Revista Art-emis
Sp?larea creierelor PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ilie B?descu   
Duminică, 07 Iulie 2013 22:41

Prof. univ. dr. Ilie B?descu, art-emisSp?larea creierelor se realizeaz? acum prin mijloace „blânde”

Marcel B?rb?tei: „Au fost t?ind un brad b?trân, , fiindc? f?cea prea mult? umbr?...” spunea Nicolae Iorga într-un poem premonitoriu de excep?ie. Asist?m domnule profesor, din nou , la un act de „epurare” a intelectualilor români neînregimenta?i , urmându-se tipicul anilor ’50 ?

Prof. univ. dr. Ilie B?descu: Mi-e team? c? da. Noul ciclu politic al României, cel postdecembrist,, a început printr-o opera?ie de marginalizare teribil? a a?a numitei genera?ii Labi?, iar unii dintre ace?tia au fost chiar supu?i unui tip aparte de epurare: institu?ii, reviste, edituri, au fost fie desfiin?ate, fie refondate, cu alte colegii, alt? list? de personal, alte grup?ri, ceea ce i-a plasat pe mul?i în afara „institu?iei”. Un caz aparte, de o dramatic? celebritate, a fost acela al scriitorului Dinu S?raru, altul a fost al regretatului Mihai Ungheanu... Nu-mi permit s? amintesc situa?ia cu totul dramatic? a unora dintre scriitorii de excep?ional? valoare, precum Paul Anghel, Ion L?ncr?njan, Eugen Barbu.

A urmat un al doilea val de ostraciz?ri care au culminat cu Raportul Tism?neanu în care au fost readu?i pe liste scriitorii „proscri?i”, pentru care s-au întocmit liste de eliminare, probabil înc? operative. S-a declan?at opera?iunea antiprotocronist?, de un primitivism care aminte?te „spiritul primar-agresiv” al Kominternului, a fost reinventat delictul de opinie, au fost eticheta?i oameni ?i opere, s-a încercat o eliminare în bloc precum a fost tentativa de a supune dezaprob?rii publice grupuri întregi sub eticheta de „genera?ie expirat?” de?i cei lovi?i cu pietre proveneau din genera?ii diferite, de la vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist la cei ce abia încheiau al cincilea deceniu de via??.

A urmat al treilea val de elimin?ri sub pretextul pension?rilor, ceea ce-a aruncat în afara institu?iilor personalit??i de remarcabil? valoare, pe care nu-mi îng?dui s? le nominalizez dorind s? le respect nevoia de minim? discre?ie. Au fost dezgropate etichete cominterniste pentru a-i stigmatiza ?i a-i ?intui pe liste cvasiconspirative pe cei suspecta?i de un sentiment na?ional mai r?spicat, ori de apartenen?? cre?tin-ortodox?. La etichetele de na?ionalist, na?ional-comunist, ortodoxist, fundamentalist, legionar, securist, s-au ad?ugat etichete noi precum cele de protocronist, dughinist-ortodoxist, dup? numele geopoliticianului rus Aleksandr Dughin, monoculturalist, aceast? ultim? etichet? fiind menit? a-i „deconspira” pe cei care, chipurile, ar fi promotorii unei singure culturi ?i putem continua dac? vre?i...

Multe dintre etichetele acestea au fost lansate din laboratoarele unor facult??i ?i universit??i prestigioase. Probabil c? mul?i dintre cei care-?i scriu ast?zi memoriile detaliaz? fenomenul. La multe dintre sciziparit??ile sociale ?i politice, au fost ad?ugate altele cu scopul de a induce un fel de r?zboi al tuturor împotriva tuturor, o anarhie de mari propor?ii, pe orizontala ?i pe verticala societ??ii ?i, dac? s-ar fi putut, s? energizeze o demoniac? rebeliune a omului împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce nu s-a reu?it în vremea comunist? urma s? izbândeasc? acum: ridicarea unei majorit??i contra Bisericii, ceea ce ar fi fost mai mult decât o dezbisericire, adic? sem?narea unui indiferentism religios. Discu?ia este lung? fiindc? vremurile sunt teribil de posomorâte.

M.B.: Ce modele vor fi create în schimb pentru o genera?ie care, în principiu, ar trebui s? revigoreze fibra acestui neam?

I.B.: ?inta acestor vremuri este genera?ia f?r? identitate. Un psiholog umanist american a cercetat maladia acestui tipar uman prin ceea ce el a denumit „sand-box syndrom”- sindromul cutiei de nisip- , adic? induc?ia la scara popoarelor a unor modele de via?? care amestec? uitarea de sine cu st?ri ludice capabile s? anuleze percep?ia realist? ?i grav?, matur? a lucrurilor. Asemenea scheme de via?? „în alian?? cu r?ul pot energiza rebeliunea dezordonat? a lumii”, ne previn doi sociologi cre?tini americani. Un fel de puteri dec?zute au pus st?pânire pe st?rile suflete?ti ale prea multora. Asemenea puteri sunt asemenea stihiilor, de la duhul banilor la duhul trufiei, al egoismului f?r? margini, al îndrept??irii f?r? temei, al închipuirii, debiliteaz? lumea ?i via?a, ne fac incapabili s? reac?ion?m la nihlismul ?i anarhia acestui veac, s? recuper?m sensul pozitiv al existen?ei. Duhul urât al banilor deformeaz? fiin?a colectiv? dup? ce abia s-a ie?it dintr-o alt? teribil? deformare indus? în lume de doctrina comunist?. Marxi?tii, cum remarc? un filosof modern, Karl Popper-, sunt iubitori de violen??, la Lenin aceasta fiind legitimat? prin teoria dictaturii de execu?ie: execu?ia burgheziei de c?tre proletariat.

În „Statul ?i revolu?ia” Lenin legitimeaz? crima colectiv?, execu?ia unei clase sociale de c?tre o alt? clas?. Pentru Marx, proletariatul este „groparul burgheziei”, deci discursul sepulcral este cel convocat spre a explica ?i a legitima istoria. No?iunea pivot a unei asemenea viziuni este moartea nu via?a. Duhul destr?m?rii ludice, al pl?cerilor ?i pornografiei este una dintre cele mai teribile amenin??ri ale omului. Un scriitor britanic, Aldous Huxley, a profetizat emergen?a unui altfel de stat în istorie pe care l-a numit „stat magic”, în care „sp?larea creierului nostru” se realizeaz? „prin mijloace blânde”, precum: cultivarea unei sexualit??i de??n?ate, forme de via?? care „excit? sim?urile ?i imagina?ia”, cultivarea iluziei puterii, a unei „pl?ceri ce zguduie sim?urile ?i mintea pân? la epuizare”, cum sesiza un remarcabil comentator al acestei terifice profe?ii, domnul Virgiliu Gheorghe. Dictatura acestui stat magic este mai teribil? decât cealalt?, a statului posomorât al idolatriei ideologice, a?a cum l-a imaginat Marx ?i l-a pus în practic? Lenin.

M.B.: Cum s-a ajuns la dictatura „statului magic” ?

I.B.: Prin tr?darea elitelor! Teribil? este singur?tatea popoarelor tr?date de elitele lor prin conspira?ia p?catului, a c?derilor, ?i, iat?, o avem t?lm?cit? în versetul acesta al lui Iezechiel: „?i oile Mele s’au risipit din lips? de p?stor ... Pe fa?a întregului p?mânt s-au risipit, ?i nu era nimeni care s? le caute ?i s? le întoarc?”. Ideologii statului magic pervertesc ?i sensul lucrurilor elementare. Popoarele, spun ideologii statului magic, sunt majorit??i posace, coercitive, care opreseaz? minorit??ile ?i indivizii. În consecin??, indivizii ?i minorit??ile de toate tipurile trebuie decretate normalit??i chiar dac? acestea conduc la dezintegrarea majorit??ilor ?i mai grav la dezagregarea unit??ilor spirituale fire?ti. Cu ocazia alegerilor pentru pre?edin?ia american?, din 2008, California, Arizona ?i Florida au apelat la procedeul referendumului pentru a restabili acurate?ea unei defini?ii colective asupra familiei. A?a de puternic erau cl?tinate fruntariile etnomentale în derul?rile cotidiene ale vie?ii popoarelor încât acestea au fost nevoite s? recurg? la referendum pentru a stabili ca defini?ia familiei s? r?mân? cea clasic?: uniune consim?it? în mod liber dintre un b?rbat ?i o femeie. A fost necesar un referendum pentru o defini?ie „natural?” sau fireasc?. Lucrul înc? mai tulbur?tor este c? un num?r de state americane au trebuit s? fac? uz de referendum pentru a restabili acurate?ea unei defini?ii, care decurge dintr-un întreg etnospiritual de reguli, norme, modele, tipare, forme ?i scheme sociale pe care le reg?sim în mod obi?nuit în modul cotidian de via?? al membrilor acelor majorit??i numite popoare.

Minorit??ile aliate cu un anume tip de aparat statal reu?esc s? conteste, s? r?st?lm?ceasc? defini?ii paradigmatice ale popoarelor ?i s? impun? alte defini?ii care creeaz? confuzii, coboar? tiparele fondatoare ale vie?ii comune la un talme?-balme? no?ional ce reaminte?te promiscuitatea babelian?. În fond, ce ne spun aceste referendumuri populare, precum cel din California? Referendumul californian ne arat? c? atunci când Curtea Suprem? din statul respectiv, de exemplu, legalizase c?s?toriile anarhosexuale, acel stat intrase deja în conflict logico-normativ, voli?ional, spiritual,jurispruden?ial cu poporul mobilizat plebiscitar ca s? se apere de efectele unor acte normative derivate din paradigma statului magic. A fost necesar apelul la „arma plebiscitar?” pentru ap?rarea de ac?iunile prin care un stat se ar?ta dispus s? redefineasc? no?iunile fondatoare ale vie?ii comune în conformitate nu cu rânduiala creat? de Dumnezeu, ci cu principiul pl?cerii anarhice, cu procedeul defini?iilor arbitrare, al minorit??ilor despotice. Scrutinul popular se afl?, iat? în conflict cu corectitudinea politic? ?i cu subculturile jurnalismului magic.

Segmente însemnate din elitele conduc?toare ale statelor se revendic? de la principiile statului magic prin care pot transforma unele forma?iuni sociale în for?e, activit??i ?i seduc?ii capabile s? contribuie la triumful unui nou turn Babel, o zidire zadarnic urnit? din fr?mânt?tura pl?cerilor. Aceast? fr?mânt?tur? disloc? principiul etnospiritual c?ci nu mai are ce s? fac? cu el ?i for?a care des?vâr?e?te procesul este statul magic.

M.B.: Mai avem solu?ii salvatoare la îndemân? ?

I.B.: Solu?ia este la poporul îmbisericit, adic? readus la un tip de educa?ie care s?-l fac? destul de puternic în fa?a induc?iei anarhiei. Numai poporul desp?r?it de Biserica lui Dumnezeu se afl? în primejdia r?t?cirii, care este ?i cea final?, adic? aceea care-i aduce pieirea. Aceea?i este lec?ia pe care ne-o transmite înv???tura Templului ridicat de Solomon la chemarea lui Dumnezeu c?tre poporul S?u, care este popor al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu întrucât se men?ine în templu, adic? unit în rug?ciune, printr-o leg?tur? pe care generic o numim Biseric? sau Templu.

Pe de alt? parte, manifest?rile creatoare în sânul popoarelor sunt o dovad? care ne spune c? Dumnezeu p?streaz? perpetuu în lume mila fa?? de popoare, c? darul s?u nu e retras niciodat? popoarelor care au darul acesta activ sau virtualizat, ca laten?? sufleteasc?, deci ca sum? de protovirtu?i, de preînclina?ii spre bine, spre fapta cea bun?, spre dreptate, ca tânjire dup? adev?r ?i dreptate... Încât doar popoarele poart? în mediul lor sufletesc, prin laten?ele difuze, ?ansa energiilor înnoitoare ceea ce ?i explic? faptul c? popoarele g?sesc u?or calea spre Dumnezeu, chiar atunci când sunt lipsite de ?coli speciale în acest sens.

Tradi?iile ?i cultura acestora, ca semne ale puterii lor creatoare, sunt binevoite de Dumnezeu, adic? sunt daruri aduse la împlinire, ceea ce arat? c? Dumnezeu a binevoit în ?i prin popoare; altfel acestea ar fi fost lipsite de darul culturii. Substratul peren al popoarelor se afl? ast?zi sub amenin??ri multiple punând sub primejdie ?i înfr??irea popoarelor. Cea mai teribil? amenin?are este cea direc?ionat? contra propriet??ii identitare a indivizilor ?i a popoarelor însele. Modernitatea a declan?at un masiv proces de despropriet?rire identitar? ceea ce agraveaz? criza mondial? actual?.

Rup?i de tradi?ii, de credin?e, de sentimentele apartenen?ei, indivizii ?i grupurile devin vulnerabile în fa?a acestui nou tip de amenin??ri. Doctrina lansat? de pre?edintele Truman, conform c?reia bun?starea material? e totul ?i esen?a libert??ii este accesul la prosperitate material? ?i nimic altceva, ca ?i comunismul lui Marx ?i Lenin, c? mâncarea este totul ?i religia este opiu pentru popoare, au contribuit deopotriv? la dezarmarea etnoistoric? a genera?iilor noi, postbelice ?i deci a popoarelor în fa?a unor asemenea promisiuni. Ne d?m seama a?adar c? salvarea vine de la o întoarcere în Biseric? adic? de la o reform? spiritual? a elitelor ?i a popoarelor deopotriv?. Solu?ia este spiritual? ?i NU economic?, a?a cum se crede îndeob?te.

A consemnat Marcel B?rb??ei

Sursa: Cotidianul.ro[1]
[1] http://www.cotidianul.ro/spalarea-creierelor-se-realizeaza-acum-prin-mijloace-blande-211356/


footer