Revista Art-emis
Eu, pentru cine protestez? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 20 Octombrie 2013 17:28

Col. (R) Marin Neac?u, art-emisÎn România continu? cutremurele. Pe lâng? cele de la Izvoarele, „enigmaticele” cutremure c?rora marii speciali?ti seismologi mai mult sau mai pu?in fideli politic, mai apare ?i un cutremur mai mare în Vrancea, venit prin grija Domnului la momentul potrivit pentru a ar?ta cet??enilor din Izvoarele care dorm cu sufletul la gur?, de s?pt?mâni, c? ce se întâmpl? la ei este bagatel?, a?a c? s? se lini?teasc?. Pe lâng? astea r?mâne înc? în picioare cutremurul politic declan?at de afacerea de familie a P.S.D. Ro?ia Montana cu ai s?i „eco anarhi?ti” la care se adaug? cutremurul mai nou declan?at de, schimbarea celor doi procurori care s-a sim?it pân? la Ambasada S.U.A.. Cu atâtea cutremure este de mirare c? pân? acum nu au ap?rut conflicte. Colac peste pup?z? hop ?i cutremurul Legii Insolven?ei care produce valuri ?i replici deloc dorite de o guvernare care începe s? bubuie ?i s? scâr?âie mai r?u decât cutremurele din Gala?i. Cred c? - a?a cum se spune ?i despre cele 200 de cutremure -, „s-a activat” o falie „temporal?”, ca s? citez o ?ef? de la C.N.A.. Cine crede c? între ele nu e nici o leg?tur?, m? refer la cele politice, dar ?i la modul în care este gestionat? situa?ia la Izvoarele, se în?eal?.Dac? pân? acum câteva zile nimeni nu îndr?znea s? pomeneasc? cuvântul „exploatare petrolier?” legat? de Izvoarele, acum sunt din ce în ce mai multe voci care ridic? problema, chiar dac? timid. Bineîn?eles „speciali?tii” din care domnul Radulian ?i domnul Grigore Adrian, specialist numit de conducerea de partid ?i de stat s? doarm? cu s?tenii ca m?sur? împotriva fricii. Acuma unii moderatori tv mai îndr?znesc s? aminteasc? de investi?ia O.M.V. în zon? dar nu insist?, c? rateaz? viitorul contract de publicitate cu O.M.V. care va reînnoi contractul cu statul român din 2014. În plus Chevron tocmai a spart ghea?a cu exploatarea prin aceea?i metod? ca la Izvoarele ?i la gazele de ?ist în Vaslui ?i valurile din Izvoarele legate de exploatare nu dau bine, nimeni nu vrea s? ri?te o mi?care gem R.M.G.C. A?a c? speciali?tii dau în continuare din umeri a „nedumerire” umeri care se ridic? la ordin, dar f?r? a ?ti despre ce e vorba, „au convingerea” c? lucrurile se vor lini?ti în câteva zile” Nu e culmea demagogiei? Nu ?tim ce este, dar suntem convin?i c? se va termina în câteva zile. Suntem români, înghi?im orice.

Protestele împotriva R.M.G.C. continu?, comisia parlamentar? lucreaz? în draci, decis? s? înainteze cât mai repede raportul ?i s? raporteze cu supu?enie c? nu s-au l?sat influen?a?i în luarea deciziei de eco-anarhi?tii depista?i de domnul Maior ?i c? nimeni nu a pus piedic? proiectului. M? întrebam acum o s?pt?mân? cât va dura pân? când vor ap?rea între demonstran?i „protestarii violen?i” care vor provoca jandarmii ?i vor face ca ace?tia s? „se apere” rupând iar??i câteva picioare, în strig?te demne de „Noaptea cu?itelor lungi”. Uite c? s-a ivit ocazia. Cearta pe procurori a dat ocazia apari?iei ?i altor protestatari, „ap?r?torii justi?iei” care sunt îngrijora?i c? încheierea mandatului domnului Papici, ?i care reprezint?   un moment de cotitur? în istoria justi?iei din România. Haida de! Dar când domnul Gittenstein d?dea indica?ii privind rocada Morar-Kovesi unde erau protestatarii? Dar când justi?ia aservit? a anulat suspendarea legal? a unor membri ai C.S.M., unde erau protestatarii? Dar când au ap?rut în pres? stenogramele cu încerc?rile doamnei H?ineal? de a influen?a deciziile membrilor C.S.M. cu privire la modul de votare, unde erau cei care sunt acum îngrijora?i de soarta justi?iei? P?rerea mea este c? chiar dac? printre protestan?i pot fi ?i oameni de bun? credin??, acest protest a fost ini?iat de oameni care doresc s? inflameze protestele din Pia?a Universit??ii ?i s? rezolve cu mâinile altora, f?r? s? rup? actul de coabitare, divergen?ele dintre capii ??rii. Deja au avut loc conflicte între cei care protesteaz? împotriva R.M.G.C. ?i cei care „îl sprijin?” pe Papici, procurorul cu biblia, dup? cum spunea Ponta. Situa?ia este ideal? pentru guvernan?i, de acum pot în orice moment s? treac? la rupt oase „pentru reinstaurarea ordinii de drept”. Uraaaaaaaaaaa! Dou? dintr-o lovitur?.

Cu insolven?a alt circ, Ponta s?racu' nu mai poate de grija românilor ?i ridic? licen?a unicului post tv care nu îi pup? mâna lui sau lui B?sescu. Aici cei doi se în?eleg extraordinar, ca ?i în cazul protestelor anti R.M.G.C. de altfel, dar Ponta nu e de loc preocupat de sutele de oameni pe care îi las? f?r? loc de munc?, de la ?oferi la ?efi de departamente, a?a cum nu este interesat nici de nerespectarea termenului de depunerea a banilor de c?tre prietenul Gruia Stoica. Ba mai mult, inten?ioneaz? s? lungeasc? cu patru luni termenul de depunere a banilor dup? ce a lungit cât a putut acest eveniment prin pas?ri ale „subiectului” c?tre Parlament, Pre?edin?ie, C.S.A.T. doar - doar o g?si Gruia banii. Îmi amintesc ce spune domnul Ponta despre privatizarea Oltchim ?i cum l-a tratat pe D.D. f?cându-l s? vin? cu punga de bani. Încercarea de privatizare a Oltchim a e?uat, deoarece Dan Diaconescu, adjudecatarul pachetului de ac?iuni de?inut de stat, nu a adus dovezi c? de?ine suma de 45 milioane euro pe care s-a angajat sa o pl?teasc? pentru titluri. Ponta nu i-a dat nici un minut în plus lui Diaconescu, a?teptându-l cu cronometrul la ora stabilit? de angajament. Cum acesta nu a reu?it s? aduc? banii, a pierdut garan?ia ?i a pierdut ?i pachetul. Nu acela?i lucru se întâmpl? ?i cu domnul Gruia care a tot fost amânat sub diferite motive ?i va primi un nou termen de gra?ie de patru luni s? se caute prin buzunare. Dac? ar putea, domnul Ponta i-ar da bani de la partid, dar ?i partidul are ceva datorii la unele firme private ?i conform Legii Insolven?ei, ar trebui s? intre în insolven?? ?i s? se desfiin?eze, dar... a?a ceva nu se poate. PSD nu este televiziune, nu reprezint? un „pericol la adresa siguran?ei statului” cum îl reprezint? media, sau acea parte a mediei care nu este supus?.

Între timp Pre?edintele ?i Premierul se mai spurc?, se mai amenin??, ?eful P.N.L. cade în curs? ?i sare ?i el la cap, to?i trei fac declara?ii g?unoase care arat? nu numai caracterul flecar al fiec?ruia ci ?i lipsa de orientare ?i maturitate politic?. Dau din gur? ori de câte ori li se pare c? au „prins” un os de ros ?i apoi se trezesc c? le-a r?mas osul în gât. Ace?ti oameni se cred crema cremelor, ale?ii neamului de?i ei ?tiu mai bine decât noi cum s-au ales, cine „i-a ales” ?i în ce condi?ii umilitoare au fost accepta?i de licurici. Unii au pupat mâna de 11 ori, al?ii au promis orice, numai s? nu fie da?i jos din c?ru??, umblând stingher printre ?efii de stat care le f?ceau semn cu degetul la cap c? le lipse?te o roti??, al?ii au zâmbind frumos sco?ând în fa?? „z? mad?r end z? fad?r of z? constitu??n”, doar- doar primesc ?i ei o strângere de mân?.

În timp ce ace?ti circari se fac c? se bat, românii încep s? se bat? între ei de-a binelea. Infiltracii, provocatorii arunc? fitilele, apoi se retrag proteja?i de jandarmi c? doar sunt colegii lor cu care „au rezolvat” atâtea proteste, iar fraierii care au ie?it cu adev?rat anima?i de spirit civic, pu?inii care au mai r?mas, primesc bastoane ?i b?t?i f?r? s? ?tie nici de ce, nici de la cine. ?i a?a vor fi lini?ti?i ?i ultimii mohicani pentru c? dup? o asemenea experien??, când vor constata a nu ?tiu câta oar? c? iar??i le-a fost confiscat? mi?carea, „revolu?ia” ?i au v?rsat sânge de poman?, se vor lini?ti, vor sta în cas? ?i vor spune ca ?u?ea: „ am ie?it în strad? pentru un popor de idio?i!” Asta vor ?i cei trei magi.

 

footer