Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Florina Com?rniceanu   
Miercuri, 13 Noiembrie 2013 22:45

Absolven?iConfruntarea cu realitatea - c?utarea unui loc de munc?

„Ne confrunt?m cu vremuri grele!” Sunt cuvinte pe care le auzim zi de zi. În fiecare an, de pe b?ncile facult??ilor, ies sute de studen?i dornici s? profeseze în domeniile alese (nu sun? r?u pân? aici). Investi?ia este una consitent?: bani pentru plata facult??ii (taxa c?minului/chiriei, transportul, mancarea), s?natate (convie?uirea cu înc? 4/5 studen?i în aceea?i camer?, caractere greu de împ?cat, împ?r?irea grupului sanitar cu 100 de persoane, lipsa unui loc amenajat pentru preg?tit hrana zilnic?, muzic? pân? la ora 2 dimineat?, timp (participarea la cursuri ?i seminarii, ore de practic? ?i activit??i de voluntariat pe care studen?ii se prefac c? le realizeaz?, iar profesorii se prefac ca le evalueaz?). ?i astfel ajungem s? fim absolven?i de studii superioare, dornici s? avem o cariera de succes ?i un salariu decent. Acesta este studentul cuminte, harnic, integralist ?i ascult?tor care, dintr-o dat?, se confrunt? cu realitatea - c?utarea unui loc de munc?. ?i începe s? î?i completeze C.V.-ul, s? apeleze la site-urile de recrutare. Particip? cu entuziasm ?i emo?ii la primul interviu. Se îmbrac? frumos, ?tie r?spunsul la toate întreb?rile, este sigur c? va fi sunat s? ocupe postul, c? e f?cut pentru el. Îns? apare prima ?i cea mai des întâlnit? problem? - experien?a de munc?. A?a vor decurge ?i urm?tarele 20-30 de interviuri pân? când ajunge s? fac? alte cursuri de specializare ?i s? lucreze al?turi de persoane cu studii medii, sau profesionale, în locuri unde se plafoneaz?, se blazeaz? ?i unde este exploatat.

Un „?ut în fund” din partea statului

Cu un „?ut în fund” din partea statului, din partea angajatorilor ?i cu disperarea în bra?e trece grani?ele ??rii în c?utarea unui loc potrivit s?-i satisfac?, în primul rând, nevoile de baz? (cas?, mas?). Cât ?ine de celelalte nevoi din piramida lui Maslow: siguran??, respect de sine, dezvoltare personal?, fericire - acestea sunt aproape intangibile, ?inând cont de statutul românilor în str?in?tate. A?a ajunge s? lucreze în afar?, în diferite domenii pe care nu le-ar fi ales niciodat? în ?ara noastr?, dar cu speran?a c? în câ?iva ani se va întoarce acas? ?i î?i va dezvolta propria afacere. Vise!

Studentul integralist

Fac referire la studentul român modest, care se g?se?te în orice facultate din ?ar?: trai modest, cu p?rin?i bugetari sau salaria?i ai vreunor firme care abia supravie?uiesc în jungla fiscal?, oameni cu venituri modeste. Acesta este studentul integralist - nici ?oarece de bibliotec?, nici activist al cluburilor de noapte sau purt?tor al hainelor de firm?.

Statul român ar trebui s? aib? mai mult? grij? pentru viitorul ??rii

A cui este datoria s? îndrume ace?ti tineri pentru ca ei sa aib? o „carier? de succes” (conform c?r?ilor de dezvoltare personal?)? Ei nu au nici baz? material? solid?, nici rela?ii care s? îi pun? în contact cu angajatorul. Studen?ii au tinere?ea, demnitatea ?i ambi?ia de a c?uta un loc de munc?, de a câ?tiga bani în mod cinstit prin for?e proprii. Ei nu sunt înc? atin?i de patimile sistemului, de l?comie ?i de în?el?ciune. Pot fi modela?i u?or de c?tre angajatorul care îi apreciaz? ?i care le ofer? siguran?? financiar?. Un angajator interesat de angaja?ii s?i poate fi un mentor pentru studen?ii noi veni?i în câmpul muncii. Atunci va ?ti c? toat? învesti?ia depus? la început va avea roade pe parcursul colabor?rii. ?i va avea ?i satisfac?ia de a modela un angajat pe placul s?u.

Statul român ar trebui s? aib? mai mult? grij? pentru viitorul ??rii, dar nu o face!

footer