Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 22 Ianuarie 2014 20:40

Wanted Tokes 3Lipsit de repere morale, Satana în sutana Parlamentului european, ridic? o preten?ie absurd? prin care sus?ine c? eventuala retragere a distinc?iei Ordinul na?ional „Steaua României” ar echivala cu „desconsiderarea repetat? a trecutului revolu?ionar al Timi?oarei”. Adic? el este nici mai mult nici mai pu?in simbolul revolu?iei din '89. [Poate simbolul minciunii ?i al incit?rii la ur? fa?? de români. Care revolu?ie? Inamicul Nr. 1 al românilor se erijeaz? în simbolul unei revolu?ii organizate ?i regizate de „agenturile str?ine”, când, de fapt, ar trebui acuzat de tr?dare de ?ar?. Merit?, poate Steaua Ungariei, dac? o fi existând o asemnea decora?ie în ?ara vecin? ?i (ne)prieten? - n.n.]

Ho?ul strig?: Ho?ii!

Cine putea s? fie avocatul diavolului? Nimeni altcineva decât Revista „22”, autoarea reclama?iei împotriva forma?iei culturale „Dor transilvan”. Red?m un fragment dintr-un articol al acestei publica?ii, semnat D.G..

László T?kés a dat in judecata Consiliul de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei”, care a hot?rât retragerea distinc?iei

Europarlamentarul László T?kés a dat in judecata, in prima zi lucratoare din 2014, Consiliul de Onoare al Ordinului National „Steaua Romaniei”, scrie cotidianul de limba maghiara „Kronika”. Decizia lui Tökes vine dup? ce pe 20 noiembrie 2013 Consiliul de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei”' a decis s? îi retrag? aceasta decora?ie.[10] László T?kés a solicitat în ac?iunea depus? la Curtea de Apel Bucure?ti s? fie anulat? decizia Consiliului de Onoare al Ordinului Na?ional „Steaua Romaniei”. Motivarea deciziei date de Consiliul de Onoare i-a fost comunicat? avocatului europarlamentarului. pe 30 decembrie 2013, iar acesta a comparat materialul cu „o bro?ura a perioadei staliniste”, se arat? în cotidianul citat. „Este un rechizitoriu de dinainte fabricat, pe diferite paneluri, de un nivel slab, aseman?tor cu cele formulate de tovara?i acum o jum?tate de secol”, a declarat avocatul Kincses referitor la aceasta motivare. Potrivit publica?iei „Kronika”, membrii Consiliului de Onoare - acad. Ionel Haiduc, g-ral Constantin Degeratu, Costin Georgescu, Mircea Geoana, Gabriela Firea ?i Ecaterina Andronescu - au ar?tat în expunerea de motive c? ambi?iile de autonomie ale lui László T?kés sunt revizioniste, pun sub semnul întreb?ri Tratatul de la Trianon ?i pot genera conflicte interetnice. Avocatul lui László T?kés a sustinut ca „regulamentul ordinului prevede in mod clar c? retragerea distinc?iei se poate face dac? persoana în cauz? a fost condamnat? definitiv pentru o fapt? penal? sau dac? faptele sale îl fac nedemn pentru a purta distinc?ia. Din pacate, membrii Consiliului de Onoare nu au fost în stare s? disting? între declara?iile lui T?kés ?i faptele nes?var?ite”, scrie cotidianul de limba maghiar?. Potrivit decretului semnat de ?eful statului, conferirea decora?iei s-a f?cut „cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la Revolu?ia din Decembrie, în semn de înalta apreciere a curajului ?i a demnit??ii de care a dat dovad?, declan?ând, prin exemplul personal, revolta istoric? a poporului român împotriva dictaturii comuniste”.[11]

6 Ianuarie 2014 - László T?kés atac? în instan?? retragerea distinc?iei „Steaua României”

László T?kés a atacat în instan?? decizia Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua României”, privind retragerea distinc?iei care i-a fost acordat? acestuia în 2009. Kincses Elod, avocatul europarlamentarului László T?kés , sus?ine c? ac?iunea deschis? în numele lui László T?kés a fost expediat? prin po?t? în 3 ianuarie, fiind adresat? Cur?ii de Apel Bucure?ti, sec?ia de contencios administrativ.[12] În ac?iune, al c?rei text a fost f?cut public de c?tre avocat, László T?kés cere instan?ei s? dispun? „anularea hot?rârii adoptate în ?edin?a din 20 noiembrie 2013 (comunicat? la 30 decembrie 2013), ca lovit? de nulitate absolut? ?i nefondat?” ?i judecarea cauzei ?i în lipsa lui.

„Am atacat hot?rârea Consiliului de Onoare al Ordinului «Steaua României» ca nelegal? ?i nefondat?. Nelegal?, pentru c? s-a luat cu înc?lcarea dreptului constitu?ional la ap?rare ?i a dispozi?iilor procedurale referitoare la incompatibilitate, adic? a fost luat? de un Consiliu din care au f?cut parte dou? doamne cavaler, Firea ?i Andronescu, care nu s-au purtat îns? deloc cavalere?te, pentru c? ele au ?i semnat sesizarea. Nefondat?, pentru c? hot?rârea e redactat? în stilul bro?urist al activi?tilor de partid, are o lungime ie?it? din comun, de 19 pagini, ?i con?ine o serie de acuza?ii foarte grave la adresa lui Tokes, precum «horthyisto-fascist», «revan?ard» ?i alte perle”, a spus Kincses. El a ad?ugat c? hot?rârea luat? de Consiliul de Onoare al Ordinului „Steaua României” nu a ?inut cont de faptul c? expresia folosit? de László T?kés , de „putere garant?”, care este „o institu?ie juridic?” creat? de Italia ?i Austria, „a dus la crearea unei autonomii foarte reu?ite în Tirolul de Sud”.

Neavând contra-argumente conving?toare, Kincses Elod, avocatul lui László T?kés ?i-a permis ironii la adresa pre?edintelui Academiei Române, academicianul Ionel Haiduc: „Sunt 11 autonomii teritoriale în Europa, între care ?i G?g?uzia, în Republica Moldova. Pentru ei, înseamn? Dictatul de la Viena ?i revizuirea Tratatului de la Trianon. M? mir c? fost ministru de Externe Geoan? nu ?tie, pe domnul academician Haiduc îl în?eleg, c? e chimist”.

În decembrie 2009, la 20 de ani de la Revolu?ie, pre?edintele Traian B?sescu l-a decorat pe László T?kés cu Ordinul Na?ional „Steaua României” în grad de Cavaler.

În 27 iulie 2013, T?kés i-a cerut premierului Ungariei, Viktor Orban, la lucr?rile Universit??ii de Var? „Balvanyos”, ca împreun? cu Guvernul pe care îl conduce s? construiasc? „un sistem de cooperare na?ional?”, astfel încât s? ofere „protectorat” Transilvaniei, „a?a cum a f?cut Austria cu Tirolul de Sud”. În replic?, pre?edintele Traian B?sescu a declarat, la Universitatea de Var? de la Izvoru Mure?ului (Harghita), c? „nu î?i merit? calitatea de cet??ean român cel care cerea ca Transilvania s? fie trecut? sub protectorat”. Participan?ii la seminariile Universit??ii de Var? de la Izvoru Mure?ului au cerut atunci retragerea distinc?iilor acordate de statul român „extremi?tilor maghiari” din România, f?când referire la europarlamentarul László T?kés , decorat cu Ordinul Na?ional „Steaua României”.

Premierul Victor Ponta a declarat atunci c? îl va informa în scris pe pre?edintele Traian B?sescu c? va contrasemna un eventual decret de retragere a distinc?iei acordate lui Tokes, Ordinul Na?ional „Steaua României”.[13]

László T?kés în plin? criz? de furie paranoid?

„Înalta distinc?ie care mi-a fost acordat? dup? dou?zeci de ani a reprezentat recunoa?terea meritelor tuturor eroilor ?i disiden?ilor de la Timi?oara. De vreme ce Timi?oarei « i-a fost furat? revolu?ia », Ordinul na?ional « Steaua României », ce mi-a fost conferit în anul 2009, i-a f?cut dreptate într-o anumit? m?sur? ?i « ora?ului-martir ». În cazul în care mi se va retrage aceast? distinc?ie, gestul ar echivala cu desconsiderarea repetat? a trecutului revolu?ionar al Timi?oarei. Mai mult, ar constitui o nou? dovad? a restaur?rii rela?iilor ?i organiz?rii de tip comunist ce are loc în prezent”, a declarat europarlamentarul, la Arad, cu ocazia celei de-a 25-a anivers?ri a protestului bisericesc împotriva demol?rii satelor, potrivit unui comunicat pe care l-a transmis presei. T?kés catalogheaz? demersul de a îi fi luat? distinc?ia „Steaua României” drept „o tentativ? de a oferi un exemplu negativ”, motivat? par?ial de interese politice ?i par?ial de dorin?a „de a descuraja ?i a înv??a minte” comunitatea maghiar?. „Cauza ?i explica?ia evident? (pentru retragerea distinc?iei «Steaua României» - n.r.) o constituie propunerea pe care am f?cut-o în ziua de 27 iulie 2013, în cadrul Taberei de Var? de la B?ile Tu?nad, prin care pe baza exemplului austriaco-italian am lansat ideea ca Ungaria s?-?i asume rolul de stat-garant în privin?a comunit??ii na?ionale maghiare din România - sau Transilvania - cu scopul de a asigura drepturile acesteia. Amintirea acestui model european consacrat, ce garanteaz? autonomia comunit??ii de austrieci care tr?ie?te în provincia italian? numit? Tirolul de Sud, i-a iritat în mod nea?teptat ?i într-o m?sur? inexplicabil de mare pe liderii politici români”, mai sus?ine Tokes. Pe 19 septembrie, are loc Adunarea General? a Ordinului Na?ional «Steaua României» în cadrul c?reia se va alege componen?a Consiliului de Onoare, cel care va decide eventuala retragere a distinc?iei acordate lui László T?kés. Întrunirea Adun?rii Generale are loc dup? ce mai mul?i membri ai Ordinului au solicitat retragerea decora?iei lui T?kés.[14]

Grafica - Ion M?ld?rescu

-----------------------------------------------------------------------------------------

[12] vezi Mediafax.
[14] Agerpres.
footer