Revista Art-emis
Credin?? ?i patriotism la Biserica Sf. Dumitru din New York PDF Imprimare Email
  
Duminică, 06 Aprilie 2014 18:19

Biserica Sf. Dumitru, New YorkE greu sa tr?ie?ti dac? nu-?i iube?ti ?ara, iar a fi patriot înseamn? a fi credincios. Credin?a str?bun? ?i patria sunt una ?i aceea?i în sufletul unui adev?rat român. Aceasta idee am discutat-o duminica trecut? cu preotul Traian Petrescu, parohul bisericii ortodoxe Sf. Dumitru din New York, cea mai veche biseric? româneasc? din acest mare ora?. P?rintele îmi spunea: „am întâlnit ?i români care nu vor s? aud? de România. Eu nu în?eleg ce fel de români pot fi ace?tia?” A?a cum am discutat ?i cu al?i enoria?i, nici ei nu în?eleg ce fel de politic? face România dac? oamenii numi?i oficial s? reprezinte ?ara, la consulat ?i mai ales la I.C.R. dau dovad? de fapte antiromânesti, îl urasc pe Eminescu, spun lucruri de neacceptat despre poporul român sau le fac în numele lui. Mi-au dat ca exemplu expozi?ia cu „zvastica” de la I.C.R.. A?a ceva nu a mai f?cut nimeni, într-o ?ara ca America, în care nu po?i fi antisemit, antirasist de nici un fel. Nici unul dintre ace?ti oameni nu vor s? mearg? la I.C.R. sau la alte manifest?ri organizate oficial. Simt c? sunt manevra?i. Prefer? un reazem sigur, ca biserica. Nu o dat? s-a spus c? biserica poate face pentru români mai mult decât toate institu?iile diplomatice ale României. Veni?i s? vede?i marea familie româneasca de la Biserica Sf. Dumitru! Din aceste prime gânduri vreau s? în?elege?i c? la biseirca Sf. Dumitru din New York se afl? o oaz? de românism, iar preotul Petrescu este un cap de familie religioas?, în care zeci de credincio?i români vin la toate slujbele pentru a fi mirui?i ?i s? ia anafura sfânt?. Nu se poate face istoria ortodoxiei pe p?mânt american f?r? a nu marca acest reper care este Biserica Sf. Dumitru, a c?rei istorie este ?esut? cu asocieri între oameni, cu puternice leg?turi suflete?ti între ei.

Când am f?cut pentru Televiziunea Român? serialul „Cu tezaurul credintei in Lumea Nou?” (1999), un loc important i-am acordat bisericii Sf. Dumitru. Ea este o c?r?mid? de temelie la t?ria credin?ei str?bune, prin importan?a covarsitoare pe care o are în istoria ortodoxiei pe p?mânt american. Biserica a fost fondat? în anul 1939, la patru ani dupa ce episcopul Policarp Morusc? a purces la organizarea credin?ei str?bune pe aceste îndep?rtate meleaguri, între anii 1935-1939. Parohia newyorkez? are marele ei merit prin faptul c? aici a fost un pod de flori (credin??) între toate vârfurile puterii biserice?ti. Ea mai simbolizeaz? ?i leg?tura dintre americani ?i români, prin faptul ca s-a construit cu dona?ia unor societati române?ti, precum Reuniunea doamnelor „Constantin si Elena” (fondata în 1937, auxiliar? bisericii), apoi „Avram Iancu”, „Dorul”, dar ?i cu aportul substan?ial al unui american, Nelson Cromwell, bun prieten al românilor. Biserica se afla intr-un bloc de pe 79 St., la num?rul 50 W. O recuno?ti imediat dup? un pridvor cu dou? coloane brâncovene?ti în fa??, având numele ei pe frontispiciu. Urci câteva trepte s? p??e?ti în ea. Interiorul geme de tradi?ie sfânt? datorita împodobirii pere?ilor numai cu icoane. Vechiul iconostas a fost pictat de Irimie, venit din România, iar medalioanele au fost executate de Alexandru Seceni, un ctitor al bisericii. Aceste icoane au fost sfin?ite de primul episcop misionar român, Policarp Moru?c?, cu pu?in timp înainte de a reveni in România, de unde nu i s-a mai dat voie s? plece. El fusese stare?ul manastirii Hodo?-Bodrog, c?reia i-am dedicat un film. A fost un lan? de împrejurari, care au dus la numirea abuziv? a unui alt episcop, în 1951, cu o nou? eparhie a B.O.R., creându-se astfel o schism?, care ?ine ?i pân? în ziua de azi, în ciuda faptului c? tot mai mul?i preo?i de aici doresc unirea celor dou? eparhii române?ti. Ar fi bine s? se uite sâmburele discordiei, fiindc? schisma a fost intre?inuta de conflictul vechi dintre legionari ?i securi?ti, infiltra?i printre preo?i. Una din cauze e de ordin pecuniar. Acest proces, cu toate meandrele lui, îl descriu pe larg în volumul „Mort dup? America”, singurul român care prezint? istoria neoficial? a ortodoxiei române?ti pe p?mânt american. Pentru noii emigran?i români e necesar ca biserica s? fie unit?, s? fie un reazim pentru ei, nu un teren de lupt?, pe vechi dispute, care azi nu-?i mai au nici un rost. Tinerii vin într-o lumea nou?, nu vor s? ?tie, nici s? intre într-o realitate plin? de vechi sechele. Biserica româneasc? din America trebuie s? fie fidel? destinului ei originar. Iar istoria comunit??ii romane?ti din America nu poate fi desprins? de istoria bisericii ortodoxe, a?a cum a fost ea s?dita aici. Am c?l?torit mult în America, pe urmele românilor, pentru a consemna, pas cu pas, aceasta istorie. Mul?i preo?i au recunoscut efortul nostru, precum pr. Casian Fetea, care a spus: „Poate c? noi nu ne d?m acum seama, dar va veni o vreme când mul?i cercet?tori, care vor studia istoria românilor din America, vor avea drept referin?? cartea domnului Modorcea ?i filmele sale” (pr. Casian Fetea, fost paroh al bisericii Sf. Maria, New York, unde am lansat aceasta carte si mi-am prezentat unele filme).

Istoria credin?ei trece ?i prin Biserica Sf. Dumitru ?i e suficient s? ?ti?i c? însu?i arhiepiscopul Valerian Trifa, ce-i va urma lui Policarp Moru?c? ?i va rupe cu biserica-mam? comunist?, fiind capul spiritual ?i administrativ al românilor ortodoc?i din S.U.A. ?i Canada, timp de 33 de ani, a stat o vreme ascuns în acest loca? sfânt, care l-a ocrotit. Acest lucru mi-a fost povestit de sculptorul Constantin Antonovici, care nu-l mai scotea din legionar. Sigur, cazul Trifa e cunoscut, el a fost racolat de serviciile secrete americane ca fascist anti-comunist. Trifa a obtinut fraudulos cet??enia american?, apoi, când s-au descoperit toate culisele, el a fost expulzat din America. S-a retras în Portugalia, la Estoril, unde a murit, în 1987, loc unde murise ?i un alt exilat român, regele Carol al II-lea. Preo?ii români din America îl consider? pe Trifa un model de urmat, precum robul lui Dumnezeu Remus Grama din Cleveland, poate cel mai vrednic dintre preo?i, adev?rat patriot român, care a f?cut multe pentru ?ar? ?i care î?i asum? gre?elile lui Trifa, sco?ând la lumin? numai ceea ce a f?cut pozitiv, a?a cum se vede în muzeul bisericii.


În fine, un alt moment de referin?? al Bisericii Sf. Dumitru este faptul c? în 1941 a fost hirotonit primul preot oficial al parohiei, tân?rul Vasile Ha?egan, care a slujit aici pân? în 1955, apoi ?i-a dus misiunea mai departe, la parohia Sf. Maria din Cleveland, pân? în 1982, când s-a pensionat. El e ctitorul principal al actualei biserici monumentale, în stil maramure?ean, cu anexe ?i muzeu.
Aici l-am cunoscut eu în anul 1998, cand am realizat serialul amintit. Lui ?i bisericii Sf. Maria (cea mai veche biseric? româneasc? din America, fondat? în anul 1904), le-am dedicat un episod, în care p?rintele Ha?egan adreseaz? un mesaj de neuitat României de mâine. El îi îndeamn? pe tinerii români, într-un moment de exod alarmant, s? nu-?i p?r?seasc? ?ara, fiindc? aici, în America, „mai devreme sau mai tarziu, v? ve?i pierde”.

E un mesaj curat patriotic, greu de acceptat de catre spirite înguste, care înteleg democra?ia ca o tr?dare de ?ara. Nici Iliescu, nimeni în Romania, nu a avut curajul s?-i opreasc? pe tineri, s? le ofere solu?ii de patriotism adev?rat. Sunt ?i mai pu?ini prela?i care au convingerea c? trebuie s? adreseze asemenea cuvinte celor care îi ascult? (episodul s-a difuzat la emisiunea „Via?a spiritual?” a TVR într-o zi de duminic?, la orele 11). Mul?i patrio?i români am g?sit în America, iar preo?ii despre care v? vorbesc sunt un model de românism.

Dup? pr. Ha?egan, la Biserica Sf. Dumitru au urmat preo?ii Gâld?u ?i Sasu, iar din 1992 sluje?te actualul paroh, Traian Petrescu (proteasa poart? un nume divin: Doina Avia). Sigur, a?a cum a spus p?rintele în predica sa, ca ?i în vorbele de dup? slujb?, când enoria?ii s-au strâns, ca de obicei, în sala social?, aflat? la subsol, toat? vie?uirea Sfântului lacas nu ar fi a fost posibil? f?r? enoria?i, f?r? credincio?ii români ?i aportul lor substan?ial ?i continuu. Într-un fel, biserica este între?inut? de dona?iile ?i sufletul lor, despre care p?rintele Petrescu le-a amintit la predic?, o predic? minunat? dedicat? postului, cu o serie de recomand?ri s?n?toase, în tradi?ia postului la români. Biserica Sf. Dumitru din New York merit? cunoscut? ?i pomenit? de to?i românii fiindc? este un patrimoniu scump al ??rii, l?sat mo?tenire de înainta?i, care trebuie ap?rat ?i sus?inut cu participare direct? si credin??. E mai mult ca sigur c?a, aici, sufletul românesc al oamenilor nu se pierde, e la el acas?.

Coresponden?? de la New York

footer