Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mugur Vasiliu   
Joi, 05 Decembrie 2013 21:32
Mugur Vasiliu, art-emisSe petrece acum ?i aici, sub ochii no?tri care au încetat s? ne mai lumineze sufletele de?i stau larg deschi?i. Întâi s-a r?spândit unzvon îngrozitor, de c?tre r?spândaci de sorginte dubioas?. Apoi, timp de 21 de ani, s-au auzit tot felul de scenarii care aveau aceea?i tem?: pierderea Ardealului; atât de multe ?i, printre ele, unele atât de absurde, încât cu greu puteau fi crezute. Dar, în puzderia dezvonuri, se ascundeau ?i planurile adev?rate, care îns?, prin apropierea de cele imposibile, p?reau ?i ele, într-un fel, la fel de imposibile - acesta este un binecunoscut truc de ascundere a adev?rului. De fiecare dat? a reu?it - ?i acum a reu?it. Se ?tia din anii 1987, 1988 c? exist? inten?ia criminal? de dezmembrare a României ?i c?, dincolo de inten?ie, existau ?i ni?te planuri, o strategie cu acest scop.
 
O mare parte din teritoriul actual al Ungariei, este teritoriu românesc
 
Dup? evenimentele din decembrie 1989 - adic? dup? lovitura de stat ?i m?celul f?cut de aceia?i autori - lucrul a început s? capete contur: în martie 90, la Târgu Mure? a fost f?cut?, de c?tre serviciilesecrete maghiare împreun? cu parte din popula?ia maghiar? din zon?, prima încercare de rupere a Ardealului din trupul României, dup? mai multe decenii. N-a reu?it. De altfel, lovitura a fost preg?tit? destul de pripit în cancelariile europene ?i la Budapesta, pe de-o parte, iar pe de alt? parte lipsea exerci?iu particip?rii la istorie, atât înceea ce îi prive?te pe maghiari cât ?i în ceea ce ne prive?te. Dup? Târgu Mure?, u?or-u?or am început s? afl?m cum stau lucrurile - cum anume stau lucrurile, m?car o parte dintre ele. Am aflat c? Ungaria a sprijinit activ atât declan?area loviturii de stat din 1989, prin Laslo Tökes ?i prin angajarea de trupe speciale care jucau rolul de terori?ti, cât ?i implementarea „democra?iei” proprie unei Europe dec?zute, atât cre?tin, cât ?i moral - mai precis spus, unei alte europe. Toate acestea au fost f?cute de maghiari, în schimbul promisiunii ferme c? Ardealul va face parte din Ungaria - exist? ?i un mit al „Ungariei mari”, care este pe cât de penibil ?i caraghios, pe atât de periculos. Ceea ce este foarte interesant este c? nici un istoric român nu mai pomene?te de faptul c?, mare parte din teritoriul actual al Ungariei, este teritoriu românesc - mai precis pân? la Tisa -, furat în alte ocazii istorice.
 
Cei care atrag aten?ia românilor asupra pericolului sunt considera?i extremi?ti - Uniunea European? ?i Statele Unite ale Americii sus?in ?i garanteaz? ca raptul teritorial s? se pun? în fapt
 
Ar fi corect ca acest mit al „Ungariei mari” s? se refere la actualul teritoriu care este ilegal ?i fraudulos de mare, de?i seaman cu câteva jude?e din România. Am mai aflat de a?a numitele planuri - oficiale, de?i prezentate cu rezerv? - Huntington, al c?ror autor - Samuel Phillips Huntington - prezenta în cartea lui, „The Clash of Civilizations”, harta României f?r? Ardeal; am aflat, desigur neoficial, cum c? atât Uniunea European? cât ?i Statele Unite ale Americii sus?in ?i garanteaz? ca acest rapt teritorial s? se pun? în fapt; am aflat, de asemenea, cum c? exist? un plan dup? care parte din România a Moldovei ?i Basarabia urmeaz? s? se uneasc? pentru a forma un stat de sine st?t?tor, care se va numi ceva cu Israel; c? este mare nevoie ca ?iganii s? aibe propria lor republic? - f?r? nici un fel de glum?, de?i sunt de acord c? este de tot râsul pân? aici - iar noua republic? va fi o parte din Oltenia cu capitala la Strehaia. Dar am mai aflat ?i c?, de jur-împrejurul ??rii, statele privesc cu l?comie la tot teritoriul României. ?i multe altele am mai aflat, în to?i ace?ti ani. De neîn?eles îns? - nu ne-a folosit la nimic ce am aflat; foarte pu?ini au luat în serios toate aceste lucruri. Mai mult, cei care au considerat c? trebuie s? atrag? aten?ia românilor asupra pericolului, din ce în ce mai evident ?i eminent, au fost ?i sunt considera?i ca fiind extremi?ti. Revista „Axa” are o rubric? permanent referitoare la situa?ia din zona Harghita Covasna, rubric? realizat? de Centrul de studii al Forumului Civic din Harghita, Covasna ?i Mure?, pus? la dispozi?ie de neobositul lupt?tor pentru România, Profesorul Ioan L?c?tu?u. Suntem considera?i ?ovini ?i extremi?ti, iar unii dintre abona?ii revistei noastre s-au retras pur ?i simplu - motivând c? ei nu sunt de acord cu aceast? perspectiv? „?ovin?” ?i „extremist?”, c? nu-i intereseaz? ce se petrece la Harghita Covasna ?i c? ei sunt...ortodoc?i!
 
Iresponsabilitatea î?i asum? r?spunderea
 
Sigur c? inep?ia dep??e?te puterea de imagina?ie omeneasc?, ?i, la fel de sigur, c? prostia este etern?. Astfel c?, în acest moment în careUniunea European? a ar?tat cu mare claritate c? sus?ine dezmembrarea României prin acceptarea unei reprezentan?e diplomatice secuie?ti la Bruxelles; în acest moment, când este mai evident decât eviden?a îns??i c? Statele Unite ale Americii ?i armata interna?ional? ?i suprastatal? NATO - care a absorbit puterea militar? a României, l?sând-o f?r? ap?rare militar? -, nu ofer? nici un sprijin României, în orice eventual conflict (fapt demonstrat în cazul conflictului Canalului Bâstroe); tocmai în acest moment, apare ca o poveste duioas?, gospod?reasc?, legitim? ?i nevinovat?, „reorganizarea teritorial? administrativ?” a României. Trebuie s? fii cu totul înapoiat mintal s? nu vezi ?i s? nu în?elegi ce se întâmpl?. Sau trebuie s? fii orb, ca op?iune existen?ial?. Aceast? „reorganizare administrativ?” este de fapt regionalizarea sau federalizarea României, despre preg?tirea c?reia am aflat în to?i ace?ti ani. Disimularea, ascunderea acestui etnocid.... se face cu închipuit? responsabilitate - din nou cei mai iresponsabili cet??eni români, conduc?tori ai poporul român spre dezastru, î?i asum? r?spunderea. Cu alte cuvinte: iresponsabilitatea îns??i î?i asum? r?spunderea! - pentru via?a, sau mai precis, pentru moartea unui popor ?i dispari?iadin istorie a unui stat.
 
B?l?rii politicianiste justificative
 
Cuvintele trebuie rostite r?spicat ?i clar, f?r? nici un menajament. Consider?m c? nu trebuie s? ne ascundem dup? cuvinte - nu este vreme de joac?. Toate, dar absolut toate argumentele (aduse de Pre?edintele României pentru sus?inerea ideii de federalizare a ??rii, sub numele de „reorganizare administrativ?”) cu inten?ia de a motiva aceast? „reorganizare teritorial?” suntmincinoase, sau mai corect spus: sunt ni?te b?l?rii politicianiste justificative. Aceast? încercare a mai fost f?cut? cu o singur? regiune, a Banatului, în Timi?oara. În 1990, prin Proclama?ia de la Timi?oara se cerea doar autonomie administrativ? ?i economic?. Acest lucru nu le-a reu?it celor care au alc?tuit ?i promovat textul proclama?iei, fiindc? minciuna era prea mare: nu exist? autonomie administrativ? ?i economic?, f?r? autonomie teritorial?, adic? f?r? s? fie definit teritoriul în care func?ioneaz? aceast? autonomie ?i, implicit, f?r? s? fie trasate grani?ele. Sau poate c? Banatul a mai r?mas în România, dup? Proclama?ia de la Timi?oara, ?i pentru c?, pe atunci, mai erau români în România. „Reorganizarea administrativ?”, pe care conduc?torii actuali ai României sunt hot?râ?i s? o fac? (în aceste zile se negociaz? doar detaliile), în opt sau nou? jude?e este, în adev?r, tran?area României, care, în conformitate cu planurile iudeofrancmasoneriei, urmeaz? s? fie reîmp?r?it?.
 
Pre?edintele României nu cunoa?te nici m?car imnul de stat al ??rii
 
Iat?, pas cu pas, aceast? „reorganizare” care ne este propus? ca salvare ?i impus? f?r? drept de apel:
- se împarte statul român în euroregiuni, jude?e, zone sau chiar nu conteaz? cum se vor numi; cu alte cuvinte se federalizeaz? teritoriul actual al României, statul român disp?rând;
- ca urmare a acestei „reorganiz?ri", cet??enii locuitori ai acestor zone vor fi nevoi?i s? ?i schimbe actele de identitate. Aici apare „rezolvarea”, recunoa?tem c? inventiv?, a cipuirii întregii popula?ii a ??rii, fiindc? actele de identitate vor fi în totalitate cu cip;
- zonele î?i vor afirma ?i vor avea autonomie regional?, adic? se vor transforma în ni?te ministate sub conducerea direct? a Uniunii Europene, care va numi - deja au fost numi?i o parte dintre ei - guvernatori pentru fiecare regiune în parte;
- în cea mai deplin? legalitate, respectivele state vorputea s? determine, fiecare pentru sine, dac? se unesc cu un stat saucu altul, sau dac? î?i schimb?, ?i cum, limba oficial? sau denumirea.Astfel, Ardealul se va alipi Ungariei, Moldova va face un stat de sinest?t?tor cu Basarabia, ?iganii vor avea ?i ei republica lor etc;
- statul român va disp?rea de pe harta lumii - sau, aici este neclar, va r?mâne doar partea de Muntenia-Ilfov cu numele de România.
?i, pentru ca toate acestea s? se desf??oare f?r? surprize - de nici un fel -, apare ca foarte important? schimbarea Constitu?iei României. ?i atunci, Pre?edintele României cere schimbarea Constitu?iei. Noi ?tim cu to?ii - am v?zut cu ochii no?tri - c? Pre?edintele României nu cunoa?te nici m?car imnul de stat al ??rii în care el este pre?edinte, ?i, ca urmare, nici nu cred c? poate cineva s? pun? problema c? acela?i pre?edinte ar putea cunoa?te Constitu?ia României - fie ?i pentru simplu motiv c? Legea fundamental? a ??rii nu este scris? în versuri, ?i, deloc neglijabil, are un text cu mult mai lung.
 
România nu mai are armat?, nu mai are independen??, economia este dat? ?i jefuit?.To?i sub-oamenii politici se fac vinova?i de înalt? tr?dare de ?ar?
 
Situa?ia în care ne afl?m este f?r? precedent în istoria românilor. Acum nu mai e vorba despre o regiune autonom? maghiar?, nici de comunism sau capitalism, sau de fanario?i sau turci; acum este vorba despre tran?area ?i atomizarea statului român. Adic? despre o ac?iune proiectat? de mult timp, ac?iune care este pus? în practic? de cel pu?in dou? decenii, de c?tre oameni preg?ti?i special ?i cu ajutorul suboamenilor locali sau zonali. To?i sub-oamenii politici, din aceast? perioad?, se fac vinova?i de înalt? tr?dare de ?ar? ?i ar trebui pedepsi?i ca atare. Înc? o dat?: to?i!
Trebuie s? în?elegem gravitatea acestui moment ?i s? ne asum?m con?tient responsabilitatea în fa?a lui Dumnezeu ?i în fa?a Istoriei, pentru ceea ce facem sau nu facem. Este r?spunderea noastr?. E neap?rat s? pricepem acest lucru, care, de?ipare simplu, nu poate intra în min?ile noastre.
România nu mai are armat?, nu mai are independen??, economia este dat? ?i jefuit? de cei despre care am scris mai sus - ?i totu?i, trebuie s? ne împotrivim acestui r?u, acestui dezastru. A?a cum suntem noi acum.[1]
---------------------------------------------------
footer