Revista Art-emis
Na?ionalism, patriotism sau tr?dare? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 29 Septembrie 2013 17:34

Col.(r) Marin Neac?u, art-emisCe este na?ionalismul? Ce este patriotismul? Unde se termina unul, unde începe altul? Sunt diferen?e între ele? Nu ?tiu, nici marii sociologi filozofi, teoreticieni, avoca?i, judec?tori, anali?ti, politicieni nu ?tiu, fiecare îmbr??i?eaz? sau adopt? o defini?ie sau alta, dar cine poate spune sau dovedi c? a lui este cea corect?? Opiniile difer?, exist? diferen?e nu numai de nuan?? ci chiar de concept, de principii, unele teoretice, alte practice. Chiar ?i cei care se cred na?ionali?ti se împart în na?ionali?ti modera?i sau extremi?ti, tocmai pentru c? nu se reg?sesc în interiorul aceleia?i defini?ii. Unii spun c? na?ionalismul ar fi o n?scocire a partidelor sau ideologiilor de dreapta ?i asta din cauza faptului c? cel mai „de dreapta” partid a fost N.S.D.A.P., partidul na?ionalist german al lui Hitler. Ei uita îns? c? partidul lui Hitler a pornit de la concep?ii ?i principii de stânga mergând apoi pe un na?ionalism împins c?tre extrem. Al?ii spun c? mai na?ionali?ti decât comuni?tii nu exist? dând exemplu stalinismul. În România cele dou? curente extreme s-au manifestat sub diverse forme în timpul ?i dup? cel de-Al doilea R?zboi Mondial ?i nu e nevoie s? fii doctor în politologie ca s? vezi c? practic au folosit acelea?i metode, de la propagand? la crime pentru atingerea scopurilor, a câ?tiga aderen?i, a sc?pa de du?mani ?i a conduce. ?i atunci la ce bun s? spui c? na?ionalismul face parte dintr-o latur? a vie?ii politice sau alta? Ceea ce po?i spune este c? termenul este folosit ast?zi pentru a-?i blama adversarul ?i pentru a-?i justifica propriile ac?iuni. A?a c? nu am s? fac o compara?ie sau expunere a diferitelor defini?ii pentru c? în mod cert mi s-ar spune fie c? am dat-o pe aia pentru c? o sus?in sau nu am men?ionat-o pe cealalt? pentru c? nu îmi convine. Ce accept? îns? toat? lumea este c? termenul are leg?tur? cu na?ia, ?ara, sau poporul deci cu o anumit? form? de organizare statal? care are la baz? o comuniune de spa?iu, tradi?ii, limb?, idealuri, cultur?, educa?ie, form? administrativ?.

Cel mai mare procent al românilor accept? c? patriotismul este ceva bun în timp ce na?ionalismul este ceva r?u, de?i nu cunosc nici defini?iile cele mai acceptate, nici faptul c? teoretic ?i practic înseamn? acela?i lucru. Numai c? marea majoritate a oamenilor, a românilor, când se gândesc la na?ionalism se gândesc la Hitler a?a cum atunci când se gândesc la comunism se gândesc la Stalin. De aici ideea c? na?ionalismul este un ceva cu înc?rc?tur? negativ?. A?a cum spuneam, exist? nuan?e, forme de manifestare a patriotismului, a na?ionalismului care pot merge pân? la extrem. Cei care condamn? na?ionalismul dar accept? patriotismul spun c? na?ionali?tii sunt cei care instig? la ur? de ras?, ?ovinism, ac?iuni îndreptate împotriva altui stat sau popor. Gre?it, ace?tia sunt extremi?tii fie de stânga, fie de dreapta, ei nu au culoare politic?, nu dragostea de patrie îi anim? ci dorin?a de a conduce, de a fi în conflict, de a î?i impune de cele mai multe ori cu for?a, ideile ?i metodele. Asta nu are nici o leg?tur? cu sentimentul na?ional, cu datoria sau dragostea fa?? de na?iune, patrie, popor. Pentru ei patria este doar argumentul, motiva?ia sau metoda prin care încearc? s? î?i mascheze inten?iile ?i scopurile.

Unii spun c? e bine s? fii patriot, c? patriot este na?ionalistul acela mai mic care de cele mai multe ori doar spune c? î?i iube?te ?ara dar de fapt nu face nimic pentru a ar?ta sau dovedi cu ceva, el doar spune, nu face r?u nim?nui. Ei sunt un fel de na?ionali?ti - emo. Al?ii spun c? patriotismul e una, na?ionalismul alta, patrio?ii sunt cei care î?i iubesc ?ara ?i sunt gata s? moar? pentru ea, dar numai dac? li se cere, c? a?a este frumos, ei s? a?tepte s? vin? ?ara la ei ?i s?-i întrebe dac? nu vor s? moar? pu?in pentru ea. A?a suntem noi, ne place s? ne juc?m cu termenii s? ne juc?m de-a patrio?ii, de-a na?ionali?tii, de-a „ho?ii ?i vardi?tii”, de-a „ro?ii ?i albii”. ?i totu?i diferen?ele sunt atât de mici uneori, încât multora le e team? s? accepte c? sunt patrio?i, pentru a nu fi numi?i na?ionali?ti, iar cei care au înclina?ii extremiste se declar? patrio?i.

A?a se face c? la noi, numai la noi, atunci când nu î?i convine de cineva  îl a?tep?i s? afirme ceva despre drepturile lui ca român, despre patrie, despre tradi?ii, despre ap?rarea siturilor arheologice, despre amestecul altor guverne sau state în politica na?ional?, despre vânzarea intereselor na?ionale ?i bunurilor na?iunii, despre cedarea suverani???ii ??rii, odat? cu p?mântul ?i economia, ca apoi s? îl faci na?ionalist ?i cu asta l-ai compromis.

A?a se face c? la noi, atunci când întrebi de ce Uniunea European? cere referendum f?r? limit? de prezen?? la vot în toat? Europa dar în România trebuie neap?rat 50%plus 1 pentru validare, e?ti na?ionalist, antieuropean, ?ovin.

A?a se face c? toate principiile de drept, toate legile, toate defini?iile din lume sunt unanim acceptate ?i aplicate, dar dac? ceri s? fie aplicate ?i în România, e?ti na?ionalist.

A?a se face c? în toat? lumea civilizat? sunt interzise exploat?rile care produc pagube mediului ?i pun în pericol s?n?tatea sau viitorul oamenilor, dar la noi sunt recomandate cu c?ldur? de aceea?i „lume civilizat?” plin? de griji fa?? de „independen?a noastr? energetic?”. Când în alte state oamenii protesteaz? împotriva acestor exploat?ri statul opre?te exploat?rile.  Dac? tu ca român protestezi e?ti na?ionalist.

A?a se face c? la noi, numai la noi, nu ai voie s? pedepse?ti un extremist sau un ?ovin care spânzur? demonstrativ, ostentativ ?i provocator simbolurile na?ionale, dar ai voie s? îl blamezi pe cel care cere s? fie respectat? legea ?i s?-l nume?ti na?ionalist.

A?a se face c? la noi, numai la noi, cei care sus?in autonomia teritorial?, divizarea ??rii pe criterii etnice, segregarea, primesc „Steaua României” f?r? a fi întrebat cineva, dar dac? cineva cere pedepsirea tr?d?torilor ?i retragerea ordinului conferit pe nedrept, este na?ionalist, ?ovin, instig? la ur?, nu respect? valorile democra?iei.

A?a se face c? la noi, numai la noi, dac? spui c? partidul comunist a fost înfiin?at de evrei, care reprezentau 80% din conducerea partidului la nivel na?ional, se cheam? c? asmu?i la ur? de ras?, e?ti na?ionalist. O s? ajungem, s? fim declara?i antisemi?i numai dac? pomenim cuvântul evreu f?r? a-l înso?i de termenul „poporul ales” (de cine?) sau „sl?vit fie-i numele”.

A?a se face c? la noi, dac? Papa Ioan Paul al doilea a declarat c? România este „Gr?dina Maicii Domnului”, toat? lumea se lumineaz? ?i minuneaz?, se bate cu c?r?mida în pieptu-i de aram?. Dac? tu, ca simplu român, faci gre?eala s? aminte?ti acest lucru vorbind despre România, e?ti „na?ionalist”, exagerezi, ai mintea întunecat?, sus?ii abera?ii, ai porodici pe creier.

A?a se face c? numai la noi, în România, dac? critici  un preot, care bea peste m?sur?, „î?i iube?te aproapele pro-fund” î?i însu?e?te bani din cutia milei, nu d? chitan?? pentru serviciile oferite, bag? în buzunarul propriu banii pe care îi prime?te f?r? a-i declara de Pa?ti ?i de Cr?ciun, se cheam? c? e?ti anticre?tin ?i love?ti în u?a bisericii.

A?a se face c? la noi, numai la noi, dac? pomene?ti despre originile poporului român dac? ai pronun?at cumva cuvântul dac, get, sau Burebista, Decebal, Zalmoxes, sau civiliza?ia dac?, de sus?ii cumva c? înainta?ii t?i au reprezentat o civiliza?ie de referin?? în istoria omenirii,  c? nu au fost ultimele râme de pe scoar?a terestr?, c? nu au fost ni?te s?lbatici  sau c? existen?a neamului t?u nu se datoreaz? altor na?iuni, indiferent cine ar fi ei, e?ti na?ionalist, bolnav, exagerat, fabulezi, nu ?tii ce vorbe?ti.

Numai la noi, parlamentarii nu au rostit niciodat? în cuvântul lor la o tribun? cuvântul dac, la nici o s?rb?toare na?ional?, cu nici o ocazie, dar pe unde se duc vorbesc de Uniunea European? de Angela Merkel, de Manuel Barroso, cum vorbeau înainta?ii lor despre Ana Pauker, Stalin sau Mao Tse Dun, pe vremuri. Dac? spui ceva despre ace?ti noi „f?uritori de neam”  f?r? a-?i ridica c?ciula, e?ti, na?ionalist.

Numai la noi, cei care vorbesc despre ?ara lor, laudativ sau critic? atacurile împotriva ei, sunt na?ionali?ti, sunt blama?i, sunt ar?ta?i cu degetul ca Iuda, iar tr?d?torii adev?ra?i, cei care au devalizat ?ara, i-au vândut p?mântul cu petrol, gaze, aur, p?duri cu tot, stau în fruntea ??rii, a guvernelor, uneori prin pu?c?rii, dar numai a?a de ochii lumii, ca s? aib? cu ce se l?uda peste ani ?i î?i bat joc de noi, „na?ionali?tii.”

În Germania dac? pomene?ti de reîmp?r?irea ??rii o furi nem?e?te, în Fran?a dac? te-ai legat de coco?ul galic, r?mâi f?r? ou?, în America dac? îi spui unuia care are steag la poart? c? e na?ionalist, nu mai treci pe strada aia decât în patru labe sau în ?uturi, în Anglia dac? te dai la familia regal?, ai accident prin tunel, la Tel Aviv, nici nu apuci s? ar??i portretul lui Yasser Arafat, c? e?ti deja la doi metri sub nivelul solului... La noi, numai la noi, tr?d?torii primesc „Steaua Republicii”, asasinii sistemului na?ional de ap?rare primesc „Onoarea Armatei Române”, iar cei care întreab? de ce?, primesc pietre în cap, ?uturi în locuri discrete ?i eticheta: na?ionalist. Celor c?rora le e team? s? î?i apere, s?-?i laude, s?-?i respecte ?ara, istoria, neamul, str?mo?ii, tradi?iile, r?d?cinile, pentru a nu fi f?cu?i na?ionali?ti, le spun un lucru: mai bine s? fii învinuit de na?ionalism decât de tr?dare.

footer