Revista Art-emis
Johannis, suspectat de complicitate cu trafican?ii de organe? PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 16 Februarie 2014 18:07
Afi? Klaus Johannis- În aten?ia domnilor parlamentari ?i a viitorului ministru de interne -
 
Respectuos v? aduc la cuno?tin?? c? eu, Ion Coja, profesor ?i scriitor, persoan? cu o presta?ie public? onorabil?, fost senator, voi depune s?pt?mâna viitoare la Ministerul Afacerilor Interne un memoriu, prin care voi cere noului ministru de interne - indiferent cine va fi acesta -, deschiderea unei anchete privind implicarea inspectorului ?colar Klaus Werner Johannis din Sibiu în procesul de înfiere a unor copii din România de c?tre cet??eni str?ini, copii despre care nu se mai ?tie nimic din 1992. Exist? motive s? se cread? c? acei copii nu mai sunt în via??, anume c? au fost uci?i spre a li se trafica organele! Aceast? grav? suspiciune a fost formulat? în termeni explici?i de rudele copiilor înfia?i din R??inari, ca acuza?ie la adresa sus numitului Johannis. De mai bine de 20 de ani, de când copiii înfia?i de canadieni au p?r?sit ?ara, nu s-a primit niciun semn de via?? nici din partea acelor copii, nici din partea familiei care i-a înfiat. Mai mult, în ?ara de adop?ie, Canada, numele familiei respective a fost men?ionat în pres? în leg?tur? cu suspiciunea c? ar face parte dintr-o re?ea criminal? de trafican?i de organe vitale! Exist? a?adar suspiciunea cumplit? c? persoanele girate moral de fostul inspector ?colar ar fi complice la uciderea unor fiin?e umane pentru a li se preleva organe! Mai exact: rudele copiilor înfia?i acuz? uciderea acestor copii, la a c?ror înfiere inspectorul ?colar Johannis ?i so?ia sa ?i-au dat concursul în virtutea unor rela?ii de prietenie cu canadienii înfietori.
 
Despre implicarea inspectorului ?colar din Sibiu în înfierea acestor copii s-a mai scris în pres?, s-a vorbit în mai multe emisiuni TV, circul? pe internet informa?ii credibile, ?i ar fi fost cazul ca organele de anchet? penal? s? se auto-sesizeze pân? acum! Nu au f?cut-o! De ce? Mai mult: bunica copiilor s-a adresat cu memorii la to?i pre?edin?ii României, precum ?i Parlamentului României! Comisia Parlamentar? de resort a reac?ionat corect, într-o prim? faz?, convocându-l pe primarul de la Sibiu spre a fi audiat asupra chestiunii. Dl Johannis, în mod nea?teptat, surprinz?tor, nu s-a prezentat în fa?a comisiei, ?tiind bine, ca om al legii, c? legea nu-l putea obliga s? se prezinte dinaintea unei comisii parlamentare! Numai c? refuzul domnului Johannis de a se prezenta spre a fi audiat se abate de la legea moral? ?i face ca sinistra suspiciune s? capete un plus de credibilitate! În nicio societate normal? o asemenea suspiciune nu poate s? r?mân? neverificat?! Ne-elucidat?! Iar refuzul lui Klaus Johannis de a da explica?ii în fa?a autorit??ilor nu poate decât s? oblige autorit??ile la deschiderea oficial? a unei anchete penale propriu-zise, în colaborare cu autorit??ile canadiene, dac? va fi cazul. Numirea ca ministru de interne a domnului primar Klaus Johannis este apreciat? de mul?i comentatori ca o ?ans? deosebit? pentru înt?rirea puterii ?i prestigiului legii ?i ordinii în România. Rezultatele activit??ii sale de primar sunt bine apreciate de mult? lume ?i îndrept??esc asemenea speran?e! Felul îns? în care inspectorul ?colar Johannis s-a implicat în perfectarea înfierii copiilor din R??inari, a celor trei fra?i Iliu?, precum ?i comportamentul s?u fa?? de rudele acestor copii, ridic? suspiciuni grave cu privire la persoana fostului inspector ?colar, la statutul s?u moral ?i civic! Nu pot exista ra?iuni, politice sau de alt? natur?, pentru ca anchetarea unor fapte ?i acuza?ii de asemenea gravitate s? fie amânat? sau împiedicat?.
 
M-a? bucura sincer ca aceste suspiciuni s? nu se adevereasc?, iar soarta copiilor din R??inari s? se înscrie printre înfierile de succes, atât de multe, care s-au f?cut dup? 1990. Era atât de simplu pentru fostul inspector ?colar s? risipeasc? orice b?nuial?, orice acuza?ie! Nu avea decât un singur lucru de f?cut: s? dea rudelor adresa canadienilor pe care domnia sa i-a primit în cas?, i-a g?zduit ?i i-a înso?it în permanen?? pân? la plecarea din ?ar? cu copiii înfia?i! Este cum nu se poate mai îngrijor?tor faptul c? din acel moment nu se mai ?tie nimic de cei trei copii, iar dl Johannis a refuzat s? se intereseze de soarta copiilor, refuz? s? vin? în fa?a comisiei parlamentare, refuz? orice sprijin ?i în?elegere, orice gest de compasiune pentru rudele copiilor, înnebunite s? afle care este soarta copiilor! Iat? c? domnul Johannis va fi din nou invitat la Parlament, pentru a fi audiat ca viitor ministru ?i, probabil, vice prim ministru! Se pare c? de data asta se va prezenta! Ne întreb?m dac? nu e cazul ca, mai înainte de orice, domnia sa s? se achite de datoria pe care n-a onorat-o în urm? cu mai mul?i ani, vreo zece. Asemenea datorii nu cred c? pot fi prescrise. Anume, din oficiu, ajuns în Parlamentul României, primarul Johannis ar trebui s? dea explica?ii pentru refuzul s?u de odinioar? de a se prezenta la audieri în dosarul copiilor înfia?i! Îndeosebi se cuvine s? fie întrebat ce poate s? semnifice faptul c? a refuzat s? se lase audiat de o comisie parlamentar?! Înseamn? dispre? fa?? de institu?ia respectiv?? Sau înseamn? c? nu avea r?spuns la acuza?iile pe care i le aducea memoriul depus la Parlament de bunica copiilor? Abia dup? ce va l?muri acest capitol teribil de suspect din biografia sa, Johannis poate s? treac? la audierile pentru propunerea de a fi numit ministru! Aceast? propunere nu poate fi pus? în discu?ia Parlamentului înainte de a se l?muri în ce m?sur? este vinovat dl Johannis de faptul c? cei trei copii au disp?rut... E greu de în?eles lipsa sa de în?elegere fa?? de îngrijorarea rudelor acelor copii, care nu au cerut de la dînsul decât atât: o adres? sau un num?r de telefon din Canada, pe care dl Johannis nu avea cum s? nu le cunoasc?...
 
Ce societate, ce lume suntem?! Am ajuns s? accept?m ca ministru o persoan? suspect? de complicitate la omor, la cel mai grav omor cu putin??, ?i nu-l întreb?m nimic despre aceast? suspiciune, de acuza?ia public? pe care i-au adus-o deja rudele copiilor disp?ru?i, precum ?i o sumedenie de ziari?ti?! Este vorba de un caz public, de competen?a organelor penale. Faptul c? unii politicieni de rang înalt leag? de persoana lui Klaus Johannis anumite interese, vitale pentru cariera lor politic?, nu poate împiedica pe nimeni dintre cei obliga?i prin lege s? cerceteze aspectele penale ale acestui caz. În arhiva Parlamentului se afl? memoriul depus de bunica copiilor Iliu?! Cu lectura acelui memoriu în plenul Parlamentului se cuvine s? înceap? audierea cet??eanului Klaus Werner Johannis! Sângele acelor copii nevinova?i nu încarc? numai con?tiin?a celor care au înlesnit înfierea, chiar dac?, a?a cum b?nuim, nu au avut de unde s? ?tie ce soart? îi a?tepta în Canada! În m?sura în care cazul copiilor a devenit caz public, de notorietate na?ional?, to?i românii ne facem vinova?i de soarta fra?ilor Iliu? din R??inari, to?i românii ne facem p?rta?i la abominabila crim? prin indiferen?a ?i nep?sarea noastr?. Nu numai numitul Klaus Johannis, nu numai autorit??ile ?i clasa politic?! Ne bate Dumnezeu ?i mai r?u dac? nici soarta acestor copii nu ne mi?c? din letargia civic? în care b?ltim de atâta amar de vreme f?r? s? ne mai pese unuia de cel?lalt!
Ion Coja
 
Post scriptum: Nu am nicio adversitate personal? cu numitul Klaus Johannis. În urm? cu câteva luni, când am luat cuno?tin?? de situa?ia copila?ilor din R??inari, i-am trimis pe internet, la prim?rie, invita?ia de a sta de vorb? ?i de a l?muri lucrurile, explicându-i c? o asemenea suspiciune este prea grav? pentru a trena la nesfâr?it cu aflarea adev?rului. Din p?cate, Klaus Johannis nu m-a învrednicit cu un r?spuns. Îl rog s? în?eleag? - ?i dînsul ?i oricine altul, c? a?a m-a l?sat Dumnezeu, s? nu suport nedreptatea ?i minciuna! Nu am cum s? m? dezic de mine însumi, de ce a pus bunul Dumnezeu mai de pre? în mine! Nu pot s? m? fac c? nu ?tiu nimic de suferin?a Mariei Iliu?, bunica copiilor, devreme ce am aflat de aceast? suferin??! M? rog la Dumnezeu s? dea un sfâr?it fericit acestei „neîn?elegeri”! Neîn?elegere sper s? fie, iar copiii din R??inari s? ne trimit? cât de curând mesajul lor de s?n?tate ?i voie bun? din Canada! Voi fi fericit s?-i spun domnului Klaus Johannis mea culpa! Unde ?i când ?i de câte ori îmi va cere dînsul! Dar pân? atunci, Johannis Klaus Werner, de bun? voie sau silit de autorit??i, trebuie s? r?spunzi public pentru faptele tale! Pentru indiferen?a ta fa?? de soarta acelor copii, trimi?i ca mieii la t?iere! Nu e adev?rat? Doamne, ajut?, s? nu fie adev?rat! ?i s? se fi în?elat bunica copiilor! Iar odat? cu ea ?i atâta lume!... Inclusiv subsemnatul.
Doamne, ajut?!
Bucure?ti, 15 februarie 2014
 
Not?: Invit pe cei care au contacte cu lumea politic?, cu parlamentarii, cu guvernan?ii, cu liderii politici ?i de opinie, s? le aduc? la cuno?tin?? acestora textul de mai sus ?i s? le cear? s? reac?ioneze în conformitate cu ceea ce le pretinde func?ia ?i statutul social-politic. C? de moral? nu mai poate fi vorba la sus numi?ii!
footer