Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 06 Noiembrie 2013 22:07
Prof univ. dr. ion CojaCe dovezi mai vre?i, româna?ilor?
 
Cei care conduc destinele României dup? 1989 sunt tr?d?tori de ?ar?. Dup? asasinarea Ceause?tilor România a intrat în stare de ocupa?ie nedeclarat? ?i pl?te?te tribut. Cum altfel explica?i distrugerea sistematic? a economiei, din ordinul ?i cu supervizarea celor afla?i la putere, înstr?inarea avu?iei na?ionale pe comisioane luate de cei cu drept de semn?tur? ?i stampil?, recunoa?terea holocaustului care nu a avut loc în România, plata preten?iilor Israelului - desp?gubiri de 60 miliarde dolari -, din care actualul Pre?edinte al României ?i Guvernatorul B.N.R. au dat o treime, etc. In Romnia nu se mai produce nimic.
 
Între cei mai tic?lo?i tr?d?tori ?i vânz?tori de ?ara este Mugur Is?rescu. adus la B.N.R. prin intermediul marelui tr?d?tor de ?ara, Ion Iliescu. În ianuarie 1990, Is?rescu a refuzat s? semneze, cu acordul lui Iliescu, plata combustibilului cu care trebuiau aprovizionate 128 de nave de mare tonaj aflate în diverse locuri în lume, l?sându-le arestate în porturi ?i pierdute de România pentru neplata taxelor portuare. B.N.R. de?inea peste dou? miliarde de dolari în rezerve. Iliescu a ?tiut ?i a fost de acord cu acest jaf. Is?rescu a fost primul care a pus um?rul la dispari?ia flotei. Au urmat B?sescu ?i al?i mini?tri la transporturi. în cârd??ie cu reprezentan?i marcan?i ai partidelor de guvern?mânt.
 
 Is?rescu era prim-ministru în timpul lui Emil (Cazbici) Constantinescu, Bercovici-Berceanu fiind semnatar al contractului cu Gold Corporation. Emil Cazbici Constantinescu, dar ?i to?i cei din conducerea Partidului Democrat au c?p?tat ac?iuni la Gold Corporation, la fel ca ?i mul?i reprezentan?i ai guvernului de atunci.Dup? 1944, la liceul internat „Br?tianu" devenit „Horia Closca si Crisan" din Pitesti, Emil Cazbici, zis ?i mânu??, (fiindcâ are o mân? atrofiata) b?tea elevii în calitate de ?ef UTM, amenintând c? el e n?scut în Uniunea Sovietic?. În mandatul de pre?edinte al României, al lui Emil Cazbici Constantinescu, acesta, în cirdasie cu directorii S.R.I. ?i S.I.E., au decis vinzarea pe ?estache ?i pe comisioane mici a intregii documenta?ii privind prospec?iunile
 
geologice ?i z?c?mintele de aur ale României, aflate în camerele seifuri de la institutul de Geologie. Într-o noapte au fost scoase din Institul de Geologie toate documentele ?i au fost scoase din ?ara. Atunci au venit la fix, prin intermediarul Frank Timi?, din Canada, s? cesioneze nu numai Ro?ia Montan? dar ?i alte mari z?c?minte de aur. Mai mult, se ?tia c? z?c?mintele respective contin ?i metale rare, mult mai pre?ioase, nu doar aur ?i argint. Actualmente, întreaga documenta?ie privind pospec?iunile geologice ?i rezervele de aur ale României umplu rafturile într-un birou evreiesc de avocatur? din Toronto, la etajul 52 din bocul Turn. În cârdasie cu interesele jidove?ti, Is?rescu a sistat cump?rarea aurului extras din minele de aur din România .
 
 
Mugur Isarescu a trimis aurul României din B.N.R. în b?nci str?ine, pentru o dobânda mic?, ?i apoi s-au facut presiuni ca B?sescu ?i Is?rescu s? fac? împrumutul de 20 miliarde euro, împrumut neaprobat în parlament, îndatorând popula?ia României pentru multe genera?ii. În condi?iile în care nu mai avem produc?ie (a fost distrus? economia prin a?a zisa privatizare strategic?), nu mai cre?m plusprodus, vom vedea aurul înapoi ca pe tezaurul de la Moscova.
 
Din ordinul lui Ceau?escu, în minele de aur, atunci când se d?dea de un filon, se sigila cap?tul filonului de aur ?i se punea sigiliul B?ncii Na?ionale a României. Exploatarea filoanelor era interzis?. Periodic erau trimise echipe care verificau dac? sigiliile puse erau la locul lor ?i se treceau în inventar ?i filoanele nou descoperite. În minele de aur din România sunt zeci de mii de filoane de aur sigilate în vremea lui Ceau?escu. Înainte de 1990, periodic erau delegate echipe de securi?ti care inventariau sigiliile filoanelor de aur din mine.
 
Anual numai din aluviuni, erau înregistrate la Banca Na?ionala peste zece tone de aur. Aurul colectat din aluviuni în 1989 nu a mai fost înregistrat de noul guvernator al B.N.R., Mugur Is?rescu, fiind scos lingou cu lingou din ?ara de c?tre persoane aflate sub directa supraveghere a lui St?nculescu ?i Chi?ac. Din pricina c? un lingou a disp?rut, a avut loc crima din Precupe?ii Vechi.
 
Dup? ce Ceau?escu a anun?at, în martie 1989, achitarea datoriilor externe ?i în aprilie acela?i an a sters toate datoriile C.A.P.-urilor ?i I.A.S.-urilor. În fiecare s?pt?mân? soseau, pe aeroportul Otopeni, lingourile din aur cu care România garantase împrumuturile externe. Mai mult, statului român revenindu-i foarte pu?in din z?c?mânt, înseamn? s? dam aurul pe gratis. Mai ales cu contribu?ia lui Is?rescu, cel care spune ca România ?i B.N.R. nu au nevoie de rezerve de aur. Întreba?i-v? de ce nu fac referiri la dezvoltarea durabil??  
 
Când a venit pentru cesionarea z?c?mintelor de la Ro?ia Montanp, Gold Co, a sp?guit în mod special pe reprezentan?ii puterii, mai ales membrii P.D., care au ac?iuni la firma, mai multe decât statul român. Cum explica?i faptul c?, în 2004, Berceanu a zis c? exploatarea de la Ro?ia Montan? trebule s? continuie. B?sescu în vizita la Ro?ia Montan?, chiar înainte de alegeri a zis acela?i lucru. Director pe bani mul?i ?i cu ac?iuni la Gold Corporation a fost numit un membru marcant al P.D., plecat de la Ministerul Mediului, Gabriel Dumitra?cu. Cum au facut averi colosale cei cu func?ii? Un mic exemplu. Era pe vremea când prim-ministru era Stolojan. B?sescu, ministru la transporturi, l-a trimis pe frate-s?u pe o nav?, pentru repara?ii în Japonia, (de parc? noi n-am fi avut ?antiere navale), cu 3.000.000 dolari. Ajuns acolo, Mirciulic? a trimis un fax lui frate-sau, la minister, cum c? ar fi necesari înc? 3.000.000 dolari pentru repara?ii, f?r? not? justificativ? sau deviz de lucr?ri. Frate-s?u, Tr?ienic?, a dat aviz favorabil, f?r? nicio not? justificativ? ?i a trimis-o lui Stolo. Acesta, f?r? a solicita l?muriri ori not? justificativ?, a semnat favorabil ?i a trimis-o lui Is?rescu, cel care a aprobat trimiterea în contul lui Mirciulica a înc? 3.000.000 dolari. Poate a?a întelege?i de ce „Drag? Stolo" ?i Is?rescu sunt a?a de mediatiza?i ca tehnocra?i. La corpul de control al guvernului lucra pe atunci Ionel Bl?nculescu ?iv? poate confirma.
 
În dec 1989, în C.C. era un metru cub de dolari care au fost depozita?i într-o camer? si paziti de Pluto ?i Furdea Dumitru. În camera au fost ini?ial depuse ?i trei mape din piele continând conturile secrete ale Romaniei în str?in?tate. La câteva ore dup? depunerea acestora, a venit Petre Roman ?i a cerut cele trei mape ?i i-a spus lui Furdea s? zic?, daca va fi întrebat, c? nu ?tie nimic despre mape.
 
Crin Antonescu la nunta cu Vl?dean, a primit cadou de nunt? de la Dinu Patriciu ac?iuni la Ro?ia Montan? în valoare de 100.000 euro. ?i Daciana Sârbu, europarlamentar ca ?i Vl?dean, sus?in deschiderea exploat?rilor la Ro?ia Montan?.
 
Crede?i cumva c? refuzul lui Isarescu de a mai înregistra la B.N.R. aurul din exploat?ri a fost întâmpl?tor? Asta a dus la închiderea minelor de aur. Tor Is?rescu a dispus vânzarea rezervelor de argint ale României. Rezervele de aur ale Romaniei sunt pentru genera?ii, iar cei care au devastat România, în schimbul unor comisioane personale substan?iale, au avut ?i au dreptul de semn?tura ?i stampil?.
 
Nu Ceau?escu a subminat economia na?ionala ci cei ce au luat frâiele p?terii, au p?strat dreptul de semn?tur? ?i ?tampil? ca s?-?i umfle buzunarele ?i conturile din str?in?tate. Ceau?escu nu a avut conturi personale în str?in?tate, dar cei care au p?strat dup? 1990 func?iile la stat, sunt multimiliardari, pentru ca ?i-au însu?it drepturile de proprietate ale românilor ?i au înstr?inat tot ce se
poate, determinând pe tineri ?i pe cei ap?i de munc? s? p?r?seasc? ?ara, ca ei s? jefuiasc? lini?ti?i.  Noi nu mai producem aproape nimic, iar din cei 20 miliarde euro împrumuta?i nu se fac nici un fel de investi?ii pentru a avea produc?ie, dar vindem tot. Ei ?tiu doar s? vând? ce nu le apar?ine. Dac? dup? r?zboi sovieticii, ca armat? de ocupa?ie au impus numirea în func?iile de conducere în majoritate evrei, care au dispus arestarea ?i uciderea a aproape 2.000.000 de rom?ni, dupa uciderea Ceau?e?tilor, s-au coco?at în func?ii tot evrei. Ei ?i masoneria coordoneaz? exterminarea rom?nilor. Nu-i de ajuns c? Israelul ne-a cerut ?i ne oblig? s?-i pl?tim peste 60.000.000.000 dolari în contul falsului holocaust
Tocmai ei, care au f?cut holocaust cu românii dup? 1944.  Evreii au cerut ru?ilor tezaurul României, în contul holocaustului.
 
Dac? Ion Iliescu, în 2001, a acceptat falsa recunoa?tere a holocaustului, iar B?sescu a dispus plata a o treime din suma promis? Israelului, acesta din urma, prin Mihai Razvan Ungureanu au refuzat recuperarea tezaurului de la Moscova. În acest timp, evreii au cerut ru?lor tezaurul României, în contul holocaustului. Ce mai conteaz? dup? ce B?sescu a îndatorat România pentru genera?ii, iar U.S.L. a facut împrumuturi suplimentare ?i ne-a îndatorat ?i mai mult. Str?inii ?tiu cât de corup?i sunt cei ce ne conduc, îi sus?in în tic?lo?iile lor ?i se folosesc de ei
 
Z?c?mintele de au sunt ale românilor! N-au ce cauta str?inii
 
Puteti cere Na?ionalizarea. Verificati daca nu credeti! Formulati cit mai multe plingeri penale la Parchet, D.I.I.C.O.T. ?i D.N.A.!
 
Not?: M? preg?team s? scriu un text pe subiectul Emil Constantinescu ?i Ro?ia Montan?. De ce nu se aude vocea, opinia legitim? a geologului, a primului geolog din România? Au circulatdespre nevrednicul nostru pre?edinte acuza?ii c? a avut, înainte de 1990, probleme cu Securitatea, suspectat fiind c? a vândut secrete de stat privind z?c?mintele pre?ioase din subsolul României. Se cam leag? lucrurile.
 
Personal, am o nedumerire: cum de a f?cut Emil Constantinescu dou? facult??i la zi? Legile de atunci nu d?deau voie s? faci a doua facultate decât la F.F., la „F?r? Frecven??". A f?cut mai întâi facultatea de drept, apoi pe cea de geologie! Cumva cu misiune? Ce se ?tie sigur este c? mama lui Emil vorbea stricat române?te. Asta am aflat de la un coleg de grup? al neispr?vitului. Se tr?gea dintr-o familie de evrei expulza?i din Elve?ia pentru activit??i anarhiste, teroriste, inspirate de ispr?vile evreilor din Rusia. Ajun?i în Rusia, bunicii lui Emil al nostru, dar mai mult al altora, s-au stabilit în Basarabia. N-a avut curajul s? spun? c? bunicii s?i erau fran?uji, minciuna ar fi fost prea mare, a zis c? erau „francofoni!"
 
footer