Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ioana Lucacel & Mihai Cri?an   
Miercuri, 10 Iulie 2013 22:39

Cet??ean de Onoare Valeriu Gafencu - 2009, anulat 2013Nici unul dintre ei nu a fost judecat ?i/sau condamnat, m?car „post-mortem”!

România nu este doar colonie a capitalismului corporatist occidental, a fost transformat? într-un lag?r de sclavi în care românilor nu le este permis s? spun? decât: „Yes!” La curtea guvernului s-au prip??it fel de fel de institu?ii-fantom?, impuse nu de trebuin?ele ??rii, ci de interesele altora. În cazul de fa?? o institu?ie ce poart? numele unui personaj dubios, cu care supu?ii lui Israel nu au motive s? se fuduleasc?. Asemenea unei sta?ii de emisie radio, un fel de Mecca local?, Institutul Na?ional pentru Studierea Holocaustului din românia - „Elie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.) emite dispozi?ii sub imperiul aplic?rii necondi?ionate a teoriei holocaustului evreiesc. De al altora, de holocaustul ro?u comis de coreligionarii lor posbelici, slugi ale sovietelor, împotriva Neamului Românesc nici nu poate fi vorba. „Indivizi ?coli?i la Moscova au venit în ?ar? odat? cu Armata Ro?ie «eliberatoare». Nici unul dintre ei nu a fost judecat ?i/sau condamnat, m?car „post-mortem”! [1]  Dictatura acestui ?arpe crescut în curtea Miori?ei distribuie porunci  administra?iei - înc? - românea?ti, c?reia i s-a impus „s? le execute, nu s? le discute”. Academia Român?, cea mai înalt? institu?ie a culturii ?i civiliza?iei na?ionale se subordoneaz? ?i ea, docil?, comenzilor politice ?i/sau holocaustologice, se dezice - greu de în?eles ?i de acceptat - de afirma?iile f?cute sub acoperi?ul acestui forum de c?tre unele capete luminate ?i demne ale românilor, modific? DEX-ul dup? opiniile ?i poruncile strâmbe ale ipocri?ilor potenta?i ai zilei ?i ai „licuricilor” Noii Ordini Mondiale. (Ion M?ld?rescu - ART EMIS)

Guvernul a dovedit c? se crede deasupra lui Dumnezeu ?i a oamenilor

Memoria uneia dintre cele mai luminoase figuri ale închisorilor comuniste, Valeriu Gafencu, este c?lcat? în picioare de o mân? de ale?i care se tem mai r?u de partid decât de Dumnezeu ?i de istorie. Dup? ce, în urm? cu o lun?, Consiliul Local Târgu Ocna a decis ca Sfântul Închisorilor s?-?i p?streze titlul de cet??ean de onoare, s?pt?mâna trecut? acela?i consiliu a votat retragerea titlului. Proiectul de hot?râre a fost introdus în ?edin?? mi?ele?te, chiar înainte de dezbatere. Ale?ii locali din Târgu Ocna recunosc c? au cedat din cauza presiunilor politice, pentru c? altfel î?i pierdeau func?ia. 

  

Onoarea, dragostea de Dumnezeu ?i de Neam - incompatibile cu statutul de consilier local.

Printr-un act de o mi?elie ?i o la?itate grosolan?, s?pt?mâna trecut?, Consiliul Local Târgu Ocna i-a retras titlul de cet??ean de onoare lui Valeriu Gafencu. „Cet??eanul de onoare al Neamului” este dezonorat de o mân? de ale?i la?i ?i oportuni?ti, care sacrific? istoria de dragul unui am?rât de fotoliu de consilier local. Acela?i Consiliu Local, în urm? cu nicio lun?, a decis men?inerea titlului. Ce s-a schimbat între timp? Au crescut presiunile politice. Ale?ii recunosc c? dac? nu votau cum li s-a cerut, ?i-ar fi pierdut func?ia. Altfel spus, onoarea, dragostea de Dumnezeu ?i de Neam a devenit, oficial, incompatibil? cu statutul de consilier local. Tocmai în timp ce românii îl conduceau pe ultimul drum pe Duhovnicul Neamului, p?rintele Justin Pârvu, la Târgu Ocna se ?esea o ac?iune mi?eleasc?, menit? s? „martirizeze” un simbol, un erou ?i un sfânt al acestui Neam: Valeriu Gafencu.

Proiect de hot?râre introdus mi?ele?te în ?edin?a Consiliului Local Târgu Ocna.

Vinerea trecut?, pe 21 iunie 2013, consilierii locali din Târgu Ocna au votat pentru retragerea titlului de cet??ean de onoare al lui Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, cum l-a numit marele cre?tin ?i c?lug?r Nicolae Steinhardt. Dup? ce, cu nici o lun? în urm? au votat împotriv?, de aceast? dat?, cu o singur? excep?ie, to?i cei 17 consilieri au votat pentru retragerea titlului de cet??ean de onoare al ora?ului Târgu Ocna, acordat post-mortem lui Gafencu. Nu a existat nicio ab?inere. ?i nici m?car un comentariu prin care Gafencu s? fie ap?rat. Ca s? nu existe sus?in?tori, la fel ca ?i la ?edin?a trecut?, proiectul a fost trecut pe ordinea de zi abia la începutul ?edintei, ?i e ?inut în continuare la secret, pân? la ora închiderii edi?iei nu apare deloc pe site-ul Prim?riei Târgu Ocna, mai mult, ca o ironie, ultimul proiect de hot?râre publicat vizeaz? men?inerea titlului de cet??ean de onoare pentru Gafencu.

Cum s-a ajuns aici? Prin perseveren??, pe de o parte, ?i la?itate, pe de alt? parte. Printr-o adres? din 8.11.2012, Institutul pentru Studiul Holocaustului în România „Elie Wiesel” punea în vedere prim?riei Târgu Ocna faptul c? Valeriu Gafencu ar fi fost condamnat în 1941 pentru „activitate într-o organiza?ie fascist?”, fapt apreciat de conducerea acestui institut ca fiind un act incompatibil cu normele democratice ?i etice, cerând consiliului local s? retrag? calitatea de cet??ean de onoare al ora?ului Târgu Ocna acestui sfânt al închisorilor comuniste.

Recent, printr-o hot?râre a Guvernului Ponta, IInstitutul Na?ional pentru Studierea Holocaustului din românia - Elie Wiesel (I.N.S.H.R.-E.W.) a fost trecut din subordinea Ministerului Culturii direct în subordinea Guvernului, toate documentele oficiale ale acestui institut purtând de acum antet guvernamental. De asemenea, în vara lui 2012, o alt? hot?râre de guvern a conferit I.N.S.H.R.-E.W. atribu?ia legal? de a propune parlamentului legi sau modific?ri ale legisla?iei existente.

La finele lunii mai, Consiliului Local Târgu Ocna a supus la vot proiectul de retragere a titlului de cet??ean de onoare al ora?ului acordat lui Valeriu Gafencu. Dezbaterea a fost înso?it? de proteste ?i mitinguri de sus?inere, iar dup? mai multe pledoarii pro ?i contra, s-a supus la vot, fiind nevoie de 10 voturi pentru a i se retrage titlul. Rezultatul votului a fost urm?torul: 8 voturi pentru retragerea titlului, 6 contra ?i 3 ab?ineri, astfel c? Valeriu Gafencu r?mânea cu titlul de Cet??ean de Onoare.Tg. Ocna

Poli?? de încredere I.N.S.H.R

Între timp îns?, Iustin Pârvu, cel mai mare ap?r?tor al lui Gafencu, a plecat la Domnul. Înmormântarea lui a adunat la Petru Vod? zeci de mii de credincio?i. În acela?i timp, sub ochii vigilen?i ai liderilor de partid, ale?ii din Târgu Ocna votau de aceast? dat? retragerea titlului. N-are importan?? c? s-au înc?lcat toate normele legale, procedurale ?i morale, c? nu   s-a respectat legea privind transparen?a decizional?, c? nu a fost publicat proiectul de hot?râre. Ba mai mult, n-are nicio logic? s? reintroduci o hot?râre în Consiliul Local dup? ce plenul s-a pronun?at împotriva ei. În afar?, desigur, de perseveren?a diabolic? de a continua, cu orice mijloace, pentru a-?i atinge scopul. Altfel spus, Guvernul Ponta trebuia s? pl?teasc? o poli?? de încredere I.N.S.H.R.-E.W.. Iar pentru acest lucru ?i-a presat ale?ii s? voteze nu a?a cum le cere con?tiin?a, ci cum dicteaz? partidul. Dup? mai bine de ?ase decenii de la instalarea comunismului, Guvernul Ponta a reu?it s? pun? în practic? un mecanism care func?ioneaz? dup? regulile regimului ro?u, mizând pe fric? ?i la?itate. Frica ale?ilor de a fi exclu?i din partid ?i/sau de a-?i pierde posturile. Pentru noi e doar începutul. Începutul unei epoci în care ne vindem, oficial ?i mi?ele?te, trecutul, istoria, Neamul ?i credin?a, pentru doi galbeni ?i un am?rât de fotoliu.

De ce se tem mai mult consilierii de partid decât de Dumnezeu ?i de oameni?

Oricum, m?sura este extrem de grav? ?i reprezint? un precedent periculos. Nu pentru c? I.N.S.H.R.-E.W. a cerut un lucru nedrept împotriva unui om care ?i-a dat via?a pentru a salva un evreu. Ci pentru c? a f?cut acest lucru sub umbrela Statului Român, cu girul s?u ?i cu „armele sale”. Singuri am cedat înc? o dat? f?r? lupt? o p?rticic? din identitatea ?i istoria acestui Neam. ?i, în timp ce un ?ef de institut are rang guvernamental, o mân? de ale?i la?i au în continuare fotoliile de consilieri locali, un erou, un Sfânt al temni?elor nu are dreptul nici m?car la titlul onorific de Cet??ean de Onoare! 

„V? spun sincer c? în sufletul meu nu sunt împ?cat cu ce s-a întâmplat”

„La ultima ?edin??, subiectul cu Gafencu s-a repus pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi se pun numai la ini?iativa primarului. A fost ceva urgent, cam cu o zi înainte s-a ?tiut c? va fi pe ordinea de zi. ?i asta a fost, s-a votat secret ?i s-a votat cu majoritate s? se retrag? titlul. Ca legalitate, este legal? procedura care s-a f?cut. Înc? nu a fost atacat? hot?rârea în Contencios, dar mai sunt la dispozi?ie 12 zile, parc?. Nu neap?rat c? a venit directiv? pe linie politic?, am?nuntele astea nu le ?tiu. Eu sunt viceprimar ?i consilier. Am luat cuno?tin?? de solicitare ?i s-a votat în felul acesta, mai mult de atât, nu am ce s? v? zic. Dumneavoastr?, ca ziarist, a?i putea investiga mai mult, ave?i mai mari posibilit??i decât noi. Nu s-a f?cut ?edin?? cu noi înainte de întâlnirea de Consiliu. To?i am votat împotriv?, cu o singur? excep?ie. Chiar ?i cei care au ini?iat decernarea titlului de cet??ean de onoare au votat acum împotriv?.

Ce câ?tig? Prim?ria, ce promisiuni am ob?inut? Nu neap?rat promisiuni. Niciun fel de promisiune pentru c? nici proiecte de finan?are nu avem deocamdat?. E u?or s? spune?i c? ne-am „vândut a?a u?or”, dar noi, consilierii, avem vot imperativ. E foarte dureros. Când s-a f?cut legea asta c? po?i fi dat afar? din Consiliu în modul acesta, nu s-au gândit c? voin?a consilierului va fi zdrobit?. Unii m-au întrebat „dac? votai altfel, ce se întâmpla? Doar pierdeai func?ia de consilier”. E adev?rat, dar venea altul, iar condi?ia asta era s? voteze a?a. Iar rezultatul era la fel. Nu au mai fost dezbateri c? s-a considerat c? s-a ?tiut de data trecut?. Dac? am mai avut proiecte care s? se tot voteze pân? ies cum vor unii sau al?ii? Nu. Proiectul acesta a fost discutat c?, atunci când i s-a dat titlul de cet??ean de onoare, i s-a dat ilegal, în sensul c? trebuia tot dou? treimi din voturi, iar atunci s-a votat cu jum?tate plus unu. ?sta a fost motivul principal. Pe asta s-au bazat ei.

Biserica Ortodox? Moldoveneasc?, care este în subordinea ru?ilor, vrea s?-l sanctifice pe Gafencu, ?i ?i-l însu?esc

Partea legal? cam asta e. Discu?iile c? a fost legionar ?i una ?i alta au fost discu?ii colaterale. Când s-a dat titlul de cet??ean de onoare, s-a votat cu jum?tate plus unu, ceea ce contravenea legii ?i f?r? vot secret, ceea ce iar contravenea legii, c? voturile referitoare la persoane sunt voturi secrete. Nici cei care sunt de partea cealalt? a baricadei nu pun problema cum trebuie, în sensul c? ei amestec? partea religioas? cu partea administrativ?. ?i pot fi contracara?i foarte u?or în sensul c? nimeni nu contest? calit??ile lui de sfânt al Bisericii, pe partea religioas?. Pe de alt? parte, nici Biserica Ortodox? nu a discutat tran?ant problema lui Gafencu, la modul s? ne trimit? ceva scris prin care s? ne spun? c? îl consider?m ?i vrem s? îl declar?m sfânt. Dar ?i ei se tem. Vreau s? v? spun c? am primit adres? din Republica Moldova, ?i Biserica Ortodox? Moldoveneasc?, care este în subordinea ru?ilor, vrea s?-l sanctifice pe Gafencu, ?i ?i-l însu?esc. Deci nu în?eleg. Moldovenii au ?i venit la noi ?i i-am dus la „mormântul” lui Gafencu.

Poate pare ciudat, dar v? spun sincer c? în sufletul meu nu sunt împ?cat cu ce s-a întâmplat, oricum nu m? crede?i ?i nu are importan??. Nu îl ajut? pe Gafencu acest titlu, dar e o chestie ce ?ine de oamenii valoro?i ?i asta e, nu putem s? apreciem...” (David Maricel, viceprimar Târgu Ocna, declara?ie pentru Gazeta de Maramure?)

Fragment din m?rturia unui coleg de pu?c?rie al lui Valeriu Gafencu

„ [...] un de?inut al lag?rului Tg. Ocna, Victor Leonida Stratan, care-l iubea ?i-l admira pe Valeriu Gafencu, a ob?inut, printr-o interven?ie special? de la familie, un pachet cu streptomicin?. Deoarece starea lui era ceva mai bun?, a venit cu medicamentele la Valeriu, fericit c? îi poate salva via?a. Acesta le-a primit, dar a doua zi l-a în?tiin?at pe Stratan c? a hot?rât s? le d?ruiasc? pastorului Wurmbrand, spunând c? salvarea lui ar însemna mult pentru dezvoltarea cre?tin?t??ii, fiind o personalitate recunoscut?, cu rela?ii interna?ionale ?i o mare putere de influen??. De?i Stratan s-a sup?rat, medicamentele au fost folosite de pastorul Wurmbrand, a c?rui via?? a fost astfel salvat? prin devotamentul ?i jertfa de sine a studentului Valeriu Gafencu”. (Ion Popescu)

A.F.D.P.R. catre Institutul I.N.S.H.R.- „E.W. ” - Despre Cazul Valeriu Gafencu:

Indivizi ?coli?i la Moscova au venit în ?ar? odat? cu Armata Ro?ie „eliberatoare”. Nici unul dintre ei nu a fost judecat ?i/sau condamnat, m?car „post-mortem”!

În continuare v? prezent?m adresa Asocia?iei Fo?tilor De?inu?i Politici din România  

Adresa Catre Consiliul Local al ora?ului Tg. Ocna, referitor la retragerea titlului de „Cetatean de onoare al orasului Tg.Ocna” acordat post-mortem lui Valeriu Gafencu

4 iulie 2013 - Asocia?ia fo?tilor de?inu?i Politici din România (Association des Anciens Detenus Politiques de Roumanie - Former Romanian Political Prisoners Association) - A.F.D.P.R. - Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucure?ti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

Catre:

Consiliul Local al ora?ului Târgu Ocna

Domnului primar ?tefan ?ilochi

Spre ?tiin??: Institutul Na?ional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

D-lui Director General Alexandru Florian

Referitor: retragerea titlului de „Cet??ean de onoare” al ora?ului Tg.Ocna, acordat post-mortem  lui Valeriu Gafencu

Amintim c? prin Hot?rârea nr.17/10.02.2013, Consiliul Local al ora?ului Târgu Ocna, acord? titlul de „Cet??ean de onoare” post-mortem lui Valeriu Gafencu, în semn de cinstire ?i recuno?tin?? pentru lupta anticomunist?, suferin?a, smerenia ?i sfin?enia de care a dat dovad? pe parcursul vie?ii ?i mai ales în finalul acesteia, când s-a stins în temni?a din Târgu Ocna. De?i vigilen?i, cercet?torii din cadrul Institutului Na?ional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, au aflat cu oarecare întârziere despre acest fapt ?i printr-o adres? tip „soma?ie”, din data de 08.11.2012, solicit? Consiliului Local retragerea imediat? a titlului acordat, pentru motivul c? Valeriu Gafencu a f?cut parte din Mi?carea Legionar?, o mi?care de tip fascist. Mai mult decât atât, fusese condamnat în dou? rânduri de c?tre un regim totalitar, de?i nu comisese nici o crim?.

Amintim de asemenea, c? istoria religiilor cunoa?te cazuri de tâlhari ?i femei de moravuri u?oare care s-au întors la Dumnezeu ?i au devenit sfin?i ?i respectiv sfinte. Iat? c? unui fost legionar nu-i este permis acest lucru!? Valeriu Gafencu, printr-un sublim gest ofer? ultimele sale medicamente unui evreu, Richard Wurmbrand, contribuind la salvarea vie?ii acestuia.

Aflând despre preten?ia aberant?, mai multe asocia?ii, funda?ii, precum ?i numeroase personalit??i ale vie?ii culturale ?i politice iau  atitudine ferm? împotriva retragerii titlului. În ?edin?a Consiliul Local din 30.05.2013, la care pe lâng? consilieri au participat ?i reprezentan?i ai celor dou? „tabere”, acuzatori ?i ap?r?tori ai lui Valeriu Gafencu, a fost emis? Hot?rârea nr.42, prin care se respingea solicitarea Institutului Na?ional „Elie Wiesel”. ?i cum reclaman?ii au fost cuprin?i de o adev?rat? mânie proletar?, au revenit la scurt timp cu înt?riri. Dup? trei s?pt?mâni, prin Hot?rârea nr.47/21.06.2013, Consiliul Local retrage titlul de „Cet??ean de onoare” al ora?ului Târgu Ocna , acordat post-mortem lui Valeriu Gafencu. Iat? dovada de net?g?duit a rezolv?rii în stil stalinist a unui caz în care sunt invita?i ?i iau cuvântul doar cei care acuz?!! Este incredibil cum la un interval de doar trei s?pt?mâni, consilierii ?i primarul s?-?i schimbe radical punctul de vedere, aruncând ora?ul Târgu Ocna dintr-unul al martirilor, în  altul al ru?inii. S? fie vorba de ignoran??, de amnezie, de sfidare? Sau mai degrab? de o total? lips? de demnitate a componen?ilor Consiliului Local, cât ?i a primarului zelos, în aceast? problem?, care s-au l?sat timora?i de domnii veni?i de sus, adic? de la partid.

A?i mai bifat domnilor o victorie, care desigur va scoate poporul român din cea mai crunt? mizerie material? ?i mai ales moral?, din toat? istoria existen?ei sale. De asemenea, a?i mai reu?it s? aduce?i o grav? ofens? supravie?uitorilor temni?elor ?i lag?relor de exterminare comuniste, care to?i, deopotriv?, indiferent de culoarea lor politic?, sau f?r? de culoare, au acceptat ca Valeriu Gafencu s? fie mai mult decât un cet??ean de onoare al unui ora? ?i anume, un adev?rat martir, un sfânt al temni?elor comuniste ?i al românilor ortodoc?i de pretutindeni. A?a va r?mâne el în mintea ?i inimile noastre!

În alt? ordine de idei, suntem nu numai indigna?i ci chiar îngrijora?i de faptul c? dup? evenimentele din decembrie 1989, nu a existat o preocupare semnificativ? în condamnarea extremei stângi care a s?vâr?it înmiit mai multe crime decât extrema dreapt?. Indivizi ?coli?i la Moscova au venit în ?ar? odat? cu Armata Ro?ie „eliberatoare”, contribuind activ la instaurarea regimului comunist „ilegitim ?i criminal”. Nici unul dintre ei nu a fost condamnat m?car „post-mortem”!

Criminalii care au trimis la moarte tot ce a avut mai bun, mai drept, mai moral, mai sfânt, mai bine preg?tit profesional acest popor ?i mai tr?iesc, beneficiaz? în continuare de decora?iile ?i distinc?iile ob?inute în lupta cu noi, precum ?i de pensiile „nesim?ite”?! Nimeni nu a cerut retragerea acestora! În justi?ia român? g?sim adesea termeni cum ar fi: rezonabilitate, echitate, propor?ionalitate etc. Care v? sunt unit??ile de m?sur?? Unde este dreptatea? Motivele se cunosc ?i nu le mai în?ir aici pentru c? m-ar cuprinde o „sil? iremediabil?”.

În încheiere, se impun câteva preciz?ri privind persoana semnatarului acestei scrisori:

- nu fac politic?, alta decât cea anticomunist?;

- nu accept extremele în politic?;

- nu accept cultul personalit??ii;

- nu accept vigilen?a exacerbat? care are menirea de a între?ine o stare de irascibilitate neconstructiv?;

- recunosc ?i condamn crimele s?vâr?ite asupra poporului evreu;

- nu accept ca ho?ia ?i minciuna s? fie aduse la rangul de politic? de stat;

- nu accept ca persoane din alte culte s? vin? s? ne dicteze cine poate sau nu s? ne devin? sfin?i.

Pre?edinte al AFDPR

Membru al Comitetului Interna?ional de Conducere al INTER ASSO

Ing. Octav Bjoza

Adaptare dup? sursele: AFDPR , Ziaristi Online[2]  ?i gazetademaramures.ro/ [3] 

Grafica - Ion M?ld?rescu


footer