Revista Art-emis
Repetabila nesim?ire PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Joi, 13 Februarie 2014 21:45
Col. (r) Marin Neac?u, art-emisAurelia ?i Adrian au murit degeaba!?
 
Mult? cerneal? va mai curge de pe urma accidentului din Apuseni, multe comisii se vor mai înfiin?a multe anchete se vor ini?ia ?i tot degeaba. Una din „legile lui Murphy” spune c? ce începe prost, se termin? ?i mai prost ?i nu v?d de ce ar face excep?ie o activitate care a început dezastruos iar acuma este investigat? catastrofal. Cum ar putea o comisie, un organism, o structur? a unui guvern vinovat de moartea a doi oameni s? fac? lumin? ?i s? scoat? adev?rul la suprafa?? despre cei care i-au pus s? fac? ancheta? Cine se a?teapt? s? fie g?si?i adev?ra?ii vinova?i este nu vis?tor, este orb. De dou? s?pt?mâni se tot arunc? pisica de acolo-colo, se dau declara?ii dup? declara?ii, se emit ipoteze ?i variante care mai de care mai aberante sau mai spectaculoase, toate având un singur scop.. plictisirea telespectatorilor, aruncarea subiectului în derizoriu pân? la momentul în care lumea va spune: „ce atâta scandal cu accidentul ?la, c? ne-am plictisit. De dou? luni tot freac? menta, de parc? de aia nu mai pot eu dormi, c? au murit doi oameni. Ce c?utau acolo?” ?i uite a?a chiar lumea, opinia public?, televiziunile se vor s?tura de subiect mai ales c? în dou? luni intr?m în campanii, apoi urmeaz? referendumuri, regionaliz?ri, constitu?ii.
 
Dac? facem un scurt inventar al informa?iilor ap?rute pân? în prezent trebuie s? acoperim câteva pagini.
Am aflat sau am fost informa?i din diferite surse, ale S.T.S., guvern, I.S.U., Transporturi, ROMATSA sau cei implica?i în incident, c?:
- S.T.S. a dat dou? localiz?ri diferite;
- S.T.S. a dat o singur? localizare;
- Doctorul Zamfir a dat de trei ori coordonatele;
- Doctorul Zamfir nu a dat coordonatele, a dat ora exact?;
- Cei doi au decedat imediat dup? accident;
- S.T.S. nu face localizarea accidentelor;
- S.T.S. face localizarea în 15 secunde dar o transmite I.S.U.;
- S.T.S. nu poate face decât localizarea apelurilor de pe telefoane fixe;
- ROMATSA trebuia s? declan?eze opera?iunea de c?utare salvare;
- ROMATSA nu trebuia s? se implice, de vreme ce Ministerul Transporturilor se implicase ?i se sunase la 112;
- Serviciile de telefonie pot ?i ele localiza orice apel sau telefon chiar dac? nu execut? apel;
- Serviciile de telefonie mobil? nu pot localiza nici un apel dac? nu li se transmit coordonatele;
- Radarele militare nu monitorizeaz? zborurile civile ?i nu au atribu?iuni în localizarea unor aeronave c?zute;
- Armata s-a implicat ?i a luat o serie de m?suri specifice, dar nu a fost nevoie;
- Armata are elicoptere care pot zbura pe orice vreme ?i au sisteme de detectare termic?;
- Armata nu a putut scoate elicopterele pentru c? acestea nu s-au putut ridica de la sol din cauza condi?iilor meteo;
- Armata nu a ridicat elicopterele pentru c? nu s-a dat ordin;
- Operatorii de la Statul Major au contactat I.S.U. sau ROMATSA ?i s-au oferit s? pun? la dispozi?ie datele pe care ini?ial spuneau c? nu le pot ob?ine, dar nu le-a dorit nimeni;
- Nu exista nici o comisie sau comitet de urgen?? care s? coordoneze activitatea de c?utare salvare;
- Exist? patru structuri care, conform legii, trebuiau s? instituie o comisie de investigare a accidentului inclusiv de c?utare a epavei ?i victimelor: „Crucea Ro?ie”, ROMATSA, Ministerul Transporturilor, Avia?ia, ca sa nu mai pomenesc de Armat?.
- „Speciali?tii” de la ISU ?i traficul aerian se întrebau unul pe altul dac? ?tiu s? descifreze „cuneiformele”;
- Au fost atât de multe comisii la toate structurile încât s-au l?sat una pe alta ?i nu le-a coordonat nimeni;
- A fost de vina ROMATSA, M.I., S.T.S., SMURD;
 
Declara?iile premierului sau ale ?efului statului nu trec de nivelul bârfelor politice
 
Dac? cineva crede c? toate aceste declara?ii ?i informa?ii contradictorii reprezint? bâlbâieli sau gafe se în?eal?. Toate aceste declara?ii care î?i bat joc una de alta sunt date cu bun? ?tiin??, având trei scopuri precise:
- s? acopere nu numai incompeten?a dar si lipsa de interes a guvernan?ilor ?i slujitorilor lor;
- s? creeze confuzie în a?a fel încât nimeni s? nu mai cread? nimic ?i orice variant? realist? ar transpira cine ?tie cum s? nu mai fie crezut?;
- s? creeze acela?i sentiment de lehamite care face ca oamenii s? nu mai participe la vot, o lehamite justificat? de altfel dar care este în favoarea guvernan?ilor. De data asta lehamitea se va manifesta prin ?tergerea treptat? a interesului publicului fa?? de subiect ?i îngroparea cazului;
Pân? la urm?, dup? toate aceste dezinform?ri reiese c?:
- nu a existat o coordonare a activit??ii, un cap limpede sau îmbuibat care s? spun?: „v? ia mama dracului, eu conduc, eu decid, eu ordon, de la mine în jos, toat? lumea. culcat!”;
- Structurile din ministere de la secretari de stat pân? la supervizori, exper?i, operatori, b?g?tori de seam?, sunt pline de „auto” sau nepo?i de „auto”, pupile ?i pupili?e angajate în baza unui C.V. în care la experien?? profesional? scrie doar „plecat în str?in?tate” sau consilier, veri?or sau fin al primului ministru, care habar nu au nu s? transforme ni?te coordonate rectangulare în coordonate geografice sau din Proiec?ia Gaus în Mercalli, sau eventual de la scara 1:100000 în 1:25000;
- Via?a ?i soarta atâtor români este l?sat? pe mâna unor indivizi care habar nu au ce s? fac? pe scaunele pe care î?i tocesc turul pantalonilor, începând de la pupile, la prim ministru;
- Politicienii nu scap? nici un moment s? î?i fac? propagand?, se folosesc ?i de vii ?i de mor?i, nu au nici un dram de respect ?i nici nu îi intereseaz? c? doi oameni au murit în frig în timp ce ei î?i ciocneau paharele pline, încercând s? afle dac? datele puse la dispozi?ie de doctorul Zamfir, sunt coordonate, reprezint? ora exact? sau numerele câ?tig?toare la Loto, transmise miraculos de Vanga unuia din accidenta?i;
- Orice s-ar întâmpla, singura schimbare care se va opera este cea a unor capete sau structuri de care unii ?i al?ii au nevoie mai ales prin prisma urm?toarelor alegeri.
În afar? de b?t?liile politice, accidentul din Apuseni nu a rezonat cu nimic în capetele pline de aere ale guvernan?ilor. „Capul lui Opri? vrem!”, a spus Ponta, dar s-a lovit de Veta lui B?sescu. ?i atunci, a aplicat planul „B”, poate s? r?mân? Opri?, s? stea ?i zece ani la conducere, dar S.T.S.-ul nu va mai fi al pre?edin?iei, va fi al meu! Din toata tragedia asta, domnul Ponta ?i colegul s?u de coabitare au re?inut doar faptul c? au nevoie de S.T.S. în viitoarele b?t?lii politice, b?t?lii pentru care moartea celor doi (era s? spun nevinova?i dar aflu din ultimele informa?ii c? nu mai sunt nevinova?i sunt chiar vinova?i c? s-au suit în avion) este man? cereasc?. Domnul Ponta, ?i odat? cu el toate televiziunile subordonate, încearc? s? ne conving? c? vinova?i ar fi S.T.S. sau ROMATSA, dar nimeni nu spune în ce const? vina, care sunt articolele de lege sau atribu?iunile, cu lege, articol ?i paragraf pe care ace?tia le-au înc?lcat. Astfel declara?iile premierului sau ale ?efului statului nu trec de nivelul bârfelor politice, al ?opârlelor, fumigenelor ?i al intereselor mascate
.
Birocra?ia, haosul din administra?ie ?i lipsa de profesionalism
 
Personal cred c? dac? S.T.S. va trece (pot spune c? total aiurea) în subordinea M.I., atunci vom asista la o rocad? între P.S.D. ?i P.N.L., pentru c? Ponta are nevoie de S.T.S. la alegeri ?i nu poate l?sa acest departament la mâna P.N.L.-ului. Deci internele vor trece la P.S.D. iar P.N.L. va lua Justi?ia (care era tot al s?u dar Antonescu a renun?at la el într-un moment de frustrare) sau poate Ap?rarea, dar nu cred eu c? Oprea va l?sa Ap?rarea pe mâna lui Dobri?oiu, chiar dac? a fost între timp lini?tit cu dosarele D.N.A..
Ca un corolar, ca o b?taie de joc total?, auzim c? Senatul va ini?ia ?i el o anchet?, dar aceasta se cam suprapune pe cea a procuraturii ?i, ca s? fie ?i un pic hazliu, Comisia pentru Ap?rare a Senatului nu poate s?-i cheme la ordine pe cei din ROMATSA pentru c? ace?tia nu intr? în sfera de competen?e a Comisiei. Vorba lui Badea, e noaptea min?ii. Doi oameni mor, iar Comisia care vrea s? investigheze acest fapt se împiedic? de competen?e ?i subordon?ri.
În?elege?i de ce au murit cei doi oameni? Din cauza subordon?rilor ?i a competen?elor. Ca o culme a absurdului ?i imbecilit??ii, pân? ?i ancheta decesului unor oameni este împiedicat? de acelea?i cauze care au dus la moartea lor: birocra?ia, haosul din administra?ie ?i lipsa de profesionalism.
 
Doamne mare î?i e gr?dina!
 
Mai nou, pentru a împinge r?bdarea românului pân? la limitele suportabilului, ?i a duce termenul de „aflare a adev?rului” Parchetul General ?i-a declinat competen?a, pentru c? în dosar sunt implicate persoane cu grad militar, adic? domnul Opri? ?i structuri care ?in de ap?rarea na?ional? adic? S.T.S. ?i M.Ap.N.. Eroare ?i abureli. Cazul trebuia preluat de la început de Parchetul Militar, pentru c? murise un militar, indiferent de gradul pe care-l avea, dar domnii s-au f?cut c? nu ?tiu. Au început o activitate, acum plimb? dosarul dintr-o parte în alta, între timp se mai pierd ceva documente de la dosar, se mai fac cereri, se mai caut? cum s-a c?utat contractul Bechtel ?i uite a?a vin alegerile preziden?iale ?i noi înc? mai discut?m de noul caz „Elodia” ?i ne întreb?m cine este de vin? pentru moartea celor doi.
Ancheta va fi canalizat? în mod cert pe identificarea cauzelor plec?rii avionului ?i eventual pe decizia probabil gre?it? a pilotului de a efectua sau de a continua zborul în condi?ii climaterice dificile, dar nimeni nu va lua în calcul c?:
- pilotul a pus mai presus de orice, chiar ?i de via?a sa, salvarea unor vie?i ?i c? pacientul donator nu putea fi ?inut în via?? la infinit. 24 de ore întârziere ar fi însemnat, poate, pierderea posibilit??ii prelev?rii organelor. Aici medicii sunt cei care trebuie s? î?i spun? cuvântul;
- pilotul a adus avionul pe p?mânt cu to?i pasagerii, moartea celor r?ni?i datorându-se faptului c? nu s-a intervenit în timp util. ?i aici tot medicii trebuie s? î?i spun? cuvântul, dar s? sper?m c? nu vor fi membri de partid;
De urm?toarele sunt sigur:
- nu se vor „g?si” niciodat? vinova?ii reali;
- se vor analiza toate nimicurile posibile, cu ce picior au urcat în avion fiecare, ce f?ceau în momentul pr?bu?irii, ce au vorbit între ei cei din avion de la urcare pân? la pr?bu?ire (asta este simplu, S.T.S. are sisteme ultraperformante de interceptare ?i înregistrare a unor convorbiri chiar dac? telefoanele sunt închise, iar conform legii sistemele de telefonie au obliga?ia s? p?streze convorbirile înregistrate timp de 6 luni);
- se vor g?si vinova?i: de la cel care a?tepta transplantul, la cel care se afla în moarte clinic? ?i nu mai putea a?tepta pân? se ridica cea?a, dar în nici un caz nu se va face nici o leg?tur? între accident ?i incompeten?a, indiferen?a, lipsa de coordonare ?i organizare sau mai bine spus nesim?irea autorit??ilor ?i guvernan?ilor, cei care trebuiau s? coordoneze, s? conduc?, s? organizeze ?i s? aplice legea. Afl?m c? în chiar ziua accidentului au fost luate unele competen?e din sarcina doamnei Cazanciuc, exact pe subiectul accidentelor aviatice. P?i cum s? se ajung? la concluzia c? ar fi vinovat? pupila domnului prim ministru? Doamne Fere?te!;
- nu se va schimba nimic, un viitor eveniment se va desf??ura dup? acela?i scenariu, aceea?i birocra?ie aceea?i incompeten?? ?i aceea?i lips? de coordonare aceea?i nesim?ire, dar cu ceva cosmetiz?ri, de ochii lumii.
De fapt, ultima remarc? a fost deja dovedit?: doi oameni s-au r?t?cit la Constan?a prin cea??, z?pad? ?i probabil viscol. Nu erau în teren muntos, nu erau în teren împ?durit, au dat telefon la 112 ?i … ghici ghicitoarea mea: au fost g?si?i dup? 4 ore, dar nu datorit? coordonatelor, nu datorit? sistemelor ultraperformante cu care se l?uda S.T.S.-ul în 2008 sau 2009, ci tot datorit? mijloacelor empirice, au spus c? v?d un stâlp de înalt? tensiune ?i li s-a cerut s? mearg? s? vad? ce scrie pe el. A?a s-a aflat ce num?r avea stâlpul cei de la ENEL au identificat stâlpul. M? întreb, dac? stâlpul era inscrip?ionat undeva în vârf îi puneau pe bie?ii oameni s? se urce pe stâlp? Doamne mare î?i e gr?dina!
 
La noi, de vin? sunt mor?ii
 
Aud c? S.T.S.-ul s-a plâns c? i s-a ordonat doctorului Zamfir s? primeasc? un program de la un operator de telefonie pentru a transforma el coordonatele din Google în sistemul dorit de ei, dar acesta a refuzat probabil de nervi sau pentru c? „se juca” încercând s? salveze via?a Aureliei. Pân? aici a ajuns conducerea S.T.S., s?-l învinuiasc? pe doctor c? acolo, în munte, lovit, r?nit, în frig, având ?ase oameni de care trebuia s? aib? grij?, nu a vrut s? fac? el ceea ce trebuiau s? fac? domnii „operatori”. Pentru astfel de declara?ie cel care a f?cut-o ar fi trebuit s? zboare în secunda doi. Dar la noi nu se întâmpl? a?a ceva, la noi de vin? sunt numai mor?ii.
 
Din cauza unora care conduc destine ?i anchete, mor oameni nevinova?i
 
Acum odat? cu r?t?ci?ii din jude?ul Constan?a s-a v?zut c? situa?ia nu s-a schimbat cu nimic, asist?m la acela?i circ ?i aruncarea pisicii dintr-o curte în alta, S.T.S.-aul învinuie?te ISU c? nu a ?tiut s? interpreteze datele date de ei. A?a va r?mâne, pentru c? domnul Ponta în loc s? dea o lege în care s? spun? c? în astfel de cazuri se instituie o celul? de urgen?? din care fac parte reprezentan?i sau exper?i, (dar exper?i , nu aurolaci) ai S.R.I., S.T.S., M.I., M.Ap.N., justi?iei, medic, societ??ilor de electricitate, gaze, apa, transporturi, telecomunica?ii, care s? fie coordona?i de cine se stabile?te (dar om cu experien?? nu lipitor de afi?e la alegeri), domnul Ponta se chinuie s? pun? mâna pe un serviciu pe care s? îl foloseasc? el, nu B?sescu, a?a cum vrea. Ace?ti reprezentan?i trebuie investi?i cu puteri de decizie în domeniul lor în a?a fel încât s? nu mai fie nevoie de alte aprob?ri ale altor ?efi sau mini?tri ?inând cont c? este vorba de o situa?ie deosebit?, de urgen?? sau necesitate ?i c? timpul înseamn? vie?i omene?ti. De asemenea din aceast? echip? s? fac? parte ?i ?efii unor organiza?ii sau asocia?ii gen Salvamont, Salvamar, sau altele de profil umanitar care ar putea ajuta cu ceva. Pentru asta nu e nevoie s? î?i subordonezi un întreg serviciu ci doar s? reglementezi acest aspect într-o lege specific?. Dar domnul Ponta, vrea s? conduc? S.T.S.-ul nu s? salveze oameni. În timpul acesta oamenii r?t?cesc 4 ore în frig, dup? ce au sunat la 112. Iar un alt „expert” domnul Nicolicea, ?eful atâtor comi?ii ?i comitete de anchet? întrebat de ce a durat atâta pentru a fi localiza?i ace?ti oameni, întreab? senin „da, dar spune?i, cine altcineva este vinovat c? ace?ti oameni s-au r?t?cit?” Deci întrebat cine este de vin? c? nu au fost g?si?i decât tot empiric, dup? patru ore, în urma identific?rii unui stâlp, domnul Nicolicea întreab? cine este de vin? c? cei doi s-au r?t?cit. Mai trebuie s? întrebe cine i-a pus s? ias? din cas? sau de ce s-au n?scut în România. Din cauza unora care conduc destine ?i anchete, mor oameni nevinova?i în România. Din cauza unor astfel de con?tiin?e ?i acestui mod de gândire noi suntem to?i pierdu?i într-o lume a tehnologiei ?i nu ne mai poate salva nimeni nici dac? mergem la ei ?i le ar?t?m cu degetul unde suntem, ce avem ?i ce ne doare. Nu îi intereseaz?!
P.S. Acum ?tiu de ce a fost pus un stâlp în mijlocul centurii de Sud în Craiova. S? poat? fi luat de reper în caz c? se r?t?ce?te cineva sau în caz de accident. Parc? v?d urm?torul apel la 112:
- May day! May day! F?cui un accident. Mers?i p? ?u?a ?i îmi într? un stâlp în ma?in?, nu ?tiu unde m? aflu, dar am G.P.S., am internet pe telefon, am programul Google Earth, am br??ar? de identificare, sunt eliberat condi?ionat, ma?ina are G.P.S. ?i sistem de localizare, c? e furat? din Germania, s? v? dau coordonatele geografice?”
R?spuns:
- Negative, stai acolo, nu ne încurca cu coordonatele c? ?i a?a nu ?tim ce s? facem cu ele, ?tim unde e?ti! E?ti în Dolj, pe ?oseaua de centur? Sud, sl?vi?i fie ?ova ?i Olgu?a c? au l?sat stâlpul acolo.
În casc? se aude: „suna?i-l pe domnul premier ?i spune?i-i c? poate ie?i pe sticl? am localizat locul accidentului f?r? gre?eal?, poate raporta o nou? victorie în fa?a na?iunii”
footer