Revista Art-emis
Morala civic? PDF Imprimare Email
Nicolae Marius Antonescu   
Miercuri, 31 Iulie 2013 15:33

Nicolae Marius AntonescuDespre marele erou na?ional Ion Antonescu s-a scris mult (?i probabil se va mai scrie), mai mult sau mai pu?in p?rtinitor, mai mult sau mai pu?in r?ut?cios, mai mult sau mai pu?in obiectiv. Indiferent de concluziile la care vor ajunge istoricii, în relativismul lor, cert este c? majoritatea românilor îl iube?te pe Mare?al ?i-l cinste?te ca pe un mare erou. În ceea ce m? prive?te, am considerat c? cei mai în m?sur? s?-l judece pe Mare?al nu sunt „fabrican?ii” de istorie sau politicienii, ci cei care au f?cut, la rândul lor, dovada ata?amentului necondi?ionat ?i a iubirii absolute pentru Neam ?i ?ar?, cei cu sim?ire profund româneasc?, pentru c? numai unii ca ace?tia îl pot în?elege ?i cuprinde cu adev?rat pe Mare?al. M?rturia unuia dintre cei mai mari m?rturisitori întru Hristos ?i Neam, din temni?ele comuniste, un adev?rat lupt?tor ?i martir, una din marile con?tiin?e române?ti ?i christice ale neamului nostru este relevant?. Iat? ce scrie Ioan Ianolide despre Mare?alul Ion Antonescu: „Din aceste împrejur?ri, Figura de Onoare a Neamului românesc r?mâne Ion Antonescu, care a gândit ?i a militat pentru o pace separat? - dar f?r? a fi fost un tr?dator - ?i care, atunci când condi?iile pe care le impuneau americanii erau sinonime cu comunizarea ??rii, a refuzat s? mai participe la tratative ?i l-a informat pe Hitler. Antonescu a fost anchetat la Moscova ?i apoi la Bucure?ti. ?inuta lui a fost brav?, ost??easc?, demn?. Nu a retractat nici actele lui politice, nici ideile lui na?ionale. La proces ?i-a sus?inut cu demnitate cauza, dovedind c? este vrednic de misiunea istoric? ce o îndeplinise. Procesul l-a regizat colonelul Petrescu, fost comandant al penitenciarelor. Evreii au f?cut teatru ostentativ, plin de ur?, manifestând pe str?zi ?i cerând condamnarea la moarte. Tot ei au ?inut s? fac? parte din plutonul care l-a executat. [...] Mare?alul Ion Antonescua fost ?i r?mâne un simbol al con?tiin?ei românilor. El a afirmat c? Transnistria este româneasc? ?i a ?tiut c? toat? România este în pericol atâta timp cât exist? U.R.S.S. A primit moartea ca un cavaler. ??râna sa a fost împr??tiat? din avion, parc? simbolic, peste ?ar?. Peste mul?i ani, când comuni?tii români n-au mai tolerat suprema?ia evreiasc? din partid ?i s-a trecut la o formul? na?ional? comunist?, ei în?i?i au ajuns s?-l reabiliteze oarecum pe Antonescu. Acest fapt i-a scârbit pe evrei, încât unii au plecat din ?ar? în semn de protest. Pentru români, Antonescu r?mâne un Erou na?ional”. (Ioan Ianolide - „Întoarcerea la Hristos”). 

Dac? parcurgem literatura vremii, este evident? simpatia ?i considera?ia de care Antonescu se bucura atât în rândul poporului - care l-a acceptat cu dragoste ?i încredere drept Conduc?tor -, cât ?i în rândul politicienilor, al oamenilor de stat, atât din ?ar?, cât ?i din exterior. Cât prive?te „chestiunea evreiasc?”, exist? m?rturii ale unor rabini evrei, care au avut contact direct cu realit??ile române?ti din perioada ’40-’44 ?i care afirm? cu sinceritate c? Mare?alul i-a protejat pe evrei, chiar împotriva pozi?iei lui Hitler! Despre Mare?al, cum am spus, s-a scris ?i se poate scrie mult, ?i niciodat? îndeajuns. De f?cut, îns?, s-a f?cut ?i se face foarte pu?in, sau aproape deloc! Noi, pite?tenii, fie ?i numai ca urma?i regionali ai acestui Mare Român, avem datoria moral? ?i civic? de a-l prezenta lumii pe Ion Antonescu a?a cum a fost, nu cum au vrut ?i vor unii s? r?mân? în istorie. Este, întâi de toate, un act de dreptate, apoi o încercare de a rede?tepta sentimentul na?ional ?i iubirea de virtute în mintea ?i sufletul acestui popor greu încercat. Faptul c? cenu?a lui a fost împr??tiat?, într-un fel, peste întreaga ?ar? vine parc? s? confirme, mistic ?i simbolic, jertfa ?i d?ruirea total? a acestui om pentru  neamul s?u. Cu speran?a c? Mare?alul va fi a?ezat cândva pe locul pe care-l merit? în istoria ?i con?tiin?a poporului ?i a întregii lumi, am convingerea c? pentru noi, to?i cei cu respira?ie româneasc?, Mare?alul este ?i va fi prezent pururea, la loc de cinste, în inimile noastre!

footer