Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mihai Go?iu   
Luni, 28 Octombrie 2013 09:56
Campeni, art-emisNo, hai!
 
Pe 19 octombrie 2013, la Câmpeni, a fost s?rb?toare. În jur de 5.000 de locuitori ai Mun?ilor Apuseni ?i prieteni de-ai lor din toate col?urile ??rii (Cluj, Bucure?ti, Bra?ov, Timi?oara, Sibiu, Deva, Alba Iulia, Turda, Oradea, Pite?ti etc.) s-au adunat pentru a le transmite un mesaj cât se poate de clar guvernan?ilor: „Pe aici nu se trece cu cianur?!”. Unii dintre ei au venit la Marea Adunare cu vacile ?i caii, care, la rândul lor, nu vor s? aib? de a face cu cianura.
 
Respectarea legilor ?i a drepturilor cet??enilor a devenit în România un act de o raritate extrem?
 
Premierul Victor Ponta a v?zut, de la Bucure?ti, c? la Câmpeni s-ar fi adunat „un grup extremist”. Eu am v?zut, la fa?a locului, oameni în haine de biseric? sau în costume populare ascultând un parastas în memoria eroilor zonei, tulnicile Apusenilor, pe Mariana Anghel ?i discursurile legate de respectarea legilor din România. Dumnezeu ?tie cum în mintea prim-ministrului apelul la respectarea drepturilor cet??enilor e un act „extremist”. De?i, poate, dintr-o anumit? perspectiv?, chiar are dreptate: respectarea legilor ?i a drepturilor cet??enilor a devenit în România un act de o raritate extrem?. Dincolo de toate acestea, am v?zutîns?  motivul pentru care proiectul minier de la Ro?ia Montan? nu are nici cea mai mic? ?ans? s? devin? realitate. Ani la rând, propaganda companiei a clamat c? proiectul ar avea sus?inerea locuitorilor zonei. Una dintre marile minciuni publicitare orchestrate în birourile agen?iilor de PR. Dar care s-a dovedit (pentru cei care mai aveau vreo îndoial?) cât? acoperire are în realitate. R.M.G.C. pretinde c? are, la ora actual?, 500 de angaja?i ?i c? va crea „mii de locuri de munc?”. Dintre ace?tia ?i rudele lor, la apelul ?i mobilizarea companiei, s-au adunat 200-300 ieri, la Ro?ia Montan?…
 
O s?rb?toare a oamenilor liberi
 
Peste voin?a locuitorilor Apusenilor, planurile oric?rei companii ?i a sus?in?torilor ei politici nu pot s? treac?. Iar mobilizarea mo?ilor e doar la început. Pentru c? cei care au participat la Marea Adunare de la Câmpeni vor duce vestea mai departe. La Albac, Sohodol, Horea, Bistra, S?lciua, Abrud, Arie?eni, Avram Iancu, Bucium, Zlatna, Brad ?i în alte zeci de localit??i din Apuseni. Iar vestea are o semnifica?ie aparte: locuitorii Apusenilor sunt oameni liberi, care î?i cunosc drepturile ?i î?i decid singuri soarta. Am spus-o ?i la Câmpeni ?i o repet ast?zi: 19 octombrie 2013 este o zi pentru istoria Mun?ilor Apuseni, care va deveni, a?a cum a fost ?i atunci, o s?rb?toare. O s?rb?toare a oamenilor liberi.
 
Proclama?ia de la Câmpeni - 19 octombrie 2013
 
„Noi, locuitorii Mun?ilor Apuseni, aduna?i ast?zi, 19 octombrie 2013, la Câmpeni, ne afirm?m dreptul de a ne decide singuri soarta. În temeiul acestui deziderat legitim proclam?m:
P?mântul, p?durile, p??unile, apa ?i aerul Mun?ilor Apuseni apar?in celor care locuim aici, a?a cum ne-au fost l?sate mo?tenire de str?buni. Avem dreptul ?i obliga?ia s? le transmitem în bun? stare urma?ilor no?tri, pentru ca ?i ei s? se poat? bucura de ele. Locuitorii Apusenilor sunt cei îndrept??i?i s? decid? care e cel mai potrivit mod prin care bog??iile cu care ne-au înzestrat natura ?i bunul Dumnezeu vor fi valorificate în folosul comunit??ii noastre ?i al României!
Via?a în Mun?ii Apuseni nu e u?oar?, dar avem p??uni pe care putem s? ne cre?tem vitele, avem p?duri din care, cu bun? m?sur?, putem lua lemne pentru fabricile noastre de mobil?, înc? mai avem ape curate, peisaje, monumente ale naturii ?i o istorie care atrag zeci de mii de turi?ti în fiecare an. Sunt activit??i de pe urma c?rora locuitorii Apusenilor tr?iesc deja ?i sunt oportunit??i de dezvoltare, care, valorificate cu în?elepciune, pot s? ne asigure un trai bun atât nou?, cât ?i copiilor ?i nepo?ilor no?tri. Noi nu cer?im la u?ile altora, al?ii au venit la u?a noastr? ?i încearc? s? ia ?i s? distrug? ceea ce ne apar?ine!
Din aceste activit??i ?i din dezvoltarea lor se pot colecta taxe ?i impozite care s? fie administrate în folosul nostru ?i al cet??enilor români. Cerem celor care ne reprezint?, în Consiliile Locale ?i Jude?ene, în Prim?rii, în Parlament ?i Guvern, s? foloseasc? cu responsabilitate deplin? aceste taxe ?i impozite, pentru a construi drumuri, ?coli ?i spitale. Ace?ti bani nu sunt pentru buzunarele lor, ci pentru a asigura dezvoltarea comunit??ilor ?i o via?? fericit? pentru cei care contribuie la buget. Dac? se dovede?te c?, înc?lcându-ni-se voin?a, ace?ti bani vor fi folosi?i împotriva noastr?, ne asum?m dreptul de a nu-i mai recunoa?te ca reprezentan?i legitimi ?i ne vom ap?ra a?a cum orice om e îndrept??it s? se apere împotriva celui care vrea s?-i fac? un r?u!
Orice str?in e binevenit în Mun?ii Apuseni atâta vreme cât ne respect? modul de via?? ?i nu întreprinde nimic în m?sur? s?-l schimbe împotriva voin?ei noastre. Ne p?str?m dreptul de a lupta împotriva tututor celor care prin viclenie, ho?ie ?i corup?ie vin aici pentru a fura ce e al nostru ori pentru a distruge resursele naturale ?i istorice de care depinde via?a noastr?. Fericirea ?i bun?starea nim?nui nu se poate baza pe nefericirea ?i s?r?cirea semenilor s?i!
În considerarea celor enun?ate mai sus, le transmitem guvernan?ilor ?i politicienilor, în mod imperativ, urm?toarele revendic?ri punctuale:
 
Revendic?rile locuitorilor ??rii Mo?ilor
 
- Respingerea de c?tre Parlament a tuturor proiectelor de lege care prev?d m?suri speciale de expropriere a cet??enilor români, precum ?i alte m?suri derogatorii de la regimul legal de protec?ie a mediului, patrimoniului cultural, apelor, paji?tilor ?i terenurilor agricole, bunurilor publice etc., în favoarea companiilor miniere de orice tip;
- Interzicerea prin lege a utiliz?rii cianurii în activit??ile miniere din România;
Includerea Ro?iei Montane pe lista tentativ? a României pentru UNESCO;
Respingerea de urgen??, prin Hot?râre de Guvern, a acordului de mediu pentru proiectul minier de la Ro?ia Montan?;
- Desecretizarea tuturor contractelor ?i actelor adi?ionale încheiate de c?tre Guvern, referitoare la înstr?inarea, cedarea, concesionarea resurselor minerale ale României;
- Demisia ini?iatorilor proiectului de lege special? pentru Ro?ia Montan?: ministrul Marilor Proiecte, Dan ?ova, ministrul Mediului, Rovana Plumb, ministrul Culturii, Daniel Barbu, directorul A.N.R.M., Gheorghe Du?u, precum ?i a premierului Victor Ponta;
- Asumarea de c?tre Guvern a expertizei ?i a punctelor de vedere referitoare la proiectul minier de la Ro?ia Montan? exprimate de: Academia Român?, Asocia?ia Ad Astra, Institutul Geologic Român, Ordinul Arhitec?ilor din România, Sinodul B.O.R., Sinodul B.R.U. ?i al celorlalte biserici cre?tine din România, precum ?i de exper?ii independen?i;
- Crearea unei Comisii Parlamentare de Anchet? a Afacerii Ro?ia Montan? sub toate aspectele: înstr?inarea z?c?mintelor; acordarea licen?ei; sponsoriz?rile R.M.G.C. c?tre institu?ii publice ?i private, ONG-uri, persoane fizice; influen?area deciziilor politice; înc?lcarea unor hot?râri judec?tore?ti definitive; modul în care publicitatea oferit? de companie a afectat libertatea presei ?i dreptul la liber? exprimare etc.;
- Refacerea ?i dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Mun?ilor Apuseni ?i acordarea unor facilit??i fiscale ?i de alt? natur? pentru dezvoltarea activit??ilor economice în urm?toarele domenii: turism, prelucrarea lemnului ?i refacerea fondului forestier, cre?terea ?i prelucrarea produselor de origine animal?, apicultur?, alte activit??i specifice zonei;
- Adoptarea de c?tre Guvernul României a unor politici publice, ca ?i elaborarea, cu ajutorul societ??ii civile reale, a unei strategii care s? prevad? m?suri în acord cu principiile dezvolt?rii durabile, ale utiliz?rii optime a resurselor, ale conserv?rii patrimoniului cultural-istoric ?i ale sprijinirii întreprinz?torilor locali;
- Începerea de c?tre institu?iile abilitate a cercet?rii penale în cazul persoanelor care au semnat sau au participat la elaborarea ?i avizarea de documente cu privire la proiectul de exploatare minier? de la Ro?ia Montan?;
Interzicerea prin lege a utiliz?rii metodei fractur?rii hidraulice în exploatarea gazelor de ?ist ?i respectarea, în zonele vizate pentru aceast? exploatare, a voin?ei suverane a cet??enilor, cu care ne exprim?m deplina solidaritate.
Aceasta este voin?a noastr?, a locuitorilor Mun?ilor Apuseni, a oamenilor liberi prezen?i la Marea Adunare de la Câmpeni, exprimat? public ast?zi, 19 octombrie 2013, cu spiritul ?i gândul îndreptate c?tre o dezvoltare durabil?, care s? asigure accesul pentru mai multe genera?ii la toate resursele cu care Dumnezeu ne-a înzestrat.
A?a s? ne ajute Dumnezeu!
Sursa - Vox publica[1] 
Foto -Tudor Br?d??an
Grafica - Ion M?ld?rescu


footer