Revista Art-emis
Minunea Maia PDF Imprimare Email
Col. (r) Dr. Ion Petrescu   
Joi, 12 Septembrie 2013 16:18

Maia, 2013Mai se întâmpl? minuni. Una dintre acestea fiind întâlnirea de suflet, organizat? anual, de un grup de împ?timi?i ap?r?tori ai istoriei nem?sluite a na?iunii noastre. O reuniune ?inut? în aer liber, sub un cort de campanie, în apropierea bisericii ce ad?poste?te r?m??i?ele p?mânte?ti ale unui prim-ministru ucis în împrejur?ri par?ial cunoscute. Acolo se adun? c?rturari marca?i de vremuri, editori de periodice cerebrale, autori de studii inedite. Maia este comuna din jude?ul Ialomi?a, unde s-a derulat a noua edi?ie a fenomenului cultural numit Retr?iri istorice în veacul XXI. Un eveniment organizat, timp de dou? zile, 6 ?i 7 septembrie, de Consiliul Jude?ean Ialomi?a, prim?ria Maia, Academia Oamenilor de ?tiin?? din România ?i Filiala Maia Catargi a Asocia?iei Na?ionale a Cavalerilor de Clio. De ce Maia ?i Catargi? Deoarece în comuna Maia este înmormântat, chiar în biseric?, fostul premier Barbu Catargiu, cel asasinat la 8 iunie 1862, ?eful conservatorilor, care se opuneau, la vremea respectiv?, realiz?rii unor necesare reforme social-politice. Anul trecut, sesiunea de comunic?ri ?tiin?ifice a fost dedicat? unei comemor?ri: 1812-2012, 200 de ani de la r?pirea Basarabiei de c?tre imperiul rus. Acum, a?a cum este în tradi?ia post-eveniment, a fost lansat volumul tip?rit de Editura Anca, de 587 de pagini, cuprinzând 42 de contribu?ii inedite, la l?murirea unor aspecte mai pu?in cunoscute privind tema men?ionat?. 05. La sesiunea din acest an - derulat? sub bagheta celui care a ini?iat ?i men?inut flac?ra vie a unei asemenea manifest?ri de excep?ie, istoricul Jipa Rotaru, mentorul multor promo?ii de absolven?i ai Academiei Militare - a fost sub lupa participan?ilor un alt moment istoric relevant 1913-2013, 100 de ani de la participarea României ?i a armatei sale la cel de-Al Doilea R?zboi Balcanic.

Totu?i, primele ore au fost dedicate memoriei lui Gheorghe Buzatu, cel care an de an a p?storit, al?turi de magistrul Rotaru, asemenea întâmpl?ri rare, într-o societate agresat? de incultura celor care dispun de puterea de a orienta opinia public? spre alte teme. Vulgare, cinice, de aparent interes general. Despre marele istoric Gheorghe Buzatu, regretatul Florin Constantiniu afirma: „”Locul lui nu este decât la Academia Român?.” Unde nu a ajuns din cauza unor împrejur?ri - evident politice - l?murite, acum, de prof. univ. dr. Ioan Scurtu, pre?edintele sec?iunii istorie ?i arheologie, a Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România. Ceea ce este o particularitate a acestui eveniment sui-generis o constituie practica de a invita pe cei care se adreseaz? asisten?ei s? aduc? în spa?iul public nu propriul studiu, deja scris, ci elemente care ?in de percep?ia uman? a protagoni?tilor unui moment istoric, a?a cum este oglindit? în documente ale vremii, în confesiuni scrise, ale celor care i-au cunoscut. De aici ?i atractivitatea celor dou? zile, marcate de m?rturii orale recompesate cu aplauze la scen? deschis?. Semn al pre?uirii istoriei retr?ite a?a cum a fost, dincolo de cum a r?mas sintetizat?, mai mult sau mai pu?in obiectiv. Autorii retr?irilor istorice din acest an fiind: prof. univ. dr Jipa Rotaru, cpt. dr. Luiza Laz?r Rotaru, prof. univ. dr. Ion Scurtu, gen. bg. dr. Dan Cavaleru, prof. univ. dr. Leonida Moise, prof. univ. dr. Gavriil Preda, dr. Andreea Cu?ui, dr. Cornelia Delia Cornea, chestor prof. univ. dr. Vlad Barbu, dr. Lavinia Gheorghe, dr. Alin Spânu, prof. dr. ?tefan Grigorescu, pr. militar Constantin Neagu, dr. Dumitru Codi??, dr. Dumitru Socolov, col. Victor Docuz, prof. univ. dr. Ion Dragoman, col. dr. Mircea Fechete, comandor. conf. univ. dr. Olimpiu Glodarenco, prof. univ. dr. Ion Giurc?, dr. Lumini?a Giurgiu, dr. Teodora Giurgiu, col. dr. Mircea T?nase, Alina Iancu, dr. Andreea Atanasiu Croitoru, dr. Costin Scurtu, prof. univ. dr. Octavian Burcin, dr. Stelian Gudacu, prof. Virgil Teodorescu, drd. Diana Gheorghi??, c-dor. dr. Marius Adrian Nicoar?, dr. med. Rigu Petre, dr. Valentin Vasile, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, dr. Enache Tu?a, prof. univ. dr. Stela Cheptea, Maria Diana Popescu, col. dr. Aurel Corduneanu, dr. Liviu ??ranu, dr. Florin C. Stan, c-dor. dr. J?nel T?nase, pr. Lucian Sc?rl?tescu, lect. univ. dr.Ion Damaschin, dr. Constantin Mo?incat, col. dr. Petri?or Florea, dr. Nicolae ?uc?, col. ing. dr. Anatol Munteanu, prof. univ. Stoica Lascu, col. dr. Petru Pah, prof. Alin Rusu, prof. Zoe Bratu, prof. Mirela Voicu ?i prof. Vlad Constantin. Care au beneficiat de sprijinul substan?ial al primarului comunei Maia, Zamfir Marian. Pân? la urm?, cona?ionalul Jipa Rotaru este autorul variantei, în aer liber, a unei Enciclopedii istorice, în care fiecare nou? fil? are un chip, o voce, o pledoarie aparte, pe m?sura valorii celor care î?i asum? ni?e, înc? întunericite, din istoria românilor. Edi?ia jubiliar?, a X-a, de anul viitor, ar merita un plus de aten?ie, din partea jurnali?tilor v?duvi?i de subiecte sus?inute ?i de caractere puternice, într-un timp în care sunt tot mai mul?i compatrio?ii ce doresc s? li se respecte nu doar identitatea, ci ?i demnitatea c?lcat? zilnic în picioare de ignoran??, arogan??, incultur?, vulgaritate, dar mai ales de absen?a coloanei vertebrale, la cunoscute etaje decizionale, din societatea noastr?. Nu de alta, dar va veni vremea când la Maia, probabil c? se va dezbate ?i tema 1989-2013, ani irosi?i de cei care au r?pit României dreptul la o via?? mai demn?.
Sursa: adev.ro/msup6o[1] 

Grafica ?i foto - Ion M?ld?rescu


footer