Revista Art-emis
Jurnal de r?zboi PDF Imprimare Email
Felicia Nichita-Toma, Cern?u?i, Bucovina   
Duminică, 23 Februarie 2014 20:39

Kiev 1 - 2014, art-emisPromisiuni duse pe apa sâmbetei 

„Fiind  fiii ?i fiicele Neamului Românesc din Ucraina ?i purt?torii aceleia?i istorii ?i limbi, indiferent cum ne numim - români, moldoveni sau volohi, - suntem cu to?ii îngrijora?i de agravarea situa?iei politice din ?ar?. Drept urmare a acestei situa?ii alarmante ne adres?m cu un apel de a V? respecta obliga?iile de cet??eni ?i de a V? ap?ra doar în mod pa?nic drepturile acordate de Constitu?ia ?i legisla?ia în vigoare, inclusiv a Legii cu privire la principiile politicii lingvistice de stat. Dup? stabilizarea situa?iei în Ucraina de a convoca ?edin?a senatului Uniunii interregionale « Comunitatea Româneasc? din Ucraina », la care s? fie examinat? starea implement?rii legii Ucrainei « Cu privire la principiile politicii lingvistice de stat » în toate zonele cu popula?ie românofon? din Ucraina. ?i a?a s? ne ajute Bunul Dumnezeu!”. Apelul a fost semnat de Ion Popescu, pre?edintele  Consiliului Na?ional, Vasile T?râ?eanu, pre?edintele senatului, Aurica Bojescu, secretar responsabil. M?n?stirea B?nceni, 8 februarie 2014.

O, sfânt? naivitate!  Dar câte apeluri privind implementarea Legii cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor a adresat respectivul deputat „fiilor ?i fiicelor Neamului Românesc”? Nici unul!Cu toate c? de la adoptarea legisla?iei respective s-a scurs nu pu?in timp - peste un an ?i jum?tate - din iulie 2012, iar promisiunile s-au dus pe apa sâmbetei. „...implementarea oric?rei legi noi presupune anumite cheltuieli din Bugetul de Stat”, citez cuvintele deputatului Ion Popescu din interviul amintit mai sus. „”Dac? ea nu era adoptat? ?i semnat? pân? la 15 august a.c. (2012 -n.a.), se t?r?g?na prea mult aplicarea ei, pân? prin 2014. Noi, îns?, am f?cut tot posibilul ca implementarea ei s? poat? fi prev?zut? în bugetul pe anul viitor (2013 - n.a.). Cu atât mai mult, cu cât nu toate normele legii prev?d cheltuieli suplimentare din Bugetul de Stat. Ea are ac?iune direct?, implementarea ei urmeaz? s? se realizeze în trei luni, adic? dup? ce Cabinetul de Mini?tri va elabora mecanismul de realizare  a acelor prevederi sau norme care presupun cheltuieli bugetare. Legea prevede foarte multe norme cu ac?iune direct?. În ?colile din toate unit??ile administrativ teritoriale (sat, or??el, raion, regiune, unde vorbitorii unei limbi regionale sau minoritare întrunesc 10 la sut? din popula?ie conform datelor de statistic?) se studiaz? în mod obligatoriu nu numai în limba de stat, ci ?i limba regional?. În acest fel, începând cu noul an de înv???mânt 2013-2014, limba român? va fi predat? obligatoriu ?i în ?colile ucrainene din localit??ile române?ti...”. [1]

Hr?ni?i din nou doar cu promisiuni

Consiliile s?te?ti în care limba român? a ob?inut statut de limb? regional? le po?i num?ra pe degete -  cu excep?ia ?inutului Her?a, care a adoptat hot?rârea respectiv? la sesiunea Consiliului Raional - T?r?s?u?i, Mahala, Boian -  raionul Noua Suli??; Iord?ne?ti, Voloca, Opri?eni, Suceveni, Dimca, Carapciu, Tereblecea -  raionul Hliboca (Adâncata); P?tr?u?ii de Sus, Ciudei, Ige?ti, Crasna, Ropcea - raionul Storojine?. Dar ?i prim?riile, deputa?ii c?rora au votat hot?rârea nu se gr?besc s? întocmeasc? documenta?ia în limba român?, conform legisla?iei în vigoare. ?i mai pu?ine au adoptat heraldica localit??ii.

Cum r?mâne atunci cu respectarea ?i îndeplinirea legilor în Ucraina? E pu?in probabil ca „Dup? stabilizarea situa?iei în Ucraina” s? nu fim hr?ni?i din nou doar cu promisiuni chiar de acela?i deputat. Or, cei de la putere ?i deputa?ii poporului î?i amintesc de legi doar în preajma alegerilor ?i în situa?ii critice, când  le fuge p?mântul de sub picioare. ?i a?a s?-i ajute Dumnezeu s?-?i onoreze promisiunile, s? nu fie precum unii „patriho?i”, ci s?-?i iubeasc? cu adev?rat cona?ionalii, s?-?i apere cu demnitate na?ional?, nu cu f???rnicie, Graiul, nu doar de ocazii, ci „de-a pururi”, cum spunea marele nostru Eminescu.Kiev-2, Ion Popescu

P.S. Dup? ce materialul prezenta mai sus era preg?tit pentru tipar, pe Facebook a fost postat? informa?ia ziaristei cern?u?ene Halyna Eremi?a, activist?, ce se afl? pe Euromaidanul din Kyiv. O public?m mai jos: „În timp ce în Kyiv continu? confrunt?rile armate, deputatul bucovinean Ion Popescu din frac?iunea Partidului Regiunilor a fost observat printre cei care au luat cuvântul, la 18 februarie, pe scena AntiMaidanului din parcul Mariinskyi. În deosebi, deputatul poporului a declarat c? protestatarii încearc? s? repete scenariul din Bosnia ?i Her?egovina”.

În Ucraina a început r?zboiul civil - 20 februarie 2014 - Bilan?ul confrunt?rilor de la Kiev: 25 de mor?i ?i peste 1.000 de r?ni?i[2]

Consecin?? a escalad?rii violen?elor din centrul Kievului, sunt deja 25 de mor?i (20 de manifestan?i ?i 5 reprezentan?i ai for?elor de ordine), informeaz? T.S.N., TV5. Printre deceda?i e ?i jurnalistul V. Veremii de la ziarul kievean „?????”. A fost r?nit ?i opozantul V. Turcinov, loc?iitorul conduc?torului Partidului „???????????”.  Spitalele din capitala Ucrainei sunt arhipline cu r?ni?i - peste 1.000, nu mai sunt locuri ?i suferinzii sunt transporta?i cu ambulan?ele în Ternopil, Lviv, Ivano-Frankivsk etc. or, situa?ia tensionat?, dar pa?nic? pân? ieri, s-a transformat într-un adev?rat r?zboi civil, ambele p?r?i folosind de-acum ?i arme de foc. Mai mult de atât, în seara precedent? (18/19 februarie 2014 - n.r.), în jurul orei 20.00, for?ele de ordine au atacat cu un camion de mare tonaj ?i un tanc, baricadele, în?l?ate de protestatari, îns? ace?tia le-au incendiat. Ambele tabere se învinov??esc reciproc de agravarea conflictului din capital?. A ars în fl?c?ri Casa Sindicatelor, unde manifestan?ii î?i ad?posteau  proviziile alimentare ?i punctele medicale,  unde se odihneau în timp de r?gaz. Protestatarii r?ni?i au fost transfera?i la M?n?stirea Mihailovsk.

V? amintim c? revolu?ia a fost generat? nu atât din cauza nesemn?rii de Ianukovici a Acordului de asociere cu U.E., cât, mai ales ca o consecin?a traiului anevoios din Ucraina, unde „puterea” î?i iese din pene, în?l?ându-?i  palate, iar oamenii de-abia î?i duc via?a de azi pe mâine, tr?iesc în s?r?cie, majoritatea, cu o pensie ?i/sau un salariu de 80-90 de euro, în timp ce pre?urile sunt europene.

Kiev-3, 2014Starea de urgen?? nu a fost decretat?, dar ac?ioneaz? - De?i n-a fost înc? decretat?  starea de urgen??, TV 5 ?i T.S.N. informeaz? c? ea ac?ioneaz?. A fost închis Metropolitanul în Kiev, care, conform autorit??ilor, va fi deschis doar dup? stabilizarea situa?iei din capital?. ?oselele centrale ce duc spre Kiev sunt blocate de mili?ieni, care verific? aproape fiecare ma?in? pentru a împiedica deplasarea „activi?tilor maidanelor” din regiuni, spre inima ??rii. În unele ?inuturi vestice: Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, protestatarii locali, aflând despre violen?ele din centrul Kievului, au luat din nou cu asalt cl?dirile administra?iilor de stat, procuraturilor, judec?toriilor ?i serviciilor securit??i de stat.

Studen?ii cern?u?eni protesteaz? împotriva regimului Ianukovici - La Cern?u?i, dup? cum informeaz? Bukinfo, studen?ii Universit??ii Na?ionale Iu. Fedkovyci au declarat grev? în leg?tur? cu evenimentele din Kiev. Intrarea în corpul principal al fostei Re?edin?ei Mitropolitane a fost blocat?, studen?i ?in în mâini placarda: „Nu putem înv??a, în timp ce sunt omorâ?i oameni!”. Un miting stihinic au organizat ?i studen?ii de la Institutul de economie a Comer?ului Bucovinean de Stat, care s-au al?turat grevei tuturor studen?ilor cern?u?eni - peste 1.000 -, dintre care, în coloan?, au trecut prin centrul ora?ului, chemându-i pe colegi s? se uneasc? la aceea?i cauz? revolu?ionar?. În curtea Serviciului Securit??ii Ucrainei din regiunea Cern?u?i ard documente. Fl?c?ri pân? la cer. Femeilor care lucreaz? la Procuratura Regional? li s-a permis ast?zi s? nu mearg? la serviciu, iar în caz de asediu, lucr?torii au fost sf?tui?i s? p?r?seasc? sediul. Dup? trei zile de confrunt?ri sângeroase, centrul Kievului ramâne ferm în mâinile protestatarilor anti-guvern. In pofida numeroaselor pierderi de vie?i omene?ti, de partea manifestan?ilor ?i a for?elor de ordine, ambele p?r?i ale conflictului ucrainean se afla înc? pe baricade.

21 februarie 2014[3] - Piata Independen?ei arata ca dup? r?zboi. Focuri aprinse în toate col?urile scot un fum gros, iar la ad?postul baricadelor improvizate, manifestan?ii din pia?? a?teapta încorda?i. Din timp în timp r?suna focuri de arme. Noaptea a trecut într-o lini?te ap?s?toare, în vreme ce pre?edintele Viktor Ianukovici a continuat s? negocieze cu ?efii diploma?iilor francez?, german? ?i polonez? (potrivit unor rapoarte, ?i rus?).

12:09 - Dou? autobuze pline cu politi?ti din Liov s-au al?turat manifestan?ilor din Pia?a Independen?ei.
12:07 - Putin a condus, vineri, o sedin?? a Consiliului de Securitate, pe tema Ucrainei (Interfax).
11:42 - ?i în parlament ar fi avut loc ciocniri între sustin?torii Guvernului ?i Opozi?ie. Sedin?a Parlamentului a fost întrerupta pentru o pauz?.
11:18 - Miile de protestatari din Pia?? resping acordul ce urmeaz? a fi semnat la prânz. Cer demisia imediata a lui Ianukovici ?i trimiterea lui ân judecat?.
11:13 - Ministerul de Interne a ridicat bilant?ul mor?ilor în confrunt?rile de s?pt?mâna aceasta la 80.
11:04 - În Pia?a Independen?ei r?suna zgomotul produs de arme de foc. Ministerul de Interne a confirmat ca „elemente radicale” au atacat trupele de poli?ie.
10:54 - Parlamentul ucrainean s-a reunit într-o sesiune de urgen?? ?i va vota pentru revenirea la constitu?ia din 2004, ce limiteaz? puterile pre?edintelui ?i pentru o nou? lege a amnistiei, a anun?at Vladimir Ribak, pre?edintele Legislativului.
10:52 - I.T.V. relateaz? c? protestatarii au deschis focul asupra politi?tilor, nu departe de Pia?a Independen?ei.Kiev-4, Zorile-Bucovinei 20-02-2014
10:42 - La ministerul ungar de Interne s-a organizat o intâlnire extraordinar?, consacrat? coordonarii activit??ilor serviciului de situa?ii de urgen??, poli?iei, departamentului de imigra?ie, serviciilor mediacle ?i altora, dup? escaladarea crizei din Ucraina.
10:18 - A început exodul politicienilor pro-Guvern din Ucraina. Presa local? citeaza angaja?ii unui aeroport kievean care spun c? sosesc multe limuzine scumpe, din care coboar? în general femei, ?i num?rul avioanelor charter care pleac? de aici este de trei ori mai mare decât într-o zi obi?nuit?.
Kiev-5, 201410:15 - Vitali Klitchko, lider al Opozi?iei ucrainene, a cerut ??rilor U.E. s? intervina militar, scrie publica?ia germana „Tagesspiegel”, citat? de „Vocea Rusiei”. Fostul boxer îl acuza pe Ianukovici de „crime împotriva umanit??ii”.
10:07 - Agen?ia francez? A.F.P. scrie c? ministrul francez de Externe, Laurent Fabius, a avertizat c? nu se poate spune nimic definitiv deocamdat? în ceea ce prive?te acordul cu Ianukovici. Fabius arat? c? mai sunt necesare consult?ri.
09:59 - In Cern?u?i nu se înregistreaza violen?e, iar Armata a trecut de partea poporului, a declarat, pentru Ziare.com, Alexandrina Cernov, directoarea singurei biblioteci române?ti din regiune, „Glasul Bucovinei”.

22 februarie 2014 Ianukovici nu mai este Pre?edinte - În leg?tur? cu faptul c? Ianukovyci s-a autoînl?turat de la îndeplinirea împuternicirilor constitu?ionale de Pre?edinte al Ucrainei, Rada Suprem?, azi seara, a hot?rât s?-l elibereze din post (328 de voturi „pentru”) ?i a anun?at alegerile pre?edin?iale la 25 mai 2014. Auzind despre aceast? hot?râre, Ianukovici, care se afl? în Harkiv, a declarat c? nu recunoa?te nici o hot?râre de azi a Radei Supreme, numindu-i pe deputa?ii opozan?i ?i manifestan?i bandi?i, care au înf?ptuit o lovitur? de stat. Pentru a ?ine sub control activitatea organelor de for?? a Ucrainei, parlamentul ucrainean a hot?rât s? introduc? postul de împuternicit al Radei Supreme. Astfel, V. Nalyvaicenko, a fost numit împuternicit pentru verificarea activit??ii Serviciului Securit??ii (299 de voturi „pentru”), V. Zamana - pentru activitatea Ministerului Ap?r?rii (306 de voturi), iar O. Mahni?kyi - pentru activitatea Procuraturii Generale.

Iulia Timo?enko a fost eliberat?  - Tot în ast? sear?, ex-premierul Iulia Timo?enko a fost eliberat? din spitalul din Harkiv ?i, înso?it? de un cortegiu de automobile de lux, s-a îndreptat spre EuroMaidanul din Kiev

Separati?tii au fugit în Rusia - M. Dobkin, guvernatorul regiunii Harkiv ?i G. Kernes, primarul ora?ului, împotriva c?rora serviciul securit??ii a deschis un dosar penal pentru inten?iile de federalizare a Ucrainei ?i separatism, au fugit în Rusia, neluând cuvântul, dup? cum planificaser?, la mitingul de lâng? Palatul Sportului, unde se încheiase Congresul deputa?ilor de toate nivelele din regiunile estice ?i sudice ale Ucrainei.

Ianukovici a zburat la Harkov - Odiosul ?i criminalul pre?edinte Ianukovici, principalul vinovat de moartea a peste 100 de protestatari, a zburat, Kiev-6, Victor Ianukoviciast? noapte, la Harkiv, unde ast?zi are loc congresul deputa?ilor de toate nivelele din regiunile estice ?i sudice ale Ucrainei. Împreun? cu el se afl? câ?iva dintre cei mai devota?i adep?i – ?eful Administra?iei Pre?edin?iale, A. Kliuev , speakerul  V. Rybak ?i deputatul poporului N. Novynskyi, a afirmat A. Gherman. Cenzor. net informeaz? c? mii de oameni s-au îndreptat spre aeroport pentru a-l întâmpina pe dictator, scandând: „???? ????” („Jos cu pu?c?ria?ul!”). Iar P Lededev,, ministrul ap?r?rii Ucrainei  a zburat în Crimeea. Tot ieri noapte, activi?tii AutoMaidanului au incendiat castelul prorusului Medvedciuk, situat în apropierea capitalei,  implicat în violen?e fa?? de activi?tii proeuropeni, care a ars în fl?c?ri mistuitoare. Reac?ionând la faptul c? membrii frac?iunii Partidului Comunist au lipsit joi sear? de la sesiunea Radei supreme, sute de manifestan?i din 11 ora?e ucrainene - Jytomyr, Volyn, Brovarî, Bila ?erkva, Hmelmy?kyi, Kirovograd, Slavutyci, Dnipropetrovsk, Cernihiv, Poltava, Boiarka, au demontat monumentele conduc?torului proletariatului V. Lenin.

Azi diminea??, manifestan?i, înso?i?i de cei din Autoap?rarea AutoMaidanului, au intrat liber pe teritoriul celei mai pompoase dintre cele 13 re?edin?e, privatizate de sângerosul dictator,  „Mejghyrea”. Trupele for?elor de ordine din Harkov, Odesa, Hersom, Crimeea etc. au p?r?sit centrul Kievului, îndreptându-se, conform hot?rârii organului legislativ suprem, spre locurile permanente ale disloc?rii. kievenii, împreun? cu mili?ia trecut? de partea poporului, patruleaz? str?zile capitalei ?i altor ora?e pentru a nu permite jafuri ?i distrugeri. În fa?a parlamentului ?i pe strada Bankova n-a r?mas nici un „Berkut”.

Spitalele din Kiev ?i cele din unele ora?e din vestul Ucrainei sunt pline de grav r?ni?i - peste 2 000. Iar ieri seara, câteva zeci de mii de protestatari ?i kyiveni i-au petrecut în ultimul drum, cu ochii sc?lda?i în lacrimi, pe eroii ce ?i-au sacrificat tinere?ea pentru Dreptate ?i Libertate. Panahida s-a desf??urat în centrul EuroMaidanului, unde au fost aduse sicriele cu trupurile neînsufle?ite ale 36 de tineri patrio?i, care au c?zut eroic în sângeroasele lupte din ultimele trei zile, iar rudele îndoliate le-au spus ultimul cuvânt de „Adio!”, funerarele altor câteva zeci urmeaz? s? aib? loc ast?zi. Activi?tii Maidanului i-au fluierat pe liderii opozi?iei, care au ie?it în scen? pentru a-i informa despre semnarea cu Ianukovyci a acordului de reglementare a crizei, înaintându-le un ultimatum: demisionarea necondi?ionat? a lui Ianukovyci. Iar în caz c? dictatorul nu-?i va anun?a demisia pân? diminea??, vor porni la asaltul sediului, comunic? TV5.

Kiev-7, Iulia Timo?enkoAst?zi ?i mâine au fost anun?ate oficial zile de doliu în întreaga ?ar? - „Ministrul Zaharcenko noaptea precedent? a trecut frontiera în Belarus”, comunic?, pe pagina sa de Facebook, activista  Tatiana Moktidî. Intendantul EuroMaidanului, A. Porubii, deputat din  frac?iunea „???????????", a declarat c? personal va face tot posibilul ca vinova?ii de moartea tinerilor manifestan?i s? fie pedepsi?i dup? merit, oriunde ei nu s-ar afla. Vineri, cei peste 380 de deputa?i ai poporului au îndeplinit o parte din cerin?ele Maidanului - demisionarea din post a ministrului Zaharcenko, revenirea la Constitu?ia din 2004,  au adoptat legea cu privire la amnistia tuturor manifestan?ilor, împotriva c?rora au fost deschise dosare penale, au votat legea ce permite eliberarea Iu. Timo?enko. Astfel, scopul propus de statele U.E. ?i S.U.A. în decursul ultimilor doi ani a fost atins, dar cu se pre?? Cu moartea a peste 100 de oameni nevinova?i din popor, care ?i-au dorit o alt? soart?. S? sper?m c? o vom avea, totu?i, ?i jertfele tinerilor patrio?i ucraineni nu vor fi z?darnice. Politicienii, oligarhii, conduc?torii, to?i cei care î?i zidesc nemurirea aici pe p?mânt, î?i înal?? împ?r??ii ?i î?i adun? bog??ii pe osemintele nevinovate ale s?rmanilor iubitori de dreptate ?i libertate, poate c? vor lua aminte, vor în?elege c? poporul e o putere ?i nu trebuie c?lcat în picioare, c? nimic nu e ve?nic, c? totul are un sfâr?it ?i nu pot lua nimic cu ei pe lumea cealalt?, decât un sicriu ?i o cruce la c?p?tâi. Îi sus?inem prin cuvânt ?i fapte pe fra?ii no?tri ucraineni, al?turi de care dorim s? convie?uim în deplin? în?elegere ?i armonie, precum ne-am unit sufletele într-o unic? cauz?, luptând um?r la um?r, în anii’90, pentru independen?a Ucrainei, s? nu ne fie înc?lcate drepturile de cet??eni minoritari, s? nu ni se fure graiul matern prin ucrainizarea ?colilor române?ti, dup? cum au procedat conducerile anterioare ale Ucraine. Vitregiile sor?ii au dorit ca ?ara p?rin?ilor ?i str?buneilor no?tri - România - s? r?mân? pe veci în sufletele noastre ca Patrie Istoric?, iar Ucraina - s? devin? ?ara în care tr?im. Or, nu ne-a p?r?sit speran?a c? vom fi în?ele?i, nu vom fi ?i în continuare intimida?i, presa?i cu ucrainizarea, ne vom putea  pre?ui ?i p?stra valorile na?ionale, înv??ând în Graiul Matern, cunoscând bine limba de stat - ucraineana -  ?i iubindu-ne  ambele ??ri – pe acea în care tr?im - Ucraina, ?i  pe cea de dor, de unde ne cresc r?d?cinile - România.

Ucraina î?i schimb? fa?a, dar con?inutul? 

Rada Suprem? a Ucrainei, în consecin?a dispari?iei criminalului pre?edinte, a r?mas unicul organ  ce urmeaz? s? stabilizeze situa?ia critic? din Ucraina, ?i-a început lucr?rile la ora 10.00, a adoptat destul de operativ hot?râri importante, menite s? stabilizeze situa?ia din ?ar?. Astfel, deputa?ii i-au eliberat din posturi, în conformitate cu cererile depuse pe V. Rybak, pre?edintele Radei Supreme, ?i I.Kaletnyk, loc?iitorul lui, alegându-l, cu 288 de voturi „pentru”, în postul de speaker pe O. Turcinov („ ???????????”), ministru-interimar al Ministerului Afacerilor Interne a devenit A. Avakov (275 de voturi „pentru”), Procurorul  General al Ucrainei -  A. Parubii, care l-a înlocuit pe V. P?onka, c?ruia deputa?ii i-au exprimat neîncredere. Totodat?, ale?ii poporului  au hot?rât ca Ucraina s? se reîntoarc? la textul Kiev-8Constitu?iei din 2004 (325 de voturi), s? fie îndeplinite angajamentele interna?ionale ale statului privind eliberarea Iu. Tymo?enko (322 de voturi), i-au încredin?at lui O. Turcinov s? coordoneze activitatea guvernului pân? la alegerea noului conduc?tor al organului executiv suprem (314 de voturi). Deci, putem spune c? b?t?lia pentru Ucraina între cele dou? mari puteri s-a încheiat cu victoria S.U.A., euforia biruin?ei nu se simte în rândurile protestatarilor, care au înc? multe dorin?e ?i întreb?ri. Liderii opozan?i s-au ales cu posturi înalte în conducerea Ucrainei. M? întreb: cum vor tr?i deputa?ii poporului, care n-au dorit s? voteze la timp pentru a opri v?rs?rile de sânge, mili?ienii care au tras în manifestan?i cu arme de foc,  to?i acei pe con?tiin?a c?rora r?mâne moartea a peste 100 de suflete nevinovate? Vom tr?i ?i vom vedea cu ce s-a ales poporul ucrainean, care a  avut de suferit cel mai mult în consecin?a declan??rii de c?tre regimul lui Ianukovyci a r?zboiului civil, care trebuie s? fie un viu exemplu pentru viitorii conduc?tori ai ??rii ?i deputa?i, ca asemenea crime odioase, cele mai sângeroase din istoria Ucrainei,  s? nu se mai repete.

23 februarie 2014 - Ucraina a fost lovita de un val de schimbari în urma amplelor manifesta?ii pentru libertate ?i democra?ie. Poporul s-a ales cu un pre?edinte fugar ?i cu un îndr?git opozant eliberat din închisoare, dar ce urmeaz? pe o scen? politic? zguduit? de recentele evenimente?
Intoarcerea la vechea constitu?ie îi va potoli pe manifestan?i?
Fostul premier, eliberat. Va deveni Timo?enko liderul Opozi?iei?
Cine preia controlul pân? la alegerile preziden?iale din mai?
Unde a disp?rut presedintele?
Cum va r?spunde Rusia?[4]
--------------------------------------------------
[4] Ibidem
footer