Revista Art-emis
Management cauzator de moarte PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Joi, 30 Ianuarie 2014 19:21

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisSistemul acoper? incapacitatea, lipsa de voin?? ?i interes în eradicarea corup?iei

Ultimul eveniment petrecut în România, respectiv accidental aviatic din Cluj cu avionul echipajului medical,  pe lâng? tragismul celor implica?i direct ?i familiilor lor, a scos la iveal? tragismul unei na?ii. Televiziunile încearc? acuma s? caute explica?ii, s? pun? cap la cap unele date pentru a vedea nu cine este vinovat ci pe cine se poate da vina. La fel fac ?i oficialit??ile intrate acuma în ?edin?e sau în vrie, ca s? folosim un termen de specilitate, încercând s? g?seasc? urgent un „Acar P?un” care s? nu fie din structura lor ?i s? tac?, s? nu vorbeasc? mai mult decât trebuie. Asta se caut? acum, modalitatea ?i omul care s? preia vina, nu cauzele dramei pentru c? astea se ?tiu. Deci toate ?edin?ele ?i analizele  au scopul g?sirii „acarului” care s? scoat? castanele din foc pentru a salva vinovatul. Adev?ratul vinovat nu este nici pilotul, nici avionul de 40 de ani, nici vremea, ci vremurile ?i ?i oamenii care ne conduc. Cu fiecare zi apar dovezi, nu ale (in)competen?ei conducerilor diferitelor structuri ci lipsa de voin??, lipsa de interes, „mi-se-rup-ismul” politic, dispre?ul ?i indolen?a cu care sunt trata?i cet??enii ?i drepturile lor. Acum dou? luni a fost cazul medicului de la spitalul din Ploie?t, care spunea lucrurilor pe nume cu privire la sistem. S-a f?cut anchet?, s-a ajuns la concluzia c? nu se confirm? cele spuse de medic ?i c? lucrurile sunt O.K.. La dou? luni, de la cele întâmplate, în spital se practic? acelea?i obiceiuri: ieri un pacient înternat la „urgen??” la acela?i spital, cu como?ie cerebral? a fost ?inut ?ase ore pân? s? fie b?gat în seam? ?i apoi i s-a dat o list? cu medicamentele pe care trebuia s? ?i le cumpere. Ast? var? la un liceu din capital? s-a reclamat ?i dovedit un caz de dare de mit?, la bacalaureat. S-a f?cut anchet?, a fost pedepsit? profesoara sau directoarea pentru c? era pila unui politician neagreat ?i... atât. Acum dou? s?pt?mâni s-a iscat un nou scandal în acela?i inspectorat ?colar, cu bani lua?i de profesori de la elevi ?i p?rin?i. A urmat ancheta ?i... pân? la urm?, vinova?i au fost g?si?i p?rin?ii, iar plângerile lor „nu se confirm?!”. De fapt nu se confirm? pentru c? nu profesorii sunt de vin?, nici p?rin?ii, ci sistemul care acoper? incapacitatea ?i lipsa de voin?? ?i interes în eradicarea corup?iei.

În func?ii de conducere au fost numi?i o serie de incompeten?i

Acum avem acest tragic caz, care va g?si un „Acar P?un” dar nu un vinovat, pân? la urm? se va încheia f?r? vinova?i, pentru c? vinova?i nu sunt nici cei de la ambulan??, nici cei de la I.S.U., nici pilo?ii, vinova?i sunt cei care conduc statul ?i nu vor efectiv s? pun? lucrurile la punct. În func?ii de conducere au fost numi?i o serie de incompeten?i aservi?i politic, iar „cineva” a avut grij? ca toate gre?elile ?i lipsa de interes ale acestora s? fie cocolo?ite ?i acoperite. Dar gravitatea faptei este mult mai mare, pentru c? ac?ionând astfel, conducerea guvernului, mini?trii, legiuitorii, organele abilitate s? salveze acest neam ?i s? aib? grij? de cet??eni, practic îi omoar? cu zile, prin legile pe care le voteaz? ?i le promoveaz?, prin proasta gestionare a fondurilor ?i a bugetului statului, prin lipsa de interes fa?? de educa?ia, s?n?tatea ?i via?a românilor, prin acceptarea unui „Codex Alimentarus” care ne omoar? voit, prin otr?virea apelor folosite de companiile interesate de gazele de ?ist, prin acceptarea de?eurilor toxice ale altor ??ri pe teritoriul ??rii, prin subordonarea intereselor na?ionale altor interese str?ine ale unor companii private sau oficii str?ine ?i alte multe asemenea atentate la via?a românilor. Ceea ce face conducerea acestei ??ri nu este o gre?eal?, nu este incompeten??, nu este incapacitate, este premeditare, este ac?iune f?cut? cu bun? ?tiin??. Aruncatul pisicii de la s?n?tate la transporturi, de la transporturi la interne, de la interne la S.T.S., de la S.T.S. la telefonie, de la telefonie la meteorologie, de la meteorologie, la prim?rie, este nimic altceva decât metodolgia clasic? prin care se spal? to?i pe mâini ?i se lunge?te boala pân? moare pacientul ?i se plictise?te sau uit? lumea de incident. Accidentul acesta arat?, o dat? în plus, c? acest guvern ca ?i cele precedente nu face altceva decât ne omoar? cu zile, ne las? s? murim în s?r?cie, în frig, în z?pad? sau în c?ldur?, în timp ce ei fac ?edin?e ?i caut? „acari”.

Culmea ironiei ?i a b?t?ii de joc la adresa românilor

Ponta i-a cerut lui Oprea un raport. Ce raport? Ar trebui s? îi cear? demisia, nu raportul, pentru c? Oprea, în calitatea de viceprimministru cu atribu?ii de „ap?rare” ?i „interne”, - adic? exact institu?iile care ar fi trebuit s? ac?ioneze -, este cel abuilitat s? organizeze, s? coordoneze ?i s? conduc?, la cel mai înalt nivel. Nu a procedat astfel sau a f?cut-o defectuoas Mai toat? lumea, comentatorii de la televiziuni se mir? cum de autorit??ile „nu au fost în stare” s? afle toate datele ?i s? ia m?surile necesare. Nu aceasta este întrebarea sau problema. Problema este c? s-a manifestat o lips? de interes total?, c? activit??ile au fost conduse de consilieri sau secretari de stat numi?i politic care provin probabil din acela?i mediu ca ?i domnul „Auto”, ajun?i pe unde au ajuns, para?uta?i cu ajutorul lui „Nea Ilie de la scul?rie”, secretar de partid pe la Cocargeaua din Deal, N?eni sau mai ?tiu eu pe unde. Oprea trebuie demis, pentru c? el este coordonatorul tuturor serviciilor care au atribu?iuni în astfel de activit??i, ?i ap?rare ?i interne ?i S.R.I. ?i S.P.P. ?i S.T.S. ?i s? îi ia cu el ?i pe Du?a ?i pe celelalte capete vinovate. Dar ce face domnul prim-ministru? Îl nume?te pe Oprea, principalul vinovat, s? conduc? o comisie de anchet? care s? elucideze... cauzele accidentului! Nu este culmea ironiei ?i a b?t?ii de joc la adresa românilor? La ce ne putem a?tepta?

În cazul elicopterului israelian pr?bu?it în Bucegi, în 2010, au fost alertate elicoptere ?i for?e impresionante ?i a fost localizat imediat locul pr?bu?irii aparatului

Se l?uda acum 3 ani de zile, ?eful S.T.S., c? în 15 secunde poate identifica un apel dat c?tre 112, cu o eroare de 2 m. Dac? apelul trimis de la avion a fost identificat ?i localizat în 15 secunde, de ce a fost nevoie de 6 ore s? se ajung? acolo? De ce un p?durar a reu?it s? ajung? la locul accidentului la o or? dup? ce a fost anun?at iar seriviile specializate nu? A luat cineva contactul cu prim?riile comunelor din zon? pentru a-i anun?a informa ?i cere sprijinul, la 15 minute dup? ce s-a întâmplat incidentul? Dac? nu, de ce? Ce m?suri au luat dac? nu au anun?at comunele din zon?? Ce a f?cut S.T.S. dup? localizarea apelului? Ce fel de „localizare” a f?cut S.T.S. dac? a venit cu dou? localiz?ri diferite cu o eroare de cel pu?in 7 km, la ore bune dup? accident? Pe mine m? localizeaz? imediat ?i stau cu ochii pe mine „ca pe butelie”, dar un avion c?zut nu poate fi reperat pentru c? nu prezint? interes. Domnii de la S.T.S. sunt interesa?i de cei care scriu articole despre conducerile de partid ?i de stat, nu de oamenii afla?i în pericol. S.T.S., în timp ce oamenii erau în frig ?i mureau de hipotermie, dar ?i ast?zi, st?tea c?lare pe cuiul c?t?rii s? vad? „ce vr?ji a mai f?cut nevast?-mea”. ?i aceast? monitorizare a paginilor mele ?i a articolelor se întâmpl? nu de ieri de azi. Într-un fel m? simt vinovat pentru c? ieri, când toat? lumea c?uta avionul disp?rut, S.T.S. m? c?uta pe mine. Revin ?i sus?in c? problema nu o constituie incompeten?a sau imposibilitatea tehnic? în depistarea ?i localizarea locului accidentului ci lipsa de interes ?i mi-se-rup-ismul de care au dat dovad? cei care trebuiau s? coordoneze activitatea de c?utare salvare. Îmi amintesc cazul elicopterului israelian pr?bu?it în Bucegi în 2010 în condi?ii de mediu la fel de vitrege, chiar dac? vara ?i într-o zon? mult mai inaccesibil?. Ce s-a întâmplat atunci? Au fost alertate elicoptere ?i for?e impresionante, a fost localizat imediat locul pr?bu?irii aparatului, dar datorit? vizibilit??ii reduse, datorat? ce?ii ?i locului împ?durit nu s-a putut ob?ine contact vizual cu locul pr?bu?irii, decât dup? dou? ore de la accident. La 15.30 s-a pierdut contactul cu elicopterul, iar la 17.45 un elicopter al M.Ap.N. a localizat din aer epava elicopterului pr?bu?it. Deci la 2 ore ?i 15 minute au identificat vizual epava elicopterului. Atunci s-a putut! Atunci de?i ploua ?i era cea?? - chiar ?i ora este aproape aceea?i -, s-a g?sit epava în dou? ore, iar localnicii nu au fost l?sa?i s? participe la c?utare. Doar un grup de „elevi “ paranormali de origine israelian? afla?i „întâmpl?tor” în zon? au fost l?sa?i s? ajung? la locul faptei.

Propun introducerea în codul penal a infrac?iunii de „management cauzator de moarte”!

De data asta, îns?, nefiind vorba de cet??eni str?ini, nu a fost nevoie de m?suri speciale, nu au fost solicita?i sau trimi?i militarii, sau au fost trimi?i aiurea, cine mai ?tie? M? întreb ce ce m?suri s-ar fi luat dac? printre cei c?zu?i s-ar fi aflat un pre?edinte de partid de la vre-o filial? a U.S.L., U.D.M.R. sau un parlamentar „auto”? Ce m?suri s-ar fi luat? Acest accident arat? evident c? dac? nu e?ti „cineva” ?i nu însemni „ceva” pentru conducerile de partid ?i de stat, mori cu zile într-o ?ar? în care statul ?i institu?iile sale nu dau doi bani pe cet??eanul care îi pl?te?te taxele din ce în ce mai grele. De ast?zi, codul penal pe care voiau s? îl schimbe parlamentarii no?tri trebuie s? introduc? un nou termen, o nou? infrac?iune „management cauzator de moarte” pentru c? cele dou? persoane au murit cu zile, una din ele cu lacrimile înghe?ate pe obraz nu din cauza accidentului ci din cauza prostului management al situa?iei, a lipsei de interes, proastei organiz?ri ?i m?surilor inadecvate sau incomplete, luate. Nu Ponta trebuie s? ia m?suri aici, nici B?sescu, ci românii! Dac? st?m ?i a?tept?m ca Oprea s? scoat? la iveal? adev?rul sau Ponta s? ia m?suri împotriva vinova?ilor, a?tept?m degeaba. Ar fi ca ?i cum le-am cere s? î?i fac? sepuku  iar ei nu vor nici s?-i dea demisia dar s? se mai ?i bage în pu?c?rie. Propun introducerea în codul penal a infrac?iunii de „management cauzator de moarte”!

footer