?sescu merit? s? intre nu în gra?iile Europei, ci dup? gratii.
 
Ponta s-ar putea s? aplice metoda Turcinov
 
Mai nou, interven?ia Armatei Ucrainene împotriva cet??enilor ucraineni se nume?te „opera?iune antiterorist?” Dac? ne amintim bine, acum un an domnul Maior, vorbind de protestele anti R.M.G.C. pomenea de eco-anarhi?ti, adic? tot un fel de terori?ti. Domnul Ponta tocmai ?i-a declarat adeziunea ?i sprijinul necondi?ionat fa?? de opera?iunile guvernului ucrainean. Români, aten?ie la Punge?ti, Izvoarele, Oradea ?i alte locuri unde mai vre?i s? protesta?i ?i s? „teroriza?i” guvernul! Ponta s-ar putea s? aplice metoda Turcinov pe care, teoretic, a îmbr??i?at-o deja. Mai trebuie doar s? o pun? în practic?, are cu cine ?i tocmai a spus c? suplimenteaz? bugetul M.Ap.N. ?i ia ceva tancuri, nu prea multe, doar cât s? d?râme ni?te baricade ?i s? împ??tie „terori?tii”.
 
Bibliografie web:
footer