Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 15 Ianuarie 2014 20:12
Tokes Wanted - dead or alive... 3 paraleHot?rârea ?i Motivarea Consiliului de Onoare al Ordinului Na?ional„Steaua Romaniei”
 
Consiliul de Onoare pentru Ordinul Na?ional „Steaua României”
 
Luând act de sesiz?rile cavalerilor Ordinului Na?ional „Steaua României” - Corina Cre?u, Alexandru Petru Fr?tean, ?erban Constantin Valeca, Petru ?erban Mih?ilescu, Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Ilie Sârbu, Gabriel Oprea - pentru retragerea decora?iei Ordinul Na?ional „Steaua României” în grad de Cavaler, acordat? domnului T?kés László, prin Decretul nr. 1864/2009,
Consiliul de Onoare pentru Ordinul Na?ional „Steaua României”, constituit în temeiul prevederilor Legii nr. 29/2000, ale Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 11/1998, aprobat? prin Legea nr. 77/1999, precum ?i ale HG nr. 1511/2005, întrunit în data de 20 noiembrie 2013,
Constatând gravele prejudicii morale, civice ?i de imagine public? aduse cavalerilor Ordinului Na?ional ”Steaua României” prin fapte dezonorante care aduc atingere valorilor democratice ale României, valorilor ?i intereselor Uniunii Europene, rela?iilor dintre na?iunile ?i popoarele noastre, p?cii ?i legalit??ii interna?ionale ?i care, totodat?, d?uneaz? bunei convie?uiri interetnice,
În temeiul atribu?iilor care i-au fost conferite prin Legea 29/2000, HG 151/2005, precum ?i prin Hot?rârea Adun?rii Generale a Ordinului din 19 septembrie 2013, cu cinci voturi pentru ?i o ab?inere,
 
Hot?r??te:
Articol unic: Se propune Pre?edintelui României ca - în temeiul prevederilor Legii nr. 29/2000, Art. 52 (b) ?i Art. 53 - s? retrag? Ordinul Na?ional „Steaua României” în grad de Cavaler, acordat domnului T?kés László, prin Decretul nr. 1864/2009.
Semneaz?: Ionel Haiduc - Pre?edinte, Constantin Degeratu, Costin Georgescu, Mircea Geoan?, Ecaterina Andronescu, Gabriela Firea, ?erban Budi?teanu.
Se anexeaz?: Motivarea privind propunerea de retragere a Ordinului Na?ional „Steaua României” domnului T?kés László. 20 noiembrie 2013, Bucure?ti, România
 
Motivare
privind propunerea de retragere a Ordinului Na?ional „Steaua României” domnului T?kés László. În contextul dezvolt?rii ?i amplific?rii rela?iilor de cooperare ?i colaborare dintre România ?i Ungaria - ca state europene democratice angajate în procesul comun al construc?iei europene ?i euroatlantice - precum ?i în cel al consolid?rii particip?rii comunit??ii maghiare din România ?i a forma?iunilor politice ?i civice ale acesteia la consolidarea democra?iei în ?ara noastr?, în ultimii ani s-a consacrat o form? de manifestare specific? (politic?, civic?, ?tiin?ific? ?i cultural?) denumit? ?coala de Var? de la B?ile Tu?nad (Tusvanyos). De-a lungul timpului, la aceast? manifestare au participat numeroase personalit??i politice, culturale, civice ?i ?tiin?ifice din România ?i Ungaria, din partide ?i organiza?ii neguvernamentale române?ti, ungure?ti sau din alte ??ri europene. În multe cazuri, printre participan?i s-au num?rat pre?edin?i sau fo?ti pre?edin?i ai României sau Ungariei, prim-mini?tri în func?iune sau fo?ti prim-mini?tiri, mini?tri, lideri de partide politice, parlamentari ?i europarlamentari. Manifestarea a prilejuit dezbateri deschise, complexe, uneori „aprinse”, care au contribuit, pe ansamblu, la îmbun?t??irea rela?iilor politice, culturale civice ?i interumane.
 
Într-un astfel de context, la data de 27 iulie 2013, la finalul edi?iei din acest an a ?colii de Var? - manifestare la care participau premierul Ungariei ?i un secretar de stat din Ministerul de Externe ungar, cet??eanul român T?kés László (Cavaler al Ordinului Na?ional „Steaua României” în grad de Cavaler ?i europarlamentar reprezentând România), a solicitat expres ?efului guvernului ungar s? ac?ioneze în a?a fel încât Ungaria s? ofere protec?ie Transilvaniei. Aceast? declara?ie ?ocant? (care nu a fost infirmat? la acea dat? de c?tre domnul T?kés) a trezit numeroase reac?ii în opinia public? din România, reac?ii care, în esen??, au calificat-o ca fiind provocatoare, contrar? spiritului cooper?rii româno-ungare ?i valorilor pe care se întemeiaz? construc?ia Uniunii Europene. Marea majoritate a comentariilor diferitelor personalit??i publice (politice, culturale sau civice), dar ?i ale ziari?tilor sau oamenilor obi?nui?i au pus în eviden?? faptul c? o declara?ie de acest fel, o asemenea solicitare ?i un astfel de îndemn nu pot s? nu intre în contradic?ie cu valorile ?i interesele poporului român, ale democra?iei ?i statului de drept, cu prevederile Constitu?iei ?i ale legilor statului român, obligatorii pentru to?i cet??enii României. Unul din efectele acestor dezbateri publice s-a materializat sub forma ideii de retragere a Ordinului Na?ional „Steaua României” care îi fusese conferit domnului T?kés în anii anteriori, pe considerentul c? un cet??ean român, onorat cu cea mai înalt? distinc?ie a statului român - Ordinul Na?ional „Steaua României” - care pune în discu?ie valorile fundamentale ale oric?rui stat democratic de drept (cu atât mai mult ale statului al c?rui cet??ean este ?i care i-a conferit distinc?ia), nu este demn de aceasta.
 
Pe acest fond, dezbaterile din opinia public? s-au canalizat spre clarific?rile privind modalit??ile practice, legale, prin care se poate realiza sanc?ionarea civic? a atitudinii - contrar? spiritului pe care Ordinul Na?ional ”Steaua României” îl implic? - manifestat? de domnul T?kés László. Dezbaterile au pus în eviden?? faptul c? o asemenea procedur? poate fi declan?at? numai de c?tre Consiliul de Onoare pentru Ordinul Na?ional „Steaua României”, la cererea unor membri ai Ordinului. Într-un astfel de context, la data de 29 august 2013, europarlamentarul român Corina Cre?u (cavaler al Ordinului în grad de Cavaler), a adresat Cancelariei Ordinelor din cadrul Administra?iei Preziden?iale o solicitare de retragere a decora?iei ce fusese acordat? domnului Tokes. Ulterior, i s-au al?turat al?i ?apte Cavaleri ai Ordinului, cu aceea?i solicitare. Solicitarea lor a invocat drept temei art. 5 al Regulamentului pentru organizarea ?i func?ionarea consiliilor de onoare ale ordinelor na?ionale, aprobat prin H.G. nr. 1511/2005, care are urm?toarea prevedere: „Cavalerii unui ordin na?ional pot semnala Cancelariei Ordinelor atitudini ?i fapte pe care le consider? dezonorante, comise de al?i cavaleri ai respectivului ordin, ?i care le aduc prejudicii morale ?i ating demnitatea ?i onoarea ordinului.” În procesul de evolu?ie democratic? a ??rii noastre, reînvierea acestui Ordin s-a f?cut prin O.U.G. nr. 11/1998 care, la art. 1, prevede c? „se reinstituie Ordinul na?ional Steaua României, cel mai înalt ordin românesc, pentru a recompensa serviciile excep?ionale, civile ?i militare, aduse statului ?i poporului român”. Potrivit Legii nr 29/2000 privind sistemul na?ional de decora?ii al României, laart. 3, al (1), se prevede c? „Decora?iile sunt conferite cet??enilor români pentru serviciile excep?ionale aduse statului ?i poporului român… ?i pentru merite deosebite în activitate”, iar la art. 4, al (1), c? „Decora?iile sunt conferite de Pre?edintele României, prin decret.” Legea 29/2000prevede, de asemenea, la art. 52: „Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în urm?toarele situa?ii:
a) condamnarea, prin hot?râre judec?toreasc? r?mas? definitiv?, la pedeapsa privativ? de libertate;
b) pentru fapte dezonorante, altele decât cele prev?zute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului”, iar la art. 53: „Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele prev?zute la art. 52 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecare ordin.”
În temeiul acestor prevederi ?i având în vedere solicit?rile formulate de unii membri ai Ordinului, Cancelaria Ordinelor a convocat Adunarea General? a Ordinului Na?ional „Steaua României” pentru data de 19.09.2013, în scopul alegerii Consiliului de Onoare. Convocarea s-a f?cut de c?tre Cancelaria Ordinelor prin anun?area individual? a membrilor Ordinului, prin publicarea anun?ului în ziare centrale ?i prin difuzarea anun?ului ca ?tire prin mai multe posturi de televiziune ?i de radio centrale. ?tirile au fost preluate de media local?, precum ?i pe forumurile de socializare.
La data de 19.09.2013, orele 16.00, Adunarea General? a Ordinului s-a întrunit, în ?edin?? legal? (Cf. prev. Legii 29/2000, art. 54, al. 2), în scopul alegerii Consilului de Onoare pentru Ordinul Na?ional „Steaua României”. La lucr?rile Adun?rii Generale a Ordinului au participat 123 cavaleri. Pe baza votului participan?ilor la Adunarea General? ?i potivit prevederilor Hot?rârii nr. 1511/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea ?i func?ionarea consiliilor de onoare ale ordinelor na?ionale, Art. 1, al. (1), la acea dat? s-a constituit Consilul de Onoare pentru Ordinulul Na?ional „Steaua României” format din 7 (?apte) membri, în urm?toarea componen?? nominal?: Haiduc Ionel - Cavaler al Ordinului în grad de Mare Cruce; Degeratu Constantin - Cavaler al Ordinului în grad de Mare Cruce; Br?di?teanu ?erban - Cavaler al Ordinului în grad de Mare Ofi?er; Georgescu Costin - Cavaler al Ordinului în grad de Mare Ofi?er; Geoan? Mircea - Cavaler al Ordinului în grad de Comandor; Firea Gabriela - Cavaler al Ordinului în grad de Ofi?er; Andronescu Ecaterina - Cavaler al Ordinului în grad de Cavaler.
 
În conformitate cu prevederile art. 2, al. (3) din Regulamentul pentru organizarea ?i func?ionarea consiliilor de onoare ale ordinelor na?ionale, domnul academician Ionel Haiduc a fost ales Pre?edinte al Consiliului de Onoare, ca fiind membrul cel mai în vârst? dintre membrii din cele dou? grade superioare (Mare Cruce ?i Mare Ofi?er). Potrivit prevederilor Regulamentului (art. 1 al 2), consiliile de onoare pentru ordinele na?ionale „judec? faptele dezonorante care aduc prejudicii morale cavalerilor ordinelor na?ionale respective, altele decât faptele penale sanc?ionate cu pedeapsa privativ? de libertate prin hot?râre judecatoreasc? ramas? definitiv?”. Acela?i act normativ (art. 5 al 2) prevede c?, în acest scop, „Cancelaria Ordinelor va convoca Consiliul de Onoare ?i va invita persoana învinuit?, ?edin?a urmând a avea loc în cel mult 45 de zile de la data primirii sesiz?rii.” Pe aceste temeiuri, Consiliul de Onoare pentru Ordinulul Na?ional „Steaua României”, sesizat cu cererile de retragere a decora?iei acordate domnului T?kés László, a stabilit ca prima ?edin?? s? aib? loc la data de 26.09.2013. Cancelaria Ordinelor a trimis domnului T?kés László invita?ia de a participa la ?edin??, comunicându-i acestuia data, ora, locul ?i scopul activit??ii.
 
La data de 26.09.2013, orele 16.00 Consiliul de Onoare pentru Ordinul Na?ional „Steaua României” s-a întrunit în prima ?edin?? consacrat? analiz?rii sesiz?rilor adresate ?i discu?iei cu domnul T?kés László. În perioada anterioar?, membrii Consiliul de Onoare au luat cuno?tin?? de mai multe afirma?ii ?i aprecieri ofensatoare f?cute de domnul T?kés László la adresa Consiliului de Onoare ?i a membrilor s?i, precum ?i de contestarea public? a legalit??ii, legitimit??ii ?i onorabilit??ii Consiliului ?i a membrilor acestuia. Membrii Consiliului luaser?, de asemenea, cuno?tin?? de faptul c? domnul T?kés László declarase c? nu se va prezenta la întâlnirea la care fusese invitat ?i c?, în schimb, î?i va trimite un avocat care s? îl reprezinte. Pe baza analizei prevederilor legale ?i documenta?iei disponibile, în cadrul ?edin?ei Consiliul a apreciat, în unanimitate, c? nu exist? temei legal pentru primirea avocatului domnului T?kés László (ca reprezentant al acestuia), deoarece actele normative care reglementeaz? activitatea consiliilor de onoare prev?d expres, limitativ ?i neinterpretabil (art. 10) c?:
(1) La ?edintele de lucru ale consiliilor de onoare poate participa, f?r? drept de vot, în calitate de ?ef al tuturor ordinelor, Pre?edintele Romaniei;
(2) La ?edintele de lucru ale consiliilor de onoare participa, f?r? drept de vot, cancelarul ordinelor sau alt? persoana desemnat? de acesta;
(3) Lucr?rile de secretariat ale consiliilor de onoare se asigur? de Cancelaria
Ordinelor.
În temeiul acestor prevederi legale, Consiliul a comunicat avocatului domnului T?kés decizia sa, dup? care a trecut la dezbaterea pe fond a faptelor sesizate, a con?inutului ?i a semnifica?iilor acestora, pe baza argumenta?iei depuse de cavalerii ordinului solicitan?i ?i a documenta?iei publice disponibile. Au fost dezb?tute aspectele ?i implica?iile de ordin etic, moral, civic ?i de imagine public? pe care declara?iile domnului T?kés le prezint?, aspectele legale care au semnifica?ie moral? ?i civic? în cauza aflat? în dezbaterea Consiliului ?i c?ile procedurale de urmat. Având în vedere volumul mare de lucru, complexitatea cauzei ?i nevoia unor document?ri suplimentare, precum ?i din dorin?a sincer? de a discuta, totu?i, cu domnul T?kés László, Consiliul de Onoare a decis s? organizeze o nou? ?edin?? în data de 18 octombrie 2013, în care scop a adresat Cancelariei Ordinelor rug?mintea de a trimite domnului T?kés o nou? invita?ie pentru acea dat?. Cu acela?i prilej, Consiliul ?i-a manifestat disponibilitatea de a discuta ?i cu al?i membri ai Ordinului - la solicitarea acestora sau invita?i - pentru clarificarea unor aspecte referitoare la faptele dezonorante puse în discu?ie.
La data de 18.10.2013, orele 16.00, Consiliul de Onoare s-a întrunit din nou în ?edin?? pentru continuarea dezbaterilor privind faptele dezonorante considerate c? ar fi putut aduce prejudicii morale cavalerilor Ordinulul Na?ional „Steaua României”, sesizate de cei opt membri ai Ordinului, precum ?i pentru stabilirea modului de solu?ionare a cererii de ridicare a decora?iei acordate domnului T?kés, formulate de ace?tia. ?i cu aceast? ocazie, Consiliul a constatat c? domnul T?kés László nu a dat curs invita?iei de a discuta cu membri Consiliului de Onoare problemele sesizate de colegii s?i. În plus, Consiliul a luat not? de faptul c? domnul T?kés î?i continuase campania de jignire ?i denigrare a membrilor Consiliului, precum ?i campania de dezinformare a opiniei publice, pretinzând c? este o victim? a r?fuielilor politice neocomuniste, „pesediste”, antimaghiare ?i antisemite, victim? c?reia i s-ar fi refuzat dreptul la ap?rare. Concomitent, prin declara?iile sale publice, domnul T?kés încerca s? identifice mi?carea revolu?ionar? declan?at? la Timi?oara cu propria sa persoan? ?i cu cauza separatismului etno-politic pe care încerca s? îl promoveze astfel. În cadrul ?edin?ei, Consiliul de Onoare pentru Ordinul Na?ional ”Steaua Romaniei” a ascultat punctele de vedere ale fiec?rui membru, argumentele pro ?i contra fa?? de solicitarea aflat? în dezbatere ?i a evaluat semnifica?ia interven?iilor ?i presiunilor f?cute în favoarea domnului T?kés László de c?tre diferite personalit??i politice, culturale sau ?tiin?ifice din ?ar? ?i din afara ??rii. A fost, de asemenea, ascultat un cavaler al Ordinului - domnul Alexandru Petru Fr?tean - care a dorit s? informeze Consiliul cu privire la unele aspecte referitoare la ac?iunile ?i declara?iile domnului T?kés László relevante pentru analiza situa?iei. Pe baza concluziilor de etap? conturate, Consiliul de Onoare a stabilit s? se întruneasc? într-o nou? ?edin??, la data de 20.11.2013, pentru luarea unei hot?râri privind solu?ionarea cauzei.
 
La data de 20.11.2013, orele 16.00, Consiliul de Onoare s-a întrunit în ultima ?edin?? dedicat? solu?ion?rii cererilor de retragere a Ordinului Na?ional ”Steaua României” care îi fusese conferit domnului T?kés László în anii anteriori, cerere adresat? de c?tre cei opt cavaleri ai Ordinului. La momentul începerii ?edin?ei, membrii Consiliului de Onoare au constatat c? domnul T?kés László s-a prezentat (neinvitat) pentru discu?ii pe tema cunoscut?, dup? ce, în prealabil, f?cuse din nou afirma?ii ofensatoare la adresa Consiliului ?i a unora dintre cavalerii care sesizaser? Cancelaria Ordinelor. De?i domnul T?kés László nu fusese invitat, ?i de?i nu mai exista obliga?ia legal? de a fi primit pentru discu?ii, membrii Consiliului au acceptat s? poarte cu acesta o discu?ie colegial?, pe care au considerat-o ca posibil util?, apreciind c? prin aceasta nu se încalc? dispozi?iile legii ?i se d? dovad? de spirit cavaleresc. Din p?cate, ?i de aceast? dat?, domnul T?kés László a manifestat rea-credin?? ?i un comportament complet necolegial, dezonorant. Astfel, în primul rând, a insistat ca la discu?ie „s? participe oficial”, în mod obligatoriu, avocatul s?u (domnul El?d Kincses), care nu este membru al Ordinului, urmând ca discu?ia s? fie purtat?, în principal cu acesta. În al doilea rând, în fa?a membrilor Consiliului de Onoare, acesta a reiterat aprecierile sale ofensatoare la adresa acestuia (numind Consiliul - o comisie pesedist?; definind activitatea Consiliului ca fiind o r?fuial? politic? a „?efului” PSD ?i a ?efului statului; numindu-i pe membrii Consiliului „instrumente” ale unui partid politic ?i agen?i antimaghiari). Consiliul de Onoare nu s-a l?sat provocat de acest comportament provocator, dezonorant pentru un cavaler al Ordinului, manifestând modera?ie ?i re?inere. Membrii Consiliului i-au solicitat domnului T?kés s?-?i cear? scuze ?i i-au comunicat c? accept? prezen?a fizic? în sal? a domnului El?d pentru a-l ajuta/consilia în situa?iile în care acesta nu ar fi în?eles bine întreb?rile puse de partenerii de dialog sau semnifica?ia moral?, etic? sau civic? a unor no?iuni sau concepte. Domnul T?kés László a refuzat s? î?i cear? scuze ?i a sus?inut c? dac? nu se accept? participarea oficial? a domnului El?d Kincses la ?edin??, el va pleca din sal?, ceea ce a ?i f?cut în fapt.
 
În aceste circumstan?e, în conformitatea cu mandatul s?u ?i având în vedere necesitatea respect?rii voin?ei Adun?rii Generale, precum ?i din nevoia încadr?rii în termenele procedurale prev?zute de actele normative în vigoare, Consiliul de Onoare a ascultat ultimele concluzii prezentate de fiecare membru, dup? care a trecut la vot. La luarea deciziei au participat 6 (?ase) din cei 7 (?apte) membri ai Consiliului. A lipsit, din motive obiective, domnul ?erban Br?di?teanu. Votul a fost secret, cu buletine introduse în urn?. Suportul tehnic pentru desf??urarea vot?rii a fost asigurat de Cancelaria Ordinelor, care a preg?tit buletinele ?i urna ?i a numarat voturile. Membrii Consiliului de Onoare au avut de r?spuns, prin DA sau NU, la cererea adresat? de c?tre cavalerii care au solicitat retragerea Ordinului Na?ional ”Steaua României” în grad de Cavaler acordat? domnului Laszlo Tokes. Rezultatul votului a fost urm?torul:
- Voturi PENTRU retragerea decora?iei: 5 (cinci);
- Voturi CONTRA retragerii decora?iei: 0 (zero);
- AB?INERI: 1 (unu).
Rezultatul votului a fost comunicat Cancelariei Ordinelor, urmând ca aceasta s? primeasc?, în termen legal, Hot?rârea Consiliului de Onoare ?i Motivarea acesteia.
În temeiul atribu?iilor care i-au fost conferite prin Legea 29/2000, HG 151/2005 ?i Hot?rârea Adun?rii Generale a Ordinului din 19 septembrie 2013, Consiliul de Onoare pentru Ordinul Na?ional „Steaua Romaniei”:
Luând act de sesiz?rile cavalerilor Ordinului Na?ional Steaua României (Andronescu Ecaterina, Cre?u Corina, Firea Gabriela, Fr?tean Alexandru Petru, Mih?ilescu Petru ?erban, Oprea Gabriel, Sârbu Ilie, Valeca ?erban Constantin), pentru retragerea decora?iei Ordinul Na?ional „Steaua României” în grad de Cavaler, acordat? domnului Laszlo Tokes, prin Decretul nr. 1864/2009,
Consiliul de Onoare al acestui ordin, constituit în temeiul prevederilor Legii nr. 29/2000, ale Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 11/1998, aprobat? prin Legea nr. 77/1999, precum ?i ale Hot?rârii Guvernului nr. 1511/2005, întrunit în data de 20 noiembrie 2013, la Academia Român?, constatând gravele prejudicii morale, civice ?i de imagine adus cavalerilor Ordinului Na?ional „Steaua României” prin faptele dezonorante care aduc atingere valorilor democratice ale României, valorilor ?i intereselor Uniunii Europene, rela?iilor dintre na?iunile ?i popoarele noastre, p?cii ?i legalit??ii interna?ionale, ?i care, totodat?, d?uneaz? bunei convie?uiri interetnice,
A hot?rât s? propun?, cu cinci voturi pentru ?i o ab?inere:
Retragerea Ordinului Na?ional „Steaua României” în grad de Cavaler, acordat domnului T?kés László, prin Decretul nr. 1864/2009.
- Va urma -
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer